Example #1
0
int kl_vid_init() {
 kl_glfw_init();

 glfwOpenWindowHint(GLFW_WINDOW_NO_RESIZE, GL_TRUE);
 glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 4);
 glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 1);
 glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
 glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);
 
 if (glfwOpenWindow(1280, 720, 8, 8, 8, 0, 24, 8, GLFW_WINDOW) < 0) {
 //if (glfwOpenWindow(1920, 1080, 8, 8, 8, 0, 24, 8, GLFW_FULLSCREEN) < 0) {
  fprintf(stderr, "vid-glfw -> failed to create window\n");
  return -1;
 }

 glfwSetWindowTitle("Kludge Engine");

 glfwSwapInterval(0); /* VSync disabled */

 return 0;
}
Example #2
0
int main(int argc, char* argv[]) {
 int rc;
 rc = glfwInit();
 if(!rc)
  sys_err("glfwInit() failed");

 int w = 640;
 int h = 480;
 int r = 0;
 int g = 0;
 int b = 0;
 int a = 0;
 int d = 0;
 int s = 0;
 rc = glfwOpenWindow(w, h, r, g, b, a, d, s, GLFW_WINDOW);
 if(!rc) {
  int errn = errno;
  glfwTerminate();
  sys_errno(errn, "glfwOpenWindow() failed");
 }

 font_set_color(1, 1, 1, 0);

 glClearColor(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f);
 while(1) {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

  int x = 50;
  int y = 50;
  const char* txt = "howdy";
  font_draw(x, y, txt);

  glfwSwapBuffers();
  if(!glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED))
   break;
 }

 glfwTerminate();
 return 0;
}
Example #3
0
bool CApp::initialize(const char* title, int width, int height, bool fullscreen) {
	// Try to initialize OpenGL
	if (!glfwInit()) {
		std::cout << "Unable to initialize OpenGL!" << std::endl;
		return false;
	}
	// Setup GLFW Profile
	glfwOpenWindowHint(GLFW_FSAA_SAMPLES, 4);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);
	// Try to open the window
	int mode = fullscreen ? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW;
	if (!glfwOpenWindow(width, height, 0, 0, 0, 0, 32, 0, mode))	{
		std::cout << "Unable to open window!" << std::endl;
		glfwTerminate();
		return false;
	}
	glfwSetWindowTitle(title);
	// Try to initialize GLEW
	glewExperimental = GL_TRUE; 
	if (glewInit() != GLEW_OK) {
		std::cout << "Failed to initialize GLEW!" << std::endl;
		return false;
	}
	// Enable sticky keys for capturing
	glfwEnable(GLFW_STICKY_KEYS);
	// Try to initialize the Renderer
	if (!Renderer.initialize()) {
		std::cout << "Unable to initialize Renderer!" << std::endl;
		glfwTerminate();
		return false;
	}


	// Callbacks
	glfwSetWindowSizeCallback(resize);

	return true;
}
Example #4
0
int main()
{
  std::cout << "Starting GLFW and opening window." << std::endl;
  glfwInit();
  glfwOpenWindow(800, 600, 8, 8, 8, 8, 8, 0, GLFW_WINDOW);
  glfwSetKeyCallback(keyPressed);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  std::cout << "Starting GLEW." << std::endl;

  std::cout << "Starting Main Loop." << std::endl;
  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
  while(true)
  {
    draw();
    if(glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC) == GLFW_PRESS || !glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED))
      break;
  }

  std::cout << "Starting Ending." << std::endl;
  glfwTerminate();
  return 0;
}
Example #5
0
bool GLFWWindow::open(const std::string& title, uint width, uint height)
{
	if(opened)
		return true;

	this->title = title;
	this->width = width;
	this->height = height;

	if(glfwInit() == GL_FALSE)
	{
		logError("cannot initialize GLFW");
		return false;
	}

	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);

	if(!glfwOpenWindow(width, height, 8, 8, 8, 8, 24, 8, GLFW_WINDOW))
	{
		logError("cannot open the GLFW window");
		return false;
	}

	if(!glxwInit())
		return false;

	glfwSetWindowTitle(title.c_str());

	glfwSetMouseButtonCallback(&mouseButtonCallback);
	glfwSetMousePosCallback(&mousePosCallback);
	glfwSetMouseWheelCallback(&mouseWheelCallback);
	glfwSetKeyCallback(&keyCallback);

	this->opened = true;

	return true;
}
Example #6
0
void Init()
{
  const int window_width = 800,
       window_height = 600;

  if (glfwInit() != GL_TRUE)
    Shut_Down(1);

  glfwEnable(GLFW_KEY_REPEAT); // test for issue #3059

  int red_bits = glfwGetWindowParam(GLFW_RED_BITS);
  glfwOpenWindowHint(GLFW_RED_BITS, 8);
  assert(glfwGetWindowParam(GLFW_RED_BITS) == 8);
  glfwOpenWindowHint(GLFW_RED_BITS, red_bits);

  // 800 x 600, 16 bit color, no depth, alpha or stencil buffers, windowed
  if (glfwOpenWindow(window_width, window_height, 5, 6, 5,
            0, 0, 0, GLFW_WINDOW) != GL_TRUE)
    Shut_Down(1);
  glfwSetWindowTitle("The GLFW Window");

  glfwSetKeyCallback( OnKeyPressed );
  glfwSetCharCallback( OnCharPressed );
  glfwSetWindowCloseCallback(OnClose);
  glfwSetWindowSizeCallback(OnResize);
  glfwSetWindowRefreshCallback(OnRefresh);
  glfwSetMouseWheelCallback(OnMouseWheel);
  glfwSetMousePosCallback(OnMouseMove);
  glfwSetMouseButtonCallback(OnMouseClick);

  // set the projection matrix to a normal frustum with a max depth of 50
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  float aspect_ratio = ((float)window_height) / window_width;
  glFrustum(.5, -.5, -.5 * aspect_ratio, .5 * aspect_ratio, 1, 50);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  PullInfo();
}
Example #7
0
int glfw_init() {
	//sprawdzamy, czy mozemy odpalic GLFW
	if( !glfwInit() ) { //inicjalizowanie glfw
		fprintf( stderr, "Nie udalo sie uruchomic GLFW\n" );
		return -1;
	}
	
	// void glfwOpenWindowHint( int target, int hint )
	// Funkcja ustawia wlasciwosci dla okna ktore ma by otwarte. Aby zostaly one
	// zarejestrowane, musza byc ustawione przed otwarciem okna glfwOpenWindow.
	glfwOpenWindowHint(GLFW_FSAA_SAMPLES, 4); // antialiasing = 4x
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 3); // wersja OpenGL = 3.3
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE); // nie chcemy starego OpenGL

	// otwieramy okno
	// glfwOpenWindow ( int width, int height, 
	//         int redbits, int greenbits, int bluebits, int alphabits,
	//			    int dephbits, int stencilbits, int mode )
	if( !glfwOpenWindow( 1900, 1000, 0,0,0,0, 32,0, GLFW_WINDOW ) ) {
		fprintf(stderr, "Nie udalo sie otworzyc okna GLFW\n" );
		glfwTerminate(); // zabija wszystkie watki zwiazane z glfw
		return -1;
	}

	// odpalamy glew
	glewExperimental=true;
	if( glewInit() != GLEW_OK ) {
		fprintf(stderr, "Nie udalo sie uruchomic GLEW\n" );
		return -1;
	}

	// nadajemy tytul belce glownej
	glfwSetWindowTitle( "Trojkat" );

	// nasluchujemy czy zostal wcisniety jakis klawisz.
	// GLFW_STICKY_KEYS loguje wszystkie operacje wcisniecia i wysyla je do glfwGetKey (dodaje do jakiejs kolejki)
	glfwEnable( GLFW_STICKY_KEYS );
}
Example #8
0
void CEngine::_WindowInit(char *WindowTitle, E_ENGINE_INITIALISATION_FLAGS InitFlags)
{
  glfwInit();
  glfwOpenWindowHint(GLFW_FSAA_SAMPLES, 4);
  GLFWvidmode DesktopMode;
  glfwGetDesktopMode(&DesktopMode);
  _Width = DesktopMode.Width;
  _Height = DesktopMode.Height;
	if(!glfwOpenWindow(_Width, _Height,
            DesktopMode.RedBits,
            DesktopMode.GreenBits,
            DesktopMode.BlueBits,
            8, 8, 0, (InitFlags & EIF_FULLSCREEN)? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW))
  {
    glfwTerminate();
  }
  glfwSetWindowTitle(WindowTitle);
	glfwSetWindowSizeCallback( WindowResize );
	glfwGetWindowSize( &_Width, &_Height);
  glfwSwapInterval(1);
  _Height = _Height > 0 ? _Height : 1;
}
Example #9
0
bool setupWindow( int width, int height, bool fullscreen )
{
	// Create OpenGL window
	if( !glfwOpenWindow( width, height, 8, 8, 8, 8, 24, 8, fullscreen ? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW ) )
	{
		glfwTerminate();
		return false;
	}

	if( !fullscreen ) glfwSetWindowTitle( caption.c_str() );

	// Disable vertical synchronization
	glfwSwapInterval( 0 );

	// Set listeners
	glfwSetWindowCloseCallback( windowCloseListener );
	glfwSetKeyCallback( keyPressListener );
	glfwSetMousePosCallback( mouseMoveListener );
	glfwSetMouseButtonCallback( mouseButtonListener );

	return true;
}
static int open_window(int width, int height, int mode)
{
  double base = glfwGetTime();

  if (!glfwOpenWindow(width, height, 0, 0, 0, 0, 16, 0, mode))
  {
    fprintf(stderr, "Failed to create %s mode GLFW window\n", get_mode_name(mode));
    return 0;
  }

  glfwSetWindowTitle("Window Re-opener");
  glfwSetWindowSizeCallback(window_size_callback);
  glfwSetWindowCloseCallback(window_close_callback);
  glfwSetKeyCallback(key_callback);
  glfwSwapInterval(1);

  printf("Opening %s mode window took %0.3f seconds\n",
      get_mode_name(mode),
      glfwGetTime() - base);

  return 1;
}
Example #11
0
int openWindow() {
	if (!glfwInit()) {
		fprintf( stderr, "Failed to initialize GLFW\n" );
		return -1;
	}

	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 2);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 1);
	glewExperimental = GL_TRUE;
	if(!glfwOpenWindow(800, 600, 0,0,0,0, 32,0, GLFW_WINDOW)) {
		fprintf(stderr, "Failed to open GLFW window\n");
		glfwTerminate();
		return -1;
	}

	if (glewInit() != GLEW_OK) {
		fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
		return -1;
	}
	glfwSetWindowTitle("Triangles");
	return 0;
}
Example #12
0
int main_GLFW(AppData& app_data)
{
	GLFWInitializer glfw_initializer;

	if(!glfwOpenWindow(
		app_data.render_width,
		app_data.render_height,
		8, 8, 8, 8,
		32, 8,
		GLFW_WINDOW
	)) throw std::runtime_error("Error creating GLFW window");
	else
	{
		glfwSetWindowTitle("CloudTrace: OGLplus cloud ray-tracer");
		glfwPollEvents();

		GLAPIInitializer api_init;

		render_loop(app_data);
	}
	return 0;
}
Example #13
0
void Screen::Open(uint16 width, uint16 height, bool fullscreen) {
	// Abrimos la ventana
	glfwOpenWindowHint(GLFW_WINDOW_NO_RESIZE, GL_TRUE);
	glfwOpenWindow(int(width), int(height), 8, 8, 8, 8, 0, 0, fullscreen ? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW );
	if ( !fullscreen )
		glfwSetWindowPos((GetDesktopWidth()-width)/2, (GetDesktopHeight()-height)/2);
	glfwSetWindowCloseCallback(GLFWwindowclosefun(CloseCallback));
	glfwSwapInterval(1);
	SetTitle("");
	opened = true;

	// Inicializamos los estados de OpenGL
	glEnable(GL_BLEND);
	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
	glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
	glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);

	// Configuramos viewport
	glViewport(0, 0, width, height);

	this->width = width;
	this->height = height;

	// Configuramos matriz de proyeccion
	
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	glLoadIdentity(); 
	// INVERTIMOS -> Modo espejo. 
	glOrtho(0, width, height, 0, 0, 1000); // El 1000 podrĂ­a ser un 1.

	// Configuramos matriz de modelado
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
	glLoadIdentity();

	// Inicializamos temporizador
	lastTime = glfwGetTime();
	elapsed = 0;
}
Example #14
0
void opengl_driver_dummy( void ) {				// This just a test to see if the appropriate libraries are linking; I don't intend to actually call this fn. Public only to keep gcc from muttering about unused code.
  //
  int running = GL_TRUE;

  // Initialize GLFW
  //
  if (!glfwInit())  exit( EXIT_FAILURE );

  // Open an OpenGL window
  //
  if( !glfwOpenWindow( 300,300, 0,0,0,0,0,0, GLFW_WINDOW ) )
  {
	glfwTerminate();

	exit( EXIT_FAILURE );
  }

  // Main loop

  while( running )
  {
	// OpenGL rendering goes here...

	glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

	glfwSwapBuffers();				// Swap front and back rendering buffers

	running = !glfwGetKey( GLFW_KEY_ESC )		// Check if ESC key was pressed or window was closed
        && glfwGetWindowParam( GLFW_OPENED );

  }


  glfwTerminate();					// Close window and terminate GLFW

  exit( EXIT_SUCCESS );				// Exit program

}
Example #15
0
	//************CONSTRUCTORS************
	//Initializes OpenGL functions, default window size (800x600) and calls openGL standard initialize functions and creates the main window
	OpenGL::OpenGL()
	{
		height = 600;
		width = 800;
		if(glfwInit() == 0)
		{
			cgl::Error("Could not initialize GLFWInit()");
		}
		if(glfwOpenWindow((int)this->width,(int)this->height,0,0,0,0,0,0,GLFW_WINDOW) != 1)
		{
			cgl::Error("Could not open GLFW Window");    
		}
		GLenum initReturn;
		if((initReturn = glewInit()) != GLEW_OK)
		{
			std::cout << glewGetErrorString(initReturn)<< std::endl;
			exit(1);
		}
		glfwSetWindowPos(0,0);
		glfwSetWindowTitle("Custom Game Library");
		currentViewportHeight = 600;
		currentViewportWidth = 800;
	}
int init(){
  if( !glfwInit() )
  {
    fprintf( stderr, "Failed to initialize GLFW\n" );
    return -1;
  }
  glfwOpenWindowHint(GLFW_FSAA_SAMPLES, 4); // 4x antialiasing

  width = 1024;
  height = 768;

  // Open a window and create its OpenGL context
  if( !glfwOpenWindow( width, height, 0,0,0,0, 32,0, GLFW_WINDOW ) )
  {
    fprintf( stderr, "Failed to open GLFW window\n" );
    glfwTerminate();
    return -1;
  }
  glfwSetWindowTitle( "Tutorial" );
  glfwEnable( GLFW_STICKY_KEYS );
  init_gl();
  return 0;
}
Example #17
0
 void start_window()
 {
  glfwInit();
  glfwOpenWindow(WindowWidth, WindowHeight, 5, 6, 5, 0, 8, 0, GLFW_WINDOW);
  glfwSetWindowTitle("Mythos science visualizer");

  glClearDepth(1.0);
  glDepthFunc(GL_LESS);

  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(45.0, (float)WindowWidth/WindowHeight, 0.01, 200.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glfwSetWindowSizeCallback(Reshape);
  glfwSetKeyCallback(KeyboardInput);
  glfwSetCharCallback(CharacterInput);
  glfwEnable(GLFW_STICKY_KEYS);
  glfwEnable(GLFW_KEY_REPEAT);
 }
Example #18
0
gb_error gb_screen_init() {
	glfwInit();

	if (!glfwOpenWindow(256, 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GLFW_WINDOW))
		return GB_ERROR_SCREEN_FAILURE;

	glfwSetWindowTitle("gbem");

	glEnable(GL_TEXTURE_2D);
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	gluOrtho2D(0, 1, 0, 1);
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

	glGenTextures(1, &gb_screen_texture);
	glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, gb_screen_texture);

	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);

	return GB_ERROR_OK;
}
Example #19
0
     // other
     bool PGame::initGame()
     {
       Messages::mainTitleMessage();

       if (!glfwInit()) // is GLFW initialization successful?
       {
         Messages::errorMessage("OpenGL/glfw initialization failed."); // in case, it is not
         terminateGLFW(); // terminate glfw and return false
         return false;
       }

       Messages::initMessage("GLFW", true); // prints out that initialization was success

       // 800 x 600, 16 bit color, no depth, alpha or stencil buffers, windowed
       if (!glfwOpenWindow(windowWidth, windowHeight, 8, 8, 8, 8, 24, 0, GLFW_WINDOW)) // attemps to open window
       {
         Messages::errorMessage("OpenGL window creation failed."); // failed
         terminateGLFW();
         return false;
       }

       Messages::initMessage("OpenGL window", true); // prints out success

       glfwSetWindowTitle(this->windowTitle.c_str()); // temporary
       
       /*glMatrixMode(GL_PROJECTION);						// Select The Projection Matrix
       glLoadIdentity();                             // Reset The Projection Matrix
       // Calculate The Aspect Ratio Of The Window
       gluPerspective(45.0f,(float)windowWidth/(float)windowHeight,0.1f,100.0f);
       glMatrixMode(GL_MODELVIEW);						// Select The Modelview Matrix
       glLoadIdentity();*/


//           glfwSetKeyCallback(&PacGame::GameClasses::PGame::processKey); // sets keyboard input callback
       Messages::initMessage("Game", true);
       return true;
     }
Example #20
0
// Text
//--- Function Definitions ---//
// ~ Initialization
GLint MakeWindow(GLchar* title,GLint width,GLint height)
{
  // --- Variables --- //
  winsize[0]=width; winsize[1]=height;
  // --- GLFW Configuration --- //
  if(!glfwinit)
  {
    glfwInit();
    glfwinit=true;
  }
  // Set GLFW 'Hints'
  glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR,3); // OpenGL v3.2
  glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR,2);
  glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE,GLFW_OPENGL_COMPAT_PROFILE );
  glfwOpenWindowHint(GLFW_WINDOW_NO_RESIZE,GL_TRUE);
  // Initialize Window
  if(glfwOpenWindow( width,height,RED_DEPTH,GRN_DEPTH,BLU_DEPTH,
          ALPHA_BUF,DEPTH_BUF,STENC_BUF,WINMODE)==GL_FALSE)
  {
      dprint("Attempt to create window context using GLFW has failed.\n");
      return _BAD;
  }
  glfwSetWindowTitle(title);
	// Hide Cursor
  glfwDisable(GLFW_MOUSE_CURSOR);
	// Handle Input Events
  glfwSwapInterval(1);
  if(!SetCursorPos((GLint)(winsize[0]/2.0f),(GLint)(winsize[1]/2.0f)))
  {
    dprint("Call to 'SetCursorPos' failed with error %x.\n",GetLastError());
    return _BAD;
  }
  //glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_BLEND);
	//oglew=GetForegroundWindow();

  return _OK;
}
Example #21
0
  bool Root::initGLFW()
  {
    if(!glfwInit())
    {
      LOG_ERROR("Could not init glfw!");
      return false;
    }

    GLFWvidmode mode;
    glfwGetDesktopMode(&mode);
    desktopWidth = mode.Width;
    desktopHeight = mode.Height;
    if(fullscreen)
    {
      windowWidth = desktopWidth;
      windowHeight = desktopHeight;
    }

#ifdef __APPLE__
    glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR, 3); // Use OpenGL Core v3.2
    glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR, 2);
#endif

    if(!glfwOpenWindow(windowWidth, windowHeight, 0, 0, 0, 0, 32, 0, (fullscreen ? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW)))
    {
      return false;
    }

    glfwSetWindowTitle("Arya");
    glfwEnable(GLFW_MOUSE_CURSOR);
    glfwSetKeyCallback(keyCallback);
    glfwSetMouseButtonCallback(mouseButtonCallback);
    glfwSetMousePosCallback(mousePosCallback);
    glfwSetMouseWheelCallback(mouseWheelCallback);

    return true;
  }
bool GLFWWindow::OpenWindowAndInitalizeGLEW(int width, int height,
					int redBits, int greenBits,
					int blueBits, int alphaBits,
					int depthBits, int stencilBits,
					bool fullscreen)
{
	int mode = fullscreen ? GLFW_FULLSCREEN : GLFW_WINDOW;
	if(!glfwOpenWindow( width,height, redBits,
						greenBits,blueBits,alphaBits,
						depthBits,stencilBits, mode ))
	{
		TerminateWindow();
		return false;
	}

	glfwSetWindowSizeCallback(OnWindowResize);

	//Set the window size params
	this->_windowWidth = width;
	this->_windowHeight = height;

	//Initialize GLEW
	glewExperimental = GL_TRUE;
	GLenum err = glewInit(); 

	//We might get an INVALID_ENUM error here, so just clean the error for now
	//Explanation - http://www.opengl.org/wiki/OpenGL_Loading_Library
	glGetError();

	if (err != GLEW_OK)
	{
		fprintf(stderr, "Error: %s\n", glewGetErrorString(err));
		return false;
	}
	return true;
}
Example #23
0
	CDisplay::CDisplay(uint32 width, uint32 height, const char* title)
		: m_state(eS_Uninitialised)
			, m_displayScale(1.0f)
			 , m_width(width)
			 , m_height(height)
	{
		if (!glfwInit())
		{
			fprintf(stderr, "Failed to initialise GLFW\n");
			exit(EXIT_FAILURE);
		}

		m_state = eS_Initialised;

		if (!glfwOpenWindow(m_width, m_height, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GLFW_WINDOW))
		{
			fprintf(stderr, "Failed to open GLFW window\n");
			exit(EXIT_FAILURE);
		}

		m_state = eS_Window;

		glfwSwapInterval(0);
		glfwSetWindowTitle(title);

		glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
		glShadeModel(GL_FLAT);

		// Do texture stuff (http://www.gamedev.net/page/resources/_/reference/programming/opengl/269/opengl-texture-mapping-an-introduction-r947)
		glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
		glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, eTID_Main);
		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
		glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
	}
Example #24
0
void GlfwGraphics::createWindow(const char* title, int width, int height)
{
	// Open a window and create its OpenGL context
	if( !glfwOpenWindow( width, height, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GLFW_WINDOW ) )
	{
		::glfwTerminate();
		throw GdxRuntimeException("Failed to open GLFW window");
	}
	::glfwSetWindowTitle(title);
	
	//initializa glew
	glewInit();

	updateSize();

	//TODO: implement also window resize
	//setup a callback?

	m_listener.create();

	m_frameStart = m_timer.systemNanoSeconds();
	m_lastFrameTime = m_frameStart;
	m_deltaTime = 0;
}
Example #25
0
Engine::Engine (int width , int height)
{
	Width = width; Height = height;
	
	if (!glfwInit())
	{
		std::cout << "GLFW failed to initialize!\n";
	}
	glfwOpenWindow(Width,Height,0,0,0,0,32,0,GLFW_WINDOW);
	if (glewInit() != GLEW_OK)
	{
		std::cout << "GLEW failed to initialize!\n";
	}
	glfwSetWindowTitle("Engine");
	glViewport(0,0,Width, Height);
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	glLoadIdentity();
	glOrtho(0,0,0,0,0,100);
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
	glLoadIdentity();
	glClearColor(1,0,0,1);
	
	glfwSwapInterval (0);
}
Example #26
0
int main(int argc, char * argv[]) {
	int running = GL_TRUE;
	glewExperimental = GL_TRUE;
	glfwInit();
	glfwOpenWindow(1000, 1000, 0,0,0,0,0,0, GLFW_WINDOW);
	glewInit();
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	//Obj triangle = Obj(triangle_verts, 3, triangle_elements, 3, "v.vert", "t.tessc", "t.tesse", "g.geom", "f.frag");	
	//Obj square = Obj(square_verts, 4, square_elements, 6, "v.vert", NULL, NULL, "g.geom", "f.frag");
	Obj wireframe_sphere = Obj(tetra_verts, 4, tetra_elements, 12 , "v.vert", "t.tessc", "t.tesse", "g.geom", "f.frag");
	Obj wireframe_cone = *generateCone(20);//Obj(cone_verts, 6, cone_elements, 24 , "v.vert", NULL, NULL, "g.geom", "f.frag");
	Obj hedgehog_sphere = Obj(tetra_verts, 4, tetra_elements, 12, "v.vert", "t.tessc", "t.tesse", "hedgehog.geom", "f.frag");
	Obj lit_sphere = Obj(tetra_verts, 4, tetra_elements, 12, "v.vert", "t.tessc", "t.tesse", "lit.geom", "lit.frag");	
	switchTo(&wireframe_sphere);
	while(running) {
		glClearColor(0.0,0.0, 0.0, 1.0);
		glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

		render(drawing, glfwGetTime()*30);
		glfwSwapBuffers();
		running = !glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC) && glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED);
		if(glfwGetKey('A')){switchTo(&wireframe_sphere);}
		if(glfwGetKey('B')){switchTo(&wireframe_cone);}
		if(glfwGetKey('C')){switchTo(&hedgehog_sphere);}
		if(glfwGetKey('D')){switchTo(&lit_sphere);}
		if(glfwGetKey('E')){}

	}

	glfwTerminate();
}
int main(int argc, char **args)
{
 if (!glfwInit()) {
		log("Failed to initialize GLFW");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 int depth_bits = 16;
 if (!glfwOpenWindow(640, 480, 0, 0, 0, 0, depth_bits, 0, GLFW_WINDOW)) {
		log("Failed to open GLFW window");
  glfwTerminate();
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
 glfwSetWindowTitle("Teapot");
 glfwEnable(GLFW_STICKY_KEYS);
 glfwSwapInterval(1);

	glfwSetKeyCallback(keyboard);
 glfwSetMouseButtonCallback(mouse_button);
 glfwSetMousePosCallback(mouse_motion);
	glfwSetWindowSizeCallback(resize);

	setup();

 do {
		render();						
  glfwSwapBuffers();
 }
 while (glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC) != GLFW_PRESS && glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED));

	cleanup();

 glfwTerminate();

 return 0;
}
Example #28
0
void setupGLFWwindow(){
	glfwOpenWindowHint(GLFW_FSAA_SAMPLES,4);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MAJOR,3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_VERSION_MINOR,3);
	glfwOpenWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE,GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

	// Open a window and create its OpenGL context
	if( !glfwOpenWindow( width, height, 0,0,0,0, 32,0, GLFW_WINDOW ) ){
		fprintf( stderr, "Failed to open GLFW window\n" );
		glfwTerminate();
	}
	// Initialize GLEW
	if (glewInit() != GLEW_OK) {
		fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
	}
	glfwSetWindowTitle( "skyGesture Pre-Alpha GLFW Build v0.001a" );
	glfwEnable(GLFW_STICKY_KEYS);
	//glfwEnable(GLFW_STICKY_MOUSE_BUTTONS);
	//glfwDisable(GLFW_MOUSE_CURSOR);
	do{
		glfwSwapBuffers();
	}
	while(glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC)!= GLFW_PRESS && glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED));
}
Example #29
0
void init()
{
  // int glfwInit( void )
  if (glfwInit() != GL_TRUE)
  {
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  // int glfwOpenWindow( int width, int height,
  //   int redbits, int greenbits, int bluebits,
  //   int alphabits, int depthbits, int stencilbits,
  //   int mode )
  if (glfwOpenWindow(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GLFW_WINDOW) != GL_TRUE)
  {
    // void glfwTerminate( void )
    glfwTerminate();
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  glfwSetWindowSizeCallback(windowResize);
  glClearColor(0.5, 0.0, 0.5, 0.0);

  console = StdoutConsole_new();
  Log_init(console);

  renderBatch = RenderBatch_new(4, TRUE);

  image = Image_new();
  Image_loadFromFile(image, "res/box.png");
  texture = Texture_newFromImage(image);

  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);

  glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
}
Example #30
0
void init()
{
  int width, height;

  glfwInit();
  if( !glfwOpenWindow( 640, 480, 0, 0, 0, 0, 8, 0, GLFW_WINDOW ) ) return;

  glfwGetWindowSize( &width, &height );
  height = height > 0 ? height : 1;

  glViewport( 0, 0, width, height );
  glClearColor( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f );

  glMatrixMode( GL_PROJECTION );
  glLoadIdentity();
  gluPerspective( 65.0f, (GLfloat)width/(GLfloat)height, 1.0f, 200.0f );


  glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
  glLoadIdentity();
  gluLookAt(0.0f, -10.0f, 0.0f,
      0.0f, 0.0f, 0.0f,
      0.0f, 0.0f, 1.0f );
}