DEF_GPUTEST_FOR_ALL_GL_CONTEXTS(VertexAttributeCount, reporter, ctxInfo) {
  GrContext* context = ctxInfo.fGrContext;
  GrTextureDesc desc;
  desc.fHeight = 1;
  desc.fWidth = 1;
  desc.fFlags = kRenderTarget_GrSurfaceFlag;
  desc.fConfig = kRGBA_8888_GrPixelConfig;
  SkAutoTUnref<GrTexture> target(context->textureProvider()->createTexture(desc,
                                       SkBudgeted::kYes));
  if (!target) {
    ERRORF(reporter, "Could not create render target.");
    return;
  }
  SkAutoTUnref<GrDrawContext> dc(context->drawContext(target->asRenderTarget()));
  if (!dc) {
    ERRORF(reporter, "Could not create draw context.");
    return;
  }
  int attribCnt = context->caps()->maxVertexAttributes();
  if (!attribCnt) {
    ERRORF(reporter, "No attributes allowed?!");
    return;
  }
  context->flush();
  context->resetGpuStats();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  SkAutoTUnref<GrDrawBatch> batch;
  GrPipelineBuilder pb;
  pb.setRenderTarget(target->asRenderTarget());
  // This one should succeed.
  batch.reset(new Batch(attribCnt));
  dc->drawContextPriv().testingOnly_drawBatch(pb, batch);
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 1);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  context->resetGpuStats();
  // This one should fail.
  batch.reset(new Batch(attribCnt+1));
  dc->drawContextPriv().testingOnly_drawBatch(pb, batch);
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 1);
#endif
}
DEF_GPUTEST_FOR_ALL_CONTEXTS(VertexAttributeCount, reporter, ctxInfo) {
  GrContext* context = ctxInfo.grContext();

  sk_sp<GrDrawContext> drawContext(context->newDrawContext(SkBackingFit::kApprox,
                               1, 1, kRGBA_8888_GrPixelConfig));
  if (!drawContext) {
    ERRORF(reporter, "Could not create draw context.");
    return;
  }
  int attribCnt = context->caps()->maxVertexAttributes();
  if (!attribCnt) {
    ERRORF(reporter, "No attributes allowed?!");
    return;
  }
  context->flush();
  context->resetGpuStats();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  SkAutoTUnref<GrDrawBatch> batch;
  GrPaint grPaint;
  // This one should succeed.
  batch.reset(new Batch(attribCnt));
  drawContext->drawContextPriv().testingOnly_drawBatch(grPaint, batch);
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 1);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  context->resetGpuStats();
  // This one should fail.
  batch.reset(new Batch(attribCnt+1));
  drawContext->drawContextPriv().testingOnly_drawBatch(grPaint, batch);
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 1);
#endif
}
DEF_GPUTEST_FOR_ALL_CONTEXTS(VertexAttributeCount, reporter, ctxInfo) {
  GrContext* context = ctxInfo.grContext();

  sk_sp<GrRenderTargetContext> renderTargetContext(context->makeDeferredRenderTargetContext(
                                   SkBackingFit::kApprox,
                                   1, 1, kRGBA_8888_GrPixelConfig,
                                   nullptr));
  if (!renderTargetContext) {
    ERRORF(reporter, "Could not create render target context.");
    return;
  }
  int attribCnt = context->caps()->maxVertexAttributes();
  if (!attribCnt) {
    ERRORF(reporter, "No attributes allowed?!");
    return;
  }
  context->flush();
  context->resetGpuStats();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  GrPaint grPaint;
  // This one should succeed.
  renderTargetContext->priv().testingOnly_addDrawOp(Op::Make(attribCnt));
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 1);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 0);
#endif
  context->resetGpuStats();
  renderTargetContext->priv().testingOnly_addDrawOp(Op::Make(attribCnt + 1));
  context->flush();
#if GR_GPU_STATS
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numDraws() == 0);
  REPORTER_ASSERT(reporter, context->getGpu()->stats()->numFailedDraws() == 1);
#endif
}