Example #1
0
GHOST_TSuccess GHOST_GetModifierKeyState(GHOST_SystemHandle systemhandle,
                     GHOST_TModifierKeyMask mask,
                     int *isDown)
{
	GHOST_ISystem *system = (GHOST_ISystem *) systemhandle;
	GHOST_TSuccess result;
	bool isdown = false;
	
	result = system->getModifierKeyState(mask, isdown);
	*isDown = (int) isdown;

	return result;
}
Example #2
0
bool Application::processEvent(GHOST_IEvent* event)
{
  GHOST_IWindow* window = event->getWindow();
  bool handled = true;

  switch (event->getType()) {
  /*	case GHOST_kEventUnknown:
  		break;
  	case GHOST_kEventCursorButton:
  		std::cout << "GHOST_kEventCursorButton"; break;
  	case GHOST_kEventCursorMove:
  		std::cout << "GHOST_kEventCursorMove"; break;
  */
  case GHOST_kEventWheel:
  {
    GHOST_TEventWheelData* wheelData = (GHOST_TEventWheelData*) event->getData();
    if (wheelData->z > 0)
    {
      view_rotz += 5.f;
    }
    else
    {
      view_rotz -= 5.f;
    }
  }
  break;

  case GHOST_kEventKeyUp:
    break;

  case GHOST_kEventKeyDown:
  {
    GHOST_TEventKeyData* keyData = (GHOST_TEventKeyData*) event->getData();
    switch (keyData->key) {
    case GHOST_kKeyC:
    {
      int cursor = m_cursor;
      cursor++;
      if (cursor >= GHOST_kStandardCursorNumCursors) {
        cursor = GHOST_kStandardCursorFirstCursor;
      }
      m_cursor = (GHOST_TStandardCursor)cursor;
      window->setCursorShape(m_cursor);
    }
    break;

    case GHOST_kKeyE:
    {
      int x = 200, y= 200;
      m_system->setCursorPosition(x,y);
      break;
    }

    case GHOST_kKeyF:
      if (!m_system->getFullScreen()) {
        // Begin fullscreen mode
        GHOST_DisplaySetting setting;

        setting.bpp = 16;
        setting.frequency = 50;
        setting.xPixels = 640;
        setting.yPixels = 480;
        m_system->beginFullScreen(setting, &m_fullScreenWindow, false /* stereo flag */);
      }
      else {
        m_system->endFullScreen();
        m_fullScreenWindow = 0;
      }
      break;

    case GHOST_kKeyH:
      window->setCursorVisibility(!window->getCursorVisibility());
      break;

    case GHOST_kKeyM:
    {
      bool down = false;
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyLeftShift,down);
      if (down) {
        std::cout << "left shift down\n";
      }
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyRightShift,down);
      if (down) {
        std::cout << "right shift down\n";
      }
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyLeftAlt,down);
      if (down) {
        std::cout << "left Alt down\n";
      }
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyRightAlt,down);
      if (down) {
        std::cout << "right Alt down\n";
      }
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyLeftControl,down);
      if (down) {
        std::cout << "left control down\n";
      }
      m_system->getModifierKeyState(GHOST_kModifierKeyRightControl,down);
      if (down) {
        std::cout << "right control down\n";
      }
    }
    break;

    case GHOST_kKeyQ:
      if (m_system->getFullScreen())
      {
        m_system->endFullScreen();
        m_fullScreenWindow = 0;
      }
      m_exitRequested = true;
      break;

    case GHOST_kKeyS: // toggle mono and stereo
      if(stereo)
        stereo = false;
      else
        stereo = true;
      break;

    case GHOST_kKeyT:
      if (!m_testTimer) {
        m_testTimer = m_system->installTimer(0, 1000, testTimerProc);
      }

      else {
        m_system->removeTimer(m_testTimer);
        m_testTimer = 0;
      }

      break;

    case GHOST_kKeyW:
      if (m_mainWindow)
      {
        STR_String title;
        m_mainWindow->getTitle(title);
        title += "-";
        m_mainWindow->setTitle(title);

      }
      break;

    default:
      break;
    }
  }
  break;

  case GHOST_kEventWindowClose:
  {
    GHOST_IWindow* window2 = event->getWindow();
    if (window2 == m_mainWindow) {
      m_exitRequested = true;
    }
    else {
      m_system->disposeWindow(window2);
    }
  }
  break;

  case GHOST_kEventWindowActivate:
    handled = false;
    break;

  case GHOST_kEventWindowDeactivate:
    handled = false;
    break;

  case GHOST_kEventWindowUpdate:
  {
    GHOST_IWindow* window2 = event->getWindow();
    if(!m_system->validWindow(window2))
      break;

    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    if(stereo)
    {
      View(window2, stereo, LEFT_EYE);
      glPushMatrix();
      RenderCamera();
      RenderScene();
      glPopMatrix();

      View(window2, stereo, RIGHT_EYE);
      glPushMatrix();
      RenderCamera();
      RenderScene();
      glPopMatrix();
    }
    else
    {
      View(window2, stereo);
      glPushMatrix();
      RenderCamera();
      RenderScene();
      glPopMatrix();
    }
    window2->swapBuffers();
  }
  break;

  default:
    handled = false;
    break;
  }
  return handled;
}