Example #1
0
	XMLAttribute* XMLElement::FindOrCreateAttribute( const char* name )
	{
		XMLAttribute* last = 0;
		XMLAttribute* attrib = 0;
		for( attrib = _rootAttribute;
			attrib;
			last = attrib, attrib = attrib->_next ) {
				if ( XMLUtil::StringEqual( attrib->Name(), name ) ) {
					break;
				}
		}
		if ( !attrib ) {
			attrib = new (_document->_attributePool.Alloc() ) XMLAttribute();
			attrib->_memPool = &_document->_attributePool;
			if ( last ) {
				last->_next = attrib;
			}
			else {
				_rootAttribute = attrib;
			}
			attrib->SetName( name );
			attrib->_memPool->SetTracked(); // always created and linked.
		}
		return attrib;
	}
Example #2
0
XMLAttribute* XMLElement::FindOrCreateAttribute( const char* name )
{
  XMLAttribute* last = 0;
  XMLAttribute* attrib = 0;
  for( attrib = rootAttribute;
     attrib;
     last = attrib, attrib = attrib->next )
  {
    if ( XMLUtil::StringEqual( attrib->Name(), name ) ) {
      break;
    }
  }
  if ( !attrib ) {
    attrib = new (document->attributePool.Alloc() ) XMLAttribute();
    attrib->memPool = &document->attributePool;
    if ( last ) {
      last->next = attrib;
    }
    else {
      rootAttribute = attrib;
    }
    attrib->SetName( name );
  }
  return attrib;
}
XMLAttribute* XMLElement::FindOrCreateAttribute( const char* name )
{
	XMLAttribute* attrib = FindAttribute( name );
	if ( !attrib ) {
		attrib = new (document->attributePool.Alloc() ) XMLAttribute();
		attrib->memPool = &document->attributePool;
		LinkAttribute( attrib );
		attrib->SetName( name );
	}
	return attrib;
}