static ngx_int_t
ngx_rtmp_control_postconfiguration(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt      *h;
  ngx_http_core_main_conf_t   *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }
  *h = ngx_rtmp_control_handler;

  return NGX_OK;
} 
static ngx_int_t
ngx_http_prelog_init(ngx_conf_t *cf){
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_POST_READ_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_prelog_handler;

  return NGX_OK;
}
static char * ngx_http_identifier_cache_size(ngx_conf_t * cf, ngx_command_t * cmd, void * conf)
{
  ngx_http_hustdb_ha_main_conf_t * mcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_hustdb_ha_module);
  if (!mcf || 2 != cf->args->nelts)
  {
    return "ngx_http_identifier_cache_size error";
  }
  ngx_str_t * value = cf->args->elts;
  mcf->identifier_cache_size = ngx_atoi(value[1].data, value[1].len);
  if (NGX_ERROR == mcf->identifier_cache_size)
  {
    return "ngx_http_identifier_cache_size error";
  }
  // TODO: you can modify the value here
  return NGX_CONF_OK;
}
static char * ngx_http_identifier_timeout(ngx_conf_t * cf, ngx_command_t * cmd, void * conf)
{
  ngx_http_hustdb_ha_main_conf_t * mcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_hustdb_ha_module);
  if (!mcf || 2 != cf->args->nelts)
  {
    return "ngx_http_identifier_timeout error";
  }
  ngx_str_t * value = cf->args->elts;
  mcf->identifier_timeout = ngx_parse_time(&value[1], 0);
  if (NGX_ERROR == mcf->identifier_timeout)
  {
    return "ngx_http_identifier_timeout error";
  }
  // TODO: you can modify the value here
  return NGX_CONF_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_request_parser_init(ngx_conf_t *cf) {
  ngx_http_handler_pt *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_REWRITE_PHASE].handlers);

  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_request_parser_post_read_handler;
  return NGX_OK;
}
Exemple #6
0
static ngx_int_t ngx_http_sla_init (ngx_conf_t* cf)
{
  ngx_http_handler_pt*    handler;
  ngx_http_core_main_conf_t* config;

  config = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  handler = ngx_array_push(&config->phases[NGX_HTTP_LOG_PHASE].handlers);
  if (handler == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *handler = ngx_http_sla_processor;

  return NGX_OK;
}
/*
 * Install this filter (post-configuration callback).
 *
 * Filters are installed in the post-configuration step
 */
static ngx_int_t
ngx_apikey_access_filter_install(ngx_conf_t *cf) {

	ngx_http_handler_pt    *h = NULL;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf = NULL;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_apikey_access_filter_handler;

  return NGX_OK;
}
// handler模块的挂载 大多数是挂载在NGX_HTTP_CONTENT_PHASE阶段的
// 挂载的动作一般是在模块上下文调用的postconfiguration函数中
static ngx_int_t
ngx_http_mmseg_init(ngx_conf_t *cf)
{
    ngx_http_handler_pt    *h;
    ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

    cmcf = (ngx_http_core_main_conf_t*)ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

    h = (ngx_http_handler_pt*)ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
    if (h == NULL) {
        return NGX_ERROR;
    }

    *h = ngx_http_mmseg_handler;// 注册对请求处理函数

    return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_hello_world_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_hello_world_handler;
  cmcf->response_event = ngx_http_hello_world_handler;
  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_aws_auth_req_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_aws_proxy_sign;

  return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_http_flex_cache_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_flex_cache_handler;

  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_push_stream_postconfig(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_push_stream_main_conf_t  *conf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_push_stream_module);
  size_t               shm_size;
  size_t               shm_size_limit = 32 * ngx_pagesize;

  if (!conf->enabled) {
    return NGX_OK;
  }

  // initialize shared memory
  shm_size = ngx_align(conf->shm_size, ngx_pagesize);
  if (shm_size < shm_size_limit) {
    ngx_conf_log_error(NGX_LOG_WARN, cf, 0, "The push_stream_shared_memory_size value must be at least %udKiB", shm_size_limit >> 10);
    shm_size = shm_size_limit;
  }
static ngx_int_t ngx_http_stup_init(ngx_conf_t *cf)
{
	ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;
	ngx_http_handler_pt    *h;
	cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

	if (ngx_tcp_io_init_rbtree(cf, &ngx_http_core_module) == NGX_ERROR)
		return NGX_ERROR;

	h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_LOG_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_statu_monitor_handler;
	return NGX_OK;
// handler installation
static ngx_int_t
ngx_http_dynamic_redirect_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
  if (!h) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_dynamic_redirect_handler;

  return NGX_OK;
}
static char * ngx_http_disable_sync(ngx_conf_t * cf, ngx_command_t * cmd, void * conf)
{
  ngx_http_hustdb_ha_main_conf_t * mcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_hustdb_ha_module);
  if (!mcf || 2 != cf->args->nelts)
  {
    mcf->disable_sync = false;
    return NGX_CONF_OK;
  }
  int val = ngx_http_get_flag_slot(cf);
  if (NGX_ERROR == val)
  {
    return "ngx_http_disable_sync error";
  }
  mcf->disable_sync = val;
  // TODO: you can modify the value here
  return NGX_CONF_OK;
}
Exemple #16
0
static ngx_http_sla_pool_t* ngx_http_sla_get_pool (const ngx_conf_t* cf, const ngx_str_t* name)
{
  ngx_uint_t        i;
  ngx_http_sla_pool_t*   pool;
  ngx_http_sla_main_conf_t* config;

  config = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_sla_module);

  pool = config->pools.elts;
  for (i = 0; i < config->pools.nelts; i++) {
    if (pool->name.len == name->len && ngx_strcmp(pool->name.data, name->data) == 0) {
      return pool;
    }
  }

  return NULL;
}
ngx_int_t
ngx_http_lua_add_package_preload(ngx_conf_t *cf, const char *package,
  lua_CFunction func)
{
  lua_State           *L;
  ngx_http_lua_main_conf_t   *lmcf;
  ngx_http_lua_preload_hook_t  *hook;

  lmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_lua_module);

  L = lmcf->lua;

  if (L) {
    lua_getglobal(L, "package");
    lua_getfield(L, -1, "preload");
    lua_pushcfunction(L, func);
    lua_setfield(L, -2, package);
    lua_pop(L, 2);

    return NGX_OK;
  }

  /* L == NULL */
  /* 如果 L 没有建立,即调用的 module 在 ngx_http_lua_module 前建立
   * 先存起来,在 L 初始化时再加载
   */
  if (lmcf->preload_hooks == NULL) {
    lmcf->preload_hooks =
      ngx_array_create(cf->pool, 4,
               sizeof(ngx_http_lua_preload_hook_t));

    if (lmcf->preload_hooks == NULL) {
      return NGX_ERROR;
    }
  }

  hook = ngx_array_push(lmcf->preload_hooks);
  if (hook == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  hook->package = (u_char *) package;
  hook->loader = func;

  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_traffic_status_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);
  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_LOG_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) 
	{
  	return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_status_codes_statistics;
	
  return NGX_OK;
}
static char* 
ngx_http_radius_set_radius_server( ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf ) {

  ngx_http_auth_radius_main_conf_t* mconf = ngx_http_conf_get_module_main_conf( cf, ngx_http_auth_radius_module );

  ngx_str_t* value = cf->args->elts;
  if ( cf->args->nelts != 3 && cf->args->nelts != 4 )
    return "invalid value";

  ngx_url_t u;
  ngx_memzero( &u, sizeof(ngx_url_t) );
  u.url = value[1];
  u.uri_part = 1;
  u.one_addr = 1;
  u.default_port = RADIUS_DEFAULT_PORT;
  if ( ngx_parse_url( cf->pool, &u ) != NGX_OK ) {
    if ( u.err ) {
      ngx_conf_log_error( NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
              "%s ngx_http_radius_set_radius_server \"%V\"", u.err, &u.url );
    }
    return "invalid address";
  }

  radius_str_t secret;
  secret.s = value[2].data;
  secret.len = value[2].len;

  mconf->secret.s = secret.s;
  mconf->secret.len = secret.len;

  radius_str_t nas_identifier;
  nas_identifier.s = NULL;
  nas_identifier.len = 0;

  if ( cf->args->nelts == 4 ) {
    nas_identifier.s = value[3].data;
    nas_identifier.len = value[3].len;
  }

  radius_server_t* rs;
  rs = radius_add_server( u.addrs[0].sockaddr, u.addrs[0].socklen, &secret, &nas_identifier );
  rs->logger = radius_logger;

  return NGX_CONF_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_limit_conn_init(ngx_conf_t *cf)
{
  syslog(LOG_INFO, "[%s:%s:%d]", __FILE__, __func__, __LINE__);
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_PREACCESS_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_limit_conn_handler;

  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_access_init(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_http_handler_pt    *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  //在phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE]中加入一个方法:ngx_http_access_handler
  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
  if (h == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_access_handler;

  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_hello_init(ngx_conf_t *cf)
{
    ngx_http_handler_pt    *h;
    ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

    cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

    h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
    if (h == NULL) {
        return NGX_ERROR;
    }

    *h = ngx_http_hello_handler;
		ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0, "hello_init");

    return NGX_OK;
}
Exemple #23
0
  static ngx_int_t
ngx_http_auth_spnego_init(
    ngx_conf_t * cf)
{
  ngx_http_handler_pt *h;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_ACCESS_PHASE].handlers);
  if (NULL == h) {
    return NGX_ERROR;
  }

  *h = ngx_http_auth_spnego_handler;

  return NGX_OK;
}
static char *ngx_photo_thrift_merge_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child) {
  photo_thrift_conf_t *prev = parent;
  photo_thrift_conf_t *conf = child;
  photo_thrift_conf_t **photo_thrift_conf; // same as 2 above, to push to main configuration
  ngx_photo_thrift_main_conf_t *photo_thrift_main_conf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_photo_thrift_module);
  ngx_conf_merge_str_value(conf->content_thrift_server, prev->content_thrift_server, NULL);
  ngx_conf_merge_str_value(conf->content_thrift_port, prev->content_thrift_port, "10021");
  ngx_conf_merge_str_value(conf->meta_thrift_server, prev->meta_thrift_server, NULL);
  ngx_conf_merge_str_value(conf->meta_thrift_port, prev->meta_thrift_port, "10022");
  
  // push to main configuration
  if(conf->content_thrift_server.data && conf->meta_thrift_server.data) {
    photo_thrift_conf = ngx_array_push(&photo_thrift_main_conf->loc_confs);
    *photo_thrift_conf = conf;
  }
//  printf("content thrift server: %s\n", (const char*) conf->content_thrift_server.data);
  return NGX_CONF_OK;
}
static ngx_int_t write_back_request_init(ngx_conf_t *cf)
{
	ngx_http_handler_pt *h;
	ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;


	cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

	h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_CONTENT_PHASE].handlers);
		
	if(NULL == h) {
		return NGX_ERROR;
	}

	*h = ngx_http_write_back_request_handler;
	
	return NGX_OK;
	
}
Exemple #26
0
static char *
ngx_http_naxsi_flags_loc_conf(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
			   void *conf)
{
 ngx_http_dummy_loc_conf_t	*alcf = conf, **bar; 
 ngx_http_dummy_main_conf_t  *main_cf;
 ngx_str_t			*value;

 if (!alcf || !cf)
  return (NGX_CONF_ERROR); 
 value = cf->args->elts;
 main_cf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_naxsi_module);
 if (!alcf->pushed) { 
  bar = ngx_array_push(main_cf->locations);
  if (!bar)
   return (NGX_CONF_ERROR);
  *bar = alcf;
  alcf->pushed = 1;
 }

 /* it's a flagrule, just a hack to enable/disable mod */
 if (!ngx_strcmp(value[0].data, TOP_ENABLED_FLAG_T) ||
   !ngx_strcmp(value[0].data, TOP_ENABLED_FLAG_N)) {
  alcf->enabled = 1;
  return (NGX_CONF_OK);
 }
 else
  /* it's a flagrule, just a hack to enable/disable mod */
  if (!ngx_strcmp(value[0].data, TOP_DISABLED_FLAG_T) ||
	!ngx_strcmp(value[0].data, TOP_DISABLED_FLAG_N)) {
   alcf->force_disabled = 1;
   return (NGX_CONF_OK);
  }
  else
   /* it's a flagrule, currently just a hack to enable/disable learning mode */
   if (!ngx_strcmp(value[0].data, TOP_LEARNING_FLAG_T) ||
	 !ngx_strcmp(value[0].data, TOP_LEARNING_FLAG_N)) {
	alcf->learning = 1;
	return (NGX_CONF_OK);
   }
   else
	return (NGX_CONF_ERROR);
}
static ngx_int_t ngx_http_pinba_init(ngx_conf_t *cf) /* {{{ */
{
	ngx_http_handler_pt *h;
	ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

	cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

	h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_LOG_PHASE].handlers);
	if (h == NULL) {
		return NGX_ERROR;
	}

	*h = ngx_http_pinba_handler;

	request_uri_key = ngx_hash_key_lc(request_uri_name.data, request_uri_name.len);
	request_schema_key = ngx_hash_key_lc(request_schema_name.data, request_schema_name.len);

	return NGX_OK;
}
static char *ngx_http_upstream_dynamic_servers_merge_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child) {
  // If any dynamic servers are present, verify that a "resolver" is setup as
  // the http level.
  ngx_http_upstream_dynamic_server_main_conf_t *udsmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_upstream_dynamic_servers_module);

  if (udsmcf->dynamic_servers.nelts > 0) {
    ngx_http_core_loc_conf_t *core_loc_conf = ngx_http_conf_get_module_loc_conf(cf, ngx_http_core_module);
#if nginx_version >= 1009011
    if (core_loc_conf->resolver == NULL || core_loc_conf->resolver->connections.nelts == 0) {
#else
    if (core_loc_conf->resolver == NULL || core_loc_conf->resolver->udp_connections.nelts == 0) {
#endif
      ngx_conf_log_error(NGX_LOG_ERR, cf, 0, "resolver must be defined at the 'http' level of the config");
      return NGX_CONF_ERROR;
    }
    udsmcf->conf_ctx = cf->ctx;
    udsmcf->resolver = core_loc_conf->resolver;
    ngx_conf_merge_msec_value(udsmcf->resolver_timeout, core_loc_conf->resolver_timeout, 30000);
  }

  return NGX_CONF_OK;
}

static ngx_int_t ngx_http_upstream_dynamic_servers_init_process(ngx_cycle_t *cycle) {
  ngx_http_upstream_dynamic_server_main_conf_t *udsmcf = ngx_http_cycle_get_module_main_conf(cycle, ngx_http_upstream_dynamic_servers_module);
  ngx_http_upstream_dynamic_server_conf_t    *dynamic_server = udsmcf->dynamic_servers.elts;
  ngx_uint_t i;
  ngx_event_t *timer;
  ngx_uint_t refresh_in;

  for (i = 0; i < udsmcf->dynamic_servers.nelts; i++) {
    timer = &dynamic_server[i].timer;
    timer->handler = ngx_http_upstream_dynamic_server_resolve;
    timer->log = cycle->log;
    timer->data = &dynamic_server[i];

    refresh_in = ngx_random() % 1000;
    ngx_log_debug(NGX_LOG_DEBUG_CORE, cycle->log, 0, "upstream-dynamic-servers: Initial DNS refresh of '%V' in %ims", &dynamic_server[i].host, refresh_in);
    ngx_add_timer(timer, refresh_in);
  }

  return NGX_OK;
}
static ngx_int_t xml_log_init(ngx_conf_t *cf) {  ngx_http_core_main_conf_t	*conf_m;
  ngx_http_handler_pt		*h;
  conf_m = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

#ifdef LOG
  if ((h = ngx_array_push(&conf_m->phases[NGX_HTTP_LOG_PHASE].handlers)) == NULL) return NGX_ERROR;
  *h = xml_log;
#else
  if ((h = ngx_array_push(&conf_m->phases[NGX_HTTP_SERVER_REWRITE_PHASE].handlers)) == NULL) return NGX_ERROR;
  *h = xml_log;
#endif


  return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_http_variables_add_core_vars(ngx_conf_t *cf)
{
  ngx_int_t          rc;
  ngx_http_variable_t    *v;
  ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;

  cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);

  cmcf->variables_keys = ngx_pcalloc(cf->temp_pool,
                    sizeof(ngx_hash_keys_arrays_t));
  if (cmcf->variables_keys == NULL) {
    return NGX_ERROR;
  }

  cmcf->variables_keys->pool = cf->pool;
  cmcf->variables_keys->temp_pool = cf->pool;

  if (ngx_hash_keys_array_init(cmcf->variables_keys, NGX_HASH_SMALL)
    != NGX_OK)
  {
    return NGX_ERROR;
  }

  for (v = ngx_http_core_variables; v->name.len; v++) {
    rc = ngx_hash_add_key(cmcf->variables_keys, &v->name, v,
               NGX_HASH_READONLY_KEY);

    if (rc == NGX_OK) {
      continue;
    }

    if (rc == NGX_BUSY) {
      ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
                "conflicting variable name \"%V\"", &v->name);
    }

    return NGX_ERROR;
  }

  return NGX_OK;
}