Пример #1
0
int main()
{
  fs_hash_init(FS_HASH_UMAC);

  int passes = 0;
  int fails = 0;

#if 1
#define DUMP(t) printf("%lld %s\n", fs_c.xsd_##t, #t);
  DUMP(double);
  DUMP(float);
  DUMP(decimal);
  DUMP(integer);
  DUMP(boolean);
#endif

#define TEST1(f, a, x) printf("[%s] ", fs_value_equal(f(NULL, a), x) ? "PASS" : "FAIL"); printf("%s(", #f); fs_value_print(a); printf(") = "); fs_value_print(f(NULL, a)); printf("\n"); if (!fs_value_equal(f(NULL, a), x)) { fails++; printf("    should have been "); fs_value_print(x); printf("\n"); } else { passes++; }
#define TEST2(f, a, b, x) printf("[%s] ", fs_value_equal(f(NULL, a, b), x) ? "PASS" : "FAIL"); printf("%s(", #f); fs_value_print(a); printf(", "); fs_value_print(b); printf(") = "); fs_value_print(f(NULL, a, b)); printf("\n"); if (!fs_value_equal(f(NULL, a, b), x)) { fails++; printf("    should have been "); fs_value_print(x); printf("\n"); } else { passes++; }
#define TEST3(f, a, b, c, x) printf("[%s] ", fs_value_equal(f(NULL, a, b, c), x) ? "PASS" : "FAIL"); printf("%s(", #f); fs_value_print(a); printf(", "); fs_value_print(b); printf(", "); fs_value_print(c); printf(") = "); fs_value_print(f(NULL, a, b, c)); printf("\n"); if (!fs_value_equal(f(NULL, a, b, c), x)) { fails++; printf("    should have been "); fs_value_print(x); printf("\n"); } else { passes++; }
#define URI(x) fs_value_uri(x)
#define RID(x) fs_value_rid(x)
#define BND(x) fs_value_rid(0x8000000000000000LL | x)
#define STR(x) fs_value_string(x)
#define PLN(x) fs_value_plain(x)
#define PLN_L(x, l) fs_value_plain_with_lang(x, l)
#define DBL(x) fs_value_double(x)
#define FLT(x) fs_value_float(x)
#define DEC(x) fs_value_decimal(x)
#define INT(x) fs_value_integer(x)
#define BLN(x) fs_value_boolean(x)
#define DAT(x) fs_value_datetime(x)
#define DAT_S(x) fs_value_datetime_from_string(x)
#define ERR() fs_value_error(FS_ERROR_INVALID_TYPE, NULL)
#define BLK() fs_value_blank()

  TEST2(fn_numeric_add, BLK(), BLK(), ERR());
  TEST2(fn_numeric_add, INT(1), URI("test:"), ERR());
  TEST2(fn_numeric_add, STR("2"), INT(3), ERR());
  TEST2(fn_numeric_add, INT(2), INT(3), INT(5));
  TEST2(fn_numeric_add, DEC(2.5), DEC(-1), DEC(1.5));
  TEST2(fn_numeric_add, DEC(-2.5), DEC(-1.5), DEC(-4));
  TEST2(fn_numeric_subtract, INT(2), INT(3), INT(-1));
  TEST2(fn_numeric_add, DBL(1), INT(2), DBL(3));
  TEST2(fn_numeric_add, FLT(17000), INT(2), FLT(17002));
  TEST2(fn_numeric_subtract, FLT(17000), INT(2), FLT(16998));
  TEST2(fn_numeric_subtract, DEC(17000.5), INT(2), DEC(16998.5));
  TEST2(fn_numeric_multiply, URI("http://example.com/"), INT(2), ERR());
  TEST2(fn_numeric_multiply, DEC(3.5), INT(2), DEC(7));
  TEST2(fn_numeric_multiply, DEC(35), DBL(-0.1), DBL(-3.5));
  TEST2(fn_numeric_multiply, INT(1), FLT(23), FLT(23));
  TEST2(fn_numeric_multiply, INT(10), INT(23), INT(230));
  TEST2(fn_numeric_divide, INT(9), URI("http://example.org/"), ERR());
  TEST2(fn_numeric_divide, INT(9), INT(2), DEC(4.5));
  TEST2(fn_numeric_divide, INT(-9), INT(2), DEC(-4.5));
  TEST2(fn_numeric_divide, INT(-9), INT(-2), DEC(4.5));
  TEST2(fn_numeric_divide, DBL(90), FLT(10), DBL(9));
  TEST2(fn_numeric_divide, FLT(99), FLT(-10), FLT(-9.9));
  TEST2(fn_equal, URI("http://example.com/"), DEC(23), BLN(0));
  TEST2(fn_equal, URI("http://example.com/"), URI("http://example.com/"), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, INT(23), DEC(23), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, fs_value_decimal_from_string("-23.0"), DEC(-23), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, STR("foo"), PLN("foo"), BLN(0));
  TEST2(fn_equal, PLN("foo"), PLN("foo"), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, BLN(0), BLN(0), BLN(1));
  TEST2(fn_greater_than, STR("BBB"), STR("AAA"), BLN(1));
  TEST2(fn_greater_than, PLN("BBB"), PLN("AAA"), BLN(1));
  TEST2(fn_greater_than, PLN("AAA"), PLN("BBB"), BLN(0));
  TEST2(fn_less_than, PLN("BBB"), PLN("AAA"), BLN(0));
  TEST2(fn_less_than, PLN("AAA"), PLN("BBB"), BLN(1));
  TEST2(fn_less_than, INT(20), INT(15), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_equal, INT(23), INT(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_equal, INT(23), DEC(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_equal, INT(23), FLT(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_equal, INT(23), DBL(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_equal, fn_minus(NULL, INT(23)), DBL(-23), BLN(1));
  TEST2(fn_datetime_equal, DAT(1000), DAT(1000), BLN(1));
  TEST2(fn_datetime_equal, DAT(time(NULL)), DAT(1000), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_less_than, INT(0), DBL(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_less_than, INT(23), DBL(23), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_less_than, DBL(22.99999), INT(23), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_less_than, DEC(-18.51), DEC(-18.5), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_less_than, DBL(-18.51), DBL(-18.5), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_less_than, DEC(-18.5), DEC(-18.51), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_less_than, DBL(-18.5), DBL(-18.51), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DEC(-121.98882), DEC(-121.739856), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DEC(37.67473), DEC(37.677954), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, INT(0), DBL(23), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, INT(23), DBL(23), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DBL(22.99999), INT(23), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DEC(-18.51), DEC(-18.5), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DBL(-18.51), DBL(-18.5), BLN(0));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DEC(-18.5), DEC(-18.51), BLN(1));
  TEST2(fn_numeric_greater_than, DBL(-18.5), DBL(-18.51), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_and, BLN(1), BLN(0), BLN(0));
  TEST2(fn_logical_and, BLN(1), BLN(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_and, INT(0), INT(1), BLN(0));
  TEST2(fn_logical_and, INT(1), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_and, STR("true"), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_and, STR("false"), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_and, INT(1), ERR(), ERR());
  TEST2(fn_logical_and, ERR(), INT(1), ERR());
  TEST2(fn_logical_and, INT(0), ERR(), BLN(0));
  TEST2(fn_logical_and, ERR(), INT(0), BLN(0));
  TEST2(fn_logical_and, ERR(), ERR(), ERR());
  TEST2(fn_logical_or, BLN(1), BLN(0), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, BLN(1), BLN(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, INT(0), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, INT(1), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, STR("true"), INT(32), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, STR("false"), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, INT(1), ERR(), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, ERR(), INT(1), BLN(1));
  TEST2(fn_logical_or, INT(0), ERR(), ERR());
  TEST2(fn_logical_or, ERR(), INT(0), ERR());
  TEST2(fn_logical_or, ERR(), ERR(), ERR());
  TEST2(fn_compare, STR("AAA"), STR("BBB"), INT(-1));
  TEST2(fn_compare, STR("BBB"), STR("BBB"), INT(0));
  TEST2(fn_compare, STR("BBB"), STR("AAA"), INT(1));
  TEST2(fn_compare, PLN("BBB"), PLN("AAA"), INT(1));
  TEST2(fn_compare, STR("BBB"), PLN("BBB"), ERR());
  TEST2(fn_compare, STR("http://example.com/"), URI("http://example.com/"), ERR());
  TEST2(fn_compare, URI("http://example.com/"), URI("http://example.com/"), ERR());
  TEST2(fn_compare, INT(1), PLN("BBB"), ERR());
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("foo"), BLK(), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("^foo"), BLK(), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("bar$"), BLK(), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("BAR"), STR("i"), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("^FOOB[AO]R$"), STR("i"), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("^bar"), BLK(), BLN(0));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("^foo$"), BLK(), BLN(0));
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), PLN("foo bar"), PLN("x"), BLN(1));
  TEST3(fn_matches, INT(23), PLN("foo bar"), PLN("x"), ERR());
  TEST3(fn_matches, PLN("foobar"), DAT(1000), PLN("x"), ERR());
  TEST1(fn_bound, URI("http://example.com/"), BLN(1));
  TEST1(fn_bound, STR("http"), BLN(1));
  TEST1(fn_bound, PLN(""), BLN(1));
  TEST1(fn_bound, BND(100), BLN(1));
  TEST1(fn_bound, RID(FS_RID_NULL), BLN(0));
  TEST1(fn_is_blank, URI("http://example.com/"), BLN(0));
  TEST1(fn_is_blank, STR("http"), BLN(0));
  TEST1(fn_is_blank, PLN(""), BLN(0));
  TEST1(fn_is_blank, BND(100), BLN(1));
  TEST1(fn_is_blank, RID(FS_RID_NULL), BLN(0));
  TEST1(fn_is_iri, URI("http://example.com/"), BLN(1));
  TEST1(fn_is_iri, STR("http"), BLN(0));
  TEST1(fn_is_iri, PLN(""), BLN(0));
  TEST1(fn_is_iri, BND(100), BLN(0));
  TEST1(fn_is_iri, RID(FS_RID_NULL), BLN(0));
  TEST1(fn_is_literal, URI("http://example.com/"), BLN(0));
  TEST1(fn_is_literal, STR("http"), BLN(1));
  TEST1(fn_is_literal, PLN(""), BLN(1));
  TEST1(fn_is_literal, BND(100), BLN(0));
  TEST1(fn_is_literal, RID(FS_RID_NULL), BLN(0));
  TEST1(fn_str, URI("http://example.com/"), PLN("http://example.com/"));
  TEST1(fn_str, STR("http"), PLN("http"));
  TEST1(fn_str, PLN(""), PLN(""));
  TEST1(fn_str, BLN(1), PLN("true"));
  TEST1(fn_str, INT(1), PLN("1"));
  TEST1(fn_str, FLT(11.1), PLN("11.100000"));
  TEST1(fn_str, DBL(11.1), PLN("11.100000"));
  TEST1(fn_str, DEC(23), PLN("23.000000"));
  TEST1(fn_str, DAT(1000), PLN("1970-01-01T00:16:40"));
  TEST1(fn_str, BND(100), ERR());
  TEST1(fn_str, RID(FS_RID_NULL), ERR());
  TEST1(fn_lang, PLN("foo"), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, STR("foo"), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, PLN_L("foo", "en"), PLN("en"));
  TEST1(fn_lang, PLN_L("foo", ""), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, BLN(1), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, INT(1), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, DEC(1.1), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, FLT(1.1), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, DBL(1.1), PLN(""));
  TEST1(fn_lang, URI("http://example.org/"), ERR());
  TEST1(fn_datatype, PLN("foo"), ERR());
  TEST1(fn_datatype, STR("foo"), URI(XSD_STRING));
  TEST1(fn_datatype, PLN_L("foo", "en"), ERR());
  TEST1(fn_datatype, PLN_L("foo", ""), ERR());
  TEST1(fn_datatype, BLN(1), URI(XSD_BOOLEAN));
  TEST1(fn_datatype, INT(1), URI(XSD_INTEGER));
  TEST1(fn_datatype, DEC(1.1), URI(XSD_DECIMAL));
  TEST1(fn_datatype, FLT(1.1), URI(XSD_FLOAT));
  TEST1(fn_datatype, DBL(1.1), URI(XSD_DOUBLE));
  TEST1(fn_datatype, DAT(1000), URI(XSD_DATETIME));
  TEST1(fn_datatype, URI("http://example.org/"), ERR());
  TEST2(fn_equal, DAT_S("1975-01-07"), DAT(158284800), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, DAT_S("1975-01-07T00:00:01"), DAT(158284801), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, DAT_S("1975-01-07T01:00:01+0000"), DAT(158288401), BLN(1));
  TEST2(fn_equal, DAT_S("1975-01-07T01:00:01-0900"), DAT(158320801), BLN(1));
  TEST2(fn_cast, DBL(2.1), URI(XSD_INTEGER), INT(2));
  TEST2(fn_cast, PLN("2.23"), URI(XSD_DOUBLE), DBL(2.23));
  TEST2(fn_cast, PLN_L("2.23", "en"), URI(XSD_DOUBLE), DBL(2.23));
  TEST2(fn_cast, STR("2.23"), URI(XSD_DOUBLE), DBL(2.23));
  TEST2(fn_cast, URI("http://example.com/"), URI(XSD_STRING), ERR());
  TEST2(fn_cast, DAT(1000), URI(XSD_STRING), STR("1970-01-01T00:16:40"));
  TEST2(fn_cast, STR("1975-01-07T01:00:01-0900"), URI(XSD_DATETIME), DAT(158320801));

  printf("\n=== pass %d, fail %d\n", passes, fails);

  if (fails) {
	return 1;
  }

  return 0;
}
Пример #2
0
int main(int argc, const char * argv[]) {
  check_same("Mov literal", 3,
    Asm<int>(
      MOV(eax, 3_d),
      RET())()
  );
    
  check_same("64 bit register MOV", 6,
    Asm<int>(
      MOV(rax, 6_q),
      RET())()
  );
  
  check_same("Negative literal", -103,
    Asm<int>(
      MOV(eax, -3_d),
      ADD(eax, - - -100_d),
      RET())()
  );
  
  check_same("Move reg to reg", 4,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 4_d),
      MOV(eax, ecx),
      RET())()
  );
  
  check_same("Simple jmp", 3,
    Asm<int>(
      MOV(eax, 3_d),
      JMP("a"_rel8),
      ADD(eax, 2_d),
    "a"_label,
      RET())()
  );
  
  check_same("Simple loop", 30,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 5_d),
      MOV(eax, 0_d),
    "start"_label,
      CMP(ecx, 0_d),
      JE("done"_rel8),
      ADD(eax, 6_d),
      DEC(ecx),
      JMP("start"_rel8),
    "done"_label,
      RET())()
  );
  
  check_same("Macro simple loop", 30,
    Asm<int>(
      MOV(eax, 0_d),
      do_x_times(5_d,
        ADD(eax, 6_d)),
      RET())()
  );

  check_same("Access arg using esp", 1,
    Asm<int>(
      MOV(eax, _[esp + 28_d]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Access arg using ebp", 1,
    Asm<int>(
      MOV(eax, _[ebp - 0xc_b]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Index ebp", 1,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 2_d),
      MOV(eax, _[ebp + ecx * 2_b - 0x10_d]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Access args using ebp", 5,
    Asm<int>(
      MOV(edx, 0_d),
      MOV(eax, _[ebp - 0xc_b]),
      MOV(ecx, _[ebp - 0x10_b]),
      DIV(ecx),
      MOV(ecx, _[ebp - 0x14_b]),
      DIV(ecx),
      RET())(100, 5, 4)
  );
  
  check_same("Access arg with 64 bit reg", 2,
    Asm<int>(
      MOV(rax, _[rsp + 24_d]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Access second register zero", 1,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 0_d),
      MOV(eax, _[esp + 28_d + ecx]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Access second register with offset", 1,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 8_d),
      MOV(eax, _[esp + 20_d + ecx]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Access second register with offset and 1 scale", 1,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 8_d),
      MOV(eax, _[esp + 20_d + ecx * 1_b]),
      RET())(1, 2, 3)
  );

  check_same("Access second register with offset and 4 scale", 1,
    Asm<int>(
      MOV(ecx, 2_d),
      MOV(eax, _[esp + 20_d + ecx * 4_b]),
      RET())(1, 2, 3)
  );
  
  check_same("Call c function from assembly", 66,
    Asm<int>(
      MOV(rbx, _[rsp + 8_d]),
      CALL(rbx),
      RET())(&ret66)
  );

  check_same("Call c function from esp directly", 66,
    Asm<int>(
      CALL(_[rsp + 8_d]),
      RET())(&ret66)
  );
  
   check_same("Call c function from ebp directly", 66,
    Asm<int>(
      CALL(_[rbp - 0x10_d]),
      RET())(&ret66)
  );

 // auto p = Asm<int>(CALL(_[rbp - 0xc_d]));
 // Print<decltype(p)::program> x{};

  std::cout << "done" << std::endl;
  return 0;
}
Пример #3
0
int
arch_6502_translate_instr(cpu_t *cpu, addr_t pc, BasicBlock *bb) {
	uint8_t opcode = cpu->RAM[pc];

//LOG("%s:%d PC=$%04X\n", __func__, __LINE__, pc);

	switch (get_instr(opcode)) {
		/* flags */
		case INSTR_CLC:	LET1(cpu->ptr_C, FALSE);				break;
		case INSTR_CLD:	LET1(ptr_D, FALSE);				break;
		case INSTR_CLI:	LET1(ptr_I, FALSE);				break;
		case INSTR_CLV:	LET1(cpu->ptr_V, FALSE);				break;
		case INSTR_SEC:	LET1(cpu->ptr_C, TRUE);				break;
		case INSTR_SED:	LET1(ptr_D, TRUE);				break;
		case INSTR_SEI:	LET1(ptr_I, TRUE);				break;

		/* register transfer */
		case INSTR_TAX:	SET_NZ(LET(X,R(A)));			break;
		case INSTR_TAY:	SET_NZ(LET(Y,R(A)));			break;
		case INSTR_TXA:	SET_NZ(LET(A,R(X)));			break;
		case INSTR_TYA:	SET_NZ(LET(A,R(Y)));			break;
		case INSTR_TSX:	SET_NZ(LET(X,R(S)));			break;
		case INSTR_TXS:	SET_NZ(LET(S,R(X)));			break;

		/* load */
		case INSTR_LDA:	SET_NZ(LET(A,OPERAND));			break;
		case INSTR_LDX:	SET_NZ(LET(X,OPERAND));			break;
		case INSTR_LDY:	SET_NZ(LET(Y,OPERAND));			break;

		/* store */
		case INSTR_STA:	STORE(R(A),LOPERAND);			break;
		case INSTR_STX:	STORE(R(X),LOPERAND);			break;
		case INSTR_STY:	STORE(R(Y),LOPERAND);			break;

		/* stack */
		case INSTR_PHA:	PUSH(R(A));						break;
		case INSTR_PHP:	PUSH(arch_flags_encode(cpu, bb));	break;
		case INSTR_PLA:	SET_NZ(LET(A,PULL));			break;
		case INSTR_PLP:	arch_flags_decode(cpu, PULL, bb);	break;

		/* shift */
		case INSTR_ASL:	SET_NZ(SHIFTROTATE(LOPERAND, LOPERAND, true, false));	break;
		case INSTR_LSR:	SET_NZ(SHIFTROTATE(LOPERAND, LOPERAND, false, false));	break;
		case INSTR_ROL:	SET_NZ(SHIFTROTATE(LOPERAND, LOPERAND, true, true));	break;
		case INSTR_ROR:	SET_NZ(SHIFTROTATE(LOPERAND, LOPERAND, false, true));	break;

		/* bit logic */
		case INSTR_AND:	SET_NZ(LET(A,AND(R(A),OPERAND)));			break;
		case INSTR_ORA:	SET_NZ(LET(A,OR(R(A),OPERAND)));			break;
		case INSTR_EOR:	SET_NZ(LET(A,XOR(R(A),OPERAND)));			break;
		case INSTR_BIT:	SET_NZ(OPERAND);							break;

		/* arithmetic */
		case INSTR_ADC:	SET_NZ(ADC(ptr_A, ptr_A, OPERAND, true, false));		break;
		case INSTR_SBC:	SET_NZ(ADC(ptr_A, ptr_A, COM(OPERAND), true, false));	break;
		case INSTR_CMP:	SET_NZ(ADC(NULL, ptr_A, COM(OPERAND), false, true));		break;
		case INSTR_CPX:	SET_NZ(ADC(NULL, ptr_X, COM(OPERAND), false, true));		break;
		case INSTR_CPY:	SET_NZ(ADC(NULL, ptr_Y, COM(OPERAND), false, true));		break;

		/* increment/decrement */
		case INSTR_INX:	SET_NZ(LET(X,INC(R(X))));			break;
		case INSTR_INY:	SET_NZ(LET(Y,INC(R(Y))));			break;
		case INSTR_DEX:	SET_NZ(LET(X,DEC(R(X))));			break;
		case INSTR_DEY:	SET_NZ(LET(Y,DEC(R(Y))));			break;

		case INSTR_INC:	SET_NZ(STORE(INC(OPERAND),LOPERAND));			break;
		case INSTR_DEC:	SET_NZ(STORE(DEC(OPERAND),LOPERAND));			break;
		
		/* control flow */
		case INSTR_JMP:
			if (get_addmode(opcode) == ADDMODE_IND) {
				Value *v = LOAD_RAM16(CONST32(OPERAND_16));
				new StoreInst(v, cpu->ptr_PC, bb);
			}
			break;
		case INSTR_JSR:	PUSH16(pc+2);						break;
		case INSTR_RTS:	STORE(ADD(PULL16, CONST16(1)), cpu->ptr_PC);	break;

		/* branch */
		case INSTR_BEQ:
		case INSTR_BNE:
		case INSTR_BCS:
		case INSTR_BCC:
		case INSTR_BMI:
		case INSTR_BPL:
		case INSTR_BVS:
		case INSTR_BVC:
			break;

		/* other */
		case INSTR_NOP:											break;
		case INSTR_BRK:	arch_6502_trap(cpu, pc, bb);			break;
		case INSTR_RTI:	arch_6502_trap(cpu, pc, bb);			break;
		case INSTR_XXX:	arch_6502_trap(cpu, pc, bb);			break;
	}

	return get_length(get_addmode(opcode));
}
Пример #4
0
bool check(uint8_t event, uint8_t curr, const MenuFuncP *menuTab, uint8_t menuTabSize, const pm_uint8_t *horTab, uint8_t horTabMax, uint8_t maxrow)
{
 uint8_t maxcol = MAXCOL(m_posVert);

#ifdef NAVIGATION_RE1
 // check rotary encoder 1 if changed -> cursor down/up
 static int16_t re1valprev;
 p1valdiff = 0;
 scrollRE = re1valprev - g_rotenc[0];
 if (scrollRE) {
  re1valprev = g_rotenc[0];
  if (s_editMode > 0) {
   p1valdiff = - scrollRE;
   scrollRE = 0;
  }
 }
 if (event == EVT_KEY_LONG(BTN_RE1)) {
  if (!menuTab && !s_editMode) {
   popMenu();
   killEvents(event);
  }
 }
 if (event == EVT_KEY_BREAK(BTN_RE1)) {
  if (s_editMode > 0 && (maxcol & ZCHAR)) {
   if (m_posHorz < maxcol-ZCHAR) {
    m_posHorz++;
   }
   else {
    s_editMode = 0;
   }
  }
  else {
   scrollRE = 0;
   if (s_editMode++ > 0) s_editMode = 0;
   if (s_editMode > 0 && m_posVert == 0 && menuTab) s_editMode = -1;
  }
 }
#else
#define scrollRE 0
#endif

#ifdef NAVIGATION_POT1
 // check pot 1 - if changed -> scroll values
 static int16_t p1valprev;
 p1valdiff = (p1valprev-calibratedStick[6]) / SCROLL_POT1_TH;
 if (p1valdiff) p1valprev = calibratedStick[6];
#endif

#ifdef NAVIGATION_POT2
 // check pot 2 - if changed -> scroll menu
 static int16_t p2valprev;
 int8_t scrollLR = (p2valprev-calibratedStick[4]) / SCROLL_TH;
 if (scrollLR) p2valprev = calibratedStick[4];
#else
#define scrollLR 0
#endif

#ifdef NAVIGATION_POT3
 // check pot 3 if changed -> cursor down/up
 static int16_t p3valprev;
 int8_t scrollUD = (p3valprev-calibratedStick[5]) / SCROLL_TH;
 if (scrollUD) p3valprev = calibratedStick[5];
#else
#define scrollUD 0
#endif

 if(scrollLR || scrollUD || p1valdiff) g_LightOffCounter = g_eeGeneral.lightAutoOff*500; // on keypress turn the light on 5*100

 if (menuTab) {
  uint8_t attr = 0;

  if (m_posVert==0 && !s_noScroll) {
   attr = INVERS;

   int8_t cc = curr;

   if (scrollLR || (scrollRE && s_editMode < 0)) {
    cc = limit((int8_t)0, (int8_t)(curr - scrollLR + scrollRE), (int8_t)(menuTabSize-1));
   }

   switch(event) {
    case EVT_KEY_FIRST(KEY_LEFT):
     if (curr > 0)
      cc = curr - 1;
     else
      cc = menuTabSize-1;
     break;

    case EVT_KEY_FIRST(KEY_RIGHT):
     if (curr < (menuTabSize-1))
      cc = curr + 1;
     else
      cc = 0;
     break;
   }

   if (cc != curr) {
    chainMenu((MenuFuncP)pgm_read_adr(&menuTab[cc]));
    return false;
   }
  }
  s_noScroll = 0;
  DisplayScreenIndex(curr, menuTabSize, attr);
 }

 theFile.DisplayProgressBar(menuTab ? lcd_lastPos-2*FW-((curr+1)/10*FWNUM)-2 : 20*FW+1);

 if (s_editMode<=0) {
  if (scrollUD) {
   m_posVert = limit((int8_t)0, (int8_t)(m_posVert - scrollUD), (int8_t)maxrow);
   m_posHorz = min(m_posHorz, MAXCOL(m_posVert));
   BLINK_SYNC;
  }

  if (scrollLR && m_posVert>0) {
   m_posHorz = limit((int8_t)0, (int8_t)(m_posHorz - scrollLR), (int8_t)maxcol);
   BLINK_SYNC;
  }

#ifdef NAVIGATION_RE1
  while (!s_editMode && scrollRE) {
   if (scrollRE > 0) {
    --scrollRE;
    maxcol = MAXCOL(m_posVert);
    if (maxcol & ZCHAR) maxcol = 0;
    if (++m_posHorz > maxcol) {
     m_posHorz = 0;
     if (++m_posVert > maxrow) {
      m_posVert = maxrow;
      m_posHorz = MAXCOL(m_posVert);
      scrollRE = 0;
     }
    }
   }
   else {
    ++scrollRE;
    if (m_posHorz-- == 0) {
     if (m_posVert-- == 0) {
      m_posVert = 0;
      m_posHorz = 0;
      scrollRE = 0;
     }
     else {
      m_posHorz = MAXCOL(m_posVert);
     }
    }
   }
  }
#endif

 }

 switch(event)
 {
  case EVT_ENTRY:
   minit();
#ifdef NAVIGATION_RE1
   if (menuTab) {
    s_editMode = -1;
    break;
   }
   // no break
#else
   s_editMode = -1;
   break;
#endif
#ifdef NAVIGATION_RE1
  case EVT_ENTRY_UP:
   s_editMode = 0;
   break;
#endif
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_MENU):
   if (maxcol > 0)
    s_editMode = (s_editMode<=0);
   break;
  case EVT_KEY_LONG(KEY_EXIT):
   s_editMode = 0;
   popMenu();
   break;
  case EVT_KEY_BREAK(KEY_EXIT):
   if(s_editMode>0) {
    s_editMode = 0;
    break;
   }
   if (m_posVert==0 || !menuTab) {
    popMenu(); //beeps itself
   }
   else {
    beepKey();
    minit();
    BLINK_SYNC;
   }
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_RIGHT): //inc
   if(m_posHorz==maxcol) break;
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_RIGHT)://inc
   if(!horTab || s_editMode>0)break;
   INC(m_posHorz,maxcol);
   BLINK_SYNC;
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_LEFT): //dec
   if(m_posHorz==0) break;
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_LEFT)://dec
   if(!horTab || s_editMode>0)break;
   DEC(m_posHorz,maxcol);
   BLINK_SYNC;
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_DOWN): //inc
   if(m_posVert==maxrow) break;
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_DOWN): //inc
   if(s_editMode>0)break;
   do {
    INC(m_posVert,maxrow);
   } while(MAXCOL(m_posVert) == (uint8_t)-1);
   m_posHorz = min(m_posHorz, MAXCOL(m_posVert));
   BLINK_SYNC;
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_UP): //dec
   if(m_posVert==0) break;
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_UP): //dec
   if(s_editMode>0)break;
   do {
    DEC(m_posVert,maxrow);
   } while(MAXCOL(m_posVert) == (uint8_t)-1);
   m_posHorz = min(m_posHorz, MAXCOL(m_posVert));
   BLINK_SYNC;
   break;
 }

 uint8_t max = menuTab ? 7 : 6;
 if(m_posVert<1) s_pgOfs=0;
 else if(m_posVert-s_pgOfs>max) s_pgOfs = m_posVert-max;
 else if(m_posVert-s_pgOfs<1) s_pgOfs = m_posVert-1;
 return true;
}
Пример #5
0
/**
Reads a key code from a window.

@param win The window to read from.
@return The key code.
**/
int OVERLOAD(wgetch)(WINDOW * const win) {
	log_call("wgetch(" PTRF ").", PTRS(win));

	if (options.play_on) {
		int key = play_key(win);
		if (key == KEY_EOF) {
			options.play_on = FALSE;
		}
		else {
			return key;
		}
	}
	if (options.roll_on) {
		int key = play_key(win);
		if (key == KEY_EOF) {
			options.roll_on = FALSE;
		}
		else {
			return key;
		}
	}

	/*
	Keeps track of the actual turn count.
	*/
	if (*exec_turns < previous_turns) {
		negative_turns++;
	}
	else if (*exec_turns > previous_turns) {
		options.k_on = TRUE;
	}
	else {
		options.k_on = FALSE;
	}
	previous_turns = *exec_turns;
	turns = *exec_turns + negative_turns;

	/*
	Waits for a key.
	*/
	const int key = orig_wgetch(win);

	/*
	Handles a key.
	*/
	if (key == cfg_save_key) {
		put_fwrite(cfg_output_paths[current_save]);
		save_state(current_save);
	}
	else if (key == cfg_load_key) {
		load_state(current_save);
	}
	else if (key == cfg_next_save_key) {
		INC(current_save, 1, cfg_saves);
	}
	else if (key == cfg_prev_save_key) {
		DEC(current_save, 1, cfg_saves);
	}
	else if (key == cfg_longer_duration_key) {
		if (current_duration < frame_rate * frame_rate) {
			current_duration *= 2;
		}
	}
	else if (key == cfg_shorter_duration_key) {
		if (current_duration > frame_rate / frame_rate) {
			current_duration /= 2;
		}
	}
	else if (key == cfg_more_time_key) {
		if (cfg_timestamp - record.timestamp < LONG_MAX) {
			cfg_timestamp++;
		}
	}
	else if (key == cfg_less_time_key) {
		if (cfg_timestamp - record.timestamp > 0) {
			cfg_timestamp--;
		}
	}
	else if (key == cfg_menu_key) {
		options.gui_menu = !options.gui_menu;
		options.gui_info = FALSE;
	}
	else if (key == cfg_info_key) {
		options.gui_menu = FALSE;
		options.gui_info = !options.gui_info;
	}
	else if (key == cfg_condense_key) {
		options.gui_condensed = !options.gui_condensed;
	}
	else if (key == cfg_hide_key) {
		options.gui_hidden = !options.gui_hidden;
	}
	else if (key == cfg_play_key) {
		if (options.play_on) {
			options.play_on = !options.play_on;
		}
		else if (record.frames == 0) {
			options.play_on = TRUE;
			put_fread(cfg_input_path);
			record.current = record.first;
		}
	}
	else if (key == cfg_stop_key) {
		options.play_on = FALSE;
		record.current = NULL;
	}
	else if (key == cfg_quit_key) {
		options.progress = EXIT;
		*shared.state = HAD_ENOUGH;
		shared.pids[0] = 0;
		uninit(FALSE);
		exit(NO_PROBLEM);
	}
	else {
		if (record.frames == 0 && key != ' ') {
			return KEY_NULL;
		}
		else {
			const size_t inputs = sizeof previous_inputs / sizeof *previous_inputs - 1;
			for (size_t input = 0; input < inputs; input++) {//shifts the array left
				previous_inputs[input] = previous_inputs[input + 1];
			}
			previous_inputs[inputs] = key;

			rec_add_key_frame(current_duration, key);
		}
	}
	wrefresh(win);

	return key;
}
Пример #6
0
void copy_to_cooked(struct tty_struct * tty)
{
	signed char c;

	while (!EMPTY(tty->read_q) && !FULL(tty->secondary)) {
		GETCH(tty->read_q,c);
		if (c==13)
			if (I_CRNL(tty))
				c=10;
			else if (I_NOCR(tty))
				continue;
			else ;
		else if (c==10 && I_NLCR(tty))
			c=13;
		if (I_UCLC(tty))
			c=tolower(c);
		if (L_CANON(tty)) {
			if (c==KILL_CHAR(tty)) {
				/* deal with killing the input line */
				while(!(EMPTY(tty->secondary) ||
				    (c=LAST(tty->secondary))==10 ||
				    c==EOF_CHAR(tty))) {
					if (L_ECHO(tty)) {
						if (c<32)
							PUTCH(127,tty->write_q);
						PUTCH(127,tty->write_q);
						tty->write(tty);
					}
					DEC(tty->secondary.head);
				}
				continue;
			}
			if (c==ERASE_CHAR(tty)) {
				if (EMPTY(tty->secondary) ||
				  (c=LAST(tty->secondary))==10 ||
				  c==EOF_CHAR(tty))
					continue;
				if (L_ECHO(tty)) {
					if (c<32)
						PUTCH(127,tty->write_q);
					PUTCH(127,tty->write_q);
					tty->write(tty);
				}
				DEC(tty->secondary.head);
				continue;
			}
			if (c==STOP_CHAR(tty)) {
				tty->stopped=1;
				continue;
			}
			if (c==START_CHAR(tty)) {
				tty->stopped=0;
				continue;
			}
		}
		if (L_ISIG(tty)) {
			if (c==INTR_CHAR(tty)) {
				tty_intr(tty,INTMASK);
				continue;
			}
			if (c==QUIT_CHAR(tty)) {
				tty_intr(tty,QUITMASK);
				continue;
			}
		}
		if (c==10 || c==EOF_CHAR(tty))
			tty->secondary.data++;
		if (L_ECHO(tty)) {
			if (c==10) {
				PUTCH(10,tty->write_q);
				PUTCH(13,tty->write_q);
			} else if (c<32) {
				if (L_ECHOCTL(tty)) {
					PUTCH('^',tty->write_q);
					PUTCH(c+64,tty->write_q);
				}
			} else
				PUTCH(c,tty->write_q);
			tty->write(tty);
		}
		PUTCH(c,tty->secondary);
	}
	wake_up(&tty->secondary.proc_list);
}
Пример #7
0
bool check(check_event_t event, uint8_t curr, const MenuFuncP *menuTab, uint8_t menuTabSize, const pm_uint8_t *horTab, uint8_t horTabMax, vertpos_t maxrow, uint8_t flags)
{
 vertpos_t l_posVert = m_posVert;
 horzpos_t l_posHorz = m_posHorz;

 uint8_t maxcol = MAXCOL(l_posVert);

#define scrollUD 0

 if (p2valdiff || scrollUD || p1valdiff) backlightOn(); // on keypress turn the light on

 if (menuTab) {
  uint8_t attr = 0;

  int8_t cc = curr;
  switch (event) {
   case EVT_KEY_LONG(KEY_MENU):
    if (menuTab == menuTabModel) {
     killEvents(event);
     if (modelHasNotes()) {
      MENU_ADD_SD_ITEM(STR_VIEW_CHANNELS);
      MENU_ADD_ITEM(STR_VIEW_NOTES);
      menuHandler = onLongMenuPress;
     }
     else {
      pushMenu(menuChannelsView);
      return false;
     }
    }
    break;

   case EVT_KEY_LONG(KEY_PAGE):
    if (curr > 0)
     cc = curr - 1;
    else
     cc = menuTabSize-1;
    killEvents(event);
    break;

   case EVT_KEY_BREAK(KEY_PAGE):
    if (curr < (menuTabSize-1))
     cc = curr + 1;
    else
     cc = 0;
    break;
  }

  if (!calibrationState && cc != curr) {
   chainMenu((MenuFuncP)pgm_read_adr(&menuTab[cc]));
   return false;
  }

  if (!(flags&CHECK_FLAG_NO_SCREEN_INDEX)) {
   displayScreenIndex(curr, menuTabSize, attr);
  }

  lcd_filled_rect(0, 0, LCD_W, FH, SOLID, FILL_WHITE|GREY_DEFAULT);
 }

 DISPLAY_PROGRESS_BAR(menuTab ? lcdLastPos-2*FW-((curr+1)/10*FWNUM)-2 : 20*FW+1);

 if (s_editMode<=0) {
  if (scrollUD) {
   l_posVert = limit((int8_t)0, (int8_t)(l_posVert - scrollUD), (int8_t)maxrow);
   l_posHorz = min((uint8_t)l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));
  }

  if (p2valdiff && l_posVert>0) {
   l_posHorz = limit((int8_t)0, (int8_t)((uint8_t)l_posHorz - p2valdiff), (int8_t)maxcol);
  }
 }

 switch(event)
 {
  case EVT_ENTRY:
   menuEntryTime = get_tmr10ms();
   l_posVert = POS_VERT_INIT;
   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   if (menuTab) {
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
    break;
   }
   // no break
#else
   s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
   break;
#endif

  case EVT_ENTRY_UP:
   menuEntryTime = get_tmr10ms();
   s_editMode = 0;
   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
   break;

  case EVT_ROTARY_BREAK:
   if (s_editMode > 1) break;
   if (m_posHorz < 0 && maxcol > 0 && READ_ONLY_UNLOCKED()) {
    l_posHorz = 0;
    break;
   }
   if (!menuTab || l_posVert>0) {
    if (READ_ONLY_UNLOCKED()) {
     s_editMode = (s_editMode<=0);
    }
   }
   break;

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
  case EVT_ROTARY_LONG:
   if (s_editMode > 1) break;
   killEvents(event);
   if (l_posVert != POS_VERT_INIT) {
    l_posVert = POS_VERT_INIT;
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
    break;
   }
   // no break
#endif
  case EVT_KEY_LONG(KEY_EXIT):
   s_editMode = 0; // TODO needed? we call ENTRY_UP after which does the same
   popMenu();
   return false;

  case EVT_KEY_BREAK(KEY_EXIT):
#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   if (s_editMode == 0)
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
   else
#endif
   if (s_editMode>0) {
    s_editMode = 0;
    break;
   }

   if (l_posHorz >= 0 && (COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    l_posHorz = -1;
   }
   else
   {
    uint8_t posVertInit = POS_VERT_INIT;
    if (s_pgOfs != 0 || l_posVert != posVertInit) {
     s_pgOfs = 0;
     l_posVert = posVertInit;
     l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
    }
    else {
     popMenu();
     return false;
    }
   }
   break;

  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_RIGHT
   if (s_editMode != 0) break;
   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    if (l_posHorz >= 0) {
     INC(l_posHorz, 0, maxcol);
     break;
    }
   }
   else {
    if (l_posHorz < maxcol) {
     l_posHorz++;
     break;
    }
    else {
     l_posHorz = 0;
     if (!IS_ROTARY_MOVE_RIGHT(event))
      break;
    }
   }

   do {
    INC(l_posVert, POS_VERT_INIT, maxrow);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

   s_editMode = 0; // if we go down, we must be in this mode

   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   break;

  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_LEFT
   if (s_editMode != 0) break;
   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    if (l_posHorz >= 0) {
     DEC(l_posHorz, 0, maxcol);
     break;
    }
   }
   else {
    if (l_posHorz > 0) {
     l_posHorz--;
     break;
    }
    else if (IS_ROTARY_MOVE_LEFT(event) && s_editMode == 0) {
     l_posHorz = 0xff;
    }
    else {
     l_posHorz = maxcol;
     break;
    }
   }

   do {
    DEC(l_posVert, POS_VERT_INIT, maxrow);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

   s_editMode = 0; // if we go up, we must be in this mode

   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE))
    l_posHorz = -1;
   else
    l_posHorz = min((uint8_t)l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));

   break;
 }

 if (l_posVert == 0 || (l_posVert==2 && MAXCOL(vertpos_t(1)) >= HIDDEN_ROW) || (l_posVert==3 && MAXCOL(vertpos_t(1)) >= HIDDEN_ROW && MAXCOL(vertpos_t(2)) >= HIDDEN_ROW)) {
  s_pgOfs = 0;
 }
 else if (menuTab && horTab) {
  if (maxrow > LCD_LINES-1) {
   while (1) {
    vertpos_t firstLine = s_pgOfs + (MAXCOL(vertpos_t(1)) == HIDDEN_ROW ? 2 : 1);
    vertpos_t line = firstLine;
    for (int numLines=0; line<=maxrow && numLines<LCD_LINES-1; line++) {
     if (MAXCOL(line) != HIDDEN_ROW) {
      numLines++;
     }
    }
    int max = line - firstLine;
    if (l_posVert > max+firstLine-1) {
     s_pgOfs++;
    }
    else if (l_posVert < firstLine) {
     s_pgOfs--;
    }
    else {
     break;
    }
   }
  }
 }
 else {
  uint8_t max = menuTab ? LCD_LINES-1 : LCD_LINES-2;
  if (l_posVert>max+s_pgOfs) {
   s_pgOfs = l_posVert-max;
  }
  else if (l_posVert<1+s_pgOfs) {
   s_pgOfs = l_posVert-1;
  }
 }

 if (maxrow > LCD_LINES-1 && scrollbar_X) {
  displayScrollbar(scrollbar_X, FH, LCD_H-FH, s_pgOfs, menuTab ? maxrow : maxrow+1, LCD_LINES-1);
 }

 m_posVert = l_posVert;
 m_posHorz = l_posHorz;

 return true;
}
Пример #8
0
void
vsyslogp_r(int pri, struct syslog_data *data, const char *msgid,
	const char *sdfmt, const char *msgfmt, va_list ap)
{
	static const char BRCOSP[] = "]: ";
	static const char CRLF[] = "\r\n";
	size_t cnt, prlen, tries;
	char ch, *p, *t;
	struct timeval tv;
	struct tm tmnow;
	time_t now;
	int fd, saved_errno;
#define TBUF_LEN	2048
#define FMT_LEN		1024
#define MAXTRIES	10
	char tbuf[TBUF_LEN], fmt_cpy[FMT_LEN], fmt_cat[FMT_LEN] = "";
	size_t tbuf_left, fmt_left, msgsdlen;
	char *fmt = fmt_cat;
	int signal_safe = pri & LOG_SIGNAL_SAFE;
	struct iovec iov[7];	/* prog + [ + pid + ]: + fmt + crlf */
	int opened, iovcnt;

	pri &= ~LOG_SIGNAL_SAFE;

#define INTERNALLOG	LOG_ERR|LOG_CONS|LOG_PERROR|LOG_PID
	/* Check for invalid bits. */
	if (pri & ~(LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK)) {
		syslog_r(INTERNALLOG | signal_safe, data,
		  "syslog_r: unknown facility/priority: %x", pri);
		pri &= LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK;
	}

	/* Check priority against setlogmask values. */
	if (!(LOG_MASK(LOG_PRI(pri)) & data->log_mask))
		return;

	saved_errno = errno;

	/* Set default facility if none specified. */
	if ((pri & LOG_FACMASK) == 0)
		pri |= data->log_fac;

	/* Build the message. */
	p = tbuf;
	tbuf_left = TBUF_LEN;

#define DEC()							\
	do {							\
		if (prlen >= tbuf_left)				\
			prlen = tbuf_left - 1;			\
		p += prlen;					\
		tbuf_left -= prlen;				\
	} while (/*CONSTCOND*/0)

	prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, "<%d>1 ", pri);
	DEC();

	if (!signal_safe && (gettimeofday(&tv, NULL) != -1)) {
		/* strftime() implies tzset(), localtime_r() doesn't. */
		tzset();
		now = (time_t) tv.tv_sec;
		localtime_r(&now, &tmnow);

		prlen = strftime(p, tbuf_left, "%FT%T", &tmnow);
		DEC();
		prlen = snprintf(p, tbuf_left, ".%06ld", (long)tv.tv_usec);
		DEC();
		prlen = strftime(p, tbuf_left-1, "%z", &tmnow);
		/* strftime gives eg. "+0200", but we need "+02:00" */
		if (prlen == 5) {
			p[prlen+1] = p[prlen];
			p[prlen]  = p[prlen-1];
			p[prlen-1] = p[prlen-2];
			p[prlen-2] = ':';
			prlen += 1;
		}
	} else {
		prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, "-");

		/* if gmtime_r() was signal-safe we could output the UTC-time:
		gmtime_r(&now, &tmnow);
		prlen = strftime(p, tbuf_left, "%FT%TZ", &tmnow);
		*/
	}
	DEC();
	prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, " %s ", hostname);
	DEC();

	if (data->log_tag == NULL)
		data->log_tag = getprogname();

	prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, "%s ",
	  data->log_tag ? data->log_tag : "-");
	if (data->log_stat & (LOG_PERROR|LOG_CONS)) {
		iovcnt = 0;
		iov[iovcnt].iov_base = p;
		iov[iovcnt].iov_len = prlen - 1;
		iovcnt++;
	}
	DEC();

	if (data->log_stat & LOG_PID) {
		prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, "%d ", getpid());
		if (data->log_stat & (LOG_PERROR|LOG_CONS)) {
			iov[iovcnt].iov_base = __UNCONST("[");
			iov[iovcnt].iov_len = 1;
			iovcnt++;
			iov[iovcnt].iov_base = p;
			iov[iovcnt].iov_len = prlen - 1;
			iovcnt++;
			iov[iovcnt].iov_base = __UNCONST(BRCOSP);
			iov[iovcnt].iov_len = 3;
			iovcnt++;
		}
	} else {
		prlen = snprintf_ss(p, tbuf_left, "- ");
		if (data->log_stat & (LOG_PERROR|LOG_CONS)) {
			iov[iovcnt].iov_base = __UNCONST(BRCOSP + 1);
			iov[iovcnt].iov_len = 2;
			iovcnt++;
		}
	}
	DEC();

	/*
	 * concat the format strings, then use one vsnprintf()
	 */
	if (msgid != NULL && *msgid != '\0') {
		strlcat(fmt_cat, msgid, FMT_LEN);
		strlcat(fmt_cat, " ", FMT_LEN);
	} else
		strlcat(fmt_cat, "- ", FMT_LEN);

	if (sdfmt != NULL && *sdfmt != '\0') {
		strlcat(fmt_cat, sdfmt, FMT_LEN);
	} else
		strlcat(fmt_cat, "-", FMT_LEN);

	if (data->log_stat & (LOG_PERROR|LOG_CONS))
		msgsdlen = strlen(fmt_cat) + 1;
	else
		msgsdlen = 0;	/* XXX: GCC */

	if (msgfmt != NULL && *msgfmt != '\0') {
		strlcat(fmt_cat, " ", FMT_LEN);
		strlcat(fmt_cat, msgfmt, FMT_LEN);
	}

	/*
	 * We wouldn't need this mess if printf handled %m, or if
	 * strerror() had been invented before syslog().
	 */
	for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN; (ch = *fmt) != '\0'; ++fmt) {
		if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
			char ebuf[128];
			++fmt;
			if (signal_safe ||
			  strerror_r(saved_errno, ebuf, sizeof(ebuf)))
				prlen = snprintf_ss(t, fmt_left, "Error %d",
				  saved_errno);
			else
				prlen = snprintf_ss(t, fmt_left, "%s", ebuf);
			if (prlen >= fmt_left)
				prlen = fmt_left - 1;
			t += prlen;
			fmt_left -= prlen;
		} else if (ch == '%' && fmt[1] == '%' && fmt_left > 2) {
			*t++ = '%';
			*t++ = '%';
			fmt++;
			fmt_left -= 2;
		} else {
			if (fmt_left > 1) {
				*t++ = ch;
				fmt_left--;
			}
		}
	}
	*t = '\0';

	if (signal_safe)
		prlen = vsnprintf_ss(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
	else
		prlen = vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);

	if (data->log_stat & (LOG_PERROR|LOG_CONS)) {
		iov[iovcnt].iov_base = p + msgsdlen;
		iov[iovcnt].iov_len = prlen - msgsdlen;
		iovcnt++;
	}

	DEC();
	cnt = p - tbuf;

	/* Output to stderr if requested. */
	if (data->log_stat & LOG_PERROR) {
		iov[iovcnt].iov_base = __UNCONST(CRLF + 1);
		iov[iovcnt].iov_len = 1;
		(void)writev(STDERR_FILENO, iov, iovcnt + 1);
	}

	/* Get connected, output the message to the local logger. */
#ifndef __minix
	if (data == &sdata)
		mutex_lock(&syslog_mutex);
#endif
	opened = !data->opened;
	if (opened)
		openlog_unlocked_r(data->log_tag, data->log_stat, 0, data);
	connectlog_r(data);

	/*
	 * If the send() failed, there are two likely scenarios:
	 * 1) syslogd was restarted
	 * 2) /dev/log is out of socket buffer space
	 * We attempt to reconnect to /dev/log to take care of
	 * case #1 and keep send()ing data to cover case #2
	 * to give syslogd a chance to empty its socket buffer.
	 */
	for (tries = 0; tries < MAXTRIES; tries++) {
		if (send(data->log_file, tbuf, cnt, 0) != -1)
			break;
		if (errno != ENOBUFS) {
			disconnectlog_r(data);
			connectlog_r(data);
		} else
			(void)usleep(1);
	}

	/*
	 * Output the message to the console; try not to block
	 * as a blocking console should not stop other processes.
	 * Make sure the error reported is the one from the syslogd failure.
	 */
	if (tries == MAXTRIES && (data->log_stat & LOG_CONS) &&
	  (fd = open(_PATH_CONSOLE, O_WRONLY|O_NONBLOCK, 0)) >= 0) {
		iov[iovcnt].iov_base = __UNCONST(CRLF);
		iov[iovcnt].iov_len = 2;
		(void)writev(fd, iov, iovcnt + 1);
		(void)close(fd);
	}

#ifndef __minix
	if (data == &sdata)
		mutex_unlock(&syslog_mutex);
#endif

	if (data != &sdata && opened) {
		/* preserve log tag */
		const char *ident = data->log_tag;
		closelog_r(data);
		data->log_tag = ident;
	}
}
Пример #9
0
MagickImage* ProcessImage::transition(const MagickImage& from, const MagickImage& to, int type, int step, int steps)
{
  int w, h;

  if (step < 0 || step >= steps)
  {
    Q_EMIT signalProcessError(QString("step: %1 is out of range (%2)").arg(step).arg(steps));
    return 0;
  }

  // create a new target image and copy the from image onto
  MagickImage* const dst = m_api->createImage("black", w = from.getWidth(), h = from.getHeight());

  if (!dst)
  {
    return 0;
  }

  switch (type)
  {
    // sliding

    case TRANSITION_TYPE_SLIDE_L2R:
      m_api->overlayImage(*dst, 0,    0, from);
      m_api->overlayImage(*dst, DEC(-w), 0, to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SLIDE_R2L:
      m_api->overlayImage(*dst, 0,   0, from);
      m_api->overlayImage(*dst, DEC(w), 0, to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SLIDE_T2B:
      m_api->overlayImage(*dst, 0, 0,    from);
      m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(-h), to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SLIDE_B2T:
      m_api->overlayImage(*dst, 0, 0,   from);
      m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(h), to);
      break;

    // pushing

    case TRANSITION_TYPE_PUSH_L2R:
      m_api->overlayImage(*dst, INC(w), 0, from);
      m_api->overlayImage(*dst, DEC(-w), 0, to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_PUSH_R2L:
      m_api->overlayImage(*dst, INC(-w), 0, from);
      m_api->overlayImage(*dst, DEC(w), 0, to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_PUSH_T2B:
      m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(h), from);
      m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(-h), to);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_PUSH_B2T:
      m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(-h), from);
      m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(h), to);
      break;

    // swapping

    case TRANSITION_TYPE_SWAP_L2R:
      if (step < steps / 2)
      {
        m_api->overlayImage(*dst, INC(w), 0, to);
        m_api->overlayImage(*dst, INC(-w), 0, from);
      }
      else
      {
        m_api->overlayImage(*dst, DEC(-w), 0, from);
        m_api->overlayImage(*dst, DEC(w), 0, to);
      }
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SWAP_R2L:
      if (step < steps / 2)
      {
        m_api->overlayImage(*dst, INC(-w), 0, to);
        m_api->overlayImage(*dst, INC(w), 0, from);
      }
      else
      {
        m_api->overlayImage(*dst, DEC(w), 0, from);
        m_api->overlayImage(*dst, DEC(-w), 0, to);
      }
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SWAP_T2B:
      if (step < steps / 2)
      {
        m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(h), to);
        m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(-h), from);
      }
      else
      {
        m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(-h), from);
        m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(h), to);
      }
      break;

    case TRANSITION_TYPE_SWAP_B2T:
      if (step < steps / 2)
      {
        m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(-h), to);
        m_api->overlayImage(*dst, 0, INC(h), from);
      }
      else
      {
        m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(h), from);
        m_api->overlayImage(*dst, 0, DEC(-h), to);
      }
      break;

    // rolling

    case TRANSITION_TYPE_ROLL_L2R:
      if (INC(w))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0,   0, INC(w), h, to,  0, 0, w, h);
      if (DEC(w))
        m_api->scaleblitImage(*dst, INC(w), 0, DEC(w), h, from, 0, 0, w, h);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_ROLL_R2L:
      if (DEC(w))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0,   0, DEC(w), h, from, 0, 0, w, h);
      if (INC(w))
        m_api->scaleblitImage(*dst, DEC(w), 0, INC(w), h, to,  0, 0, w, h);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_ROLL_T2B:
      if (INC(h))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0, 0,   w, INC(h), to,  0, 0, w, h);
      if (DEC(h))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0, INC(h), w, DEC(h), from, 0, 0, w, h);
      break;

    case TRANSITION_TYPE_ROLL_B2T:
      if (DEC(h))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0, 0,   w, DEC(h), from, 0, 0, w, h);
      if (INC(h))
        m_api->scaleblitImage(*dst, 0, DEC(h), w, INC(h), to,  0, 0, w, h);
      break;

    // fade

    case TRANSITION_TYPE_FADE:
    default:
      m_api->blendImage(*dst, from, to, 1.0 / steps * step);
      break;
  }

  return dst;
}
Пример #10
0
int write_command(int num, int adr, char* block){
 if(DEBUG>10){
  if(block==0) std::cout<<"DEBUG[commands.cpp] write_command("<<num<<",0,NULL)"<<std::endl;
  else std::cout<<"DEBUG[commands.cpp] write_command("<<num<<","<<adr<<",{"<<HEX(0xff&block[0])<<HEX(0xff&block[1])<<"...})"<<DEC()<<std::endl;
 }
 nwdat=12; // so there are no troubles sending a small packet
 char* command = wdat;
 switch(num){
 case 0:
  command[0]=0xf0;
  command[1]=0xf0;
  command[2]=0x00;
  command[3]=0x00;
  break;
 case 1:
  command[0]=0xf1;
  command[1]=0xf1;
  command[2]=0x00;
  command[3]=0x00;
  break;
 case 2:
  command[0]=0xf2;
  command[1]=0xf2;
  command[2]=0x00;
  command[3]=0x00;
  break;
 case 3: // read command
  command[0]=0xf3;
  command[1]=0xf3;
  command[2]=adr&0x00ff;
  command[3]=(adr&0xff00)>>8;
  break;
 case 5:
  command[0]=0xf5;
  command[1]=0xf5;
  command[2]=0x00;
  command[3]=0x00;
  break;
 case 7: // write command
  command[0]=0xf7;
  command[1]=0xf7;
  command[2]=adr&0x00ff;
  command[3]=(adr&0xff00)>>8;
  memcpy((void*)&command[4], (const void*)&block[0], RAMPAGE_SIZE); // fill 4KB
  nwdat=4+RAMPAGE_SIZE;
  break;
 case 0xe: // send out to otmb (not used now)
  command[0]=0xfe;
  command[1]=0xfe;
  command[2]=adr&0x00ff;
  command[3]=(adr&0xff00)>>8;
  break;
 case 0xd: // send out to otmb
  command[0]=0xfd;
  command[1]=0xfd;
  command[2]=adr&0x00ff;
  command[3]=0x00;
  //std::cout << std::endl << "it at least does something right" << std::endl << "This is the byte num " << nwdat << std::endl;

  break;
 default:
  if(DEBUG>10) std::cout<<"DEBUG[commands.cpp] write_command return -1 <== command number "<<num<<" not recognized"<<std::endl;
  return -1;
 }

 // testing >>>
 //std::cout<<"TESTING: write_command return 0"<<std::endl;
 //return 0;
 // <<< testing
 
 int n=eth_write();
 
 if(n!=nwdat){
  if(DEBUG>10) std::cout<<"DEBUG[commands.cpp] write_command return -2 <== n="<<n<<" != nwdat="<<nwdat<<std::endl;
  return -2;
 }
 if(DEBUG>10) std::cout<<"DEBUG[commands.cpp] write_command return 0"<<std::endl;
 return 0;
}
Пример #11
0
/*DEC A*/
static void op_0x3d(Z80EX_CONTEXT *cpu)
{
	DEC(A);
	T_WAIT_UNTIL(4);
	return;
}
Пример #12
0
void check(const char *name, check_event_t event, uint8_t curr, const MenuFuncP *menuTab, uint8_t menuTabSize, const pm_uint8_t *horTab, uint8_t horTabMax, vertpos_t rowcount, uint8_t flags)
{
 vertpos_t l_posVert = m_posVert;
 horzpos_t l_posHorz = m_posHorz;

 uint8_t maxcol = MAXCOL(l_posVert);

 if (menuTab) {
  int cc = curr;
  switch (event) {
   case EVT_KEY_LONG(KEY_MENU):
    if (menuTab == menuTabModel) {
     killEvents(event);
     if (modelHasNotes()) {
      MENU_ADD_SD_ITEM(STR_VIEW_CHANNELS);
      MENU_ADD_ITEM(STR_VIEW_NOTES);
      menuHandler = onLongMenuPress;
     }
     else {
      pushMenu(menuChannelsView);
     }
    }
    break;

   case EVT_KEY_LONG(KEY_PAGE):
    if (curr > 0)
     cc = curr - 1;
    else
     cc = menuTabSize-1;
    killEvents(event);
    break;

   case EVT_KEY_BREAK(KEY_PAGE):
    if (curr < (menuTabSize-1))
     cc = curr + 1;
    else
     cc = 0;
    break;
  }

  if (!calibrationState && cc != curr) {
   chainMenu((MenuFuncP)pgm_read_adr(&menuTab[cc]));
  }

  if (!(flags&CHECK_FLAG_NO_SCREEN_INDEX)) {
   displayScreenIndex(curr, menuTabSize, 0);
  }

  drawFilledRect(0, 0, LCD_W, MENU_HEADER_HEIGHT, SOLID, FILL_WHITE|GREY_DEFAULT);
 }

 DISPLAY_PROGRESS_BAR(menuTab ? lcdLastPos-2*FW-((curr+1)/10*FWNUM)-2 : 20*FW+1);

 switch(event)
 {
  case EVT_ENTRY:
   menuEntryTime = get_tmr10ms();
   l_posVert = POS_VERT_INIT;
   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
   s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
   break;

  case EVT_ENTRY_UP:
   menuEntryTime = get_tmr10ms();
   s_editMode = 0;
   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
   break;

  case EVT_ROTARY_BREAK:
   if (s_editMode > 1) break;
   if (m_posHorz < 0 && maxcol > 0 && READ_ONLY_UNLOCKED()) {
    l_posHorz = 0;
    break;
   }
   if (READ_ONLY_UNLOCKED()) {
    s_editMode = (s_editMode<=0);
   }
   break;

  case EVT_KEY_LONG(KEY_EXIT):
   s_editMode = 0; // TODO needed? we call ENTRY_UP after which does the same
   popMenu();
   break;

  case EVT_KEY_BREAK(KEY_EXIT):
   if (s_editMode>0) {
    s_editMode = 0;
    break;
   }

   if (l_posHorz >= 0 && (COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    l_posHorz = -1;
   }
   else
   {
    uint8_t posVertInit = POS_VERT_INIT;
    if (s_pgOfs != 0 || l_posVert != posVertInit) {
     s_pgOfs = 0;
     l_posVert = posVertInit;
     l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
    }
    else {
     popMenu();
    }
   }
   break;

  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_RIGHT
   if (s_editMode != 0) break;
   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    if (l_posHorz >= 0) {
     INC(l_posHorz, 0, maxcol);
     break;
    }
   }
   else {
    if (l_posHorz < maxcol) {
     l_posHorz++;
     break;
    }
    else {
     l_posHorz = 0;
     if (!IS_ROTARY_MOVE_RIGHT(event))
      break;
    }
   }

   do {
    INC(l_posVert, POS_VERT_INIT, rowcount-1);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

   s_editMode = 0; // if we go down, we must be in this mode

   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   break;

  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_LEFT
   if (s_editMode != 0) break;
   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE)) {
    if (l_posHorz >= 0) {
     DEC(l_posHorz, 0, maxcol);
     break;
    }
   }
   else {
    if (l_posHorz > 0) {
     l_posHorz--;
     break;
    }
    else if (IS_ROTARY_MOVE_LEFT(event) && s_editMode == 0) {
     l_posHorz = 0xff;
    }
    else {
     l_posHorz = maxcol;
     break;
    }
   }

   do {
    DEC(l_posVert, POS_VERT_INIT, rowcount-1);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

   s_editMode = 0; // if we go up, we must be in this mode

   if ((COLATTR(l_posVert) & NAVIGATION_LINE_BY_LINE))
    l_posHorz = -1;
   else
    l_posHorz = min((uint8_t)l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));

   break;
 }

 int linesCount = rowcount;

 if (l_posVert == 0 || (l_posVert==1 && MAXCOL(vertpos_t(0)) >= HIDDEN_ROW) || (l_posVert==2 && MAXCOL(vertpos_t(0)) >= HIDDEN_ROW && MAXCOL(vertpos_t(1)) >= HIDDEN_ROW)) {
  s_pgOfs = 0;
  if (horTab) {
   linesCount = 0;
   for (int i=0; i<rowcount; i++) {
    if (i>=horTabMax || horTab[i] != HIDDEN_ROW) {
     linesCount++;
    }
   }
  }
 }
 else if (horTab) {
  if (rowcount > NUM_BODY_LINES) {
   while (1) {
    vertpos_t firstLine = 0;
    for (int numLines=0; firstLine<rowcount && numLines<s_pgOfs; firstLine++) {
     if (firstLine>=horTabMax || horTab[firstLine] != HIDDEN_ROW) {
      numLines++;
     }
    }
    if (l_posVert < firstLine) {
     s_pgOfs--;
    }
    else {
     vertpos_t lastLine = firstLine;
     for (int numLines=0; lastLine<rowcount && numLines<NUM_BODY_LINES; lastLine++) {
      if (lastLine>=horTabMax || horTab[lastLine] != HIDDEN_ROW) {
       numLines++;
      }
     }
     if (l_posVert >= lastLine) {
      s_pgOfs++;
     }
     else {
      linesCount = s_pgOfs + NUM_BODY_LINES;
      for (int i=lastLine; i<rowcount; i++) {
       if (i>=horTabMax || horTab[i] != HIDDEN_ROW) {
        linesCount++;
       }
      }
      break;
     }
    }
   }
  }
 }
 else {
  if (l_posVert>=NUM_BODY_LINES+s_pgOfs) {
   s_pgOfs = l_posVert-NUM_BODY_LINES+1;
  }
  else if (l_posVert<s_pgOfs) {
   s_pgOfs = l_posVert;
  }
 }

 if (scrollbar_X && linesCount > NUM_BODY_LINES) {
  displayScrollbar(scrollbar_X, MENU_HEADER_HEIGHT, LCD_H-MENU_HEADER_HEIGHT, s_pgOfs, linesCount, NUM_BODY_LINES);
 }

 if (name) {
  title(name);
 }

 m_posVert = l_posVert;
 m_posHorz = l_posHorz;
}
Пример #13
0
void vsyslog(int pri, char *fmt, va_list ap){
	char ch, *p, *t;
	register int cnt;
	int tbuf_left, fmt_left, prlen, saved_errno;
	char *stdp, tbuf[TBUF_LEN], fmt_cpy[FMT_LEN];
  time_t now;
	SOCKET sockfd;
	struct sockaddr_in sin;
	HANDLE	hEventLog;				/* handle to the Event Log. */

	if(!pv.syslog_remote_flag) { /* Log to Event Log. */
	  p = tbuf;
	  tbuf_left = TBUF_LEN;

	  saved_errno = errno;

      /*
       * We wouldn't need this mess if printf handled %m, or if
       * strerror() had been invented before syslog().
       */
      for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN;
         (ch = *fmt);
         ++fmt)
      {
          if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
              ++fmt;
              prlen = _snprintf(t, fmt_left, "%s",
                strerror(saved_errno));
              if (prlen >= fmt_left)
                  prlen = fmt_left - 1;
              t += prlen;
              fmt_left -= prlen;
          } else {
              if (fmt_left > 1) {
                  *t++ = ch;
                  fmt_left--;
              }
          }
      }
      *t = '\0';

	  _vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
	  
	  /* Get connected, output the message to the local logger. */
	  if (!opened)
		  openlog(LogTag, LogStat, 0);

	
		hEventLog = RegisterEventSource(NULL, LogTag);
		if (hEventLog == NULL)
			return;

		/* Now, actually report it. */
		ReportEvent( hEventLog
          , EVENTLOG_INFORMATION_TYPE
          , 0
          , EVMSG_SIMPLE
          , NULL
          , 1
          , 0
          , (char **)&p
          , NULL);
		DeregisterEventSource(hEventLog);

		return;
	}
	
  /* Check for invalid bits. */
  if (pri & ~(LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK)) {
      syslog(INTERNALLOG,
        "syslog: unknown facility/priority: %x", pri);
      pri &= LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK;
  }

  /* Check priority against setlogmask values. */
  if (!(LOG_MASK(LOG_PRI(pri)) & LogMask))
      return;

  saved_errno = errno;

  /* Set default facility if none specified. */
  if ((pri & LOG_FACMASK) == 0)
      pri |= LogFacility;

  /* Build the message. */

  /*
   * Although it's tempting, we can't ignore the possibility of
   * overflowing the buffer when assembling the "fixed" portion
   * of the message. Strftime's "%h" directive expands to the
   * locale's abbreviated month name, but if the user has the
   * ability to construct to his own locale files, it may be
   * arbitrarily long.
   */
  (void)time(&now);

  p = tbuf;
  tbuf_left = TBUF_LEN;

#define DEC()  \
    do {                  \
        if (prlen >= tbuf_left)     \
            prlen = tbuf_left - 1; \
        p += prlen;           \
        tbuf_left -= prlen;       \
    } while (0)

  prlen = snprintf(p, tbuf_left, "<%d>", pri);
  DEC();

  prlen = strftime(p, tbuf_left, "%h %e %T ", localtime(&now));
  DEC();

  if (LogStat & LOG_PERROR)
      stdp = p;
  if (LogTag == NULL)
      LogTag = VERSION;
  if (LogTag != NULL) {
      prlen = snprintf(p, tbuf_left, "%s", LogTag);
      DEC();
  }
  if (LogStat & LOG_PID) {
      prlen = snprintf(p, tbuf_left, "[%d]", getpid());
      DEC();
  }
  if (LogTag != NULL) {
      if (tbuf_left > 1) {
          *p++ = ':';
          tbuf_left--;
      }
      if (tbuf_left > 1) {
          *p++ = ' ';
          tbuf_left--;
      }
  }

  /*
   * We wouldn't need this mess if printf handled %m, or if
   * strerror() had been invented before syslog().
   */
  for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN; (ch = *fmt); ++fmt) {
      if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
          ++fmt;
          prlen = snprintf(t, fmt_left, "%s",
            strerror(saved_errno));
          if (prlen >= fmt_left)
              prlen = fmt_left - 1;
          t += prlen;
          fmt_left -= prlen;
      } else {
          if (fmt_left > 1) {
              *t++ = ch;
              fmt_left--;
          }
      }
  }
  *t = '\0';

  prlen = vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
  DEC();
  cnt = p - tbuf;

	/* Connect to Target server. */
	if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == SOCKET_ERROR){
		ErrorMessage("[!] ERROR: Could not create the socket to send the syslog alert. Error Number: %d.\n", WSAGetLastError());	
		return;
	}

	sin.sin_port = htons((u_short)pv.syslog_server_port);
	sin.sin_family = AF_INET;

	if (!(sin.sin_addr.s_addr = resolve_host(pv.syslog_server))){
		ErrorMessage("[!] ERROR: Could not resolve syslog server's hostname. Error Number: %d.\n", WSAGetLastError());		
		closesocket(sockfd);
		return;
	}

	if(sendto(sockfd,tbuf,cnt,(int)NULL, (SOCKADDR *)&sin, sizeof(SOCKADDR_IN)) == SOCKET_ERROR) {
		ErrorMessage("[!] ERROR: Could not send the alert to the syslog server. Error Number: %d.\n", WSAGetLastError());		
		closesocket(sockfd);
		return;
	}

	closesocket(sockfd);
}
Пример #14
0
/*DEC IXH*/
static void op_DD_0x25(Z80EX_CONTEXT *cpu)
{
	DEC(IXH);
	T_WAIT_UNTIL(4);
	return;
}
Пример #15
0
void vsyslog(int pri, char *fmt, va_list ap){
 char ch, *p, *t;
 LPSTR lpstrings[1];	/* array of strings containing msg */
 register int cnt;
 int tbuf_left, fmt_left, prlen, saved_errno=0;
 char *stdp, tbuf[TBUF_LEN], fmt_cpy[FMT_LEN];
 time_t now;
 HANDLE	hEventLog;				/* handle to the Event Log. */

 /*
  * Log to event log locally if remote syslog server
  * not opened or not specified
  */
 if(strlen(ctl.syslog_server) == 0) { /* Log to Event Log. */
  p = tbuf;
  tbuf_left = TBUF_LEN;

  saved_errno = errno;

  /*
   * We wouldn't need this mess if printf handled %m, or if
   * strerror() had been invented before syslog().
   */
  for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN; (ch = *fmt); ++fmt) {
   if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
	++fmt;
	prlen = _snprintf(t, fmt_left, "%s",
			 strerror(saved_errno));
	if (prlen >= fmt_left)
	 prlen = fmt_left - 1;
	t += prlen;
	fmt_left -= prlen;
   } else {
	if (fmt_left > 1) {
	 *t++ = ch;
	 fmt_left--;
	}
   }
  }
  *t = '\0';

  _vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
	
  /* Get connected, output the message to the local logger. */
  assert(outp.syslog_open);
  /*
   *	if (!opened)
   *	openlog(LogTag, LogStat, 0); 
   */
	
  hEventLog = RegisterEventSource(NULL, LogTag);
  if (hEventLog == NULL)
   return;

  /* Now, actually report it. */
  lpstrings[0] = p;
  ReportEvent(hEventLog, EVENTLOG_INFORMATION_TYPE, 0, MSG, NULL, 1, 0,
		(LPCTSTR *)lpstrings, NULL);
  DeregisterEventSource(hEventLog);

  return;
 }
 /*
  * Else log to remote syslog server
  */

 /* Check for invalid bits. */
 if (pri & ~(LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK)) {
  syslog(INTERNALLOG,
	  "syslog: unknown facility/priority: %x", pri);
  pri &= LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK;
 }

 /* Check priority against setlogmask values. */
 if (!(LOG_MASK(LOG_PRI(pri)) & LogMask))
  return;

 saved_errno = errno;

 /* Set default facility if none specified. */
 if ((pri & LOG_FACMASK) == 0)
  pri |= LogFacility;

 /* Build the message. */

 /*
  * Although it's tempting, we can't ignore the possibility of
  * overflowing the buffer when assembling the "fixed" portion
  * of the message. Strftime's "%h" directive expands to the
  * locale's abbreviated month name, but if the user has the
  * ability to construct to his own locale files, it may be
  * arbitrarily long.
  */
 (void)time(&now);

 p = tbuf;
 tbuf_left = TBUF_LEN;

#define DEC()  \
    do {                  \
        if (prlen >= tbuf_left)     \
            prlen = tbuf_left - 1; \
        p += prlen;           \
        tbuf_left -= prlen;       \
    } while (0)

 prlen = _snprintf(p, tbuf_left, "<%d>", pri);
 DEC();

 prlen = strftime(p, tbuf_left, "%h %e %T ", localtime(&now));
 DEC();

 if (LogStat & LOG_PERROR)
  stdp = p;
 /* if (LogTag == NULL)
   LogTag = 0; //VERSION zappe a 0 L Gordon 2002-11-13
 */
 if (LogTag != NULL) {
  prlen = _snprintf(p, tbuf_left, "%s", LogTag);
  DEC();
 }
 if (LogStat & LOG_PID) {
  prlen = _snprintf(p, tbuf_left, "[%d]", _getpid());
  DEC();
 }
 if (LogTag != NULL) {
  if (tbuf_left > 1) {
   *p++ = ':';
   tbuf_left--;
  }
  if (tbuf_left > 1) {
   *p++ = ' ';
   tbuf_left--;
  }
 }

 /*
  * We wouldn't need this mess if printf handled %m, or if
  * strerror() had been invented before syslog().
  */
 for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN; (ch = *fmt); ++fmt) {
  if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
   ++fmt;
   prlen = _snprintf(t, fmt_left, "%s",
			strerror(saved_errno));
   if (prlen >= fmt_left)
	prlen = fmt_left - 1;
   t += prlen;
   fmt_left -= prlen;
  } else {
   if (fmt_left > 1) {
	*t++ = ch;
	fmt_left--;
   }
  }
 }
 *t = '\0';

 prlen = vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
 DEC();
 cnt = p - tbuf;


 if(sendto(sockfd,tbuf,cnt,(int)NULL, (SOCKADDR *)&sin, sizeof(SOCKADDR_IN)) == SOCKET_ERROR) {
  warnx("*** Could not send the alert to the syslog server. Error Number: %d.\n", WSAGetLastError());		
  closesocket(sockfd);
  return;
 }
}
Пример #16
0
static GstFlowReturn
gst_tta_dec_chain (GstPad * pad, GstBuffer * in)
{
 GstTtaDec *ttadec;
 GstBuffer *outbuf, *buf = GST_BUFFER (in);
 guchar *data, *p;
 decoder *dec;
 unsigned long outsize;
 unsigned long size;
 guint32 frame_samples;
 long res;
 long *prev;

 ttadec = GST_TTA_DEC (GST_OBJECT_PARENT (pad));

 data = GST_BUFFER_DATA (buf);
 size = GST_BUFFER_SIZE (buf);

 ttadec->tta_buf.bit_count = 0;
 ttadec->tta_buf.bit_cache = 0;
 ttadec->tta_buf.bitpos = ttadec->tta_buf.buffer_end;
 ttadec->tta_buf.offset = 0;
 decoder_init (ttadec->tta, ttadec->channels, ttadec->bytes);

 if (GST_BUFFER_DURATION_IS_VALID (buf)) {
  frame_samples =
    ceil ((gdouble) (GST_BUFFER_DURATION (buf) * ttadec->samplerate) /
    (gdouble) GST_SECOND);
 } else {
  frame_samples = ttadec->samplerate * FRAME_TIME;
 }
 outsize = ttadec->channels * frame_samples * ttadec->bytes;

 dec = ttadec->tta;
 p = ttadec->decdata;
 prev = ttadec->cache;
 for (res = 0;
   p < ttadec->decdata + frame_samples * ttadec->channels * ttadec->bytes;) {
  unsigned long unary, binary, depth, k;
  long value, temp_value;
  fltst *fst = &dec->fst;
  adapt *rice = &dec->rice;
  long *last = &dec->last;

  // decode Rice unsigned
  get_unary (&ttadec->tta_buf, data, size, &unary);

  switch (unary) {
   case 0:
    depth = 0;
    k = rice->k0;
    break;
   default:
    depth = 1;
    k = rice->k1;
    unary--;
  }

  if (k) {
   get_binary (&ttadec->tta_buf, data, size, &binary, k);
   value = (unary << k) + binary;
  } else
   value = unary;

  switch (depth) {
   case 1:
    rice->sum1 += value - (rice->sum1 >> 4);
    if (rice->k1 > 0 && rice->sum1 < shift_16[rice->k1])
     rice->k1--;
    else if (rice->sum1 > shift_16[rice->k1 + 1])
     rice->k1++;
    value += bit_shift[rice->k0];
   default:
    rice->sum0 += value - (rice->sum0 >> 4);
    if (rice->k0 > 0 && rice->sum0 < shift_16[rice->k0])
     rice->k0--;
    else if (rice->sum0 > shift_16[rice->k0 + 1])
     rice->k0++;
  }

  /* this only uses a temporary variable to silence a gcc warning */
  temp_value = DEC (value);
  value = temp_value;

  // decompress stage 1: adaptive hybrid filter
  hybrid_filter (fst, &value);

  // decompress stage 2: fixed order 1 prediction
  switch (ttadec->bytes) {
   case 1:
    value += PREDICTOR1 (*last, 4);
    break;         // bps 8
   case 2:
    value += PREDICTOR1 (*last, 5);
    break;         // bps 16
   case 3:
    value += PREDICTOR1 (*last, 5);
    break;         // bps 24
   case 4:
    value += *last;
    break;         // bps 32
  }
  *last = value;

  if (dec < ttadec->tta + ttadec->channels - 1) {
   *prev++ = value;
   dec++;
  } else {
   *prev = value;
   if (ttadec->channels > 1) {
    long *r = prev - 1;

    for (*prev += *r / 2; r >= ttadec->cache; r--)
     *r = *(r + 1) - *r;
    for (r = ttadec->cache; r < prev; r++)
     WRITE_BUFFER (r, ttadec->bytes, p);
   }
   WRITE_BUFFER (prev, ttadec->bytes, p);
   prev = ttadec->cache;
   res++;
   dec = ttadec->tta;
  }
 }

 outbuf = gst_buffer_new_and_alloc (outsize);
 memcpy (GST_BUFFER_DATA (outbuf), ttadec->decdata, outsize);
 GST_BUFFER_TIMESTAMP (outbuf) = GST_BUFFER_TIMESTAMP (buf);
 GST_BUFFER_DURATION (outbuf) = GST_BUFFER_DURATION (buf);
 gst_buffer_set_caps (outbuf, GST_PAD_CAPS (ttadec->srcpad));
 return gst_pad_push (ttadec->srcpad, outbuf);
}
Пример #17
0
int cpu::cpu_emulate(int ciclos){
	UINT8 op,b,cbop;
	UINT32 i;
	UINT32 clen = 10;
	UINT16 w;
	static cpuReg acc;

	i = ciclos;
	
	
//next:
	while((!CPU->IME) && i > 0){
	mt.lock();
	op = FETCH;
	ciclos = cycles_table[op];

	switch(op)
	{
	case 0x00: /* NOP */
	case 0x40: /* LD B,B */
	case 0x49: /* LD C,C */
	case 0x52: /* LD D,D */
	case 0x5B: /* LD E,E */
	case 0x64: /* LD H,H */
	case 0x6D: /* LD L,L */
	case 0x7F: /* LD A,A */
		break;
	case 0x41: /* LD B,C */
		B = C; break;
	case 0x42: /* LD B,D */
		B = D; break;
	case 0x43: /* LD B,E */
		B = E; break;
	case 0x44: /* LD B,H */
		B = H; break;
	case 0x45: /* LD B,L */
		B = L; break;
	case 0x46: /* LD B,(HL) */
		B = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x47: /* LD B,A */
		B = A; break;

	case 0x48: /* LD C,B */
		C = B; break;
	case 0x4A: /* LD C,D */
		C = D; break;
	case 0x4B: /* LD C,E */
		C = E; break;
	case 0x4C: /* LD C,H */
		C = H; break;
	case 0x4D: /* LD C,L */
		C = L; break;
	case 0x4E: /* LD C,(HL) */
		C = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x4F: /* LD C,A */
		C = A; break;


	case 0x50: /* LD D,B */
		D = B; break;
	case 0x51: /* LD D,C */
		D = C; break;
	case 0x53: /* LD D,E */
		D = E; break;
	case 0x54: /* LD D,H */
		D = H; break;
	case 0x55: /* LD D,L */
		D = L; break;
	case 0x56: /* LD D,(HL) */
		D = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x57: /* LD D,A */
		D = A; break;


	case 0x58: /* LD E,B */
		E = B; break;
	case 0x59: /* LD E,C */
		E = C; break;
	case 0x5A: /* LD E,D */
		E = D; break;
	case 0x5C: /* LD E,H */
		E = H; break;
	case 0x5D: /* LD E,L */
		E = L; break;
	case 0x5E: /* LD E,(HL) */
		E = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x5F: /* LD E,A */
		E = A; break;

	case 0x60: /* LD H,B */
		H = B; break;
	case 0x61: /* LD H,C */
		H = C; break;
	case 0x62: /* LD H,D */
		H = D; break;
	case 0x63: /* LD H,E */
		H = E; break;
	case 0x65: /* LD H,L */
		H = L; break;
	case 0x66: /* LD H,(HL) */
		H = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x67: /* LD H,A */
		H = A; break;

	case 0x68: /* LD L,B */
		L = B; break;
	case 0x69: /* LD L,C */
		L = C; break;
	case 0x6A: /* LD L,D */
		L = D; break;
	case 0x6B: /* LD L,E */
		L = E; break;
	case 0x6C: /* LD L,H */
		L = H; break;
	case 0x6E: /* LD L,(HL) */
		L = memoria::readByte(xHL); break;
	case 0x6F: /* LD L,A */
		L = A; break;

	case 0x70: /* LD (HL),B */
		b = B; goto __LD_HL;
	case 0x71: /* LD (HL),C */
		b = C; goto __LD_HL;
	case 0x72: /* LD (HL),D */
		b = D; goto __LD_HL;
	case 0x73: /* LD (HL),E */
		b = E; goto __LD_HL;
	case 0x74: /* LD (HL),H */
		b = H; goto __LD_HL;
	case 0x75: /* LD (HL),L */
		b = L; goto __LD_HL;
	case 0x77: /* LD (HL),A */
		b = A;
__LD_HL:
		memoria::writeByte(xHL,b);
		break;

	case 0x78: /* LD A,B */
		A = B; break;
	case 0x79: /* LD A,C */
		A = C; break;
	case 0x7A: /* LD A,D */
		A = D; break;
	case 0x7B: /* LD A,E */
		A = E; break;
	case 0x7C: /* LD A,H */
		A = H; break;
	case 0x7D: /* LD A,L */
		A = L; break;
	case 0x7E: /* LD A,(HL) */
		A = memoria::readByte(xHL); break;

	case 0x01: /* LD BC,imm */
		CPU->BC.w = memoria::readWord(xPC); CPU->PC += 2; break;
	case 0x11: /* LD DE,imm */
		CPU->DE.w = memoria::readWord(xPC); CPU->PC += 2; break;
	case 0x21: /* LD HL,imm */
		CPU->HL.w = memoria::readWord(xPC); CPU->PC += 2; break;
	case 0x31: /* LD SP,imm */
		CPU->SP = memoria::readWord(xPC); CPU->PC += 2; break;

	case 0x02: /* LD (BC),A */
		memoria::writeByte(CPU->BC.w, A); break;
	case 0x0A: /* LD A,(BC) */
		A = memoria::readByte(CPU->BC.w); break;
	case 0x12: /* LD (DE),A */
		memoria::writeByte(CPU->BC.w, A); break;
	case 0x1A: /* LD A,(DE) */
		A = memoria::readByte(CPU->DE.w); break;

	case 0x22: /* LDI (HL),A */
		memoria::writeByte(xHL, A); CPU->HL.w++; break;
	case 0x2A: /* LDI A,(HL) */
		A = memoria::readByte(xHL); CPU->HL.w++; break;
	case 0x32: /* LDD (HL),A */
		memoria::writeByte(xHL, A); CPU->HL.w--; break;
	case 0x3A: /* LDD A,(HL) */
		A = memoria::readByte(xHL); CPU->HL.w--; break;

	case 0x06: /* LD B,imm */
		B = FETCH; break;
	case 0x0E: /* LD C,imm */
		C = FETCH; break;
	case 0x16: /* LD D,imm */
		D = FETCH; break;
	case 0x1E: /* LD E,imm */
		E = FETCH; break;
	case 0x26: /* LD H,imm */
		H = FETCH; break;
	case 0x2E: /* LD L,imm */
		L = FETCH; break;
	case 0x36: /* LD (HL),imm */
		b = FETCH; memoria::writeByte(xHL, b); break;
	case 0x3E: /* LD A,imm */
		A = FETCH; break;


	case 0x08: /* LD (imm),CPU->SP */
		memoria::writeWord(memoria::readWord(xPC), CPU->SP); CPU->PC += 2; break;
	case 0xEA: /* LD (imm),A */
		memoria::writeByte(memoria::readWord(xPC), A); CPU->PC += 2; break;

	case 0xF8: /* LD HL,CPU->SP+imm */
		b = FETCH; LDHLSP(b); break;
	case 0xF9: /* LD CPU->SP,HL */
		CPU->SP = CPU->HL.w; break;
	case 0xFA: /* LD A,(imm) */
		A = memoria::readByte(memoria::readWord(xPC)); CPU->PC += 2; break;

		ALU_CASES(0x80, 0xC6, ADD, __ADD)
			ALU_CASES(0x88, 0xCE, ADC, __ADC)
			ALU_CASES(0x90, 0xD6, SUB, __SUB)
			ALU_CASES(0x98, 0xDE, SBC, __SBC)
			ALU_CASES(0xA0, 0xE6, AND, __AND)
			ALU_CASES(0xA8, 0xEE, XOR, __XOR)
			ALU_CASES(0xB0, 0xF6, OR, __OR)
			ALU_CASES(0xB8, 0xFE, CP, __CP)

	case 0x09: /* ADD HL,BC */
		w = CPU->BC.w; goto __ADDW;
	case 0x19: /* ADD HL,DE */
		w = CPU->DE.w; goto __ADDW;
	case 0x39: /* ADD HL,CPU->SP */
		w = CPU->SP; goto __ADDW;
	case 0x29: /* ADD HL,HL */
		w = CPU->HL.w;
__ADDW:
		ADDW(w);
		break;

	case 0x04: /* INC B */
		INC(B); break;
	case 0x0C: /* INC C */
		INC(C); break;
	case 0x14: /* INC D */
		INC(D); break;
	case 0x1C: /* INC E */
		INC(E); break;
	case 0x24: /* INC H */
		INC(H); break;
	case 0x2C: /* INC L */
		INC(L); break;
	case 0x34: /* INC (HL) */
		b = memoria::readByte(xHL);
		INC(b);
		memoria::writeByte(xHL, b);
		break;
	case 0x3C: /* INC A */
		INC(A); break;

	case 0x03: /* INC BC */
		INCW(CPU->BC.w); break;
	case 0x13: /* INC DE */
		INCW(CPU->DE.w); break;
	case 0x23: /* INC HL */
		INCW(CPU->HL.w); break;
	case 0x33: /* INC CPU->SP */
		INCW(CPU->SP); break;

	case 0x05: /* DEC B */
		DEC(B); break;
	case 0x0D: /* DEC C */
		DEC(C); break;
	case 0x15: /* DEC D */
		DEC(D); break;
	case 0x1D: /* DEC E */
		DEC(E); break;
	case 0x25: /* DEC H */
		DEC(H); break;
	case 0x2D: /* DEC L */
		DEC(L); break;
	case 0x35: /* DEC (HL) */
		b = memoria::readByte(xHL);
		DEC(b);
		memoria::writeByte(xHL, b);
		break;
	case 0x3D: /* DEC A */
		DEC(A); break;


	case 0x0B: /* DEC BC */
		DECW(CPU->BC.w); break;
	case 0x1B: /* DEC DE */
		DECW(CPU->DE.w); break;
	case 0x2B: /* DEC HL */
		DECW(CPU->HL.w); break;
	case 0x3B: /* DEC CPU->SP */
		DECW(CPU->SP); break;

	case 0x07: /* RLCA */
		RLCA(A); break;
	case 0x0F: /* RRCA */
		RRCA(A); break;
	case 0x17: /* RLA */
		RLA(A); break;
	case 0x1F: /* RRA */
		RRA(A); break;

	case 0x27: /* DAA */
		DAA; break;
	case 0x2F: /* CPL */
		CPL(A); break;

	case 0x18: /* JR */
__JR:
		JR; break;
	case 0x20: /* JR NZ */
		if (!(F&FZ)) goto __JR; NOJR; break;
	case 0x28: /* JR Z */
		if (F&FZ) goto __JR; NOJR; break;
	case 0x30: /* JR NC */
		if (!(F&FC)) goto __JR; NOJR; break;
	case 0x38: /* JR C */
		if (F&FC) goto __JR; NOJR; break;

	case 0xC3: /* JP */
__JP:
		JP; break;
	case 0xC2: /* JP NZ */
		if (!(F&FZ)) goto __JP; NOJP; break;
	case 0xCA: /* JP Z */
		if (F&FZ) goto __JP; NOJP; break;
	case 0xD2: /* JP NC */
		if (!(F&FC)) goto __JP; NOJP; break;
	case 0xDA: /* JP C */
		if (F&FC) goto __JP; NOJP; break;
	case 0xE9: /* JP HL */
		CPU->PC = CPU->HL.w; break;

	case 0xC9: /* RET */
__RET:
		RET; break;
	case 0xC0: /* RET NZ */
		if (!(F&FZ)) goto __RET; NORET; break;
	case 0xC8: /* RET Z */
		if (F&FZ) goto __RET; NORET; break;
	case 0xD0: /* RET NC */
		if (!(F&FC)) goto __RET; NORET; break;
	case 0xD8: /* RET C */
		if (F&FC) goto __RET; NORET; break;
	case 0xD9: /* RETI */
		CPU->IME = CPU->IMA = 1; goto __RET;

	case 0xCD: /* CALL */
__CALL:
		CALL; break;
	case 0xC4: /* CALL NZ */
		if (!(F&FZ)) goto __CALL; NOCALL; break;
	case 0xCC: /* CALL Z */
		if (F&FZ) goto __CALL; NOCALL; break;
	case 0xD4: /* CALL NC */
		if (!(F&FC)) goto __CALL; NOCALL; break;
	case 0xDC: /* CALL C */
		if (F&FC) goto __CALL; NOCALL; break;

	case 0xC7: /* RST 0 */
		b = 0x00; goto __RST;
	case 0xCF: /* RST 8 */
		b = 0x08; goto __RST;
	case 0xD7: /* RST 10 */
		b = 0x10; goto __RST;
	case 0xDF: /* RST 18 */
		b = 0x18; goto __RST;
	case 0xE7: /* RST 20 */
		b = 0x20; goto __RST;
	case 0xEF: /* RST 28 */
		b = 0x28; goto __RST;
	case 0xF7: /* RST 30 */
		b = 0x30; goto __RST;
	case 0xFF: /* RST 38 */
		b = 0x38;
__RST:
		RST(b); break;

	case 0xC1: /* POP BC */
		POP(CPU->BC.w); break;
	case 0xC5: /* PUSH BC */
		PUSH(CPU->BC.w); break;
	case 0xD1: /* POP DE */
		POP(CPU->DE.w); break;
	case 0xD5: /* PUSH DE */
		PUSH(CPU->DE.w); break;
	case 0xE1: /* POP HL */
		POP(CPU->HL.w); break;
	case 0xE5: /* PUSH HL */
		PUSH(CPU->HL.w); break;
	case 0xF1: /* POP AF */
		POP(CPU->AF.w); break;
	case 0xF5: /* PUSH AF */
		PUSH(CPU->AF.w); break;

	case 0xE8: /* ADD CPU->SP,imm */
		b = FETCH; ADDSP(b); break;

	case 0xF3: /* DI */
		DI; break;
	case 0xFB: /* EI */
		EI; break;

	case 0x37: /* SCF */
		SCF; break;
	case 0x3F: /* CCF */
		CCF; break;

	case 0x10: /* STOP */
		break; //to do//

	case 0x76: /* HALT */
		CPU->halt = 1;
		break;

	case 0xCB: /* CB prefix */
		cbop = FETCH;
		clen = cb_cycles_table[cbop];
		switch (cbop)
		{
			CB_REG_CASES(B, 0);
			CB_REG_CASES(C, 1);
			CB_REG_CASES(D, 2);
			CB_REG_CASES(E, 3);
			CB_REG_CASES(H, 4);
			CB_REG_CASES(L, 5);
			CB_REG_CASES(A, 7);
		default:
			b = memoria::readByte(xHL);
			switch(cbop)
			{
				CB_REG_CASES(b, 6);
			}
			if ((cbop & 0xC0) != 0x40) /* exclude BIT */
				memoria::writeByte(xHL, b);
			break;
		}
		break;
	default:
		printf("erro"); break;
	}

	clen <<= 1;
	i -= clen;
	emit onEndProcess((UINT32)op);
	mt.unlock();
	//msleep(600);
	}
	//if(i >0) goto next;
	wt.wait(&mt);
	return ciclos-i;
}
Пример #18
0
//
// 柦椷幚峴
//
INT	CPU::EXEC( INT request_cycles )
{
BYTE	opcode;		// 僆儁僐乕僪
INT	OLD_cycles = TOTAL_cycles;
INT	exec_cycles;
BYTE	nmi_request, irq_request;
BOOL	bClockProcess = m_bClockProcess;

// TEMP
register WORD	EA;
register WORD	ET;
register WORD	WT;
register BYTE	DT;

	while( request_cycles > 0 ) {
		exec_cycles = 0;

		if( DMA_cycles ) {
			if( request_cycles <= DMA_cycles ) {
				DMA_cycles -= request_cycles;
				TOTAL_cycles += request_cycles;

				// 僋儘僢僋摨婜張棟
				mapper->Clock( request_cycles );
#if	DPCM_SYNCCLOCK
				apu->SyncDPCM( request_cycles );
#endif
				if( bClockProcess ) {
					nes->Clock( request_cycles );
				}
//				nes->Clock( request_cycles );
				goto	_execute_exit;
			} else {
				exec_cycles += DMA_cycles;
//				request_cycles -= DMA_cycles;
				DMA_cycles = 0;
			}
		}

		nmi_request = irq_request = 0;
		opcode = OP6502( R.PC++ );

		if( R.INT_pending ) {
			if( R.INT_pending & NMI_FLAG ) {
				nmi_request = 0xFF;
				R.INT_pending &= ~NMI_FLAG;
			} else
			if( R.INT_pending & IRQ_MASK ) {
				R.INT_pending &= ~IRQ_TRIGGER2;
				if( !(R.P & I_FLAG) && opcode != 0x40 ) {
					irq_request = 0xFF;
					R.INT_pending &= ~IRQ_TRIGGER;
				}
			}
		}

		//增加指令预测忽略功能

		//opcode
		BYTE iInstructionLen =1;
		switch (TraceAddrMode[opcode])
		{
			case IND:
			case ADR:
			case ABS:
			case ABX:
			case ABY:
				iInstructionLen = 3;
				break;
			case IMM:
			case ZPG:
			case ZPX:
			case ZPY:
			case INX:
			case INY:
				iInstructionLen = 2;
				break;
			case IMP:case ACC:case ERR: break;
			case REL:iInstructionLen = 2;break;
			}

		if( ((TraceArr[opcode][0]=='*') ||
			 (TraceArr[opcode][1]=='?'))&&
			(!Config.emulator.bIllegalOp) )
		{
			//这里可以优化输出信息
			//char str[111];
			//DecodeInstruction (R.PC-1, str);			 
			//DEBUGOUT( "Bad Instruction:%s\n",str);
			R.PC=(R.PC-1)+iInstructionLen;
			ADD_CYCLE(iInstructionLen*2);
			goto end_is;
		}
		//
		

		switch( opcode ) {
			case	0x69: // ADC #$??
				MR_IM(); ADC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x65: // ADC $??
				MR_ZP(); ADC();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x75: // ADC $??,X
				MR_ZX(); ADC();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x6D: // ADC $????
				MR_AB(); ADC();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x7D: // ADC $????,X
				MR_AX(); ADC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x79: // ADC $????,Y
				MR_AY(); ADC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x61: // ADC ($??,X)
				MR_IX(); ADC();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x71: // ADC ($??),Y
				MR_IY(); ADC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0xE9: // SBC #$??
				MR_IM(); SBC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xE5: // SBC $??
				MR_ZP(); SBC();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xF5: // SBC $??,X
				MR_ZX(); SBC();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xED: // SBC $????
				MR_AB(); SBC();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xFD: // SBC $????,X
				MR_AX(); SBC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xF9: // SBC $????,Y
				MR_AY(); SBC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xE1: // SBC ($??,X)
				MR_IX(); SBC();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xF1: // SBC ($??),Y
				MR_IY(); SBC(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0xC6: // DEC $??
				MR_ZP(); DEC();	MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xD6: // DEC $??,X
				MR_ZX(); DEC(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xCE: // DEC $????
				MR_AB(); DEC(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xDE: // DEC $????,X
				MR_AX(); DEC(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0xCA: // DEX
				DEX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x88: // DEY
				DEY();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0xE6: // INC $??
				MR_ZP(); INC(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xF6: // INC $??,X
				MR_ZX(); INC(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xEE: // INC $????
				MR_AB(); INC(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xFE: // INC $????,X
				MR_AX(); INC(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0xE8: // INX
				INX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xC8: // INY
				INY();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x29: // AND #$??
				MR_IM(); AND();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x25: // AND $??
				MR_ZP(); AND();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x35: // AND $??,X
				MR_ZX(); AND();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x2D: // AND $????
				MR_AB(); AND();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x3D: // AND $????,X
				MR_AX(); AND(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x39: // AND $????,Y
				MR_AY(); AND(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x21: // AND ($??,X)
				MR_IX(); AND();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x31: // AND ($??),Y
				MR_IY(); AND(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x0A: // ASL A
				ASL_A();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x06: // ASL $??
				MR_ZP(); ASL(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x16: // ASL $??,X
				MR_ZX(); ASL(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x0E: // ASL $????
				MR_AB(); ASL(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x1E: // ASL $????,X
				MR_AX(); ASL(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0x24: // BIT $??
				MR_ZP(); BIT();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x2C: // BIT $????
				MR_AB(); BIT();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0x49: // EOR #$??
				MR_IM(); EOR();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x45: // EOR $??
				MR_ZP(); EOR();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x55: // EOR $??,X
				MR_ZX(); EOR();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x4D: // EOR $????
				MR_AB(); EOR();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x5D: // EOR $????,X
				MR_AX(); EOR(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x59: // EOR $????,Y
				MR_AY(); EOR(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x41: // EOR ($??,X)
				MR_IX(); EOR();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x51: // EOR ($??),Y
				MR_IY(); EOR(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x4A: // LSR A
				LSR_A();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x46: // LSR $??
				MR_ZP(); LSR(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x56: // LSR $??,X
				MR_ZX(); LSR(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x4E: // LSR $????
				MR_AB(); LSR(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x5E: // LSR $????,X
				MR_AX(); LSR(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0x09: // ORA #$??
				MR_IM(); ORA();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x05: // ORA $??
				MR_ZP(); ORA();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x15: // ORA $??,X
				MR_ZX(); ORA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x0D: // ORA $????
				MR_AB(); ORA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x1D: // ORA $????,X
				MR_AX(); ORA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x19: // ORA $????,Y
				MR_AY(); ORA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x01: // ORA ($??,X)
				MR_IX(); ORA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x11: // ORA ($??),Y
				MR_IY(); ORA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x2A: // ROL A
				ROL_A();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x26: // ROL $??
				MR_ZP(); ROL(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x36: // ROL $??,X
				MR_ZX(); ROL(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x2E: // ROL $????
				MR_AB(); ROL(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x3E: // ROL $????,X
				MR_AX(); ROL(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0x6A: // ROR A
				ROR_A();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x66: // ROR $??
				MR_ZP(); ROR(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x76: // ROR $??,X
				MR_ZX(); ROR(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x6E: // ROR $????
				MR_AB(); ROR(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x7E: // ROR $????,X
				MR_AX(); ROR(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0xA9: // LDA #$??
				MR_IM(); LDA();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xA5: // LDA $??
				MR_ZP(); LDA();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xB5: // LDA $??,X
				MR_ZX(); LDA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xAD: // LDA $????
				MR_AB(); LDA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xBD: // LDA $????,X
				MR_AX(); LDA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xB9: // LDA $????,Y
				MR_AY(); LDA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xA1: // LDA ($??,X)
				MR_IX(); LDA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xB1: // LDA ($??),Y
				MR_IY(); LDA(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0xA2: // LDX #$??
				MR_IM(); LDX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xA6: // LDX $??
				MR_ZP(); LDX();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xB6: // LDX $??,Y
				MR_ZY(); LDX();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xAE: // LDX $????
				MR_AB(); LDX();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xBE: // LDX $????,Y
				MR_AY(); LDX(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0xA0: // LDY #$??
				MR_IM(); LDY();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xA4: // LDY $??
				MR_ZP(); LDY();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xB4: // LDY $??,X
				MR_ZX(); LDY();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xAC: // LDY $????
				MR_AB(); LDY();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xBC: // LDY $????,X
				MR_AX(); LDY(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0x85: // STA $??
				EA_ZP(); STA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x95: // STA $??,X
				EA_ZX(); STA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x8D: // STA $????
				EA_AB(); STA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x9D: // STA $????,X
				EA_AX(); STA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x99: // STA $????,Y
				EA_AY(); STA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x81: // STA ($??,X)
				EA_IX(); STA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x91: // STA ($??),Y
				EA_IY(); STA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;

			case	0x86: // STX $??
				EA_ZP(); STX(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x96: // STX $??,Y
				EA_ZY(); STX(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x8E: // STX $????
				EA_AB(); STX(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0x84: // STY $??
				EA_ZP(); STY(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x94: // STY $??,X
				EA_ZX(); STY(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x8C: // STY $????
				EA_AB(); STY(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0xAA: // TAX
				TAX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x8A: // TXA
				TXA();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xA8: // TAY
				TAY();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x98: // TYA
				TYA();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xBA: // TSX
				TSX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x9A: // TXS
				TXS();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0xC9: // CMP #$??
				MR_IM(); CMP_();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xC5: // CMP $??
				MR_ZP(); CMP_();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xD5: // CMP $??,X
				MR_ZX(); CMP_();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xCD: // CMP $????
				MR_AB(); CMP_();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xDD: // CMP $????,X
				MR_AX(); CMP_(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xD9: // CMP $????,Y
				MR_AY(); CMP_(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xC1: // CMP ($??,X)
				MR_IX(); CMP_();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xD1: // CMP ($??),Y
				MR_IY(); CMP_(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0xE0: // CPX #$??
				MR_IM(); CPX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xE4: // CPX $??
				MR_ZP(); CPX();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xEC: // CPX $????
				MR_AB(); CPX();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0xC0: // CPY #$??
				MR_IM(); CPY();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xC4: // CPY $??
				MR_ZP(); CPY();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xCC: // CPY $????
				MR_AB(); CPY();
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0x90: // BCC
				MR_IM(); BCC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xB0: // BCS
				MR_IM(); BCS();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xF0: // BEQ
				MR_IM(); BEQ();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x30: // BMI
				MR_IM(); BMI();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xD0: // BNE
				MR_IM(); BNE();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x10: // BPL
				MR_IM(); BPL();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x50: // BVC
				MR_IM(); BVC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x70: // BVS
				MR_IM(); BVS();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x4C: // JMP $????
				JMP();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x6C: // JMP ($????)
				JMP_ID();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x20: // JSR
				JSR();
				ADD_CYCLE(6);
				break;

			case	0x40: // RTI
				RTI();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x60: // RTS
				RTS();
				ADD_CYCLE(6);
				break;

	// 僼儔僌惂屼宯
			case	0x18: // CLC
				CLC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xD8: // CLD
				CLD();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x58: // CLI
				CLI();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xB8: // CLV
				CLV();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x38: // SEC
				SEC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0xF8: // SED
				SED();
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x78: // SEI
				SEI();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

	// 僗僞僢僋宯
			case	0x48: // PHA
				PUSH( R.A );
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x08: // PHP
				PUSH( R.P | B_FLAG );
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x68: // PLA (N-----Z-)
				R.A = POP();
				SET_ZN_FLAG(R.A);
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x28: // PLP
				R.P = POP() | R_FLAG;
				ADD_CYCLE(4);
				break;

	// 偦偺懠
			case	0x00: // BRK
				BRK();
				ADD_CYCLE(7);
				break;

			case	0xEA: // NOP
				ADD_CYCLE(2);
				break;

	// 枹岞奐柦椷孮
			case	0x0B: // ANC #$??
			case	0x2B: // ANC #$??
				MR_IM(); ANC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x8B: // ANE #$??
				MR_IM(); ANE();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x6B: // ARR #$??
				MR_IM(); ARR();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x4B: // ASR #$??
				MR_IM(); ASR();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0xC7: // DCP $??
				MR_ZP(); DCP(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xD7: // DCP $??,X
				MR_ZX(); DCP(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xCF: // DCP $????
				MR_AB(); DCP(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xDF: // DCP $????,X
				MR_AX(); DCP(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0xDB: // DCP $????,Y
				MR_AY(); DCP(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0xC3: // DCP ($??,X)
				MR_IX(); DCP(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;
			case	0xD3: // DCP ($??),Y
				MR_IY(); DCP(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;

			case	0xE7: // ISB $??
				MR_ZP(); ISB(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xF7: // ISB $??,X
				MR_ZX(); ISB(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xEF: // ISB $????
				MR_AB(); ISB(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xFF: // ISB $????,X
				MR_AX(); ISB(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xFB: // ISB $????,Y
				MR_AY(); ISB(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xE3: // ISB ($??,X)
				MR_IX(); ISB(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0xF3: // ISB ($??),Y
				MR_IY(); ISB(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0xBB: // LAS $????,Y
				MR_AY(); LAS(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;


			case	0xA7: // LAX $??
				MR_ZP(); LAX();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0xB7: // LAX $??,Y
				MR_ZY(); LAX();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xAF: // LAX $????
				MR_AB(); LAX();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xBF: // LAX $????,Y
				MR_AY(); LAX(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0xA3: // LAX ($??,X)
				MR_IX(); LAX();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0xB3: // LAX ($??),Y
				MR_IY(); LAX(); CHECK_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0xAB: // LXA #$??
				MR_IM(); LXA();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x27: // RLA $??
				MR_ZP(); RLA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x37: // RLA $??,X
				MR_ZX(); RLA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x2F: // RLA $????
				MR_AB(); RLA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x3F: // RLA $????,X
				MR_AX(); RLA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x3B: // RLA $????,Y
				MR_AY(); RLA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x23: // RLA ($??,X)
				MR_IX(); RLA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;
			case	0x33: // RLA ($??),Y
				MR_IY(); RLA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;

			case	0x67: // RRA $??
				MR_ZP(); RRA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x77: // RRA $??,X
				MR_ZX(); RRA(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x6F: // RRA $????
				MR_AB(); RRA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x7F: // RRA $????,X
				MR_AX(); RRA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x7B: // RRA $????,Y
				MR_AY(); RRA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x63: // RRA ($??,X)
				MR_IX(); RRA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;
			case	0x73: // RRA ($??),Y
				MR_IY(); RRA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;

			case	0x87: // SAX $??
				MR_ZP(); SAX(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x97: // SAX $??,Y
				MR_ZY(); SAX(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x8F: // SAX $????
				MR_AB(); SAX(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x83: // SAX ($??,X)
				MR_IX(); SAX(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;

			case	0xCB: // SBX #$??
				MR_IM(); SBX();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x9F: // SHA $????,Y
				MR_AY(); SHA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x93: // SHA ($??),Y
				MR_IY(); SHA(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;

			case	0x9B: // SHS $????,Y
				MR_AY(); SHS(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x9E: // SHX $????,Y
				MR_AY(); SHX(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x9C: // SHY $????,X
				MR_AX(); SHY(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(5);
				break;

			case	0x07: // SLO $??
				MR_ZP(); SLO(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x17: // SLO $??,X
				MR_ZX(); SLO(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x0F: // SLO $????
				MR_AB(); SLO(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x1F: // SLO $????,X
				MR_AX(); SLO(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x1B: // SLO $????,Y
				MR_AY(); SLO(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x03: // SLO ($??,X)
				MR_IX(); SLO(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;
			case	0x13: // SLO ($??),Y
				MR_IY(); SLO(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;

			case	0x47: // SRE $??
				MR_ZP(); SRE(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(5);
				break;
			case	0x57: // SRE $??,X
				MR_ZX(); SRE(); MW_ZP();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x4F: // SRE $????
				MR_AB(); SRE(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(6);
				break;
			case	0x5F: // SRE $????,X
				MR_AX(); SRE(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x5B: // SRE $????,Y
				MR_AY(); SRE(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(7);
				break;
			case	0x43: // SRE ($??,X)
				MR_IX(); SRE(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;
			case	0x53: // SRE ($??),Y
				MR_IY(); SRE(); MW_EA();
				ADD_CYCLE(8);
				break;

			case	0xEB: // SBC #$?? (Unofficial)
				MR_IM(); SBC();
				ADD_CYCLE(2);
				break;

			case	0x1A: // NOP (Unofficial)
			case	0x3A: // NOP (Unofficial)
			case	0x5A: // NOP (Unofficial)
			case	0x7A: // NOP (Unofficial)
			case	0xDA: // NOP (Unofficial)
			case	0xFA: // NOP (Unofficial)
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x80: // DOP (CYCLES 2)
			case	0x82: // DOP (CYCLES 2)
			case	0x89: // DOP (CYCLES 2)
			case	0xC2: // DOP (CYCLES 2)
			case	0xE2: // DOP (CYCLES 2)
				R.PC++;
				ADD_CYCLE(2);
				break;
			case	0x04: // DOP (CYCLES 3)
			case	0x44: // DOP (CYCLES 3)
			case	0x64: // DOP (CYCLES 3)
				R.PC++;
				ADD_CYCLE(3);
				break;
			case	0x14: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x34: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x54: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x74: // DOP (CYCLES 4)
			case	0xD4: // DOP (CYCLES 4)
			case	0xF4: // DOP (CYCLES 4)
				R.PC++;
				ADD_CYCLE(4);
				break;
			case	0x0C: // TOP
			case	0x1C: // TOP
			case	0x3C: // TOP
			case	0x5C: // TOP
			case	0x7C: // TOP
			case	0xDC: // TOP
			case	0xFC: // TOP
				R.PC+=2;
				ADD_CYCLE(4);
				break;

			case	0x02: /* JAM */
			case	0x12: /* JAM */
			case	0x22: /* JAM */
			case	0x32: /* JAM */
			case	0x42: /* JAM */
			case	0x52: /* JAM */
			case	0x62: /* JAM */
			case	0x72: /* JAM */
			case	0x92: /* JAM */
			case	0xB2: /* JAM */
			case	0xD2: /* JAM */
			case	0xF2: /* JAM */
			default:
				if( !Config.emulator.bIllegalOp ) 
				{	
					throw	CApp::GetErrorString( IDS_ERROR_ILLEGALOPCODE );
					goto	_execute_exit;
				} 
				else 
				{
					R.PC--;
					ADD_CYCLE(4);
				}
				break;
//			default:
//				__assume(0);
		}

		end_is: __asm nop;

		if( nmi_request ) {
			_NMI();
		} else
		if( irq_request ) {
			_IRQ();
		}

		request_cycles -= exec_cycles;
		TOTAL_cycles += exec_cycles;

		// 僋儘僢僋摨婜張棟
		mapper->Clock( exec_cycles );
#if	DPCM_SYNCCLOCK
		apu->SyncDPCM( exec_cycles );
#endif
		if( bClockProcess ) {
			nes->Clock( exec_cycles );
		}
//		nes->Clock( exec_cycles );
	}
_execute_exit:

#if	!DPCM_SYNCCLOCK
	apu->SyncDPCM( TOTAL_cycles - OLD_cycles );
#endif

	return	TOTAL_cycles - OLD_cycles;
}
Пример #19
0
/*
 * This is used by both syslog_r and syslog. The latter supplies
 * a non-NULL gettime callback for filling in the date, but we also
 * use the presence of that callback to decide whether it's safe
 * to call strerror and what the name of the caller is
 */
void
__vsyslog_r(int pri, struct syslog_data *data,
  size_t (*gettime)(char *, size_t), const char *fmt, va_list ap)
{
	int cnt;
	char ch, *p, *t;
	int fd, saved_errno, error;
#define	TBUF_LEN	2048
#define	FMT_LEN		1024
	char *stdp, tbuf[TBUF_LEN], fmt_cpy[FMT_LEN];
	int tbuf_left, fmt_left, prlen;

#define	INTERNALLOG	LOG_ERR|LOG_CONS|LOG_PERROR|LOG_PID
	/* Check for invalid bits. */
	if (pri & ~(LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK)) {
		syslog_r(INTERNALLOG, data,
		  "syslog%s: unknown facility/priority: %x",
		  gettime != NULL ? "" : "_r", pri);
		pri &= LOG_PRIMASK|LOG_FACMASK;
	}

	/* Check priority against setlogmask values. */
	if (!(LOG_MASK(LOG_PRI(pri)) & data->log_mask))
		return;

	saved_errno = errno;

	/* Set default facility if none specified. */
	if ((pri & LOG_FACMASK) == 0)
		pri |= data->log_fac;

	p = tbuf;
	tbuf_left = TBUF_LEN;

#define	DEC()	\
	do {					\
		if (prlen < 0)			\
			prlen = 0;		\
		if (prlen >= tbuf_left)		\
			prlen = tbuf_left - 1;	\
		p += prlen;			\
		tbuf_left -= prlen;		\
	} while (0)

	prlen = snprintf(p, tbuf_left, "<%d>", pri);
	DEC();

	/* 
	 * syslogd will expand time automagically for reentrant case, and
	 * for normal case, invoke the callback to do it just do like before
	 */
	if (gettime != NULL) {
		prlen = gettime(p, tbuf_left);
		DEC();
	}

	if (data->log_stat & LOG_PERROR)
		stdp = p;
	if (data->log_tag == NULL)
		data->log_tag = __progname;
	if (data->log_tag != NULL) {
		prlen = snprintf(p, tbuf_left, "%s", data->log_tag);
		DEC();
	}
	if (data->log_stat & LOG_PID) {
		prlen = snprintf(p, tbuf_left, "[%ld]", (long)getpid());
		DEC();
	}
	if (data->log_tag != NULL) {
		if (tbuf_left > 1) {
			*p++ = ':';
			tbuf_left--;
		}
		if (tbuf_left > 1) {
			*p++ = ' ';
			tbuf_left--;
		}
	}

	/* strerror() is not reentrant */

	for (t = fmt_cpy, fmt_left = FMT_LEN; (ch = *fmt); ++fmt) {
		if (ch == '%' && fmt[1] == 'm') {
			++fmt;
			if (gettime != NULL) {
				prlen = snprintf(t, fmt_left, "%s",
				  strerror(saved_errno)); 
			} else {
				prlen = snprintf(t, fmt_left, "Error %d",
				  saved_errno); 
			}
			if (prlen < 0)
				prlen = 0;
			if (prlen >= fmt_left)
				prlen = fmt_left - 1;
			t += prlen;
			fmt_left -= prlen;
		} else if (ch == '%' && fmt[1] == '%' && fmt_left > 2) {
			*t++ = '%';
			*t++ = '%';
			fmt++;
			fmt_left -= 2;
		} else {
			if (fmt_left > 1) {
				*t++ = ch;
				fmt_left--;
			}
		}
	}
	*t = '\0';

	prlen = vsnprintf(p, tbuf_left, fmt_cpy, ap);
	DEC();
	cnt = p - tbuf;

	/* Output to stderr if requested. */
	if (data->log_stat & LOG_PERROR) {
		struct iovec iov[2];

		iov[0].iov_base = stdp;
		iov[0].iov_len = cnt - (stdp - tbuf);
		iov[1].iov_base = "\n";
		iov[1].iov_len = 1;
		(void)writev(STDERR_FILENO, iov, 2);
	}

	/* Get connected, output the message to the local logger. */
	if (!data->opened)
		openlog_r(data->log_tag, data->log_stat, 0, data);
	connectlog_r(data);

	/*
	 * If the send() failed, there are two likely scenarios:
	 * 1) syslogd was restarted
	 * 2) /dev/log is out of socket buffer space
	 * We attempt to reconnect to /dev/log to take care of
	 * case #1 and keep send()ing data to cover case #2
	 * to give syslogd a chance to empty its socket buffer.
	 */
	if ((error = send(data->log_file, tbuf, cnt, 0)) < 0) {
		if (errno != ENOBUFS) {
			disconnectlog_r(data);
			connectlog_r(data);
		}
		do {
			struct timespec rqt = { 0, 1000 };

			nanosleep(&rqt, NULL);
			if ((error = send(data->log_file, tbuf, cnt, 0)) >= 0)
				break;
		} while (errno == ENOBUFS);
	}

	/*
	 * Output the message to the console; try not to block
	 * as a blocking console should not stop other processes.
	 * Make sure the error reported is the one from the syslogd failure.
	 */
	if (error == -1 && (data->log_stat & LOG_CONS) &&
	  (fd = open(_PATH_CONSOLE, O_WRONLY|O_NONBLOCK, 0)) >= 0) {
		struct iovec iov[2];
		
		p = strchr(tbuf, '>') + 1;
		iov[0].iov_base = p;
		iov[0].iov_len = cnt - (p - tbuf);
		iov[1].iov_base = "\r\n";
		iov[1].iov_len = 2;
		(void)writev(fd, iov, 2);
		(void)close(fd);
	}
}
/*===================================================================*/
void K6502_Step( WORD wClocks )
{
/*
 * Only the specified number of the clocks execute Op.
 *
 * Parameters
 *  WORD wClocks       (Read)
 *   The number of the clocks
 */

 BYTE byCode;

 WORD wA0;
 BYTE byD0;
 BYTE byD1;
 WORD wD0;

 // Dispose of it if there is an interrupt requirement
 if ( NMI_State != NMI_Wiring )
 {
  // NMI Interrupt
  NMI_State = NMI_Wiring;
  CLK( 7 );

  PUSHW( PC );
  PUSH( F & ~FLAG_B );

  RSTF( FLAG_D );
  SETF( FLAG_I );

  PC = K6502_ReadW( VECTOR_NMI );
 }
 else
 if ( IRQ_State != IRQ_Wiring )
 {
  // IRQ Interrupt
  // Execute IRQ if an I flag isn't being set
  if ( !( F & FLAG_I ) )
  {
   IRQ_State = IRQ_Wiring;
   CLK( 7 );

   PUSHW( PC );
   PUSH( F & ~FLAG_B );

   RSTF( FLAG_D );
   SETF( FLAG_I );
  
   PC = K6502_ReadW( VECTOR_IRQ );
  }
 }

 // It has a loop until a constant clock passes
 while ( g_wPassedClocks < wClocks )
 {
  // Read an instruction
  byCode = K6502_Read( PC++ );

  // Execute an instruction.
  switch ( byCode )
  {
   case 0x00: // BRK
    ++PC; PUSHW( PC ); SETF( FLAG_B ); PUSH( F ); SETF( FLAG_I ); RSTF( FLAG_D ); PC = K6502_ReadW( VECTOR_IRQ ); CLK( 7 );
    break;

   case 0x01: // ORA (Zpg,X)
    ORA( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x05: // ORA Zpg
    ORA( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x06: // ASL Zpg
    ASL( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x08: // PHP
    SETF( FLAG_B ); PUSH( F ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x09: // ORA #Oper
    ORA( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x0A: // ASL A
    ASLA; CLK( 2 );
    break;

   case 0x0D: // ORA Abs
    ORA( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x0e: // ASL Abs 
    ASL( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x10: // BPL Oper
    BRA( !( F & FLAG_N ) );
    break;

   case 0x11: // ORA (Zpg),Y
    ORA( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x15: // ORA Zpg,X
    ORA( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x16: // ASL Zpg,X
    ASL( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x18: // CLC
    RSTF( FLAG_C ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x19: // ORA Abs,Y
    ORA( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x1D: // ORA Abs,X
    ORA( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x1E: // ASL Abs,X
    ASL( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   case 0x20: // JSR Abs
    JSR; CLK( 6 );
    break;

   case 0x21: // AND (Zpg,X)
    AND( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x24: // BIT Zpg
    BIT( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x25: // AND Zpg
    AND( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x26: // ROL Zpg
    ROL( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x28: // PLP
    POP( F ); SETF( FLAG_R ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x29: // AND #Oper
    AND( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x2A: // ROL A
    ROLA; CLK( 2 );
    break;

   case 0x2C: // BIT Abs
    BIT( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x2D: // AND Abs 
    AND( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x2E: // ROL Abs
    ROL( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x30: // BMI Oper 
    BRA( F & FLAG_N );
    break;

   case 0x31: // AND (Zpg),Y
    AND( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x35: // AND Zpg,X
    AND( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x36: // ROL Zpg,X
    ROL( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x38: // SEC
    SETF( FLAG_C ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x39: // AND Abs,Y
    AND( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x3D: // AND Abs,X
    AND( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x3E: // ROL Abs,X
    ROL( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   case 0x40: // RTI
    POP( F ); SETF( FLAG_R ); POPW( PC ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x41: // EOR (Zpg,X)
    EOR( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x45: // EOR Zpg
    EOR( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x46: // LSR Zpg
    LSR( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x48: // PHA
    PUSH( A ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x49: // EOR #Oper
    EOR( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x4A: // LSR A
    LSRA; CLK( 2 );
    break;

   case 0x4C: // JMP Abs
    JMP( AA_ABS ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x4D: // EOR Abs
    EOR( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x4E: // LSR Abs
    LSR( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x50: // BVC
    BRA( !( F & FLAG_V ) );
    break;

   case 0x51: // EOR (Zpg),Y
    EOR( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x55: // EOR Zpg,X
    EOR( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x56: // LSR Zpg,X
    LSR( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x58: // CLI
    byD0 = F;
    RSTF( FLAG_I ); CLK( 2 );
    if ( ( byD0 & FLAG_I ) && IRQ_State != IRQ_Wiring ) 
    {
     IRQ_State = IRQ_Wiring;     
     CLK( 7 );

     PUSHW( PC );
     PUSH( F & ~FLAG_B );

     RSTF( FLAG_D );
     SETF( FLAG_I );
  
     PC = K6502_ReadW( VECTOR_IRQ );
    }
    break;

   case 0x59: // EOR Abs,Y
    EOR( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x5D: // EOR Abs,X
    EOR( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x5E: // LSR Abs,X
    LSR( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   case 0x60: // RTS
    POPW( PC ); ++PC; CLK( 6 );
    break;

   case 0x61: // ADC (Zpg,X)
    ADC( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x65: // ADC Zpg
    ADC( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x66: // ROR Zpg
    ROR( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x68: // PLA
    POP( A ); TEST( A ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x69: // ADC #Oper
    ADC( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x6A: // ROR A
    RORA; CLK( 2 );
    break;

   case 0x6C: // JMP (Abs)
    JMP( K6502_ReadW2( AA_ABS ) ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x6D: // ADC Abs
    ADC( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x6E: // ROR Abs
    ROR( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x70: // BVS
    BRA( F & FLAG_V );
    break;

   case 0x71: // ADC (Zpg),Y
    ADC( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x75: // ADC Zpg,X
    ADC( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x76: // ROR Zpg,X
    ROR( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x78: // SEI
    SETF( FLAG_I ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x79: // ADC Abs,Y
    ADC( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x7D: // ADC Abs,X
    ADC( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x7E: // ROR Abs,X
    ROR( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   case 0x81: // STA (Zpg,X)
    STA( AA_IX ); CLK( 6 );
    break;
   
   case 0x84: // STY Zpg
    STY( AA_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x85: // STA Zpg
    STA( AA_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x86: // STX Zpg
    STX( AA_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0x88: // DEY
    --Y; TEST( Y ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x8A: // TXA
    A = X; TEST( A ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x8C: // STY Abs
    STY( AA_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x8D: // STA Abs
    STA( AA_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x8E: // STX Abs
    STX( AA_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x90: // BCC
    BRA( !( F & FLAG_C ) );
    break;

   case 0x91: // STA (Zpg),Y
    STA( AA_IY ); CLK( 6 );
    break;

   case 0x94: // STY Zpg,X
    STY( AA_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x95: // STA Zpg,X
    STA( AA_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x96: // STX Zpg,Y
    STX( AA_ZPY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0x98: // TYA
    A = Y; TEST( A ); CLK( 2 );
    break;

   case 0x99: // STA Abs,Y
    STA( AA_ABSY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0x9A: // TXS
    SP = X; CLK( 2 );
    break;

   case 0x9D: // STA Abs,X
    STA( AA_ABSX ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xA0: // LDY #Oper
    LDY( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xA1: // LDA (Zpg,X)
    LDA( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xA2: // LDX #Oper
    LDX( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xA4: // LDY Zpg
    LDY( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xA5: // LDA Zpg
    LDA( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xA6: // LDX Zpg
    LDX( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xA8: // TAY
    Y = A; TEST( A ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xA9: // LDA #Oper
    LDA( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xAA: // TAX
    X = A; TEST( A ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xAC: // LDY Abs
    LDY( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xAD: // LDA Abs
    LDA( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xAE: // LDX Abs
    LDX( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xB0: // BCS
    BRA( F & FLAG_C );
    break;

   case 0xB1: // LDA (Zpg),Y
    LDA( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xB4: // LDY Zpg,X
    LDY( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xB5: // LDA Zpg,X
    LDA( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xB6: // LDX Zpg,Y
    LDX( A_ZPY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xB8: // CLV
    RSTF( FLAG_V ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xB9: // LDA Abs,Y
    LDA( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xBA: // TSX
    X = SP; TEST( X ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xBC: // LDY Abs,X
    LDY( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xBD: // LDA Abs,X
    LDA( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xBE: // LDX Abs,Y
    LDX( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xC0: // CPY #Oper
    CPY( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xC1: // CMP (Zpg,X)
    CMP( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xC4: // CPY Zpg
    CPY( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xC5: // CMP Zpg
    CMP( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xC6: // DEC Zpg
    DEC( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xC8: // INY
    ++Y; TEST( Y ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xC9: // CMP #Oper
    CMP( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xCA: // DEX
    --X; TEST( X ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xCC: // CPY Abs
    CPY( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xCD: // CMP Abs
    CMP( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xCE: // DEC Abs
    DEC( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xD0: // BNE
    BRA( !( F & FLAG_Z ) );
    break;

   case 0xD1: // CMP (Zpg),Y
    CMP( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xD5: // CMP Zpg,X
    CMP( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xD6: // DEC Zpg,X
    DEC( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xD8: // CLD
    RSTF( FLAG_D ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xD9: // CMP Abs,Y
    CMP( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xDD: // CMP Abs,X
    CMP( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xDE: // DEC Abs,X
    DEC( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   case 0xE0: // CPX #Oper
    CPX( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xE1: // SBC (Zpg,X)
    SBC( A_IX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xE4: // CPX Zpg
    CPX( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xE5: // SBC Zpg
    SBC( A_ZP ); CLK( 3 );
    break;

   case 0xE6: // INC Zpg
    INC( AA_ZP ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xE8: // INX
    ++X; TEST( X ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xE9: // SBC #Oper
    SBC( A_IMM ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xEA: // NOP
    CLK( 2 );
    break;

   case 0xEC: // CPX Abs
    CPX( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xED: // SBC Abs
    SBC( A_ABS ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xEE: // INC Abs
    INC( AA_ABS ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xF0: // BEQ
    BRA( F & FLAG_Z );
    break;

   case 0xF1: // SBC (Zpg),Y
    SBC( A_IY ); CLK( 5 );
    break;

   case 0xF5: // SBC Zpg,X
    SBC( A_ZPX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xF6: // INC Zpg,X
    INC( AA_ZPX ); CLK( 6 );
    break;

   case 0xF8: // SED
    SETF( FLAG_D ); CLK( 2 );
    break;

   case 0xF9: // SBC Abs,Y
    SBC( A_ABSY ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xFD: // SBC Abs,X
    SBC( A_ABSX ); CLK( 4 );
    break;

   case 0xFE: // INC Abs,X
    INC( AA_ABSX ); CLK( 7 );
    break;

   /*-----------------------------------------------------------*/
   /* Unlisted Instructions ( thanks to virtualnes )      */
   /*-----------------------------------------------------------*/

			case	0x1A: // NOP (Unofficial)
			case	0x3A: // NOP (Unofficial)
			case	0x5A: // NOP (Unofficial)
			case	0x7A: // NOP (Unofficial)
			case	0xDA: // NOP (Unofficial)
			case	0xFA: // NOP (Unofficial)
				CLK( 2 );
				break;

			case	0x80: // DOP (CYCLES 2)
			case	0x82: // DOP (CYCLES 2)
			case	0x89: // DOP (CYCLES 2)
			case	0xC2: // DOP (CYCLES 2)
			case	0xE2: // DOP (CYCLES 2)
				PC++;
				CLK( 2 );
				break;

			case	0x04: // DOP (CYCLES 3)
			case	0x44: // DOP (CYCLES 3)
			case	0x64: // DOP (CYCLES 3)
				PC++;
				CLK( 3 );
				break;

			case	0x14: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x34: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x54: // DOP (CYCLES 4)
			case	0x74: // DOP (CYCLES 4)
			case	0xD4: // DOP (CYCLES 4)
			case	0xF4: // DOP (CYCLES 4)
    PC++; 
    CLK( 4 );
    break;

			case	0x0C: // TOP
			case	0x1C: // TOP
			case	0x3C: // TOP
			case	0x5C: // TOP
			case	0x7C: // TOP
			case	0xDC: // TOP
			case	0xFC: // TOP
				PC+=2;
				CLK( 4 );
				break;

   default:  // Unknown Instruction
    CLK( 2 );
#if 0
    InfoNES_MessageBox( "0x%02x is unknown instruction.\n", byCode ) ;
#endif
    break;
    
  } /* end of switch ( byCode ) */

 } /* end of while ... */

 // Correct the number of the clocks
 g_wPassedClocks -= wClocks;
}
Пример #21
0
bool check(check_event_t event, uint8_t curr, const MenuFuncP *menuTab, uint8_t menuTabSize, const pm_uint8_t *horTab, uint8_t horTabMax, vertpos_t maxrow)
{
 vertpos_t l_posVert = m_posVert;
 horzpos_t l_posHorz = m_posHorz;

 uint8_t maxcol = MAXCOL(l_posVert);

#if defined(NAVIGATION_POT1)
 // check pot 1 - if changed -> scroll values
 static int16_t p1val;
 static int16_t p1valprev;
 p1valdiff = (p1val-calibratedStick[6]) / SCROLL_POT1_TH;
 if (p1valdiff) {
  p1valdiff = (p1valprev-calibratedStick[6]) / 2;
  p1val = calibratedStick[6];
 }
 p1valprev = calibratedStick[6];
#endif

#if defined(NAVIGATION_POT2)
 // check pot 2 - if changed -> scroll menu
 static int16_t p2valprev;
 p2valdiff = (p2valprev-calibratedStick[4]) / SCROLL_TH;
 if (p2valdiff) p2valprev = calibratedStick[4];
#endif

#if defined(NAVIGATION_POT3)
 // check pot 3 if changed -> cursor down/up
 static int16_t p3valprev;
 int8_t scrollUD = (p3valprev-calibratedStick[5]) / SCROLL_TH;
 if (scrollUD) p3valprev = calibratedStick[5];
#else
 #define scrollUD 0
#endif

 if (p2valdiff || scrollUD || p1valdiff) backlightOn(); // on keypress turn the light on

 if (menuTab) {
  uint8_t attr = 0;


  if (l_posVert==0 && !calibrationState) {
   attr = INVERS;

   int8_t cc = curr;

   if (p2valdiff) {
    cc = limit((int8_t)0, (int8_t)(cc - p2valdiff), (int8_t)(menuTabSize-1));
   }

   switch(event) {
#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
    case EVT_ROTARY_BREAK:
     if (s_editMode < 0 && maxrow > 0) {
      s_editMode = 0;
      // TODO ? l_posVert = (horTab && horTab[1]==0xff) ? 2 : 1;
      l_posHorz = 0;
     }
     else {
      s_editMode = -1;
     }
     event = 0;
     break;
#endif

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
    case EVT_ROTARY_LEFT:
     if (s_editMode >= 0)
      break;
#endif
    case EVT_KEY_FIRST(KEY_LEFT):
     if (curr > 0)
      cc = curr - 1;
     else
      cc = menuTabSize-1;
     break;

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
    case EVT_ROTARY_RIGHT:
     if (s_editMode >= 0)
      break;
#endif
    case EVT_KEY_FIRST(KEY_RIGHT):
     if (curr < (menuTabSize-1))
      cc = curr + 1;
     else
      cc = 0;
     break;
   }

   if (cc != curr) {
    chainMenu((MenuFuncP)pgm_read_adr(&menuTab[cc]));
    return false;
   }

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   if (IS_RE_NAVIGATION_ENABLE() && s_editMode < 0)
    attr = INVERS|BLINK;
#endif
  }

  calibrationState = 0;
  displayScreenIndex(curr, menuTabSize, attr);

 }

 DISPLAY_PROGRESS_BAR(menuTab ? lcdLastPos-2*FW-((curr+1)/10*FWNUM)-2 : 20*FW+1);

 if (s_editMode<=0) {
  if (scrollUD) {
   l_posVert = limit((int8_t)0, (int8_t)(l_posVert - scrollUD), (int8_t)maxrow);
   l_posHorz = min((uint8_t)l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));
  }

  if (p2valdiff && l_posVert>0) {
   l_posHorz = limit((int8_t)0, (int8_t)((uint8_t)l_posHorz - p2valdiff), (int8_t)maxcol);
  }
 }

 switch(event)
 {
  case EVT_ENTRY:
#if defined(CPUARM)
   menuEntryTime = get_tmr10ms();
#endif
   l_posVert = POS_VERT_INIT;
   l_posHorz = POS_HORZ_INIT(l_posVert);
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   if (menuTab) {
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
    break;
   }
   // no break
#else
   s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
   break;
#endif

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
  case EVT_ENTRY_UP:
   s_editMode = 0;
   SET_SCROLLBAR_X(LCD_W-1);
   break;

  case EVT_ROTARY_BREAK:
   if (s_editMode > 1) break;
#endif

  case EVT_KEY_FIRST(KEY_ENTER):
   if (!menuTab || l_posVert>0) {
    if (READ_ONLY_UNLOCKED()) {
     s_editMode = (s_editMode<=0);
    }
   }
   break;

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
  case EVT_ROTARY_LONG:
   if (s_editMode > 1) break;
   killEvents(event);
   if (l_posVert != POS_VERT_INIT) {
    l_posVert = POS_VERT_INIT;
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
    break;
   }
   // no break
#endif
  case EVT_KEY_LONG(KEY_EXIT):
   s_editMode = 0; // TODO needed? we call ENTRY_UP after which does the same
   popMenu();
   return false;

  case EVT_KEY_BREAK(KEY_EXIT):
#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   if (s_editMode == 0)
    s_editMode = EDIT_MODE_INIT;
   else
#endif
   if (s_editMode>0) {
    s_editMode = 0;
    break;
   }

   if (l_posVert==0 || !menuTab) {
    popMenu(); // beeps itself
    return false;
   }
   else {
    AUDIO_MENUS();
    l_posVert = 0;
    l_posHorz = 0;
   }
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_RIGHT): //inc
   if (l_posHorz==maxcol) break;
   // no break

  case EVT_KEY_FIRST(KEY_RIGHT)://inc
   if (!horTab || s_editMode>0) break;

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_RIGHT
   if (s_editMode != 0) break;
   if (l_posHorz < maxcol) {
    l_posHorz++;
    break;
   }
   else {
    l_posHorz = 0;
    if (!IS_ROTARY_MOVE_RIGHT(event))
     break;
   }
#else
   INC(l_posHorz, 0, maxcol);
   break;
#endif

  case EVT_KEY_REPT(KEY_DOWN): //inc
   if (!IS_ROTARY_RIGHT(event) && l_posVert==maxrow) break;
   // no break

  case EVT_KEY_FIRST(KEY_DOWN): //inc
   if (s_editMode>0) break;
   do {
    INC(l_posVert, POS_VERT_INIT, maxrow);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
   s_editMode = 0; // if we go down, we must be in this mode
#endif

   l_posHorz = min(l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));
   break;

  case EVT_KEY_REPT(KEY_LEFT): //dec
   if (l_posHorz==0) break;
   // no break

  case EVT_KEY_FIRST(KEY_LEFT)://dec
   if (!horTab || s_editMode>0) break;

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION)
  CASE_EVT_ROTARY_MOVE_LEFT
   if (s_editMode != 0) break;
   if (l_posHorz > 0) {
    l_posHorz--;
    break;
   }
   else if (IS_ROTARY_MOVE_LEFT(event) && s_editMode == 0) {
    l_posHorz = 0xff;
   }
   else {
    l_posHorz = maxcol;
    break;
   }
#else
   DEC(l_posHorz, 0, maxcol);
   break;
#endif

  case EVT_KEY_REPT(KEY_UP): //dec
   if (!IS_ROTARY_LEFT(event) && l_posVert==0) break;
   // no break
  case EVT_KEY_FIRST(KEY_UP): //dec
   if (s_editMode>0) break;

   do {
    DEC(l_posVert, POS_VERT_INIT, maxrow);
   } while (CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert));

#if defined(ROTARY_ENCODER_NAVIGATION) || defined(PCBTARANIS)
   s_editMode = 0; // if we go up, we must be in this mode
#endif

   l_posHorz = min((uint8_t)l_posHorz, MAXCOL(l_posVert));
   break;
 }

#if defined(CPUARM)
 if (l_posVert<1) s_pgOfs=0;
 else if (menuTab && horTab) {
  vertpos_t realPosVert = l_posVert;
  vertpos_t realPgOfs = s_pgOfs;
  vertpos_t realMaxrow = maxrow;
  for (vertpos_t i=1; i<=maxrow; i++) {
   if (MAXCOL(i) == HIDDEN_ROW) {
    realMaxrow--;
    if (i < l_posVert)
     realPosVert--;
    if (i < s_pgOfs)
     realPgOfs--;
   }
  }
  if (realPosVert>(LCD_LINES-1)+realPgOfs) realPgOfs = realPosVert-(LCD_LINES-1);
  else if (realPosVert<1+realPgOfs) realPgOfs = realPosVert-1;
  s_pgOfs = realPgOfs;
  for (vertpos_t i=1; i<=realPgOfs; i++) {
   if (MAXCOL(i) == HIDDEN_ROW) {
    s_pgOfs++;
   }
  }
  maxrow = realMaxrow;
 }
 else {
  uint8_t max = menuTab ? LCD_LINES-1 : LCD_LINES-2;
  if (l_posVert>max+s_pgOfs) s_pgOfs = l_posVert-max;
  else if (l_posVert<1+s_pgOfs) s_pgOfs = l_posVert-1;
 }

#if LCD_W >= 212
 if (maxrow > LCD_LINES-1 && scrollbar_X)
  displayScrollbar(scrollbar_X, FH, LCD_H-FH, s_pgOfs, menuTab ? maxrow : maxrow+1, LCD_LINES-1);
#endif

#else
 uint8_t max = menuTab ? LCD_LINES-1 : LCD_LINES-2;
 if (l_posVert<1) s_pgOfs=0;
 else if (l_posVert>max+s_pgOfs) s_pgOfs = l_posVert-max;
 else if (l_posVert<1+s_pgOfs) s_pgOfs = l_posVert-1;
#endif
 m_posVert = l_posVert;
 m_posHorz = l_posHorz;
#if !defined(CPUM64)
 // cosmetics on 9x
 if (s_pgOfs > 0) {
  l_posVert--;
  if (l_posVert == s_pgOfs && CURSOR_NOT_ALLOWED_IN_ROW(l_posVert)) {
   s_pgOfs = l_posVert-1;
  }
 }
#endif
 return true;
}
Пример #22
0
static void
klog_format(E_MODULE eModule, E_SEVERITY eSeverity, char alrm_log, const char *fmt)
{
  char *p;
  int cnt;
  int tbuf_left, prlen = 0;
  int pri = (int) eSeverity;
  const char * log_tag = NULL;

#define	TBUF_LEN	1024
  char tbuf[TBUF_LEN] = { 0 };

  if (!(eModule > M_MOD_UNKNOWN && eModule < M_MOD_MAX &&
     eSeverity >= E_EMERGENCY && eSeverity <= E_DEBUG) || NULL == fmt)
  {
    return;
  }

#define	INTERNALLOG	LOG_ERR|LOG_CONS|LOG_PERROR|LOG_PID
  /* Check for invalid bits. */
  if (pri & ~(LOG_PRIMASK | LOG_FACMASK))
  {
    pri &= LOG_PRIMASK | LOG_FACMASK;
  }
  if (!LOG_MASK(LOG_PRI(pri)))
  {
    return;
  }

  p = tbuf;
  tbuf_left = TBUF_LEN;

#define	DEC()	\
   { \
     if (prlen < 0)     \
     { \
       prlen = 0;   \
     } \
     if (prlen >= tbuf_left)   \
     { \
       prlen = tbuf_left - 1; \
     } \
     p += prlen;     \
     tbuf_left -= prlen;  \
   }

  prlen = snprintf(p, tbuf_left, "<%d>", pri);
  DEC();

  log_tag = (const char *) gModuleNameArr[eModule].pszName;

  if (log_tag != NULL )
  {
    prlen = snprintf(p, tbuf_left, "%s: ", log_tag);
    DEC();
  }

  if (strlen(fmt) > 0)
  {
    prlen = snprintf(p, tbuf_left, fmt);
    DEC();
  }

  /* add alarm log prefix */
  if (1 == alrm_log)
  {
    prlen = snprintf(p, tbuf_left, ALRM_LOG_PREFIX);
    DEC();
  }

  prlen = snprintf(p, tbuf_left, "\n");
  DEC();

  cnt = p - tbuf;
  printk(tbuf);
}