Beispiel #1
0
/**
 * Wątek obsługujący pojedynczą wiadomość przesłaną do serwera.
 */
void Server::handleMessage(tcp::socket* socket){
  boost::array<char, 8192> messageBuffer;
  boost::system::error_code error;
  ioService.run();
  socket->read_some(boost::asio::buffer(messageBuffer), error);
  if (error){
    cerr<<error<<endl;
    socket->close();
    delete socket;
    return;
  }

  Message message;
  deserialize(message, messageBuffer.data());

  cout<<"Otrzymano wiadomość: "<<endl;
  cout<<message.toString()<<endl;

  int result;
  string response;
  string sessionId;
  History emptyHistory;
  vector<string> mismatchingParameters;
  History* history;

  if(message.getAction()!=REGISTER
    && message.getAction()!=LOGIN
    && message.getAction()!=UNREGISTER
    && (serverStore.getSessionId(message.getUserId())!=message.getSessionId()
    || serverStore.getSessionId(message.getUserId())==""))
  {
    response = createResponse(NOT_LOGGED_IN);
    socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
    socket->close();
    delete socket;
    return;
  }

  switch(message.getAction()){
    case REGISTER:
    {
      // muszą być dwa parametry
      if (message.getParameters().size() != 2)
      {
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      else
      {
        // tworzymy użyszkodnika
        result = serverStore.registerUser(message.getParameters()[0], message.getParameters()[1]);
        switch (result)
        {
          case 0: // użytkownik dodany poprawnie
            response = createResponse(OK);
            break;
          case -1: // login zajęty
            response = createResponse(INCORRECT_LOGIN);
            break;
        }
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      break;
    }
    case LOGIN:
    {
      // muszą być dwa parametry
      if (message.getParameters().size() != 2)
      {
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX, "", &emptyHistory);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      else
      {
        // logowanie użyszkodnika
        result = serverStore.loginUser(message.getParameters()[0], message.getParameters()[1]);
        switch (result)
        {
          case 0: // użytkownik zalogowany poprawnie
            history = serverStore.getHistory(message.getUserId());
            if(history==NULL){
              history = &emptyHistory;
            }
            sessionId = generateSessionId();
            serverStore.setSessionId(message.getUserId(), sessionId);
            response = createResponse(OK, sessionId, history);
            serverStore.clearHistory(message.getUserId());
            break;
          case -1: // niepoprawny login
            response = createResponse(INCORRECT_LOGIN, "", &emptyHistory);
            break;
          case -2: // niepoprawne haslo
            response = createResponse(INCORRECT_PASSWORD, "", &emptyHistory);
            break;
        }
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      break;
    }
    case LOGOUT:
    {
      serverStore.setSessionId(message.getUserId(), "");
      response = createResponse(OK);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      break;
    }
    case UNREGISTER:
    {
      // muszą być dwa parametry
      if (message.getParameters().size() != 2)
      {
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      else
      {
        // usuwamy użyszkodnika
        result = serverStore.unregisterUser(message.getParameters()[0], message.getParameters()[1]);
        switch (result)
        {
          case 0: // użytkownik usunięty poprawnie
            response = createResponse(OK);
            break;
          case -1: // login błędny
            response = createResponse(INCORRECT_LOGIN);
            break;
          case -2: // hasło błędne
            response = createResponse(INCORRECT_PASSWORD);
            break;
        }
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      }
      break;
    }
    case LIST:
    {
      //jeśli podano parametry - błąd
      if(message.getParameters().size()!=0){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      vector<string> filenames = serverStore.list(message.getUserId());
      response = createResponse(OK, filenames);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      filenames.clear();
      break;
    }
    case LIST_SHARED:
    {
      //jeśli podano parametry - błąd
      if(message.getParameters().size()!=0){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      vector<string> names = serverStore.listShared(message.getUserId());
      response = createResponse(OK, names);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      names.clear();
      break;
    }
    case UPLOAD:
      //jeśli nie podano parametrów - błąd
      if(message.getParameters().size()==0){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }      //żądanie poprawne, rozpocznij transfer
      dataPortAccessMutex.lock();
      response = createResponse(OK);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      for(unsigned int i=0; i<message.getParameters().size(); ++i){
        cout<<"Użytkownik "<<message.getUserId()<<" przesyła plik "<<message.getParameters()[i]<<endl;
        result = fileTransferManager.receiveFile(message.getSource(), createFilePath(message.getUserId(), message.getParameters()[i]), i!=0);
        if(!result){
          cerr<<"Nie przesłano pliku"<<endl;
          break;
        }
        serverStore.add(message.getUserId(), message.getParameters()[i]);
        if(serverStore.fileExists(message.getUserId(), message.getParameters()[i])){
          serverStore.updateHistory(FILE_MODIFIED, message.getUserId(), message.getParameters()[i]);
        }
        cout<<"Gotowe."<<endl;
      }
      dataPortAccessMutex.unlock();
      break;

    case DOWNLOAD:
      //jeśli nie podano parametrów - błąd
      if(message.getParameters().size()==0){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }
      //jeśli któreś z podanych plików nie istnieją - błąd.
      //zwróć nazwy nieistniejących plików.
      for(unsigned int i=0; i<message.getParameters().size(); ++i){
        if(!serverStore.fileExists(message.getUserId(), message.getParameters()[i])){
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
        }
      }
      if(mismatchingParameters.size()>0){
        response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //żądanie poprawne, rozpocznij transfer
      dataPortAccessMutex.lock();
      response = createResponse(OK);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      for(unsigned int i=0; i<message.getParameters().size(); ++i){
        cout<<"Użytkownik "<<message.getUserId()<<" pobiera plik "<<message.getParameters()[i]<<endl;
        result = fileTransferManager.sendFile(message.getSource(), createFilePath(message.getUserId(), message.getParameters()[i]), true);
        if(!result){
          cerr<<"Nie przesłano pliku"<<endl;
          break;
        }
        cout<<"Gotowe."<<endl;
      }
      dataPortAccessMutex.unlock();
      break;

    case DOWNLOAD_SHARED:
      //musi być podany użytkownik oraz min. 1 plik, jeśli nie jest - błąd
      if(message.getParameters().size()<2){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //jeśli nie ma takiego użytkownika - błąd
      if(!serverStore.userExists(message.getParameters()[0])){
        response = createResponse(NO_SUCH_USER);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //jeśli któreś z podanych plików nie istnieją - błąd.
      //zwróć nazwy nieistniejących plików.
      for(unsigned int i=1; i<message.getParameters().size(); ++i){
        if(!serverStore.fileExists(message.getParameters()[0], message.getParameters()[i])){
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
        }
      }
      if(mismatchingParameters.size()>0){
        response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //jeśli użytkownik nie ma dostępu do któregoś z plików - błąd.
      //zwróć nazwy tychże plików.
      for(unsigned int i=1; i<message.getParameters().size(); ++i){
        if(!serverStore.hasAccess(message.getUserId(), message.getParameters()[0], message.getParameters()[i])){
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
        }
      }
      if(mismatchingParameters.size()>0){
        response = createResponse(ACCESS_DENIED, mismatchingParameters);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //żądanie poprawne, rozpocznij transfer
      dataPortAccessMutex.lock();
      response = createResponse(OK);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      for(unsigned int i=1; i<message.getParameters().size(); ++i){
        cout<<"Użytkownik "<<message.getUserId()<<" pobiera plik "<<message.getParameters()[i]<<" należący do użytkownika "<<message.getParameters()[0]<<endl;
        result = fileTransferManager.sendFile(message.getSource(), createFilePath(message.getParameters()[0], message.getParameters()[i]), true);
        if(!result){
          cerr<<"Nie przesłano pliku"<<endl;
          break;
        }
        cout<<"Gotowe."<<endl;
      }
      dataPortAccessMutex.unlock();
      break;

    case REMOVE:
      //jeśli nie podano parametrów - błąd
      if(message.getParameters().size()==0){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      //usuń pliki, jeśli istnieją, zapisz nazwy tych, które nie istnieją
      int result;
      for(unsigned int i=0; i<message.getParameters().size(); ++i){
        serverStore.updateHistory(FILE_REMOVED, message.getUserId(), message.getParameters()[i]);
        result = serverStore.remove(message.getUserId(), message.getParameters()[i]);
        if(result==0){
          remove(createFilePath(message.getUserId(), message.getParameters()[i]).c_str());
        }else{
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
        }
      }

      //wyślij zwrotny komunikat
      if(mismatchingParameters.size()>0){
        response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
      }else{
        response = createResponse(OK);
      }
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      break;

    case RENAME:
      //jeśli liczba parametrów różna od 2 - błąd
      if(message.getParameters().size()!=2){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }
      result = serverStore.rename(message.getUserId(),
        message.getParameters()[0], message.getParameters()[1]);
      switch(result){
      case 0:
        serverStore.updateHistory(FILE_RENAMED, message.getUserId(), message.getParameters()[1], message.getParameters()[0]);
        rename(createFilePath(message.getUserId(), message.getParameters()[0]).c_str(), createFilePath(message.getUserId(), message.getParameters()[1]).c_str());
        response = createResponse(OK);
        break;
      case -2:
        mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[0]);
        response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
        break;
      case -3:
        mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[1]);
        response = createResponse(FILE_EXISTS, mismatchingParameters);
        break;
      }
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      break;
    case GIVE_ACCESS:
      if(message.getParameters().size()<2){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }

      for(unsigned int i=1; i<message.getParameters().size(); ++i){
        result = serverStore.giveAccess(message.getUserId().c_str(), message.getParameters()[0].c_str(), message.getParameters()[i].c_str());
        switch(result){
        case 0:
          serverStore.updateHistory(ACCESS_GRANTED, message.getUserId(), message.getParameters()[i], message.getParameters()[0]);
          response = createResponse(OK);
          break;
        case -1:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_USER, mismatchingParameters);
          break;
        case -2:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
          break;
        case -3:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_USER, mismatchingParameters);
          break;
        case -4:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(ALREADY_HAVE_ACCESS, mismatchingParameters);
          break;
        case -5:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(OWN_FILE, mismatchingParameters);
          break;
        }
        if(result!=0){
          break;
        }
      }
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      break;
    case REVOKE_ACCESS:
      if(message.getParameters().size()<2){
        response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
        socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
        break;
      }
      for(unsigned int i=1; i<message.getParameters().size(); ++i){
        result = serverStore.revokeAccess(message.getUserId().c_str(), message.getParameters()[0].c_str(), message.getParameters()[i].c_str());
        switch(result){
        case 0:
          serverStore.updateHistory(ACCESS_REVOKED, message.getUserId(), message.getParameters()[i], message.getParameters()[0]);
          response = createResponse(OK);
          break;
        case -1:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_USER, mismatchingParameters);
          break;
        case -2:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_FILE, mismatchingParameters);
          break;
        case -3:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(NO_SUCH_USER, mismatchingParameters);
          break;
        case -4:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(ALREADY_NO_ACCESS, mismatchingParameters);
          break;
        case -5:
          mismatchingParameters.push_back(message.getParameters()[i]);
          response = createResponse(OWN_FILE, mismatchingParameters);
          break;
        }
        if(result!=0){
          break;
        }
      }
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
      break;
    default:
      response = createResponse(WRONG_SYNTAX);
      socket->write_some(boost::asio::buffer(response), error);
  }
  socket->close();
  delete socket;
}
Beispiel #2
0
LineSegment::LineSegment(class BinaryInput& b) {
	deserialize(b);
}
Beispiel #3
0
ClusterState::ClusterState(const ClusterState& other) {
  vespalib::nbostream o;
  other.serialize(o);
  deserialize(o);
}
void PrimitiveDeserializer::deserialize(GAFStream* in, cocos2d::Rect* out)
{
  deserialize(in, &out->origin);
  deserialize(in, &out->size);
}
Beispiel #5
0
 bool deserialize(const std::string& filename, value_type& value) {
  JsonReader reader;
  JsonNode root = reader.Parse(filename.c_str());
  return deserialize(root, value);
 }
Beispiel #6
0
// -----------------------------------------------------------------------------
bool DeviceManager::initialize()
{
  GamepadConfig *gamepadConfig = NULL;
  GamePadDevice *gamepadDevice = NULL;
  m_map_fire_to_select     = false;
  bool created         = false;


  // Shutdown in case the device manager is being re-initialized
  shutdown();

  if(UserConfigParams::logMisc())
  {
    Log::info("Device manager","Initializing Device Manager");
    Log::info("-","---------------------------");
  }

  deserialize();

  // Assign a configuration to the keyboard, or create one if we haven't yet
  if(UserConfigParams::logMisc()) Log::info("Device manager","Initializing keyboard support.");
  if (m_keyboard_configs.size() == 0)
  {
    if(UserConfigParams::logMisc())
      Log::info("Device manager","No keyboard configuration exists, creating one.");
    m_keyboard_configs.push_back(new KeyboardConfig());
    created = true;
  }

  const int keyboard_amount = m_keyboard_configs.size();
  for (int n=0; n<keyboard_amount; n++)
  {
    m_keyboards.push_back(new KeyboardDevice(m_keyboard_configs.get(n)));
  }

  if(UserConfigParams::logMisc())
      Log::info("Device manager","Initializing gamepad support.");

  irr_driver->getDevice()->activateJoysticks(m_irrlicht_gamepads);
  int num_gamepads = m_irrlicht_gamepads.size();
  if(UserConfigParams::logMisc())
  {
    Log::info("Device manager","Irrlicht reports %d gamepads are attached to the system.",
        num_gamepads);
  }  // Create GamePadDevice for each physical gamepad and find a GamepadConfig to match
  for (int id = 0; id < num_gamepads; id++)
  {
    core::stringc name = m_irrlicht_gamepads[id].Name;

    // Some linux systems report a disk accelerometer as a gamepad, skip that
    if (name.find("LIS3LV02DL") != -1) continue;

#ifdef WIN32
    // On Windows, unless we use DirectInput, all gamepads are given the
    // same name ('microsoft pc-joystick driver'). This makes configuration
    // totally useless, so append an ID to the name. We can't test for the
    // name, since the name is even translated.
    name = name + " " + StringUtils::toString(id).c_str();
#endif

    if (UserConfigParams::logMisc())
    {
      Log::info("Device manager","#%d: %s detected...", id, name.c_str());
    }
    // Returns true if new configuration was created
    if (getConfigForGamepad(id, name, &gamepadConfig) == true)
    {
      if(UserConfigParams::logMisc())
        Log::info("Device manager","creating new configuration.");
      created = true;
    }
    else
    {
      if(UserConfigParams::logMisc())
        Log::info("Device manager","using existing configuration.");
    }

    gamepadConfig->setPlugged();
    gamepadDevice = new GamePadDevice(id,
                     name.c_str(),
                     m_irrlicht_gamepads[id].Axes,
                     m_irrlicht_gamepads[id].Buttons,
                     gamepadConfig );
    addGamepad(gamepadDevice);
  } // end for

  if (created) serialize();
  return created;
}  // initialize
Beispiel #7
0
inline void
from_json (const nlohmann::json& j, object& o)
{
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, id, is_number);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, name, is_string);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, type, is_string);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, x, is_number);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, y, is_number);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, width, is_number);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, height, is_number);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, visible, is_boolean);
  JSON_VALIDATE_REQUIRED(j, rotation, is_number_float);

  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, properties, is_object);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, propertytypes, is_object);

  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, gid, is_number);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, point, is_boolean);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, ellipse, is_boolean);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, polygon, is_array);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, polyline, is_array);
  JSON_VALIDATE_OPTIONAL(j, text, is_string);

  o.id = j["id"].get<int32>();
  o.name = j["name"].get<std::string>();
  o.type = j["type"].get<std::string>();
  o.x = j["x"].get<int32>();
  o.y = j["y"].get<int32>();
  o.width = j["width"].get<int32>();
  o.height = j["height"].get<int32>();
  o.visible = j["visible"].get<bool>();
  o.rotation = j["rotation"].get<float>();

  deserialize(j, o.properties);

  if (j.count("gid"))
  {
    o.gid = j["gid"].get<int32>();
    if (o.gid <= 0)
    {
      throw std::invalid_argument("object has invalid gid");
    }

    o.otype = object_type::sprite;
    return;
  }

  o.otype = object_type::rect;
  if (j.count("point") && j["point"].get<bool>())
  {
    o.otype = object_type::point;
  }

  if (j.count("ellipse") && j["ellipse"].get<bool>())
  {
    o.otype = object_type::ellipse;
  }

  if (j.count("polygon"))
  {
    o.otype = object_type::polygon;
    o.coords = j["polygon"].get<std::vector<coordinate>>();
  }

  if (j.count("polyline"))
  {
    o.otype = object_type::polyline;
    o.coords = j["polyline"].get<std::vector<coordinate>>();
  }

  if (j.count("text"))
  {
    o.otype = object_type::text;
    o.text = j["text"].get<object_text>();
  }
}
Beispiel #8
0
void TransferServer::deserializeAction(MemoryBuffer & msg, unsigned action)
{
  SocketEndpoint ep;
  ep.deserialize(msg);
  if (!ep.isLocal())
  {
    StringBuffer host, expected;
    queryHostIP().getIpText(host);
    ep.getIpText(expected);
    throwError2(DFTERR_WrongComputer, expected.str(), host.str());
  }

  srcFormat.deserialize(msg);
  tgtFormat.deserialize(msg);
  msg.read(calcInputCRC);
  msg.read(calcOutputCRC);
  deserialize(partition, msg);
  msg.read(numParallelSlaves);
  msg.read(updateFrequency);
  msg.read(replicate);
  msg.read(mirror);
  msg.read(isSafeMode);

  srand((unsigned)get_cycles_now());
  int adjust = (rand() * rand() * rand()) % updateFrequency - (updateFrequency/2);
  lastTick = msTick() + adjust;

  StringBuffer localFilename;
  if (action == FTactionpull)
  {
    partition.item(0).outputName.getPath(localFilename);
    LOG(MCdebugProgress, unknownJob, "Process Pull Command: %s", localFilename.str());
  }
  else
  {
    partition.item(0).inputName.getPath(localFilename);
    LOG(MCdebugProgress, unknownJob, "Process Push Command: %s", localFilename.str());
  }
  LOG(MCdebugProgress, unknownJob, "Num Parallel Slaves=%d Adjust=%d/%d", numParallelSlaves, adjust, updateFrequency);
  LOG(MCdebugProgress, unknownJob, "replicate(%d) mirror(%d) safe(%d) incrc(%d) outcrc(%d)", replicate, mirror, isSafeMode, calcInputCRC, calcOutputCRC);

  displayPartition(partition);

  unsigned numProgress;
  msg.read(numProgress);
  for (unsigned i = 0; i < numProgress; i++)
  {
    OutputProgress & next = *new OutputProgress;
    next.deserialize(msg);
    progress.append(next);
  }
  if (msg.remaining())
    msg.read(throttleNicSpeed);
  if (msg.remaining())
    msg.read(compressedInput).read(compressOutput);
  if (msg.remaining())
    msg.read(copyCompressed);
  if (msg.remaining())
    msg.read(transferBufferSize);
  if (msg.remaining()) 
    msg.read(encryptKey).read(decryptKey);
  if (msg.remaining())
  {
    srcFormat.deserializeExtra(msg, 1);
    tgtFormat.deserializeExtra(msg, 1);
  }

  LOG(MCdebugProgress, unknownJob, "throttle(%d), transferBufferSize(%d)", throttleNicSpeed, transferBufferSize);
  PROGLOG("compressedInput(%d), compressedOutput(%d), copyCompressed(%d)", compressedInput?1:0, compressOutput?1:0, copyCompressed?1:0);
  PROGLOG("encrypt(%d), decrypt(%d)", encryptKey.isEmpty()?0:1, decryptKey.isEmpty()?0:1);

  //---Finished deserializing ---
  displayProgress(progress);

  totalLengthRead = 0;
  totalLengthToRead = 0;
  ForEachItemIn(idx, partition)
    totalLengthToRead += partition.item(idx).inputLength;
}
Beispiel #9
0
void Property::deserializeValue(XmlDeserializer& s) {
  serializeValue_ = true;
  deserialize(s);
  serializeValue_ = false;
}
void CInitMessage_Map::Deserialize(const unsigned char *p)
{
	p += header.Deserialize(p);
	p += deserialize(p, this->MapPath);
	p += deserialize32(p, &this->MapUID);
}
size_t CNetworkChat::Deserialize(const unsigned char *buf)
{
	const unsigned char *p = buf;
	p += deserialize(p, this->Text);
	return p - buf;
}
Beispiel #12
0
TEST(DictionaryDeserialization, EmptyDictionary) {
	deserialize(AmfDictionary(false, false), v8 { 0x11, 0x01, 0x00 });
	deserialize(AmfDictionary(false, true), v8 { 0x11, 0x01, 0x01 });
	deserialize(AmfDictionary(false, true), v8 { 0x11, 0x01, 0x01, 0x01 }, 1);
}
Beispiel #13
0
Box::Box(class BinaryInput& b) {
	deserialize(b);	
}
 NestedInteger deserialize(string s)
 {
   return deserialize(s, 0, s.length() - 1);
 }
Beispiel #15
0
Vector4::Vector4(BinaryInput& b) {
  deserialize(b);
}
Beispiel #16
0
/*
 * Deserialisierungs-Konstruktor von @p LobbyPlayerInfo.
 *
 * @author FloSoft
 */
LobbyPlayerInfo::LobbyPlayerInfo(const unsigned playerid, Serializer* ser)
{
  deserialize(ser);
}
block_header_type block_result::header() const
{
  BITCOIN_ASSERT(slab_);
  return deserialize(slab_);
}
STATIC
int process_request(fqueue_element_t *qe_l)
{
  int rv;

  const char *name;
  int name_len;

  const char *uri;
  int uri_len;

  const char *hdrdata;
  int hdrdata_len;

  const char *nstokendata;
  int nstokendata_len;
  namespace_token_t nstoken;

  const namespace_config_t *nsc = 0;
  pseudo_con_t *pcon = 0;

  const char *http_flag;
  int http_flag_len;

  pcon = alloc_pseudo_con_t();
  if (!pcon) {
  	DBG("alloc_pseudo_con_t() failed, rv=%d", rv);
	rv = 1;
	goto exit;
  }

  rv = get_attr_fqueue_element(qe_l, T_ATTR_URI, 0, &name, &name_len,
  			&uri, &uri_len);
  if (rv) {
  	DBG("get_attr_fqueue_element(T_ATTR_URI) failed, rv=%d", rv);
	rv = 2;
	goto exit;
  }

  if (uri_len >= (MAX_URI_SIZE - MAX_URI_HDR_SIZE)) {
  	DBG("uri_len(%d) >= (MAX_URI_SIZE-MAX_URI_HDR_SIZE)(%d)",
	  uri_len, MAX_URI_SIZE-MAX_URI_HDR_SIZE);
	rv = 3;
	goto exit;
  }

  rv = get_nvattr_fqueue_element_by_name(qe_l, "http_header", 11,
					  &hdrdata, &hdrdata_len);
  if (!rv) {
	rv = deserialize(hdrdata, hdrdata_len, &pcon->con.con.http.hdr, 0, 0);
	if (rv) {
	  DBG("deserialize() failed, rv=%d", rv);
	  rv = 4;
	  goto exit;
	}
  } else {
	DBG("get_nvattr_fqueue_element_by_name() "
	  "for \"http_header\" failed, rv=%d", rv);
  }

  nstokendata = 0;
  rv = get_nvattr_fqueue_element_by_name(qe_l, "namespace_token", 15,
                  &nstokendata, &nstokendata_len);
  if (nstokendata) {
  	nstoken.u.token = (uint64_t)atol_len(nstokendata, nstokendata_len);
	nsc = namespace_to_config(nstoken);
  }

  if (!nsc) {
    TSTR(uri, uri_len, p_uri);
  	DBG("Invalid namespace token(gen=%d val=%d) "
	  "for URI=%s, request dropped", 
	  nstoken.u.token_data.gen, nstoken.u.token_data.val, p_uri);
	rv = 5;
	goto exit;
  }
  pcon->con.con.http.ns_token = nstoken;

  http_flag = 0;
  rv = get_nvattr_fqueue_element_by_name(qe_l, "http_flag", 9,
                  &http_flag, &http_flag_len);
  if (http_flag) {
  	if (!strncasecmp(http_flag, "FORWARD_PROXY", http_flag_len)) {
  		pcon->con.con.http.flag |= HRF_FORWARD_PROXY;
	} else if (!strncasecmp(http_flag, "VIRTUAL_DOMAIN_REVERSE_PROXY", 
				http_flag_len)) {
		pcon->flags |= PC_FL_VIRTUAL_DOMAIN_REVERSE_PROXY;
	} else if (!strncasecmp(http_flag, "TRASPARENT_REVERSE_PROXY",
				http_flag_len)) {
		pcon->flags |= PC_FL_TRANSPARENT_REVERSE_PROXY;
	}
  }

  rv = start_http_get_task(uri, uri_len, pcon);
  if (rv) {
    TSTR(uri, uri_len, p_uri);
  	DBG("send_http_request() failed uri=%s, rv=%d", p_uri, rv);
	rv = 6;
	goto exit;
  }

  {
    TSTR(uri, uri_len, p_uri);
  	DBG("Scheduled GET for URI=%s", p_uri);
  }
  return 0;

exit:

  if (pcon) {
  	free_pseudo_con_t(pcon);
  }
  if (nsc) {
  	release_namespace_token_t(nstoken);
  }
  return rv;
}
void item::load_info( const std::string &data )
{
  std::istringstream dump(data);
  char check=dump.peek();
  if ( check == ' ' ) {
    // sigh..
    check=data[1];
  }
  if ( check == '{' ) {
    JsonIn jsin(dump);
    try {
      deserialize(jsin);
    } catch( const JsonError &jsonerr ) {
      debugmsg("Bad item json\n%s", jsonerr.c_str() );
    }
    return;
  }

  unset_flags();
  clear_vars();
  std::string idtmp, ammotmp, item_tag, mode;
  int lettmp, damtmp, acttmp, corp, tag_count;
  int owned; // Ignoring an obsolete member.
  dump >> lettmp >> idtmp >> charges >> damtmp >> tag_count;
  for( int i = 0; i < tag_count; ++i )
  {
    dump >> item_tag;
    if( itag2ivar(item_tag, item_vars ) == false ) {
      item_tags.insert( item_tag );
    }
  }

  dump >> burnt >> poison >> ammotmp >> owned >> bday >>
     mode >> acttmp >> corp >> mission_id >> player_id;
  corpse = NULL;
  getline(dump, corpse_name);
  if( corpse_name == " ''" ) {
    corpse_name = "";
  } else {
    size_t pos = corpse_name.find_first_of( "@@" );
    while (pos != std::string::npos) {
      corpse_name.replace( pos, 2, "\n" );
      pos = corpse_name.find_first_of( "@@" );
    }
    corpse_name = corpse_name.substr( 2, corpse_name.size() - 3 ); // s/^ '(.*)'$/\1/
  }
  gun_set_mode( mode );

  if( idtmp == "UPS_on" ) {
    idtmp = "UPS_off";
  } else if( idtmp == "adv_UPS_on" ) {
    idtmp = "adv_UPS_off" ;
  }
  convert( idtmp );

  invlet = char(lettmp);
  set_damage( damtmp );
  active = false;
  if (acttmp == 1) {
    active = true;
  }
}
	CertificateOfMembership(const Buffer<C> &b,unsigned int startAt = 0)
		throw(std::out_of_range,std::invalid_argument)
	{
		deserialize(b,startAt);
	}
Beispiel #21
0
	Any::Any(TextInput& t) : m_type(NONE), m_data(NULL) {
		deserialize(t);
	}
java::lang::Object* org::mpisws::p2p::transport::simpleidentity::InetSocketAddressSerializer::deserialize(::rice::p2p::commonapi::rawserialization::InputBuffer* b, ::java::lang::Object* i, ::java::util::Map* options)
{ 
  return deserialize(b, dynamic_cast< ::java::net::InetSocketAddress* >(i), options);
}
Beispiel #23
0
int main(void)
{
	serialize();
	deserialize();
	return 0;
}
Beispiel #24
0
LLGesture::LLGesture(U8 **buffer, S32 max_size)
{
	*buffer = deserialize(*buffer, max_size);
}
Beispiel #25
0
Vector4int8::Vector4int8(class BinaryInput& b) {
  deserialize(b);
}
Beispiel #26
0
Vector3int16::Vector3int16(class BinaryInput& bi) {
  deserialize(bi);
}
Beispiel #27
0
ClusterState::ClusterState(vespalib::nbostream& i) {
  deserialize(i);
}
uniform_value uniform_type_info::deserialize(deserializer* src) const {
 auto uval = create();
 deserialize(uval->val, src);
 return std::move(uval);
}
Beispiel #29
0
Color3uint8::Color3uint8(class BinaryInput& bi) {
  deserialize(bi);
}
Beispiel #30
0
static void
do_mysql_comms(int to_server, int from_server)
{
	struct sql_request req;
	static char *buffer = 0;
	static int buflen = 0;
	static char *serial;
	Timer_ID id;
	Var args;
	Var result;

	set_server_cmdline("(MOO mysql-client slave)");

	my_handle = moomysql_open_connection(SQLHOST, SQLUSER, SQLPASS, SQLDB, SQLPORT, 0);

	for (;;) {
		oklog("MYSQL CHILD: ready to read!\n");
		if (robust_read(from_server, &req, sizeof(req)) != sizeof(req))
			end_sql();

		oklog("MYSQL CHILD read!\n");

		if (req.length) {
			ensure_buffer(&buffer, &buflen, req.length + 1);
			if (robust_read(from_server, buffer, req.length)
			 != req.length)
				end_sql();
			buffer[req.length] = '\0';
			oklog("MYSQL CHILD got stuff!\n");
			args = deserialize(buffer);
		}


		id = set_timer(req.timeout, timeout_proc, 0);

		if (req.kind == SQLREQ_DO_QUERY) {
			oklog("MYSQL CHILD: doing query '%s'\n", args.v.list[1].v.str);
			result = moomysql_send_query(my_handle, args.v.list[1].v.str);
			oklog("got result: %s\n", value2str(result));
			serial = serialize(result);
			oklog("MYSQL CHILD: serialized!\n");
			req.length = strlen(serial);
			oklog("MYSQL CHILD: strlenned!\n");

		} else if (req.kind == SQLREQ_GET_ROW) {
			result = moomysql_next_row(my_handle);
			serial = serialize(result);
			req.length = strlen(serial);

		} else {
			req.kind = SQLREQ_ERROR;
			req.length = 0;

		}

		oklog("MYSQL CHILD: writing..\n");
		write(to_server, &req, sizeof(req));
		oklog("MYSQL CHILD: wrote req..\n");
		if (req.length) {
			write(to_server, serial, req.length);
			oklog("MYSQL CHILD: wrote serial..\n");
			free(serial);
			oklog("MYSQL CHILD: freed serial!\n");
		}

	}

}