Пример #1
0
/*!
  \overload
  \obsolete
*/
QDialog::QDialog(QWidget *parent, const char *name, bool modal, Qt::WindowFlags f)
  : QWidget(*new QDialogPrivate, parent,
       f
       | QFlag(modal ? Qt::WShowModal : Qt::WindowType(0))
       | QFlag((f & Qt::WindowType_Mask) == 0 ? Qt::Dialog : Qt::WindowType(0))
    )
{
  setObjectName(QString::fromAscii(name));
}
Пример #2
0
int QPinchGesture::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QGesture::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(totalChangeFlags()); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(changeFlags()); break;
    case 2: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = totalScaleFactor(); break;
    case 3: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = lastScaleFactor(); break;
    case 4: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = scaleFactor(); break;
    case 5: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = totalRotationAngle(); break;
    case 6: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = lastRotationAngle(); break;
    case 7: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = rotationAngle(); break;
    case 8: *reinterpret_cast< QPointF*>(_v) = startCenterPoint(); break;
    case 9: *reinterpret_cast< QPointF*>(_v) = lastCenterPoint(); break;
    case 10: *reinterpret_cast< QPointF*>(_v) = centerPoint(); break;
    }
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setTotalChangeFlags(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 1: setChangeFlags(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 2: setTotalScaleFactor(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 3: setLastScaleFactor(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 4: setScaleFactor(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 5: setTotalRotationAngle(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 6: setLastRotationAngle(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 7: setRotationAngle(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 8: setStartCenterPoint(*reinterpret_cast< QPointF*>(_v)); break;
    case 9: setLastCenterPoint(*reinterpret_cast< QPointF*>(_v)); break;
    case 10: setCenterPoint(*reinterpret_cast< QPointF*>(_v)); break;
    }
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 11;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 11;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #3
0
int QMessageBox::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QDialog::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    switch (_id) {
    case 0: buttonClicked((*reinterpret_cast< QAbstractButton*(*)>(_a[1]))); break;
    case 1: d_func()->_q_buttonClicked((*reinterpret_cast< QAbstractButton*(*)>(_a[1]))); break;
    default: ;
    }
    _id -= 2;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = text(); break;
    case 1: *reinterpret_cast< Icon*>(_v) = icon(); break;
    case 2: *reinterpret_cast< QPixmap*>(_v) = iconPixmap(); break;
    case 3: *reinterpret_cast< Qt::TextFormat*>(_v) = textFormat(); break;
    case 4: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(standardButtons()); break;
    case 5: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = detailedText(); break;
    case 6: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = informativeText(); break;
    }
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setText(*reinterpret_cast< QString*>(_v)); break;
    case 1: setIcon(*reinterpret_cast< Icon*>(_v)); break;
    case 2: setIconPixmap(*reinterpret_cast< QPixmap*>(_v)); break;
    case 3: setTextFormat(*reinterpret_cast< Qt::TextFormat*>(_v)); break;
    case 4: setStandardButtons(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 5: setDetailedText(*reinterpret_cast< QString*>(_v)); break;
    case 6: setInformativeText(*reinterpret_cast< QString*>(_v)); break;
    }
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 7;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #4
0
int QMainWindow::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QWidget::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 4)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 4;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QSize*>(_v) = iconSize(); break;
    case 1: *reinterpret_cast< Qt::ToolButtonStyle*>(_v) = toolButtonStyle(); break;
    case 2: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = isAnimated(); break;
    case 3: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = documentMode(); break;
    case 4: *reinterpret_cast< QTabWidget::TabShape*>(_v) = tabShape(); break;
    case 5: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = isDockNestingEnabled(); break;
    case 6: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(dockOptions()); break;
    case 7: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = unifiedTitleAndToolBarOnMac(); break;
    }
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setIconSize(*reinterpret_cast< QSize*>(_v)); break;
    case 1: setToolButtonStyle(*reinterpret_cast< Qt::ToolButtonStyle*>(_v)); break;
    case 2: setAnimated(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 3: setDocumentMode(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 4: setTabShape(*reinterpret_cast< QTabWidget::TabShape*>(_v)); break;
    case 5: setDockNestingEnabled(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 6: setDockOptions(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 7: setUnifiedTitleAndToolBarOnMac(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    }
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 8;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
int QDialogButtonBox::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QWidget::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    switch (_id) {
    case 0: clicked((*reinterpret_cast< QAbstractButton*(*)>(_a[1]))); break;
    case 1: accepted(); break;
    case 2: helpRequested(); break;
    case 3: rejected(); break;
    case 4: d_func()->_q_handleButtonClicked(); break;
    case 5: d_func()->_q_handleButtonDestroyed(); break;
    default: ;
    }
    _id -= 6;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< Qt::Orientation*>(_v) = orientation(); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(standardButtons()); break;
    case 2: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = centerButtons(); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setOrientation(*reinterpret_cast< Qt::Orientation*>(_v)); break;
    case 1: setStandardButtons(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 2: setCenterButtons(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 3;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #6
0
int QGraphicsWebView::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QGraphicsWidget::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 17)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 17;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = title(); break;
    case 1: *reinterpret_cast< QIcon*>(_v) = icon(); break;
    case 2: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = zoomFactor(); break;
    case 3: *reinterpret_cast< QUrl*>(_v) = url(); break;
    case 4: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = isModified(); break;
    case 5: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = resizesToContents(); break;
    case 6: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = isTiledBackingStoreFrozen(); break;
    case 7: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(renderHints()); break;
    }
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 2: setZoomFactor(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 3: setUrl(*reinterpret_cast< QUrl*>(_v)); break;
    case 5: setResizesToContents(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 6: setTiledBackingStoreFrozen(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 7: setRenderHints(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    }
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 8;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 8;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
  void applyAttributes(const QtnPropertyDelegateAttributes& attributes)
  {
    int option = 0;
    if (qtnGetAttribute(attributes, "acceptMode", option))
      m_dlg.setAcceptMode(QFileDialog::AcceptMode(option));

    QString str;
    if (qtnGetAttribute(attributes, "defaultSuffix", str))
      m_dlg.setDefaultSuffix(str);

    if (qtnGetAttribute(attributes, "fileMode", option))
      m_dlg.setFileMode(QFileDialog::FileMode(option));

    if (qtnGetAttribute(attributes, "options", option))
      m_dlg.setOptions(QFileDialog::Options(QFlag(option)));

    if (qtnGetAttribute(attributes, "viewMode", option))
      m_dlg.setViewMode(QFileDialog::ViewMode(option));

    if (qtnGetAttribute(attributes, "nameFilter", str))
      m_dlg.setNameFilter(str);

    QStringList list;
    if (qtnGetAttribute(attributes, "nameFilters", list))
      m_dlg.setNameFilters(list);
  }
Пример #8
0
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
MyVTK::MyVTK(QWidget *page, QWidget *key_page)
{
	zoomlevel = 0.7;
	double backgroundColor[] = {0.0,0.0,0.0};


	Pi = 4*atan(1.0);
  page_VTK = page;
  Global::leftb = false;
  key_canvas(key_page);
  qvtkWidget = new QVTKWidget(page,QFlag(0));
	LOG_MSG("Created a new QVTKWidget");
	QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
  layout->addWidget(qvtkWidget);

	// Associate the layout with page_VTK
  page_VTK->setLayout(layout);

	// Create a renderer, and add it to qvtkWidget's render window.
	// The renderer renders into the render window. 
	ren = vtkRenderer::New();   
  renWin = qvtkWidget->GetRenderWindow();
  renWin->AddRenderer(ren);
	ren->SetBackground(backgroundColor);
//	ren->SetBackground(0.1, 0.2, 0.4);		// backgroundColor
	ren->ResetCamera();
	iren = qvtkWidget->GetInteractor();

	vtkSmartPointer<MouseInteractorStyle4> style = vtkSmartPointer<MouseInteractorStyle4>::New();
	iren->SetInteractorStyle( style );

	iren->Initialize();

	// Create mappers
	createMappers();

	// Create image filter for save Snapshot()
//	w2img = vtkWindowToImageFilter::New();
//	pngwriter = vtkSmartPointer<vtkPNGWriter>::New();
//	jpgwriter = vtkSmartPointer<vtkJPEGWriter>::New();

	first_VTK = true;
	DCmotion = false;
  DCfade = false;
	playing = false;
	paused = false;
  opacity[1] = 1.0;
  opacity[2] = 1.0;
  display_celltype[1] = true;
  display_celltype[2] = true;
  TCpos_list.clear();
  ren->GetActiveCamera()->Zoom(zoomlevel);		// try zooming OUT

  // Depth peeling
//  renWin->SetAlphaBitPlanes(1);
//  renWin->SetMultiSamples(0);
//  ren->SetUseDepthPeeling(1);
//  ren->SetMaximumNumberOfPeels(100);
//  ren->SetOcclusionRatio(0.1);
}
Пример #9
0
QRectF
ComboBox::layoutRect() const
{
  QRect cr = contentsRect();
  Qt::Alignment align = QStyle::visualAlignment( Qt::LeftToRight, QFlag(_align) );
  int indent = fontMetrics().width( QLatin1Char('x') ) / 2;

  if (indent > 0) {
    if (align & Qt::AlignLeft) {
      cr.setLeft(cr.left() + indent);
    }

    if (align & Qt::AlignRight) {
      cr.setRight(cr.right() - indent);
    }

    if (align & Qt::AlignTop) {
      cr.setTop(cr.top() + indent);
    }

    if (align & Qt::AlignBottom) {
      cr.setBottom(cr.bottom() - indent);
    }
  }
  cr.adjust(0, 0, -DROP_DOWN_ICON_SIZE * 2, 0);

  return cr;
}
Пример #10
0
void QLabelPrivate::ensureTextLayouted() const
{
  if (!textLayoutDirty)
    return;
  ensureTextPopulated();
  if (control) {
    QTextDocument *doc = control->document();
    QTextOption opt = doc->defaultTextOption();

    opt.setAlignment(QFlag(this->align));

    if (this->align & Qt::TextWordWrap)
      opt.setWrapMode(QTextOption::WordWrap);
    else
      opt.setWrapMode(QTextOption::ManualWrap);

    doc->setDefaultTextOption(opt);

    QTextFrameFormat fmt = doc->rootFrame()->frameFormat();
    fmt.setMargin(0);
    doc->rootFrame()->setFrameFormat(fmt);
    doc->setTextWidth(documentRect().width());
  }
  textLayoutDirty = false;
}
int Q3TimeEdit::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = Q3DateTimeEditBase::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 3)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 3;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QTime*>(_v) = time(); break;
    case 1: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = autoAdvance(); break;
    case 2: *reinterpret_cast< QTime*>(_v) = maxValue(); break;
    case 3: *reinterpret_cast< QTime*>(_v) = minValue(); break;
    case 4: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(display()); break;
    }
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setTime(*reinterpret_cast< QTime*>(_v)); break;
    case 1: setAutoAdvance(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    case 2: setMaxValue(*reinterpret_cast< QTime*>(_v)); break;
    case 3: setMinValue(*reinterpret_cast< QTime*>(_v)); break;
    case 4: setDisplay(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    }
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 5;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 5;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #12
0
QSize
ComboBox::sizeForWidth(int w) const
{
  if (minimumWidth() > 0) {
    w = std::max( w, maximumWidth() );
  }
  QSize contentsMargin;
  {
    QMargins margins = contentsMargins();
    contentsMargin.setWidth( margins.left() + margins.right() );
    contentsMargin.setHeight( margins.bottom() + margins.top() );
  }
  QRect br;

  //Using this constructor of QFontMetrics will respect the DPI of the screen, see http://doc.qt.io/qt-4.8/qfontmetrics.html#QFontMetrics-2
  QFontMetrics fm(font(), 0);
  Qt::Alignment align = QStyle::visualAlignment( Qt::LeftToRight, QFlag(_align) );
  int hextra = DROP_DOWN_ICON_SIZE * 2, vextra = 0;

  ///Indent of 1 character
  int indent = fm.width( QLatin1Char('x') );

  if (indent > 0) {
    if ( (align & Qt::AlignLeft) || (align & Qt::AlignRight) ) {
      hextra += indent;
    }
    if ( (align & Qt::AlignTop) || (align & Qt::AlignBottom) ) {
      vextra += indent;
    }
  }
  // Turn off center alignment in order to avoid rounding errors for centering,
  // since centering involves a division by 2. At the end, all we want is the size.
  int flags = align & ~(Qt::AlignVCenter | Qt::AlignHCenter);
  bool tryWidth = (w < 0) && (align & Qt::TextWordWrap);

  if (tryWidth) {
    w = std::min( fm.averageCharWidth() * 80, maximumSize().width() );
  } else if (w < 0) {
    w = 2000;
  }

  w -= ( hextra + contentsMargin.width() );

  br = fm.boundingRect(0, 0, w, 2000, flags, _currentText);

  if ( tryWidth && ( br.height() < 4 * fm.lineSpacing() ) && (br.width() > w / 2) ) {
    br = fm.boundingRect(0, 0, w / 2, 2000, flags, _currentText);
  }

  if ( tryWidth && ( br.height() < 2 * fm.lineSpacing() ) && (br.width() > w / 4) ) {
    br = fm.boundingRect(0, 0, w / 4, 2000, flags, _currentText);
  }

  const QSize contentsSize(br.width() + hextra, br.height() + vextra);

  return (contentsSize + contentsMargin).expandedTo( minimumSize() );
} // ComboBox::sizeForWidth
Пример #13
0
void IconDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option,
             const QModelIndex &index) const
{
  Q_ASSERT(index.isValid());
  const QAbstractItemModel *model = index.model();
  Q_ASSERT(model);

  QStyleOptionViewItem opt = option;

  // set font
  QVariant value = model->data(index, Qt::FontRole);
  if (value.isValid())
    opt.font = qvariant_cast<QFont>(value);

  // set text alignment
  value = model->data(index, Qt::TextAlignmentRole);
  if (value.isValid())
    opt.displayAlignment = QFlag(value.toInt());

  // set text color
  value = model->data(index, Qt::TextColorRole);
  if (value.isValid() && qvariant_cast<QColor>(value).isValid())
    opt.palette.setColor(QPalette::Text, qvariant_cast<QColor>(value));

  // do layout
  value = model->data(index, Qt::DecorationRole);
  QPixmap pixmap = decoration(opt, value);
  QRect pixmapRect = pixmap.rect();

  QFontMetrics fontMetrics(opt.font);
  QString text = model->data(index, Qt::DisplayRole).toString();
  QRect textRect(0, 0, 0,0);
  //QRect textRect(0, 0, fontMetrics.width(text), fontMetrics.lineSpacing());

  value = model->data(index, Qt::CheckStateRole);
  QRect checkRect = check(opt, opt.rect, value);
  Qt::CheckState checkState = static_cast<Qt::CheckState>(value.toInt());

  doLayout(opt, &checkRect, &pixmapRect, &textRect, false);

  // draw the background color
  if (option.showDecorationSelected && (option.state & QStyle::State_Selected)) {
    QPalette::ColorGroup cg = option.state & QStyle::State_Enabled
                 ? QPalette::Normal : QPalette::Disabled;
    painter->fillRect(option.rect, option.palette.brush(cg, QPalette::Highlight));
  } else {
    value = model->data(index, Qt::BackgroundColorRole);
    if (value.isValid() && qvariant_cast<QColor>(value).isValid())
      painter->fillRect(option.rect, qvariant_cast<QColor>(value));
  }

  // draw the item
  drawCheck(painter, opt, checkRect, checkState);
  drawDecoration(painter, opt, pixmapRect, pixmap);
//  drawDisplay(painter, opt, textRect, text);
  drawFocus(painter, opt, textRect);
}
Пример #14
0
void Dialog::setFont()
{
  const QFontDialog::FontDialogOptions options = QFlag(fontDialogOptionsWidget->value());
  bool ok;
  QFont font = QFontDialog::getFont(&ok, QFont(fontLabel->text()), this, "Select Font", options);
  if (ok) {
    fontLabel->setText(font.key());
    fontLabel->setFont(font);
  }
}
int QDialogButtonBox::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QWidget::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 6)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 6;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< Qt::Orientation*>(_v) = orientation(); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(standardButtons()); break;
    case 2: *reinterpret_cast< bool*>(_v) = centerButtons(); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setOrientation(*reinterpret_cast< Qt::Orientation*>(_v)); break;
    case 1: setStandardButtons(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 2: setCenterButtons(*reinterpret_cast< bool*>(_v)); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 3;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
int QFontComboBox::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QComboBox::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 4)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 4;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QFontDatabase::WritingSystem*>(_v) = writingSystem(); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(fontFilters()); break;
    case 2: *reinterpret_cast< QFont*>(_v) = currentFont(); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setWritingSystem(*reinterpret_cast< QFontDatabase::WritingSystem*>(_v)); break;
    case 1: setFontFilters(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    case 2: setCurrentFont(*reinterpret_cast< QFont*>(_v)); break;
    }
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 3;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 3;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #17
0
Preferences::WheelFunctions PrefInput::wheelFunctionCycle(){
	Preferences::WheelFunctions seekflags (QFlag ((int) Preferences::Seeking)) ;
	Preferences::WheelFunctions volumeflags (QFlag ((int) Preferences::Volume)) ;
	Preferences::WheelFunctions zoomflags (QFlag ((int) Preferences::Zoom)) ;
	Preferences::WheelFunctions speedflags (QFlag ((int) Preferences::ChangeSpeed)) ;
	Preferences::WheelFunctions out (QFlag (0));
	if(wheel_function_seek->isChecked()){
		out = out | seekflags;
	}
	if(wheel_function_volume->isChecked()){
		out = out | volumeflags;
	}
	if(wheel_function_zoom->isChecked()){
		out = out | zoomflags;
	}
	if(wheel_function_speed->isChecked()){
		out = out | speedflags;
	}
	return out;
}
Пример #18
0
void PrimerLineEdit::paintEvent(QPaintEvent *event) {
  QLineEdit::paintEvent(event);
  if (!text().isEmpty()) {
    return;
  }
  QPainter p(this);
  QColor col = palette().text().color();
  col.setAlpha(128);
  p.setPen(col);

  QRect r = placeHolderRect();

  QString left = fontMetrics().elidedText("5'", Qt::ElideRight, r.width());
  Qt::Alignment leftAlignment = QStyle::visualAlignment(Qt::LeftToRight, QFlag(Qt::AlignLeft));
  p.drawText(r, leftAlignment, left);

  QString right = fontMetrics().elidedText("3'", Qt::ElideRight, r.width());
  Qt::Alignment rightAlignment = QStyle::visualAlignment(Qt::LeftToRight, QFlag(Qt::AlignRight));
  p.drawText(r, rightAlignment, right);
}
Пример #19
0
void Dialog::setColor()
{
  const QColorDialog::ColorDialogOptions options = QFlag(colorDialogOptionsWidget->value());
  const QColor color = QColorDialog::getColor(Qt::green, this, "Select Color", options);

  if (color.isValid()) {
    colorLabel->setText(color.name());
    colorLabel->setPalette(QPalette(color));
    colorLabel->setAutoFillBackground(true);
  }
}
Пример #20
0
void Dialog::setExistingDirectory()
{
  QFileDialog::Options options = QFlag(fileDialogOptionsWidget->value());
  options |= QFileDialog::DontResolveSymlinks | QFileDialog::ShowDirsOnly;
  QString directory = QFileDialog::getExistingDirectory(this,
                tr("QFileDialog::getExistingDirectory()"),
                directoryLabel->text(),
                options);
  if (!directory.isEmpty())
    directoryLabel->setText(directory);
}
int QGraphicsBlurEffect::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QGraphicsEffect::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 4)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 4;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< qreal*>(_v) = blurRadius(); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(blurHints()); break;
    }
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setBlurRadius(*reinterpret_cast< qreal*>(_v)); break;
    case 1: setBlurHints(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    }
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 2;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #22
0
void Dialog::setSaveFileName()
{
  const QFileDialog::Options options = QFlag(fileDialogOptionsWidget->value());
  QString selectedFilter;
  QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this,
                tr("QFileDialog::getSaveFileName()"),
                saveFileNameLabel->text(),
                tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"),
                &selectedFilter,
                options);
  if (!fileName.isEmpty())
    saveFileNameLabel->setText(fileName);
}
Пример #23
0
void ZipDialog::accept()
{
  QDialog::accept();
  m_pArchiveInfo->m_to=ui->lineEditDestination->text();
  m_pArchiveInfo->m_filter=ui->lineEditFilter->text();
  int iFlags=0;
  if(ui->checkBoxRecursiveSubdirs->checkState())
    iFlags|=ZipRecursive;
  if(ui->checkBoxMoveToArchive->checkState())
    iFlags|=ZipMove2Archive;
  if(ui->checkBoxSeparateArchives->checkState())
    iFlags|=ZipSeparateArchives;
   m_pArchiveInfo->m_zipFlags=QFlag(iFlags);
}
Пример #24
0
int QLibrary::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QObject::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = fileName(); break;
    case 1: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(loadHints()); break;
    }
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: setFileName(*reinterpret_cast< QString*>(_v)); break;
    case 1: setLoadHints(QFlag(*reinterpret_cast<int*>(_v))); break;
    }
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 2;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 2;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #25
0
void Dialog::setOpenFileNames()
{
  const QFileDialog::Options options = QFlag(fileDialogOptionsWidget->value());
  QString selectedFilter;
  QStringList files = QFileDialog::getOpenFileNames(
                this, tr("QFileDialog::getOpenFileNames()"),
                openFilesPath,
                tr("All Files (*);;Text Files (*.txt)"),
                &selectedFilter,
                options);
  if (files.count()) {
    openFilesPath = files[0];
    openFileNamesLabel->setText(QString("[%1]").arg(files.join(", ")));
  }
}
Пример #26
0
/*!
 \overload
 \internal
*/
QDialog::QDialog(QDialogPrivate &dd, QWidget *parent, Qt::WindowFlags f)
  : QWidget(dd, parent, f | ((f & Qt::WindowType_Mask) == 0 ? Qt::Dialog : Qt::WindowType(0)))
{
#ifdef Q_WS_WINCE
  if (!qt_wince_is_smartphone())
    setWindowFlags(windowFlags() | Qt::WindowOkButtonHint | QFlag(qt_wince_is_mobile() ? 0 : Qt::WindowCancelButtonHint));
#endif

#ifdef Q_WS_S60
  if (S60->avkonComponentsSupportTransparency) {
    bool noSystemBackground = testAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground);
    setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground); // also sets WA_NoSystemBackground
    setAttribute(Qt::WA_NoSystemBackground, noSystemBackground); // restore system background attribute
  }
#endif
}
int QXmppTransferJob::qt_metacall(QMetaObject::Call _c, int _id, void **_a)
{
  _id = QXmppLoggable::qt_metacall(_c, _id, _a);
  if (_id < 0)
    return _id;
  if (_c == QMetaObject::InvokeMetaMethod) {
    if (_id < 9)
      qt_static_metacall(this, _c, _id, _a);
    _id -= 9;
  }
#ifndef QT_NO_PROPERTIES
   else if (_c == QMetaObject::ReadProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 0: *reinterpret_cast< Direction*>(_v) = direction(); break;
    case 1: *reinterpret_cast< QUrl*>(_v) = localFileUrl(); break;
    case 2: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = jid(); break;
    case 3: *reinterpret_cast<int*>(_v) = QFlag(method()); break;
    case 4: *reinterpret_cast< State*>(_v) = state(); break;
    case 5: *reinterpret_cast< QString*>(_v) = fileName(); break;
    case 6: *reinterpret_cast< qint64*>(_v) = fileSize(); break;
    }
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::WriteProperty) {
    void *_v = _a[0];
    switch (_id) {
    case 1: setLocalFileUrl(*reinterpret_cast< QUrl*>(_v)); break;
    }
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::ResetProperty) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyDesignable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyScriptable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyStored) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyEditable) {
    _id -= 7;
  } else if (_c == QMetaObject::QueryPropertyUser) {
    _id -= 7;
  }
#endif // QT_NO_PROPERTIES
  return _id;
}
Пример #28
0
Track::Track( const QStringList& list )
  :p(new TrackPrivate)
{
  if (list.count()>9){
    p->url = QUrl::fromLocalFile( list.at(0));
    p->artist = list.at(1);
    p->title = list.at(2);
    p->album = list.at(3);
    p->year  = list.at(4);
    p->genre = list.at(5);
    p->tracknumber = list.at(6);
    p->length= QString(list.at(7)).toInt();
    p->counter = QString(list.at(8)).toInt();
    p->rate = QString(list.at(9)).toInt();
  }
  if (list.count()>10)
    p->flags = QFlag(list.at(10).toInt());
}
QStyleOptionViewItem KoDocumentSectionDelegate::getOptions(const QStyleOptionViewItem &o, const QModelIndex &index)
{
  QStyleOptionViewItem option = o;
  QVariant v = index.data(Qt::FontRole);
  if (v.isValid()) {
    option.font = v.value<QFont>();
    option.fontMetrics = QFontMetrics(option.font);
  }
  v = index.data(Qt::TextAlignmentRole);
  if (v.isValid())
    option.displayAlignment = QFlag(v.toInt());
  v = index.data(Qt::TextColorRole);
  if (v.isValid())
    option.palette.setColor(QPalette::Text, v.value<QColor>());
  v = index.data(Qt::BackgroundColorRole);
  if (v.isValid())
    option.palette.setColor(QPalette::Window, v.value<QColor>());

  return option;
}
Пример #30
0
SolutionDialog::SolutionDialog(QWidget *parent) :
  QDialog(parent),
  ui(new Ui::SolutionDialog)
{
  ui->setupUi(this);
  CoreDB = NULL;
  baseindex = 0;
  zoneindex = 0;
  sol_x   = -1;
  sol_y   = -1;
  sol_z   = -1;
  sol_index = 0;
  cgnsIO = NULL;
  vtkWidget = new QVTKWidget(this,QFlag(0));
  ui->verticalLayout->addWidget(vtkWidget);
  //ui->verticalLayout->update();
  ren = vtkSmartPointer<vtkRenderer>::New();
  ren->SetBackground(0.0,0.0,0.0);
  vtkWidget->GetRenderWindow()->AddRenderer(ren);
  //vectorActor = vtkSmartPointer<vtkActor>::New();
}