Example #1
0
	void matrixCalc(void *outputs)
	{
		TML::Matrix out1(outputs, 0);
		TML::Matrix out2(outputs, 1);
		TML::Matrix out3(outputs, 2);
		TML::Matrix out4(outputs, 3);
		
		xn::DepthMetaData depthMD;
		xn::SceneMetaData sceneMD;
		xn::ImageMetaData imageMD;
		
		depth.GetMetaData(depthMD);
		user.GetUserPixels(0, sceneMD);
		image.GetMetaData(imageMD);
		
		context.WaitNoneUpdateAll();
		
		t_jit_matrix_info tmi;
		memset(&tmi, 0, sizeof(tmi));
		tmi.dimcount = 2;
		tmi.planecount = 1;
		tmi.dimstride[0] = 4;
		tmi.dimstride[1] = depthMD.XRes()*4;
		int width = tmi.dim[0] = depthMD.XRes();
		int height = tmi.dim[1] = depthMD.YRes();
		tmi.type = _jit_sym_float32;
		
		out1.resizeTo(&tmi);
		
		tmi.planecount = 1;
		tmi.dimstride[0] = 1;
		tmi.dimstride[1] = depthMD.XRes();
		tmi.type = _jit_sym_char;
		out2.resizeTo(&tmi);
		
		tmi.planecount = 4;
		tmi.dimstride[0] = 4;
		tmi.dimstride[1] = depthMD.XRes()*4;
		tmi.type = _jit_sym_char;
		out3.resizeTo(&tmi);
		
		const XnDepthPixel* pDepth = depthMD.Data();
		float *depthData = (float*)out1.data();
		
		//Copy depth data
		int x,y;
		for (y=0; y<height; y++)
		{
			for (x=0; x<width; x++)
			{
				depthData[0] = (float)pDepth[0]/powf(2, 15);
				
				depthData++;
				pDepth++;
			}
		}
		
		//Get the users
		unsigned char *userData = (unsigned char*)out2.data();
		const XnLabel* pLabels = sceneMD.Data();
		for (y=0; y<height; y++)
		{
			for (x=0; x<width; x++)
			{
				userData[0] = pLabels[0];
				
				userData++;
				pLabels++;
			}
		}
		
		//Get the colors
		const XnRGB24Pixel* pPixels = imageMD.RGB24Data();
		unsigned char *pixData = (unsigned char*)out3.data();
		for (y=0; y<height; y++)
		{
			for (x=0; x<width; x++)
			{
				pixData[0] = 0;
				pixData[1] = pPixels[0].nRed;
				pixData[2] = pPixels[0].nGreen;
				pixData[3] = pPixels[0].nBlue;
				
				pixData+=4;
				pPixels++;
			}
		}
		
		//For all the users -- output the joint info...
		XnUserID aUsers[15];
		XnUInt16 nUsers = 15;
		user.GetUsers(aUsers, nUsers);
		
		int rUsers = 0;
		
		xn::SkeletonCapability sc = user.GetSkeletonCap();
		
		int i;
		for (i=0; i<nUsers; i++)
		{
			if (user.GetSkeletonCap().IsTracking(aUsers[i]))
				rUsers++;
		}
		
		tmi.dimcount = 2;
		tmi.planecount = 3;
		tmi.dimstride[0] = 3*4;
		tmi.dimstride[1] = 24*3*4;
		tmi.dim[0] = 24;
		tmi.dim[1] = rUsers;
		tmi.type = _jit_sym_float32;
		out4.resizeTo(&tmi);
		
		
		float *sData = (float*)out4.data();
		
			
		if (rUsers == 0)
		{
			int n;
			for (n=0; n<24; n++)
			{					
				sData[0] = 0;
				sData[1] = 0;
				sData[2] = 0;
				
				sData+=3;
			}
		}
		else
		{
			for (i=0; i<nUsers; i++)
			{
				if (user.GetSkeletonCap().IsTracking(aUsers[i]))
				{
					int n;
					for (n=0; n<24; n++)
					{
						XnSkeletonJointPosition jp;
						user.GetSkeletonCap().GetSkeletonJointPosition(aUsers[i], (XnSkeletonJoint)(n+1), jp);
						
						sData[0] = (1280 - jp.position.X) / 2560;
						sData[1] = (1280 - jp.position.Y) / 2560;
						sData[2] = jp.position.Z * 7.8125 / 10000;
						
//						if (n == 0)
//						{
//							post("%f %f %f\n", sData[0], sData[1], sData[2]);
//						}
						
						sData+=3;
					}
				}
			}
		}
		//post("%i\n", rUsers);
	}
Example #2
0
void Context_WaitNoneUpdateAll_wrapped(xn::Context& self) {
    check( self.WaitNoneUpdateAll() );
}