GetShippingLabelResult& GetShippingLabelResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "GetShippingLabelResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("GetShippingLabelResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode shippingLabelURLNode = resultNode.FirstChild("ShippingLabelURL");
  if(!shippingLabelURLNode.IsNull())
  {
   m_shippingLabelURL = StringUtils::Trim(shippingLabelURLNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode warningNode = resultNode.FirstChild("Warning");
  if(!warningNode.IsNull())
  {
   m_warning = StringUtils::Trim(warningNode.GetText().c_str());
  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::ImportExport::Model::GetShippingLabelResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
SpotInstanceRequest& SpotInstanceRequest::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode actualBlockHourlyPriceNode = resultNode.FirstChild("actualBlockHourlyPrice");
  if(!actualBlockHourlyPriceNode.IsNull())
  {
   m_actualBlockHourlyPrice = StringUtils::Trim(actualBlockHourlyPriceNode.GetText().c_str());
   m_actualBlockHourlyPriceHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode availabilityZoneGroupNode = resultNode.FirstChild("availabilityZoneGroup");
  if(!availabilityZoneGroupNode.IsNull())
  {
   m_availabilityZoneGroup = StringUtils::Trim(availabilityZoneGroupNode.GetText().c_str());
   m_availabilityZoneGroupHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode blockDurationMinutesNode = resultNode.FirstChild("blockDurationMinutes");
  if(!blockDurationMinutesNode.IsNull())
  {
   m_blockDurationMinutes = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(blockDurationMinutesNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_blockDurationMinutesHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode createTimeNode = resultNode.FirstChild("createTime");
  if(!createTimeNode.IsNull())
  {
   m_createTime = DateTime(StringUtils::Trim(createTimeNode.GetText().c_str()).c_str(), DateFormat::ISO_8601);
   m_createTimeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode faultNode = resultNode.FirstChild("fault");
  if(!faultNode.IsNull())
  {
   m_fault = faultNode;
   m_faultHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode instanceIdNode = resultNode.FirstChild("instanceId");
  if(!instanceIdNode.IsNull())
  {
   m_instanceId = StringUtils::Trim(instanceIdNode.GetText().c_str());
   m_instanceIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode launchGroupNode = resultNode.FirstChild("launchGroup");
  if(!launchGroupNode.IsNull())
  {
   m_launchGroup = StringUtils::Trim(launchGroupNode.GetText().c_str());
   m_launchGroupHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode launchSpecificationNode = resultNode.FirstChild("launchSpecification");
  if(!launchSpecificationNode.IsNull())
  {
   m_launchSpecification = launchSpecificationNode;
   m_launchSpecificationHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode launchedAvailabilityZoneNode = resultNode.FirstChild("launchedAvailabilityZone");
  if(!launchedAvailabilityZoneNode.IsNull())
  {
   m_launchedAvailabilityZone = StringUtils::Trim(launchedAvailabilityZoneNode.GetText().c_str());
   m_launchedAvailabilityZoneHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode productDescriptionNode = resultNode.FirstChild("productDescription");
  if(!productDescriptionNode.IsNull())
  {
   m_productDescription = RIProductDescriptionMapper::GetRIProductDescriptionForName(StringUtils::Trim(productDescriptionNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_productDescriptionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode spotInstanceRequestIdNode = resultNode.FirstChild("spotInstanceRequestId");
  if(!spotInstanceRequestIdNode.IsNull())
  {
   m_spotInstanceRequestId = StringUtils::Trim(spotInstanceRequestIdNode.GetText().c_str());
   m_spotInstanceRequestIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode spotPriceNode = resultNode.FirstChild("spotPrice");
  if(!spotPriceNode.IsNull())
  {
   m_spotPrice = StringUtils::Trim(spotPriceNode.GetText().c_str());
   m_spotPriceHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode stateNode = resultNode.FirstChild("state");
  if(!stateNode.IsNull())
  {
   m_state = SpotInstanceStateMapper::GetSpotInstanceStateForName(StringUtils::Trim(stateNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_stateHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode statusNode = resultNode.FirstChild("status");
  if(!statusNode.IsNull())
  {
   m_status = statusNode;
   m_statusHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode tagsNode = resultNode.FirstChild("tagSet");
  if(!tagsNode.IsNull())
  {
   XmlNode tagsMember = tagsNode.FirstChild("item");
   while(!tagsMember.IsNull())
   {
    m_tags.push_back(tagsMember);
    tagsMember = tagsMember.NextNode("item");
   }

   m_tagsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode typeNode = resultNode.FirstChild("type");
  if(!typeNode.IsNull())
  {
   m_type = SpotInstanceTypeMapper::GetSpotInstanceTypeForName(StringUtils::Trim(typeNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_typeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode validFromNode = resultNode.FirstChild("validFrom");
  if(!validFromNode.IsNull())
  {
   m_validFrom = DateTime(StringUtils::Trim(validFromNode.GetText().c_str()).c_str(), DateFormat::ISO_8601);
   m_validFromHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode validUntilNode = resultNode.FirstChild("validUntil");
  if(!validUntilNode.IsNull())
  {
   m_validUntil = DateTime(StringUtils::Trim(validUntilNode.GetText().c_str()).c_str(), DateFormat::ISO_8601);
   m_validUntilHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
GetStatusResult& GetStatusResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "GetStatusResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("GetStatusResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode jobIdNode = resultNode.FirstChild("JobId");
  if(!jobIdNode.IsNull())
  {
   m_jobId = StringUtils::Trim(jobIdNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode jobTypeNode = resultNode.FirstChild("JobType");
  if(!jobTypeNode.IsNull())
  {
   m_jobType = JobTypeMapper::GetJobTypeForName(StringUtils::Trim(jobTypeNode.GetText().c_str()).c_str());
  }
  XmlNode locationCodeNode = resultNode.FirstChild("LocationCode");
  if(!locationCodeNode.IsNull())
  {
   m_locationCode = StringUtils::Trim(locationCodeNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode locationMessageNode = resultNode.FirstChild("LocationMessage");
  if(!locationMessageNode.IsNull())
  {
   m_locationMessage = StringUtils::Trim(locationMessageNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode progressCodeNode = resultNode.FirstChild("ProgressCode");
  if(!progressCodeNode.IsNull())
  {
   m_progressCode = StringUtils::Trim(progressCodeNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode progressMessageNode = resultNode.FirstChild("ProgressMessage");
  if(!progressMessageNode.IsNull())
  {
   m_progressMessage = StringUtils::Trim(progressMessageNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode carrierNode = resultNode.FirstChild("Carrier");
  if(!carrierNode.IsNull())
  {
   m_carrier = StringUtils::Trim(carrierNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode trackingNumberNode = resultNode.FirstChild("TrackingNumber");
  if(!trackingNumberNode.IsNull())
  {
   m_trackingNumber = StringUtils::Trim(trackingNumberNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode logBucketNode = resultNode.FirstChild("LogBucket");
  if(!logBucketNode.IsNull())
  {
   m_logBucket = StringUtils::Trim(logBucketNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode logKeyNode = resultNode.FirstChild("LogKey");
  if(!logKeyNode.IsNull())
  {
   m_logKey = StringUtils::Trim(logKeyNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode errorCountNode = resultNode.FirstChild("ErrorCount");
  if(!errorCountNode.IsNull())
  {
   m_errorCount = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(errorCountNode.GetText().c_str()).c_str());
  }
  XmlNode signatureNode = resultNode.FirstChild("Signature");
  if(!signatureNode.IsNull())
  {
   m_signature = StringUtils::Trim(signatureNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode signatureFileContentsNode = resultNode.FirstChild("SignatureFileContents");
  if(!signatureFileContentsNode.IsNull())
  {
   m_signatureFileContents = StringUtils::Trim(signatureFileContentsNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode currentManifestNode = resultNode.FirstChild("CurrentManifest");
  if(!currentManifestNode.IsNull())
  {
   m_currentManifest = StringUtils::Trim(currentManifestNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode creationDateNode = resultNode.FirstChild("CreationDate");
  if(!creationDateNode.IsNull())
  {
   m_creationDate = DateTime(StringUtils::Trim(creationDateNode.GetText().c_str()).c_str(), DateFormat::ISO_8601);
  }
  XmlNode artifactListNode = resultNode.FirstChild("ArtifactList");
  if(!artifactListNode.IsNull())
  {
   XmlNode artifactListMember = artifactListNode.FirstChild("member");
   while(!artifactListMember.IsNull())
   {
    m_artifactList.push_back(artifactListMember);
    artifactListMember = artifactListMember.NextNode("member");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::ImportExport::Model::GetStatusResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
PolicyTypeDescription& PolicyTypeDescription::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode policyTypeNameNode = resultNode.FirstChild("PolicyTypeName");
  if(!policyTypeNameNode.IsNull())
  {
   m_policyTypeName = StringUtils::Trim(policyTypeNameNode.GetText().c_str());
   m_policyTypeNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode descriptionNode = resultNode.FirstChild("Description");
  if(!descriptionNode.IsNull())
  {
   m_description = StringUtils::Trim(descriptionNode.GetText().c_str());
   m_descriptionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode policyAttributeTypeDescriptionsNode = resultNode.FirstChild("PolicyAttributeTypeDescriptions");
  if(!policyAttributeTypeDescriptionsNode.IsNull())
  {
   XmlNode policyAttributeTypeDescriptionsMember = policyAttributeTypeDescriptionsNode.FirstChild("member");
   while(!policyAttributeTypeDescriptionsMember.IsNull())
   {
    m_policyAttributeTypeDescriptions.push_back(policyAttributeTypeDescriptionsMember);
    policyAttributeTypeDescriptionsMember = policyAttributeTypeDescriptionsMember.NextNode("member");
   }

   m_policyAttributeTypeDescriptionsHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
UnmonitorInstancesResponse& UnmonitorInstancesResponse::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "UnmonitorInstancesResponse")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("UnmonitorInstancesResponse");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode instanceMonitoringsNode = resultNode.FirstChild("InstanceMonitorings");
  if(!instanceMonitoringsNode.IsNull())
  {
   XmlNode instanceMonitoringsMember = instanceMonitoringsNode.FirstChild("item");
   while(!instanceMonitoringsMember.IsNull())
   {
    m_instanceMonitorings.push_back(instanceMonitoringsMember);
    instanceMonitoringsMember = instanceMonitoringsMember.NextNode("item");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::EC2::Model::UnmonitorInstancesResponse", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
ListGroupsForUserResult& ListGroupsForUserResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode.FirstChild("ListGroupsForUserResult");

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode groupsNode = resultNode.FirstChild("Groups");
  if(!groupsNode.IsNull())
  {
   XmlNode groupsMember = groupsNode.FirstChild("member");
   while(!groupsMember.IsNull())
   {
    m_groups.push_back(groupsMember);
    groupsMember = groupsMember.NextNode("member");
   }

  }
  XmlNode isTruncatedNode = resultNode.FirstChild("IsTruncated");
  if(isTruncatedNode.IsNull())
  {
   isTruncatedNode = resultNode;
  }

  if(!isTruncatedNode.IsNull())
  {
   m_isTruncated = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(isTruncatedNode.GetText().c_str()).c_str());
  }
  XmlNode markerNode = resultNode.FirstChild("Marker");
  if(markerNode.IsNull())
  {
   markerNode = resultNode;
  }

  if(!markerNode.IsNull())
  {
   m_marker = StringUtils::Trim(markerNode.GetText().c_str());
  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;

 return *this;
}
Example #7
0
ObjectVersion& ObjectVersion::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode eTagNode = resultNode.FirstChild("ETag");
  if(eTagNode.IsNull())
  {
   eTagNode = resultNode;
  }

  if(!eTagNode.IsNull())
  {
   m_eTag = StringUtils::Trim(eTagNode.GetText().c_str());
   m_eTagHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode sizeNode = resultNode.FirstChild("Size");
  if(sizeNode.IsNull())
  {
   sizeNode = resultNode;
  }

  if(!sizeNode.IsNull())
  {
   m_size = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(sizeNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_sizeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode storageClassNode = resultNode.FirstChild("StorageClass");
  if(storageClassNode.IsNull())
  {
   storageClassNode = resultNode;
  }

  if(!storageClassNode.IsNull())
  {
   m_storageClass = ObjectVersionStorageClassMapper::GetObjectVersionStorageClassForName(StringUtils::Trim(storageClassNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_storageClassHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode keyNode = resultNode.FirstChild("Key");
  if(keyNode.IsNull())
  {
   keyNode = resultNode;
  }

  if(!keyNode.IsNull())
  {
   m_key = StringUtils::Trim(keyNode.GetText().c_str());
   m_keyHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode versionIdNode = resultNode.FirstChild("VersionId");
  if(versionIdNode.IsNull())
  {
   versionIdNode = resultNode;
  }

  if(!versionIdNode.IsNull())
  {
   m_versionId = StringUtils::Trim(versionIdNode.GetText().c_str());
   m_versionIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode isLatestNode = resultNode.FirstChild("IsLatest");
  if(isLatestNode.IsNull())
  {
   isLatestNode = resultNode;
  }

  if(!isLatestNode.IsNull())
  {
   m_isLatest = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(isLatestNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_isLatestHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode lastModifiedNode = resultNode.FirstChild("LastModified");
  if(lastModifiedNode.IsNull())
  {
   lastModifiedNode = resultNode;
  }

  if(!lastModifiedNode.IsNull())
  {
   m_lastModified = StringUtils::ConvertToDouble(StringUtils::Trim(lastModifiedNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_lastModifiedHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode ownerNode = resultNode.FirstChild("Owner");
  if(ownerNode.IsNull())
  {
   ownerNode = resultNode;
  }

  if(!ownerNode.IsNull())
  {
   m_owner = ownerNode;
   m_ownerHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
DescribeDBLogFilesDetails& DescribeDBLogFilesDetails::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode logFileNameNode = resultNode.FirstChild("LogFileName");
  if(logFileNameNode.IsNull())
  {
   logFileNameNode = resultNode;
  }

  if(!logFileNameNode.IsNull())
  {
   m_logFileName = StringUtils::Trim(logFileNameNode.GetText().c_str());
   m_logFileNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode lastWrittenNode = resultNode.FirstChild("LastWritten");
  if(lastWrittenNode.IsNull())
  {
   lastWrittenNode = resultNode;
  }

  if(!lastWrittenNode.IsNull())
  {
   m_lastWritten = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(lastWrittenNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_lastWrittenHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode sizeNode = resultNode.FirstChild("Size");
  if(sizeNode.IsNull())
  {
   sizeNode = resultNode;
  }

  if(!sizeNode.IsNull())
  {
   m_size = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(sizeNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_sizeHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
AssumeRoleResult& AssumeRoleResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "AssumeRoleResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("AssumeRoleResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode credentialsNode = resultNode.FirstChild("Credentials");
  if(!credentialsNode.IsNull())
  {
   m_credentials = credentialsNode;
  }
  XmlNode assumedRoleUserNode = resultNode.FirstChild("AssumedRoleUser");
  if(!assumedRoleUserNode.IsNull())
  {
   m_assumedRoleUser = assumedRoleUserNode;
  }
  XmlNode packedPolicySizeNode = resultNode.FirstChild("PackedPolicySize");
  if(!packedPolicySizeNode.IsNull())
  {
   m_packedPolicySize = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(packedPolicySizeNode.GetText().c_str()).c_str());
  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::STS::Model::AssumeRoleResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
ImportInstanceTaskDetails& ImportInstanceTaskDetails::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode descriptionNode = resultNode.FirstChild("description");
  if(!descriptionNode.IsNull())
  {
   m_description = StringUtils::Trim(descriptionNode.GetText().c_str());
   m_descriptionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode instanceIdNode = resultNode.FirstChild("instanceId");
  if(!instanceIdNode.IsNull())
  {
   m_instanceId = StringUtils::Trim(instanceIdNode.GetText().c_str());
   m_instanceIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode platformNode = resultNode.FirstChild("platform");
  if(!platformNode.IsNull())
  {
   m_platform = PlatformValuesMapper::GetPlatformValuesForName(StringUtils::Trim(platformNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_platformHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode volumesNode = resultNode.FirstChild("volumes");
  if(!volumesNode.IsNull())
  {
   XmlNode volumesMember = volumesNode.FirstChild("item");
   while(!volumesMember.IsNull())
   {
    m_volumes.push_back(volumesMember);
    volumesMember = volumesMember.NextNode("item");
   }

   m_volumesHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
ActiveTrustedSigners& ActiveTrustedSigners::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode enabledNode = resultNode.FirstChild("Enabled");
  if(!enabledNode.IsNull())
  {
   m_enabled = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(enabledNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_enabledHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode quantityNode = resultNode.FirstChild("Quantity");
  if(!quantityNode.IsNull())
  {
   m_quantity = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(quantityNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_quantityHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode itemsNode = resultNode.FirstChild("Items");
  if(!itemsNode.IsNull())
  {
   XmlNode itemsMember = itemsNode.FirstChild("Signer");
   while(!itemsMember.IsNull())
   {
    m_items.push_back(itemsMember);
    itemsMember = itemsMember.NextNode("Signer");
   }

   m_itemsHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
ListAttachedUserPoliciesResult& ListAttachedUserPoliciesResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "ListAttachedUserPoliciesResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("ListAttachedUserPoliciesResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode attachedPoliciesNode = resultNode.FirstChild("AttachedPolicies");
  if(!attachedPoliciesNode.IsNull())
  {
   XmlNode attachedPoliciesMember = attachedPoliciesNode.FirstChild("member");
   while(!attachedPoliciesMember.IsNull())
   {
    m_attachedPolicies.push_back(attachedPoliciesMember);
    attachedPoliciesMember = attachedPoliciesMember.NextNode("member");
   }

  }
  XmlNode isTruncatedNode = resultNode.FirstChild("IsTruncated");
  if(!isTruncatedNode.IsNull())
  {
   m_isTruncated = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(isTruncatedNode.GetText().c_str()).c_str());
  }
  XmlNode markerNode = resultNode.FirstChild("Marker");
  if(!markerNode.IsNull())
  {
   m_marker = StringUtils::Trim(markerNode.GetText().c_str());
  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::IAM::Model::ListAttachedUserPoliciesResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
LaunchSpecification& LaunchSpecification::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode imageIdNode = resultNode.FirstChild("imageId");
  if(!imageIdNode.IsNull())
  {
   m_imageId = StringUtils::Trim(imageIdNode.GetText().c_str());
   m_imageIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode keyNameNode = resultNode.FirstChild("keyName");
  if(!keyNameNode.IsNull())
  {
   m_keyName = StringUtils::Trim(keyNameNode.GetText().c_str());
   m_keyNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode securityGroupsNode = resultNode.FirstChild("groupSet");
  if(!securityGroupsNode.IsNull())
  {
   XmlNode securityGroupsMember = securityGroupsNode.FirstChild("item");
   while(!securityGroupsMember.IsNull())
   {
    m_securityGroups.push_back(securityGroupsMember);
    securityGroupsMember = securityGroupsMember.NextNode("item");
   }

   m_securityGroupsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode userDataNode = resultNode.FirstChild("userData");
  if(!userDataNode.IsNull())
  {
   m_userData = StringUtils::Trim(userDataNode.GetText().c_str());
   m_userDataHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode addressingTypeNode = resultNode.FirstChild("addressingType");
  if(!addressingTypeNode.IsNull())
  {
   m_addressingType = StringUtils::Trim(addressingTypeNode.GetText().c_str());
   m_addressingTypeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode instanceTypeNode = resultNode.FirstChild("instanceType");
  if(!instanceTypeNode.IsNull())
  {
   m_instanceType = InstanceTypeMapper::GetInstanceTypeForName(StringUtils::Trim(instanceTypeNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_instanceTypeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode placementNode = resultNode.FirstChild("placement");
  if(!placementNode.IsNull())
  {
   m_placement = placementNode;
   m_placementHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode kernelIdNode = resultNode.FirstChild("kernelId");
  if(!kernelIdNode.IsNull())
  {
   m_kernelId = StringUtils::Trim(kernelIdNode.GetText().c_str());
   m_kernelIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode ramdiskIdNode = resultNode.FirstChild("ramdiskId");
  if(!ramdiskIdNode.IsNull())
  {
   m_ramdiskId = StringUtils::Trim(ramdiskIdNode.GetText().c_str());
   m_ramdiskIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode blockDeviceMappingsNode = resultNode.FirstChild("blockDeviceMapping");
  if(!blockDeviceMappingsNode.IsNull())
  {
   XmlNode blockDeviceMappingsMember = blockDeviceMappingsNode.FirstChild("item");
   while(!blockDeviceMappingsMember.IsNull())
   {
    m_blockDeviceMappings.push_back(blockDeviceMappingsMember);
    blockDeviceMappingsMember = blockDeviceMappingsMember.NextNode("item");
   }

   m_blockDeviceMappingsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode subnetIdNode = resultNode.FirstChild("subnetId");
  if(!subnetIdNode.IsNull())
  {
   m_subnetId = StringUtils::Trim(subnetIdNode.GetText().c_str());
   m_subnetIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode networkInterfacesNode = resultNode.FirstChild("networkInterfaceSet");
  if(!networkInterfacesNode.IsNull())
  {
   XmlNode networkInterfacesMember = networkInterfacesNode.FirstChild("item");
   while(!networkInterfacesMember.IsNull())
   {
    m_networkInterfaces.push_back(networkInterfacesMember);
    networkInterfacesMember = networkInterfacesMember.NextNode("item");
   }

   m_networkInterfacesHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode iamInstanceProfileNode = resultNode.FirstChild("iamInstanceProfile");
  if(!iamInstanceProfileNode.IsNull())
  {
   m_iamInstanceProfile = iamInstanceProfileNode;
   m_iamInstanceProfileHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode ebsOptimizedNode = resultNode.FirstChild("ebsOptimized");
  if(!ebsOptimizedNode.IsNull())
  {
   m_ebsOptimized = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(ebsOptimizedNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_ebsOptimizedHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode monitoringNode = resultNode.FirstChild("monitoring");
  if(!monitoringNode.IsNull())
  {
   m_monitoring = monitoringNode;
   m_monitoringHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
DeleteFlowLogsResponse& DeleteFlowLogsResponse::operator =(const Aws::AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (!rootNode.IsNull() && (rootNode.GetName() != "DeleteFlowLogsResponse"))
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("DeleteFlowLogsResponse");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode unsuccessfulNode = resultNode.FirstChild("unsuccessful");
  if(!unsuccessfulNode.IsNull())
  {
   XmlNode unsuccessfulMember = unsuccessfulNode.FirstChild("item");
   while(!unsuccessfulMember.IsNull())
   {
    m_unsuccessful.push_back(unsuccessfulMember);
    unsuccessfulMember = unsuccessfulMember.NextNode("item");
   }

  }
 }

 if (!rootNode.IsNull()) {
  XmlNode requestIdNode = rootNode.FirstChild("requestId");
  if (!requestIdNode.IsNull())
  {
   m_responseMetadata.SetRequestId(StringUtils::Trim(requestIdNode.GetText().c_str()));
  }
  AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::EC2::Model::DeleteFlowLogsResponse", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );
 }
 return *this;
}
ReservedCacheNode& ReservedCacheNode::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode reservedCacheNodeIdNode = resultNode.FirstChild("ReservedCacheNodeId");
  if(!reservedCacheNodeIdNode.IsNull())
  {
   m_reservedCacheNodeId = StringUtils::Trim(reservedCacheNodeIdNode.GetText().c_str());
   m_reservedCacheNodeIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode reservedCacheNodesOfferingIdNode = resultNode.FirstChild("ReservedCacheNodesOfferingId");
  if(!reservedCacheNodesOfferingIdNode.IsNull())
  {
   m_reservedCacheNodesOfferingId = StringUtils::Trim(reservedCacheNodesOfferingIdNode.GetText().c_str());
   m_reservedCacheNodesOfferingIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode cacheNodeTypeNode = resultNode.FirstChild("CacheNodeType");
  if(!cacheNodeTypeNode.IsNull())
  {
   m_cacheNodeType = StringUtils::Trim(cacheNodeTypeNode.GetText().c_str());
   m_cacheNodeTypeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode startTimeNode = resultNode.FirstChild("StartTime");
  if(!startTimeNode.IsNull())
  {
   m_startTime = StringUtils::ConvertToDouble(StringUtils::Trim(startTimeNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_startTimeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode durationNode = resultNode.FirstChild("Duration");
  if(!durationNode.IsNull())
  {
   m_duration = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(durationNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_durationHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode fixedPriceNode = resultNode.FirstChild("FixedPrice");
  if(!fixedPriceNode.IsNull())
  {
   m_fixedPrice = StringUtils::ConvertToDouble(StringUtils::Trim(fixedPriceNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_fixedPriceHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode usagePriceNode = resultNode.FirstChild("UsagePrice");
  if(!usagePriceNode.IsNull())
  {
   m_usagePrice = StringUtils::ConvertToDouble(StringUtils::Trim(usagePriceNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_usagePriceHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode cacheNodeCountNode = resultNode.FirstChild("CacheNodeCount");
  if(!cacheNodeCountNode.IsNull())
  {
   m_cacheNodeCount = StringUtils::ConvertToInt32(StringUtils::Trim(cacheNodeCountNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_cacheNodeCountHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode productDescriptionNode = resultNode.FirstChild("ProductDescription");
  if(!productDescriptionNode.IsNull())
  {
   m_productDescription = StringUtils::Trim(productDescriptionNode.GetText().c_str());
   m_productDescriptionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode offeringTypeNode = resultNode.FirstChild("OfferingType");
  if(!offeringTypeNode.IsNull())
  {
   m_offeringType = StringUtils::Trim(offeringTypeNode.GetText().c_str());
   m_offeringTypeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode stateNode = resultNode.FirstChild("State");
  if(!stateNode.IsNull())
  {
   m_state = StringUtils::Trim(stateNode.GetText().c_str());
   m_stateHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode recurringChargesNode = resultNode.FirstChild("RecurringCharges");
  if(!recurringChargesNode.IsNull())
  {
   XmlNode recurringChargesMember = recurringChargesNode.FirstChild("RecurringCharge");
   while(!recurringChargesMember.IsNull())
   {
    m_recurringCharges.push_back(recurringChargesMember);
    recurringChargesMember = recurringChargesMember.NextNode("RecurringCharge");
   }

   m_recurringChargesHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
void CacheBehavior::AddToNode(XmlNode& parentNode) const
{
 Aws::StringStream ss;
 if(m_pathPatternHasBeenSet)
 {
  XmlNode pathPatternNode = parentNode.CreateChildElement("PathPattern");
  pathPatternNode.SetText(m_pathPattern);
 }

 if(m_targetOriginIdHasBeenSet)
 {
  XmlNode targetOriginIdNode = parentNode.CreateChildElement("TargetOriginId");
  targetOriginIdNode.SetText(m_targetOriginId);
 }

 if(m_forwardedValuesHasBeenSet)
 {
  XmlNode forwardedValuesNode = parentNode.CreateChildElement("ForwardedValues");
  m_forwardedValues.AddToNode(forwardedValuesNode);
 }

 if(m_trustedSignersHasBeenSet)
 {
  XmlNode trustedSignersNode = parentNode.CreateChildElement("TrustedSigners");
  m_trustedSigners.AddToNode(trustedSignersNode);
 }

 if(m_viewerProtocolPolicyHasBeenSet)
 {
  XmlNode viewerProtocolPolicyNode = parentNode.CreateChildElement("ViewerProtocolPolicy");
  viewerProtocolPolicyNode.SetText(ViewerProtocolPolicyMapper::GetNameForViewerProtocolPolicy(m_viewerProtocolPolicy));
 }

 if(m_minTTLHasBeenSet)
 {
  XmlNode minTTLNode = parentNode.CreateChildElement("MinTTL");
 ss << m_minTTL;
  minTTLNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_allowedMethodsHasBeenSet)
 {
  XmlNode allowedMethodsNode = parentNode.CreateChildElement("AllowedMethods");
  m_allowedMethods.AddToNode(allowedMethodsNode);
 }

 if(m_smoothStreamingHasBeenSet)
 {
  XmlNode smoothStreamingNode = parentNode.CreateChildElement("SmoothStreaming");
 ss << m_smoothStreaming;
  smoothStreamingNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_defaultTTLHasBeenSet)
 {
  XmlNode defaultTTLNode = parentNode.CreateChildElement("DefaultTTL");
 ss << m_defaultTTL;
  defaultTTLNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_maxTTLHasBeenSet)
 {
  XmlNode maxTTLNode = parentNode.CreateChildElement("MaxTTL");
 ss << m_maxTTL;
  maxTTLNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_compressHasBeenSet)
 {
  XmlNode compressNode = parentNode.CreateChildElement("Compress");
 ss << m_compress;
  compressNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

}
LaunchConfiguration& LaunchConfiguration::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode launchConfigurationNameNode = resultNode.FirstChild("LaunchConfigurationName");
  if(!launchConfigurationNameNode.IsNull())
  {
   m_launchConfigurationName = StringUtils::Trim(launchConfigurationNameNode.GetText().c_str());
   m_launchConfigurationNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode launchConfigurationARNNode = resultNode.FirstChild("LaunchConfigurationARN");
  if(!launchConfigurationARNNode.IsNull())
  {
   m_launchConfigurationARN = StringUtils::Trim(launchConfigurationARNNode.GetText().c_str());
   m_launchConfigurationARNHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode imageIdNode = resultNode.FirstChild("ImageId");
  if(!imageIdNode.IsNull())
  {
   m_imageId = StringUtils::Trim(imageIdNode.GetText().c_str());
   m_imageIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode keyNameNode = resultNode.FirstChild("KeyName");
  if(!keyNameNode.IsNull())
  {
   m_keyName = StringUtils::Trim(keyNameNode.GetText().c_str());
   m_keyNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode securityGroupsNode = resultNode.FirstChild("SecurityGroups");
  if(!securityGroupsNode.IsNull())
  {
   XmlNode securityGroupsMember = securityGroupsNode.FirstChild("member");
   while(!securityGroupsMember.IsNull())
   {
    m_securityGroups.push_back(StringUtils::Trim(securityGroupsMember.GetText().c_str()));
    securityGroupsMember = securityGroupsMember.NextNode("member");
   }

   m_securityGroupsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode classicLinkVPCIdNode = resultNode.FirstChild("ClassicLinkVPCId");
  if(!classicLinkVPCIdNode.IsNull())
  {
   m_classicLinkVPCId = StringUtils::Trim(classicLinkVPCIdNode.GetText().c_str());
   m_classicLinkVPCIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode classicLinkVPCSecurityGroupsNode = resultNode.FirstChild("ClassicLinkVPCSecurityGroups");
  if(!classicLinkVPCSecurityGroupsNode.IsNull())
  {
   XmlNode classicLinkVPCSecurityGroupsMember = classicLinkVPCSecurityGroupsNode.FirstChild("member");
   while(!classicLinkVPCSecurityGroupsMember.IsNull())
   {
    m_classicLinkVPCSecurityGroups.push_back(StringUtils::Trim(classicLinkVPCSecurityGroupsMember.GetText().c_str()));
    classicLinkVPCSecurityGroupsMember = classicLinkVPCSecurityGroupsMember.NextNode("member");
   }

   m_classicLinkVPCSecurityGroupsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode userDataNode = resultNode.FirstChild("UserData");
  if(!userDataNode.IsNull())
  {
   m_userData = StringUtils::Trim(userDataNode.GetText().c_str());
   m_userDataHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode instanceTypeNode = resultNode.FirstChild("InstanceType");
  if(!instanceTypeNode.IsNull())
  {
   m_instanceType = StringUtils::Trim(instanceTypeNode.GetText().c_str());
   m_instanceTypeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode kernelIdNode = resultNode.FirstChild("KernelId");
  if(!kernelIdNode.IsNull())
  {
   m_kernelId = StringUtils::Trim(kernelIdNode.GetText().c_str());
   m_kernelIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode ramdiskIdNode = resultNode.FirstChild("RamdiskId");
  if(!ramdiskIdNode.IsNull())
  {
   m_ramdiskId = StringUtils::Trim(ramdiskIdNode.GetText().c_str());
   m_ramdiskIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode blockDeviceMappingsNode = resultNode.FirstChild("BlockDeviceMappings");
  if(!blockDeviceMappingsNode.IsNull())
  {
   XmlNode blockDeviceMappingsMember = blockDeviceMappingsNode.FirstChild("member");
   while(!blockDeviceMappingsMember.IsNull())
   {
    m_blockDeviceMappings.push_back(blockDeviceMappingsMember);
    blockDeviceMappingsMember = blockDeviceMappingsMember.NextNode("member");
   }

   m_blockDeviceMappingsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode instanceMonitoringNode = resultNode.FirstChild("InstanceMonitoring");
  if(!instanceMonitoringNode.IsNull())
  {
   m_instanceMonitoring = instanceMonitoringNode;
   m_instanceMonitoringHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode spotPriceNode = resultNode.FirstChild("SpotPrice");
  if(!spotPriceNode.IsNull())
  {
   m_spotPrice = StringUtils::Trim(spotPriceNode.GetText().c_str());
   m_spotPriceHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode iamInstanceProfileNode = resultNode.FirstChild("IamInstanceProfile");
  if(!iamInstanceProfileNode.IsNull())
  {
   m_iamInstanceProfile = StringUtils::Trim(iamInstanceProfileNode.GetText().c_str());
   m_iamInstanceProfileHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode createdTimeNode = resultNode.FirstChild("CreatedTime");
  if(!createdTimeNode.IsNull())
  {
   m_createdTime = DateTime(StringUtils::Trim(createdTimeNode.GetText().c_str()).c_str(), DateFormat::ISO_8601);
   m_createdTimeHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode ebsOptimizedNode = resultNode.FirstChild("EbsOptimized");
  if(!ebsOptimizedNode.IsNull())
  {
   m_ebsOptimized = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(ebsOptimizedNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_ebsOptimizedHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode associatePublicIpAddressNode = resultNode.FirstChild("AssociatePublicIpAddress");
  if(!associatePublicIpAddressNode.IsNull())
  {
   m_associatePublicIpAddress = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(associatePublicIpAddressNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_associatePublicIpAddressHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode placementTenancyNode = resultNode.FirstChild("PlacementTenancy");
  if(!placementTenancyNode.IsNull())
  {
   m_placementTenancy = StringUtils::Trim(placementTenancyNode.GetText().c_str());
   m_placementTenancyHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
CacheBehavior& CacheBehavior::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode pathPatternNode = resultNode.FirstChild("PathPattern");
  if(!pathPatternNode.IsNull())
  {
   m_pathPattern = StringUtils::Trim(pathPatternNode.GetText().c_str());
   m_pathPatternHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode targetOriginIdNode = resultNode.FirstChild("TargetOriginId");
  if(!targetOriginIdNode.IsNull())
  {
   m_targetOriginId = StringUtils::Trim(targetOriginIdNode.GetText().c_str());
   m_targetOriginIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode forwardedValuesNode = resultNode.FirstChild("ForwardedValues");
  if(!forwardedValuesNode.IsNull())
  {
   m_forwardedValues = forwardedValuesNode;
   m_forwardedValuesHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode trustedSignersNode = resultNode.FirstChild("TrustedSigners");
  if(!trustedSignersNode.IsNull())
  {
   m_trustedSigners = trustedSignersNode;
   m_trustedSignersHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode viewerProtocolPolicyNode = resultNode.FirstChild("ViewerProtocolPolicy");
  if(!viewerProtocolPolicyNode.IsNull())
  {
   m_viewerProtocolPolicy = ViewerProtocolPolicyMapper::GetViewerProtocolPolicyForName(StringUtils::Trim(viewerProtocolPolicyNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_viewerProtocolPolicyHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode minTTLNode = resultNode.FirstChild("MinTTL");
  if(!minTTLNode.IsNull())
  {
   m_minTTL = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(minTTLNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_minTTLHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode allowedMethodsNode = resultNode.FirstChild("AllowedMethods");
  if(!allowedMethodsNode.IsNull())
  {
   m_allowedMethods = allowedMethodsNode;
   m_allowedMethodsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode smoothStreamingNode = resultNode.FirstChild("SmoothStreaming");
  if(!smoothStreamingNode.IsNull())
  {
   m_smoothStreaming = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(smoothStreamingNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_smoothStreamingHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode defaultTTLNode = resultNode.FirstChild("DefaultTTL");
  if(!defaultTTLNode.IsNull())
  {
   m_defaultTTL = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(defaultTTLNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_defaultTTLHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode maxTTLNode = resultNode.FirstChild("MaxTTL");
  if(!maxTTLNode.IsNull())
  {
   m_maxTTL = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(maxTTLNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_maxTTLHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode compressNode = resultNode.FirstChild("Compress");
  if(!compressNode.IsNull())
  {
   m_compress = StringUtils::ConvertToBool(StringUtils::Trim(compressNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_compressHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
Example #19
0
void ObjectVersion::AddToNode(XmlNode& parentNode) const
{
 Aws::StringStream ss;
 if(m_eTagHasBeenSet)
 {
  XmlNode eTagNode = parentNode.CreateChildElement("ETag");
  eTagNode.SetText(m_eTag);
 }

 if(m_sizeHasBeenSet)
 {
  XmlNode sizeNode = parentNode.CreateChildElement("Size");
 ss << m_size;
  sizeNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_storageClassHasBeenSet)
 {
  XmlNode storageClassNode = parentNode.CreateChildElement("StorageClass");
  storageClassNode.SetText(ObjectVersionStorageClassMapper::GetNameForObjectVersionStorageClass(m_storageClass));
 }

 if(m_keyHasBeenSet)
 {
  XmlNode keyNode = parentNode.CreateChildElement("Key");
  keyNode.SetText(m_key);
 }

 if(m_versionIdHasBeenSet)
 {
  XmlNode versionIdNode = parentNode.CreateChildElement("VersionId");
  versionIdNode.SetText(m_versionId);
 }

 if(m_isLatestHasBeenSet)
 {
  XmlNode isLatestNode = parentNode.CreateChildElement("IsLatest");
 ss << m_isLatest;
  isLatestNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_lastModifiedHasBeenSet)
 {
  XmlNode lastModifiedNode = parentNode.CreateChildElement("LastModified");
 ss << m_lastModified;
  lastModifiedNode.SetText(ss.str());
 ss.str("");
 }

 if(m_ownerHasBeenSet)
 {
  XmlNode ownerNode = parentNode.CreateChildElement("Owner");
  m_owner.AddToNode(ownerNode);
 }

}
Example #20
0
	XmlNodeIteratorByName::XmlNodeIteratorByName(const XmlNode & node)
		: mNode(node)
		, mName(node ? node.name() : string())
	{}
DescribeCustomerGatewaysResponse& DescribeCustomerGatewaysResponse::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "DescribeCustomerGatewaysResponse")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("DescribeCustomerGatewaysResponse");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode customerGatewaysNode = resultNode.FirstChild("customerGatewaySet");
  if(!customerGatewaysNode.IsNull())
  {
   XmlNode customerGatewaysMember = customerGatewaysNode.FirstChild("item");
   while(!customerGatewaysMember.IsNull())
   {
    m_customerGateways.push_back(customerGatewaysMember);
    customerGatewaysMember = customerGatewaysMember.NextNode("item");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::EC2::Model::DescribeCustomerGatewaysResponse", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
CompleteMultipartUploadResult& CompleteMultipartUploadResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode resultNode = xmlDocument.GetRootElement();

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode locationNode = resultNode.FirstChild("Location");
  if(!locationNode.IsNull())
  {
   m_location = StringUtils::Trim(locationNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode bucketNode = resultNode.FirstChild("Bucket");
  if(!bucketNode.IsNull())
  {
   m_bucket = StringUtils::Trim(bucketNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode keyNode = resultNode.FirstChild("Key");
  if(!keyNode.IsNull())
  {
   m_key = StringUtils::Trim(keyNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode eTagNode = resultNode.FirstChild("ETag");
  if(!eTagNode.IsNull())
  {
   m_eTag = StringUtils::Trim(eTagNode.GetText().c_str());
  }
 }

 const auto& headers = result.GetHeaderValueCollection();
 const auto& expirationIter = headers.find("x-amz-expiration");
 if(expirationIter != headers.end())
 {
  m_expiration = expirationIter->second;
 }

 const auto& serverSideEncryptionIter = headers.find("x-amz-server-side-encryption");
 if(serverSideEncryptionIter != headers.end())
 {
  m_serverSideEncryption = ServerSideEncryptionMapper::GetServerSideEncryptionForName(serverSideEncryptionIter->second);
 }

 const auto& versionIdIter = headers.find("x-amz-version-id");
 if(versionIdIter != headers.end())
 {
  m_versionId = versionIdIter->second;
 }

 const auto& sSEKMSKeyIdIter = headers.find("x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id");
 if(sSEKMSKeyIdIter != headers.end())
 {
  m_sSEKMSKeyId = sSEKMSKeyIdIter->second;
 }

 const auto& requestChargedIter = headers.find("x-amz-request-charged");
 if(requestChargedIter != headers.end())
 {
  m_requestCharged = RequestChargedMapper::GetRequestChargedForName(requestChargedIter->second);
 }

 return *this;
}
ClusterSecurityGroup& ClusterSecurityGroup::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode clusterSecurityGroupNameNode = resultNode.FirstChild("ClusterSecurityGroupName");
  if(!clusterSecurityGroupNameNode.IsNull())
  {
   m_clusterSecurityGroupName = StringUtils::Trim(clusterSecurityGroupNameNode.GetText().c_str());
   m_clusterSecurityGroupNameHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode descriptionNode = resultNode.FirstChild("Description");
  if(!descriptionNode.IsNull())
  {
   m_description = StringUtils::Trim(descriptionNode.GetText().c_str());
   m_descriptionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode eC2SecurityGroupsNode = resultNode.FirstChild("EC2SecurityGroups");
  if(!eC2SecurityGroupsNode.IsNull())
  {
   XmlNode eC2SecurityGroupsMember = eC2SecurityGroupsNode.FirstChild("EC2SecurityGroup");
   while(!eC2SecurityGroupsMember.IsNull())
   {
    m_eC2SecurityGroups.push_back(eC2SecurityGroupsMember);
    eC2SecurityGroupsMember = eC2SecurityGroupsMember.NextNode("EC2SecurityGroup");
   }

   m_eC2SecurityGroupsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode iPRangesNode = resultNode.FirstChild("IPRanges");
  if(!iPRangesNode.IsNull())
  {
   XmlNode iPRangesMember = iPRangesNode.FirstChild("IPRange");
   while(!iPRangesMember.IsNull())
   {
    m_iPRanges.push_back(iPRangesMember);
    iPRangesMember = iPRangesMember.NextNode("IPRange");
   }

   m_iPRangesHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode tagsNode = resultNode.FirstChild("Tags");
  if(!tagsNode.IsNull())
  {
   XmlNode tagsMember = tagsNode.FirstChild("Tag");
   while(!tagsMember.IsNull())
   {
    m_tags.push_back(tagsMember);
    tagsMember = tagsMember.NextNode("Tag");
   }

   m_tagsHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
Example #24
0
ListQueuesResult& ListQueuesResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "ListQueuesResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("ListQueuesResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode queueUrlsNode = resultNode.FirstChild("QueueUrl");
  if(!queueUrlsNode.IsNull())
  {
   XmlNode queueUrlMember = queueUrlsNode;
   while(!queueUrlMember.IsNull())
   {
    m_queueUrls.push_back(StringUtils::Trim(queueUrlMember.GetText().c_str()));
    queueUrlMember = queueUrlMember.NextNode("QueueUrl");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::SQS::Model::ListQueuesResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
DiskImageDescription& DiskImageDescription::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
  XmlNode resultNode = xmlNode;

  if(!resultNode.IsNull())
  {
    XmlNode formatNode = resultNode.FirstChild("format");
    if(!formatNode.IsNull())
    {
      m_format = DiskImageFormatMapper::GetDiskImageFormatForName(StringUtils::Trim(formatNode.GetText().c_str()).c_str());
      m_formatHasBeenSet = true;
    }
    XmlNode sizeNode = resultNode.FirstChild("size");
    if(!sizeNode.IsNull())
    {
      m_size = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(sizeNode.GetText().c_str()).c_str());
      m_sizeHasBeenSet = true;
    }
    XmlNode importManifestUrlNode = resultNode.FirstChild("importManifestUrl");
    if(!importManifestUrlNode.IsNull())
    {
      m_importManifestUrl = StringUtils::Trim(importManifestUrlNode.GetText().c_str());
      m_importManifestUrlHasBeenSet = true;
    }
    XmlNode checksumNode = resultNode.FirstChild("checksum");
    if(!checksumNode.IsNull())
    {
      m_checksum = StringUtils::Trim(checksumNode.GetText().c_str());
      m_checksumHasBeenSet = true;
    }
  }

  return *this;
}
ClusterSnapshotCopyStatus& ClusterSnapshotCopyStatus::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode destinationRegionNode = resultNode.FirstChild("DestinationRegion");
  if(!destinationRegionNode.IsNull())
  {
   m_destinationRegion = StringUtils::Trim(destinationRegionNode.GetText().c_str());
   m_destinationRegionHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode retentionPeriodNode = resultNode.FirstChild("RetentionPeriod");
  if(!retentionPeriodNode.IsNull())
  {
   m_retentionPeriod = StringUtils::ConvertToInt64(StringUtils::Trim(retentionPeriodNode.GetText().c_str()).c_str());
   m_retentionPeriodHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode snapshotCopyGrantNameNode = resultNode.FirstChild("SnapshotCopyGrantName");
  if(!snapshotCopyGrantNameNode.IsNull())
  {
   m_snapshotCopyGrantName = StringUtils::Trim(snapshotCopyGrantNameNode.GetText().c_str());
   m_snapshotCopyGrantNameHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}
DescribeCacheParametersResult& DescribeCacheParametersResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "DescribeCacheParametersResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("DescribeCacheParametersResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode markerNode = resultNode.FirstChild("Marker");
  if(!markerNode.IsNull())
  {
   m_marker = StringUtils::Trim(markerNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode parametersNode = resultNode.FirstChild("Parameters");
  if(!parametersNode.IsNull())
  {
   XmlNode parametersMember = parametersNode.FirstChild("Parameter");
   while(!parametersMember.IsNull())
   {
    m_parameters.push_back(parametersMember);
    parametersMember = parametersMember.NextNode("Parameter");
   }

  }
  XmlNode cacheNodeTypeSpecificParametersNode = resultNode.FirstChild("CacheNodeTypeSpecificParameters");
  if(!cacheNodeTypeSpecificParametersNode.IsNull())
  {
   XmlNode cacheNodeTypeSpecificParametersMember = cacheNodeTypeSpecificParametersNode.FirstChild("CacheNodeTypeSpecificParameter");
   while(!cacheNodeTypeSpecificParametersMember.IsNull())
   {
    m_cacheNodeTypeSpecificParameters.push_back(cacheNodeTypeSpecificParametersMember);
    cacheNodeTypeSpecificParametersMember = cacheNodeTypeSpecificParametersMember.NextNode("CacheNodeTypeSpecificParameter");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::ElastiCache::Model::DescribeCacheParametersResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
CancelSpotInstanceRequestsResponse& CancelSpotInstanceRequestsResponse::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "CancelSpotInstanceRequestsResponse")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("CancelSpotInstanceRequestsResponse");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode cancelledSpotInstanceRequestsNode = resultNode.FirstChild("spotInstanceRequestSet");
  if(!cancelledSpotInstanceRequestsNode.IsNull())
  {
   XmlNode cancelledSpotInstanceRequestsMember = cancelledSpotInstanceRequestsNode.FirstChild("item");
   while(!cancelledSpotInstanceRequestsMember.IsNull())
   {
    m_cancelledSpotInstanceRequests.push_back(cancelledSpotInstanceRequestsMember);
    cancelledSpotInstanceRequestsMember = cancelledSpotInstanceRequestsMember.NextNode("item");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::EC2::Model::CancelSpotInstanceRequestsResponse", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
DescribeDBClusterSnapshotsResult& DescribeDBClusterSnapshotsResult::operator =(const AmazonWebServiceResult<XmlDocument>& result)
{
 const XmlDocument& xmlDocument = result.GetPayload();
 XmlNode rootNode = xmlDocument.GetRootElement();
 XmlNode resultNode = rootNode;
 if (rootNode.GetName() != "DescribeDBClusterSnapshotsResult")
 {
  resultNode = rootNode.FirstChild("DescribeDBClusterSnapshotsResult");
 }

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode markerNode = resultNode.FirstChild("Marker");
  if(!markerNode.IsNull())
  {
   m_marker = StringUtils::Trim(markerNode.GetText().c_str());
  }
  XmlNode dBClusterSnapshotsNode = resultNode.FirstChild("DBClusterSnapshots");
  if(!dBClusterSnapshotsNode.IsNull())
  {
   XmlNode dBClusterSnapshotsMember = dBClusterSnapshotsNode.FirstChild("DBClusterSnapshot");
   while(!dBClusterSnapshotsMember.IsNull())
   {
    m_dBClusterSnapshots.push_back(dBClusterSnapshotsMember);
    dBClusterSnapshotsMember = dBClusterSnapshotsMember.NextNode("DBClusterSnapshot");
   }

  }
 }

 XmlNode responseMetadataNode = rootNode.FirstChild("ResponseMetadata");
 m_responseMetadata = responseMetadataNode;
 AWS_LOGSTREAM_DEBUG("Aws::RDS::Model::DescribeDBClusterSnapshotsResult", "x-amzn-request-id: " << m_responseMetadata.GetRequestId() );

 return *this;
}
Example #30
0
InternetGateway& InternetGateway::operator =(const XmlNode& xmlNode)
{
 XmlNode resultNode = xmlNode;

 if(!resultNode.IsNull())
 {
  XmlNode internetGatewayIdNode = resultNode.FirstChild("internetGatewayId");
  if(!internetGatewayIdNode.IsNull())
  {
   m_internetGatewayId = StringUtils::Trim(internetGatewayIdNode.GetText().c_str());
   m_internetGatewayIdHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode attachmentsNode = resultNode.FirstChild("Attachments");
  if(!attachmentsNode.IsNull())
  {
   XmlNode attachmentsMember = attachmentsNode.FirstChild("item");
   while(!attachmentsMember.IsNull())
   {
    m_attachments.push_back(attachmentsMember);
    attachmentsMember = attachmentsMember.NextNode("item");
   }

   m_attachmentsHasBeenSet = true;
  }
  XmlNode tagsNode = resultNode.FirstChild("Tags");
  if(!tagsNode.IsNull())
  {
   XmlNode tagsMember = tagsNode.FirstChild("item");
   while(!tagsMember.IsNull())
   {
    m_tags.push_back(tagsMember);
    tagsMember = tagsMember.NextNode("item");
   }

   m_tagsHasBeenSet = true;
  }
 }

 return *this;
}