Esempio n. 1
0
errval_t
mdb_remove(struct cte *target)
{
  MDB_TRACE_ENTER(mdb_root, "%p", target);
  errval_t err = mdb_subtree_remove(target, &mdb_root, NULL);
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, mdb_root);
}
Esempio n. 2
0
errval_t
mdb_insert(struct cte *new_node)
{
  MDB_TRACE_ENTER(mdb_root, "%p", new_node);
  errval_t ret = mdb_sub_insert(new_node, &mdb_root);
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, ret, mdb_root);
}
Esempio n. 3
0
errval_t
mdb_insert(struct cte *new_node)
{
  MDB_TRACE_ENTER(mdb_root, "%p", new_node);
#ifdef IN_KERNEL
#ifdef MDB_TRACE_NO_RECURSIVE
  char prefix[50];
  snprintf(prefix, 50, "mdb_insert.%d: ", my_core_id);
  print_cte(new_node, prefix);
#endif
#endif
  errval_t ret = mdb_sub_insert(new_node, &mdb_root);
  CHECK_INVARIANTS(mdb_root, new_node, true);
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, ret, mdb_root);
}
Esempio n. 4
0
errval_t
mdb_remove(struct cte *target)
{
  MDB_TRACE_ENTER(mdb_root, "%p", target);
  CHECK_INVARIANTS(mdb_root, target, true);
#ifdef IN_KERNEL
#ifdef MDB_TRACE_NO_RECURSIVE
  char prefix[50];
  snprintf(prefix, 50, "mdb_remove.%d: ", my_core_id);
  print_cte(target, prefix);
#endif
#endif
  errval_t err = mdb_subtree_remove(target, &mdb_root, NULL);
  CHECK_INVARIANTS(mdb_root, target, false);
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, mdb_root);
}
Esempio n. 5
0
static errval_t
mdb_sub_insert(struct cte *new_node, struct cte **current)
{
  errval_t err;
  assert(new_node);
  assert(current);
  MDB_TRACE_ENTER(*current, "%p, %p (*%p)", new_node, *current, current);

  struct cte *current_ = *current;

  if (!current_) {
    // we've reached an empty leaf, insert here
    *current = new_node;
    mdb_update_end(new_node);
    return SYS_ERR_OK;
  }

  int compare = compare_caps(C(new_node), C(current_), true);
  if (compare < 0) {
    // new_node < current
    err = mdb_sub_insert(new_node, &N(current_)->left);
    if (err_is_fail(err)) {
      return err;
    }
  }
  else if (compare > 0) {
    // new_node > current
    err = mdb_sub_insert(new_node, &N(current_)->right);
    if (err_is_fail(err)) {
      return err;
    }
  }
  else {
    return CAPS_ERR_MDB_DUPLICATE_ENTRY;
  }

  mdb_update_end(current_);
  current_ = mdb_skew(current_);
  current_ = mdb_split(current_);
  *current = current_;

  err = SYS_ERR_OK;
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, current_);
}
Esempio n. 6
0
static errval_t
mdb_subtree_remove(struct cte *target, struct cte **current, struct cte *parent)
{
  assert(current);
  MDB_TRACE_ENTER(*current, "%p, %p (*%p), %p", target, *current, current, parent);

  errval_t err;
  struct cte *current_ = *current;
  if (!current_) {
    err = CAPS_ERR_MDB_ENTRY_NOTFOUND;
    MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, current_);
  }

  int compare = compare_caps(C(target), C(current_), true);
  if (compare > 0) {
    err = mdb_subtree_remove(target, &N(current_)->right, current_);
    if (err != SYS_ERR_OK) {
      MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, current_);
      return err;
    }
  }
  else if (compare < 0) {
    err = mdb_subtree_remove(target, &N(current_)->left, current_);
    if (err != SYS_ERR_OK) {
      MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, current_);
    }
  }
  else {
    assert(current_ == target);
    if (!N(current_)->left && !N(current_)->right) {
      // target is leaf, just remove
      *current = NULL;
      err = SYS_ERR_OK;
      MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, NULL);
    }
    else if (!N(current_)->left) {
      // move to right child then go left (dir=-1)
      // curr, new_right = xchg_rm(elem, parent, current.right, current, -1)
      struct cte *new_current = NULL;
      struct cte *new_right = N(current_)->right;
      mdb_exchange_remove(target, parent, &new_right, current_, -1,
                &new_current);
      assert(new_current);
      current_ = new_current;
      N(current_)->right = new_right;
      assert(!mdb_is_reachable(mdb_root, target));
    }
    else {
      // move to left child then go right (dir=1)
      // curr, new_left = xchg_rm(elem, parent, current.left, current, 1)
      struct cte *new_current = NULL;
      struct cte *new_left = N(current_)->left;
      mdb_exchange_remove(target, parent, &new_left, current_, 1,
                &new_current);
      assert(new_current);
      current_ = new_current;
      N(current_)->left = new_left;
      assert(!mdb_is_reachable(mdb_root, target));
    }
  }

  // rebalance after remove from subtree
  current_ = mdb_rebalance(current_);
  *current = current_;

  assert(C(target)->type != 0);
  assert(!*current || C(*current)->type != 0);

  err = SYS_ERR_OK;
  MDB_TRACE_LEAVE_SUB_RET("%"PRIuPTR, err, current_);
}