void Polyhedron<Real>::addConvexPointToPolyhedron(
													const std::vector<plane<Real >> &planes,
													const std::vector<vector3<Real >> &vertices,
													const std::vector<PolyhedronEdge> &edges,
													const vector3<Real> &spot,
													std::vector<plane<Real >> &new_planes,
													std::vector<vector3<Real >> &new_vertices,
													std::vector<PolyhedronEdge> &new_edges)
	{
		//TODO wyprofilować i zoptymalizować

		/*
		 założenia:
		 1) żaden wierzchołek się nie powtarza
		 2) żadna płaszczyzna się nie powtarza
		 */

		vector3<Real> averagePoint(vector3<Real>::zero);

		Real scale = ((Real) 1.0) / vertices.size();
		for (uint i = 0; i < vertices.size(); ++i)
			averagePoint += vertices[i] * scale;

		new_vertices.reserve(vertices.size() + 1);
		new_vertices.clear();
		new_vertices.push_back(spot);
		int num_spot = 0; // new_vertices.size() -1;

		new_edges.clear();
		new_planes.clear();

		std::vector<bool> isPlaneUseful(planes.size());
		std::vector<int> oldNewVertexMapping(vertices.size());
		std::vector<int> oldNewPlaneMapping(planes.size());

		/*
		 klucz - indeks starego wierzchołka (!= spot) nowej krawędzi
		 wartość - druga ściana która wspóldzieli nową krawędź lub pusta gdy nieznana
		 */
		std::map<int, int> oldEdgesToNewWalls;

		for (uint i = 0; i < oldNewVertexMapping.size(); ++i)
			oldNewVertexMapping[i] = -1; //unused
		for (uint i = 0; i < oldNewPlaneMapping.size(); ++i)
			oldNewPlaneMapping[i] = -1; //unused


		for (uint i = 0; i < planes.size(); ++i)
		{
			bool planeUseful = (planes[i].distance(spot) >= -std::max(error, std::fabs(error * planes[i].d)));
			isPlaneUseful[i] = planeUseful;
			if (planeUseful)
			{
				new_planes.push_back(planes[i]);
				oldNewPlaneMapping[i] = new_planes.size() - 1;
			}
		}

		for (uint i = 0; i < edges.size(); ++i)
		{
			char usefulness = 0;
			if (isPlaneUseful[edges[i].num_p1])
				usefulness++;
			if (isPlaneUseful[edges[i].num_p2])
				usefulness++;

			if (usefulness == 0)
				continue;

			/*
			 wierczhołkom mogły pozmieniać się numery, następne 10 linijek to
			 załatwia
			 */
			int new_num_v1 = oldNewVertexMapping[edges[i].num_v1];
			if (new_num_v1 == -1)
			{
				new_vertices.push_back(vertices[edges[i].num_v1]);
				new_num_v1 = new_vertices.size() - 1;
				oldNewVertexMapping[edges[i].num_v1] = new_num_v1;
			}

			int new_num_v2 = oldNewVertexMapping[edges[i].num_v2];
			if (new_num_v2 == -1)
			{
				new_vertices.push_back(vertices[edges[i].num_v2]);
				new_num_v2 = new_vertices.size() - 1;
				oldNewVertexMapping[edges[i].num_v2] = new_num_v2;
			}

			/*
			 płaszczyznom też mogły się zmienić numery, ale tu test na -1
			 (wyrzucenie złej płaszczyzny) zanużymy w podprzypadku.
			 */

			int new_num_p1 = oldNewPlaneMapping[edges[i].num_p1];
			int new_num_p2 = oldNewPlaneMapping[edges[i].num_p2];

			if (usefulness == 2) // obie płaszczyzny istnieją, super.
			{
				//PolyhedronEdge(uint _num_v1, uint _num_v2, uint _num_p1, uint _num_p2)
				new_edges.push_back(PolyhedronEdge(new_num_v1, new_num_v2, new_num_p1, new_num_p2));
			}
			else
			{ // jedna istnieje, druga nie.
				if (new_num_p1 == -1) // dla ułatwienia, zawsze druga nieistnieje
				{
					new_num_p1 = new_num_p2;
					new_num_p2 = -1;
				}

				// tworzę nową ścianę
				plane<Real> new_plane(new_vertices[new_num_v1], new_vertices[new_num_v2], spot);
				
				/*
				 plane<Real> new_plane2(plane<Real>::stablePlaneFromPoints(new_vertices[new_num_v1], new_vertices[new_num_v2], spot));
				
				NEWLOG("p1:[%f\t][%f\t][%f\t][%f\t]\np2:[%f\t][%f\t][%f\t][%f\t]",
					 new_plane.normal.x, new_plane.normal.y, new_plane.normal.z, new_plane.d,
					 new_plane2.normal.x, new_plane2.normal.y, new_plane2.normal.z, new_plane2.d);
				*/
				
				if (new_plane.distance(averagePoint) < -std::max(error, std::fabs(error * new_plane.d)))
					new_plane.flip();

				new_planes.push_back(new_plane);
				new_num_p2 = new_planes.size() - 1;

				//dodaję STARĄ krawędź

				new_edges.push_back(PolyhedronEdge(new_num_v1, new_num_v2, new_num_p1, new_num_p2));

				/*
				 próbuję dodać od 0 do 2 NOWYCH KRAWĘDZI
				 TUTAJ new_num_p1 jest już BEZUŻYTECZNE, (wskazuje starą ścianę, już załatwioną)
				 new_num_p2 wskazuje nowoutworzoną ścianę 
				 new_num_v1 i new_num_v2 wskazują stare wierzchołki
				 
				 poniższy kod działa tak:
				 dla każdego ze starych wierzchołków (new_num_v1, new_num_v2)
				 mam krawędź (stary_wierzchołek, spot) którą identyfikuję
				 za pomocą indeksu starego wierzchołka (wallKey)
				 
				 sprawdzam w mapie: jeśli druga ściana przyległa do tej krawędzi
				 już istnieje, to mogę dodać krawędź do zbioru nowych
				 (bo wreszcie znam wszystkie arg. konstruktora)
				 jeśli jeszcze nie istenieje, to zostawiam informacje o tej ścianie
				 i czekam, aż krawędź zostanie dodana przy okazji dodawania ściany
				 przyległej.
				 */
				std::map<int, int>::iterator secondWall;

				// najpierw sprawdzamy ścianę przyległą z new_num_v1
				int wallKey = new_num_v1;
				secondWall = oldEdgesToNewWalls.find(wallKey);

				if (secondWall == oldEdgesToNewWalls.end()) // nie znamy drugiej ściany dla tej krawędzi.
				{
					oldEdgesToNewWalls[wallKey] = new_num_p2; // to ją dodajemy i kiedyś do tego wrócimy
					//NEWLOG("pkt %d czeka", wallKey);
				}
				else // wiemy z którą ścianą ta krawędź będzie współdzielona
				{
					//NEWLOG("pkt %d się doczekał", secondWall->first);
					new_edges.push_back(PolyhedronEdge(new_num_v1, num_spot, new_num_p2, secondWall->second));
				}
				// teraz sprawdzamy ścianę przyległa z new_num_v2

				wallKey = new_num_v2;
				secondWall = oldEdgesToNewWalls.find(wallKey);

				if (secondWall == oldEdgesToNewWalls.end()) // nie znamy drugiej ściany dla tej krawędzi.
				{
					oldEdgesToNewWalls[wallKey] = new_num_p2; // to ją dodajemy i kiedyś do tego wrócimy
					//NEWLOG("pkt %d czeka", wallKey);
				}
				else // wiemy z którą ścianą ta krawędź będzie współdzielona
				{
					//NEWLOG("pkt %d się doczekał", secondWall->first);
					new_edges.push_back(PolyhedronEdge(new_num_v2, num_spot, new_num_p2, secondWall->second));
				}
			}
		}
	}
Example #2
0
/***********************************************************************//**
 * @brief Reserves space for parameters in container
 *
 * @param[in] num Number of parameters.
 *
 * Reserves space for @p num parameters in the container.
 ***************************************************************************/
inline
void GOptimizerPars::reserve(const int& num)
{
  m_pars.reserve(num);
  return;
}
Example #3
0
 void AppendArray(std::vector<T> &vec, T* arr, unsigned int size) {
   vec.reserve(vec.size() + size);
   for (unsigned int i = 0; i < size; i++)
     vec.push_back(arr[i]);
 }
void
PlotterAdapter3d::project3dNoCopy( std::vector<MC2Point>::iterator begin,
                  std::vector<MC2Point>::iterator end,
                  std::vector<MC2Point>& res,
                  int scalefactor )
{
  // Do the needful.

#ifdef __unix__
  #undef mc2dbg
  //#define mc2dbg cout
  #define mc2dbg mc2dbg8
#endif
  
  res.clear();
  res.reserve( std::distance( begin, end ) );

  checkScreenAndUpdateMembers( scalefactor );
  
  m_clippedPoints.clear();
  m_clippedPoints.insert( m_clippedPoints.end(), begin, end );

  m_clipUtil.clipPolyToBBoxFast( m_clipBox, m_clippedPoints );
  
  begin = m_clippedPoints.begin();
  end = m_clippedPoints.end();

  mc2dbg << "M_Height: " << m_height << " m_width: " << m_width << endl;
  
  mc2dbg << "3D: tmppoly = [];" << endl;
  for (std::vector<MC2Point>::const_iterator it = begin; it != end; ++it ) {


   int intorigx = it->getX();
   int intorigy = it->getY();

   int intx = -m_intPa*intorigx + m_intPa_times_m_Vd;
   int inty = m_intPb_times_m_Vf*intorigy + m_intPb_times_m_Vh;
   int intw = -m_intVj*intorigy -m_intVl;
//   if ( fabs(x) >= 1 || fabs(y) >= 1 || fabs(z) >= 1 ) {
//     mc2dbg << "Outside [-1,1]^3 : x " << x << ",y " << y << ",z " << z << endl;
//   }

   
//   int intxw = intwidth*(-intx/intw+1)/2;
//   int intyw = inthorizHeight + (intheight - inthorizHeight)*(-inty/intw+2)/2;
   

   int nominatorX = (m_intWidth*intx);
   int denominatorX = intw*2;
   
   int tmpIntxw = nominatorX / denominatorX;
   if ((nominatorX % denominatorX) >= (denominatorX/2)) {
     ++ tmpIntxw;
   }

   int intxw = int(-tmpIntxw + m_intWidth/2);

   // Old
//   int intxwold = int(-(m_intWidth*intx)/intw/2 + m_intWidth/2);
   
   
   int nominatorY = ((m_intHeight - m_intHorizHeight)*(inty));
   int denominatorY = intw*2;
   
   int tmpIntyw = (nominatorY / denominatorY);
   if ((nominatorY % denominatorY) >= (denominatorY/2)) {
     ++ tmpIntyw;
   }

   int intyw = int(m_intHorizHeight 
     -tmpIntyw + (m_intHeight - m_intHorizHeight));
     // Old version.
//   int intywold = int(m_intHorizHeight + 
//     ((m_intHeight - m_intHorizHeight)*(-inty))/intw/2 + (m_intHeight - m_intHorizHeight));

#if 0
//   if ( rint(xw) != intxw || rint(yw) != intyw) {

     cout << "xw = " << xw << ", rint(xw) = " << rint(xw) << ", intxw = " << intxw << ", intxwold = " << intxwold
       << ", yw = " << yw << ", rint(yw) = " << rint(yw) << ", intyw = " << intyw << ", intywold = " << intywold << endl;
     if ( w < 0 ) {
      mc2dbg << "w " << w << endl;
     }

//   }
#endif
   MC2Point p( intxw, intyw );
//   MC2Point p( static_cast<int>(rint(xw)), static_cast<int>(rint(yw)) );
   mc2dbg << "orig: " << *it << ", trans: " << p << endl;
//   mc2dbg << "3D: " << "tmppoly = [ tmppoly " << p.getX() << " " << p.getY() << " " << (z+1)/2 << " ];" << endl;

   res.push_back( p ); 
  }
  
  mc2dbg << "3D: newpolys = append( newpolys, tmppoly );" << endl; 
}
Example #5
0
bool
DPXOutput::open (const std::string &name, const ImageSpec &userspec,
         OpenMode mode)
{
  close (); // Close any already-opened file

  if (mode != Create) {
    error ("%s does not support subimages or MIP levels", format_name());
    return false;
  }

  m_spec = userspec; // Stash the spec

  // open the image
  m_stream = new OutStream();
  if (! m_stream->Open(name.c_str ())) {
    error ("Could not open file \"%s\"", name.c_str ());
    return false;
  }

  // Check for things this format doesn't support
  if (m_spec.width < 1 || m_spec.height < 1) {
    error ("Image resolution must be at least 1x1, you asked for %d x %d",
            m_spec.width, m_spec.height);
            return false;
  }

  if (m_spec.depth < 1)
    m_spec.depth = 1;
  else if (m_spec.depth > 1) {
    error ("DPX does not support volume images (depth > 1)");
    return false;
  }

  if (m_spec.format == TypeDesc::UINT8
    || m_spec.format == TypeDesc::INT8)
    m_datasize = dpx::kByte;
  else if (m_spec.format == TypeDesc::UINT16
    || m_spec.format == TypeDesc::INT16)
    m_datasize = dpx::kWord;
  else if (m_spec.format == TypeDesc::FLOAT
    || m_spec.format == TypeDesc::HALF) {
    m_spec.format = TypeDesc::FLOAT;
    m_datasize = dpx::kFloat;
  } else if (m_spec.format == TypeDesc::DOUBLE)
    m_datasize = dpx::kDouble;
  else {
    // use 16-bit unsigned integers as a failsafe
    m_spec.format = TypeDesc::UINT16;
    m_datasize = dpx::kWord;
  }

  // check if the client is giving us raw data to write
  m_wantRaw = m_spec.get_int_attribute ("dpx:RawData", 0) != 0;
  
  // check if the client wants endianness reverse to native
  // assume big endian per Jeremy's request, unless little endian is
  // explicitly specified
  std::string tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("oiio:Endian", littleendian() ? "little" : "big");
  m_wantSwap = (littleendian() != Strutil::iequals (tmpstr, "little"));

  m_dpx.SetOutStream (m_stream);

  // start out the file
  m_dpx.Start ();

  // some metadata
  std::string project = m_spec.get_string_attribute ("DocumentName", "");
  std::string copyright = m_spec.get_string_attribute ("Copyright", "");
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("DateTime", "");
  if (tmpstr.size () >= 19) {
    // libdpx's date/time format is pretty close to OIIO's (libdpx uses
    // %Y:%m:%d:%H:%M:%S%Z)
    // NOTE: the following code relies on the DateTime attribute being properly
    // formatted!
    // assume UTC for simplicity's sake, fix it if someone complains
    tmpstr[10] = ':';
    tmpstr.replace (19, -1, "Z");
  }
  m_dpx.SetFileInfo (name.c_str (),            // filename
    tmpstr.c_str (),                  // cr. date
    OIIO_INTRO_STRING,                 // creator
    project.empty () ? NULL : project.c_str (),     // project
    copyright.empty () ? NULL : copyright.c_str (),   // copyright
    m_spec.get_int_attribute ("dpx:EncryptKey", ~0),  // encryption key
    m_wantSwap);

  // image info
  m_dpx.SetImageInfo (m_spec.width, m_spec.height);

  // determine descriptor
  m_desc = get_descriptor_from_string
    (m_spec.get_string_attribute ("dpx:ImageDescriptor", ""));

  // transfer function
  dpx::Characteristic transfer;
  
  std::string colorspace = m_spec.get_string_attribute ("oiio:ColorSpace", "");
  if (Strutil::iequals (colorspace, "Linear")) transfer = dpx::kLinear;
  else if (Strutil::iequals (colorspace, "GammaCorrected")) transfer = dpx::kUserDefined;
  else if (Strutil::iequals (colorspace, "Rec709")) transfer = dpx::kITUR709;
  else if (Strutil::iequals (colorspace, "KodakLog")) transfer = dpx::kLogarithmic;
  else {
    std::string dpxtransfer = m_spec.get_string_attribute ("dpx:Transfer", "");
    transfer = get_characteristic_from_string (dpxtransfer);
  }
  
  // colorimetric
  m_cmetr = get_characteristic_from_string
    (m_spec.get_string_attribute ("dpx:Colorimetric", "User defined"));

  // select packing method
  dpx::Packing packing;
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:Packing", "Filled, method A");
  if (Strutil::iequals (tmpstr, "Packed"))
    packing = dpx::kPacked;
  else if (Strutil::iequals (tmpstr, "Filled, method B"))
    packing = dpx::kFilledMethodB;
  else
    packing = dpx::kFilledMethodA;

  // calculate target bit depth
  int bitDepth = m_spec.format.size () * 8;
  if (m_spec.format == TypeDesc::UINT16) {
    bitDepth = m_spec.get_int_attribute ("oiio:BitsPerSample", 16);
    if (bitDepth != 10 && bitDepth != 12 && bitDepth != 16) {
      error ("Unsupported bit depth %d", bitDepth);
      return false;
    }
  }
  m_dpx.header.SetBitDepth (0, bitDepth);

  // Bug workaround: libDPX doesn't appear to correctly support
  // "filled method A" for 12 bit data. Does anybody care what
  // packing/filling we use? Punt and just use "packed".
  if (bitDepth == 12)
    packing = dpx::kPacked;
  
  // see if we'll need to convert or not
  if (m_desc == dpx::kRGB || m_desc == dpx::kRGBA) {
    // shortcut for RGB(A) that gets the job done
    m_bytes = m_spec.scanline_bytes ();
    m_wantRaw = true;
  } else {
    m_bytes = dpx::QueryNativeBufferSize (m_desc, m_datasize, m_spec.width, 1);
    if (m_bytes == 0 && !m_wantRaw) {
      error ("Unable to deliver native format data from source data");
      return false;
    } else if (m_bytes < 0) {
      // no need to allocate another buffer
      if (!m_wantRaw)
        m_bytes = m_spec.scanline_bytes ();
      else
        m_bytes = -m_bytes;
    }
  }

  if (m_bytes < 0)
    m_bytes = -m_bytes;

  m_dpx.SetElement (0, m_desc, bitDepth, transfer, m_cmetr,
    packing, dpx::kNone, (m_spec.format == TypeDesc::INT8
      || m_spec.format == TypeDesc::INT16) ? 1 : 0,
    m_spec.get_int_attribute ("dpx:LowData", 0xFFFFFFFF),
    m_spec.get_float_attribute ("dpx:LowQuantity", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()),
    m_spec.get_int_attribute ("dpx:HighData", 0xFFFFFFFF),
    m_spec.get_float_attribute ("dpx:HighQuantity", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()),
    m_spec.get_int_attribute ("dpx:EndOfLinePadding", 0),
    m_spec.get_int_attribute ("dpx:EndOfImagePadding", 0));

  m_dpx.header.SetXScannedSize (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:XScannedSize", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetYScannedSize (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:YScannedSize", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetFramePosition (m_spec.get_int_attribute
    ("dpx:FramePosition", 0xFFFFFFFF));
  m_dpx.header.SetSequenceLength (m_spec.get_int_attribute
    ("dpx:SequenceLength", 0xFFFFFFFF));
  m_dpx.header.SetHeldCount (m_spec.get_int_attribute
    ("dpx:HeldCount", 0xFFFFFFFF));
  m_dpx.header.SetFrameRate (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:FrameRate", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetShutterAngle (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:ShutterAngle", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  // FIXME: should we write the input version through or always default to 2.0?
  /*tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:Version", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetVersion (tmpstr.c_str ());*/
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:Format", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetFormat (tmpstr.c_str ());
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:FrameId", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetFrameId (tmpstr.c_str ());
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:SlateInfo", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetSlateInfo (tmpstr.c_str ());
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:SourceImageFileName", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetSourceImageFileName (tmpstr.c_str ());
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:InputDevice", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetInputDevice (tmpstr.c_str ());
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:InputDeviceSerialNumber", "");
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetInputDeviceSerialNumber (tmpstr.c_str ());
  m_dpx.header.SetInterlace (m_spec.get_int_attribute ("dpx:Interlace", 0xFF));
  m_dpx.header.SetFieldNumber (m_spec.get_int_attribute ("dpx:FieldNumber", 0xFF));
  m_dpx.header.SetHorizontalSampleRate (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:HorizontalSampleRate", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetVerticalSampleRate (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:VerticalSampleRate", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetTemporalFrameRate (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:TemporalFrameRate", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetTimeOffset (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:TimeOffset", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetBlackLevel (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:BlackLevel", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetBlackGain (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:BlackGain", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetBreakPoint (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:BreakPoint", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetWhiteLevel (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:WhiteLevel", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  m_dpx.header.SetIntegrationTimes (m_spec.get_float_attribute
    ("dpx:IntegrationTimes", std::numeric_limits<float>::quiet_NaN()));
  float aspect = m_spec.get_float_attribute ("PixelAspectRatio", 1.0f);
  int aspect_num, aspect_den;
  float_to_rational (aspect, aspect_num, aspect_den);
  m_dpx.header.SetAspectRatio (0, aspect_num);
  m_dpx.header.SetAspectRatio (1, aspect_den);

  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:TimeCode", "");
  int tmpint = m_spec.get_int_attribute ("dpx:TimeCode", ~0);
  if (tmpstr.size () > 0)
    m_dpx.header.SetTimeCode (tmpstr.c_str ());
  else if (tmpint != ~0)
    m_dpx.header.timeCode = tmpint;
  m_dpx.header.userBits = m_spec.get_int_attribute ("dpx:UserBits", ~0);
  tmpstr = m_spec.get_string_attribute ("dpx:SourceDateTime", "");
  if (tmpstr.size () >= 19) {
    // libdpx's date/time format is pretty close to OIIO's (libdpx uses
    // %Y:%m:%d:%H:%M:%S%Z)
    // NOTE: the following code relies on the DateTime attribute being properly
    // formatted!
    // assume UTC for simplicity's sake, fix it if someone complains
    tmpstr[10] = ':';
    tmpstr.replace (19, -1, "Z");
    m_dpx.header.SetSourceTimeDate (tmpstr.c_str ());
  }
  
  // commit!
  if (!m_dpx.WriteHeader ()) {
    error ("Failed to write DPX header");
    return false;
  }

  // user data
  ImageIOParameter *user = m_spec.find_attribute ("dpx:UserData");
  if (user && user->datasize () > 0) {
    if (user->datasize () > 1024 * 1024) {
      error ("User data block size exceeds 1 MB");
      return false;
    }
    // FIXME: write the missing libdpx code
    /*m_dpx.SetUserData (user->datasize ());
    if (!m_dpx.WriteUserData ((void *)user->data ())) {
      error ("Failed to write user data");
      return false;
    }*/
  }

  // reserve space for the image data buffer
  m_buf.reserve (m_bytes * m_spec.height);

  return true;
}
Example #6
0
bool GetFileString::GetTString(std::vector<T>& From, std::vector<T>& To, bool bBigEndian)
{
	typedef eol<T> eol;

	bool ExitCode = true;
	T* ReadBufPtr = ReadPos < ReadSize ? From.data() + ReadPos / sizeof(T) : nullptr;

	To.clear();

	// Обработка ситуации, когда у нас пришёл двойной \r\r, а потом не было \n.
	// В этом случаем считаем \r\r двумя MAC окончаниями строк.
	if (bCrCr)
	{
		To.emplace_back(T(eol::cr));
		bCrCr = false;
	}
	else
	{
		EolType Eol = FEOL_NONE;
		for (;;)
		{
			if (ReadPos >= ReadSize)
			{
				if (!(SrcFile.Read(From.data(), ReadBufCount*sizeof(T), ReadSize) && ReadSize))
				{
					if (To.empty())
					{
						ExitCode = false;
					}
					break;
				}

				if (bBigEndian && sizeof(T) != 1)
				{
					_swab(reinterpret_cast<char*>(From.data()), reinterpret_cast<char*>(From.data()), static_cast<int>(ReadSize));
				}

				ReadPos = 0;
				ReadBufPtr = From.data();
			}
			if (Eol == FEOL_NONE)
			{
				// UNIX
				if (*ReadBufPtr == eol::lf)
				{
					Eol = FEOL_UNIX;
				}
				// MAC / Windows? / Notepad?
				else if (*ReadBufPtr == eol::cr)
				{
					Eol = FEOL_MAC;
				}
			}
			else if (Eol == FEOL_MAC)
			{
				// Windows
				if (*ReadBufPtr == eol::lf)
				{
					Eol = FEOL_WINDOWS;
				}
				// Notepad?
				else if (*ReadBufPtr == eol::cr)
				{
					Eol = FEOL_MAC2;
				}
				else
				{
					break;
				}
			}
			else if (Eol == FEOL_WINDOWS || Eol == FEOL_UNIX)
			{
				break;
			}
			else if (Eol == FEOL_MAC2)
			{
				// Notepad
				if (*ReadBufPtr == eol::lf)
				{
					Eol = FEOL_NOTEPAD;
				}
				else
				{
					// Пришёл \r\r, а \n не пришёл, поэтому считаем \r\r двумя MAC окончаниями строк
					To.pop_back();
					bCrCr = true;
					break;
				}
			}
			else
			{
				break;
			}

			ReadPos += sizeof(T);

			if (To.size() == To.capacity())
				To.reserve(To.size() * 2);

			To.emplace_back(*ReadBufPtr);
			ReadBufPtr++;
		}
	}
	To.push_back(0);
	return ExitCode;
}
Example #7
0
MStatus mapBlendShape::deform(MDataBlock& data, 
							 MItGeometry& itGeo, 
							 const MMatrix& localToWorldMatrix, 
							 unsigned int geomIndex)
{
  MStatus status;

	// get the blendMesh 
	MDataHandle hBlendMesh = data.inputValue( aBlendMesh, &status );
  CHECK_MSTATUS_AND_RETURN_IT( status );
  MObject oBlendMesh = hBlendMesh.asMesh();
  if (oBlendMesh.isNull())
  {
    return MS::kSuccess;
  }

	MFnMesh fnMesh( oBlendMesh, &status );
  CHECK_MSTATUS_AND_RETURN_IT( status );
  MPointArray blendPoints;
  fnMesh.getPoints( blendPoints );

	// get the dirty flags for the input and blendMap
	bool inputGeomClean = data.isClean(inputGeom, &status);
	bool blendMapClean = data.isClean(aBlendMap, &status);

	if (!blendMapClean) {
		lumValues.reserve(itGeo.count());
	}
	
	MDoubleArray uCoords, vCoords;
	MVectorArray resultColors;
	MDoubleArray resultAlphas;

	uCoords.setLength(1);
	vCoords.setLength(1);

	bool hasTextureNode;
	bool useBlendMap = data.inputValue(aUseBlendMap).asBool();
	float blendMapMultiplier = data.inputValue(aBlendMapMultiplier).asFloat();

	if (blendMapMultiplier<=0.0) {
		useBlendMap = false;
	}

	if (useBlendMap) {
		hasTextureNode = MDynamicsUtil::hasValidDynamics2dTexture(thisMObject(), aBlendMap);
	}

	float env = data.inputValue(envelope).asFloat();
  MPoint point;
	float2 uvPoint;
  float w, lum;

  for ( ; !itGeo.isDone(); itGeo.next() )
  {
		lum = 1.0;

		if (useBlendMap) {
			if (!blendMapClean) {
				fnMesh.getUVAtPoint(blendPoints[itGeo.index()], uvPoint);

				if (hasTextureNode) {
					uCoords[0] = uvPoint[0];
					vCoords[0] = uvPoint[1];
					MDynamicsUtil::evalDynamics2dTexture(thisMObject(), aBlendMap, uCoords, vCoords, &resultColors, &resultAlphas);
					lum = float(resultColors[0][0]);
				}
				lumValues[itGeo.index()] = lum;
			} else {
				lum = lumValues[itGeo.index()];
			}
		}

    point = itGeo.position();
    w = weightValue( data, geomIndex, itGeo.index() );
    point += (blendPoints[itGeo.index()] - point) * env * w * lum * blendMapMultiplier;
    itGeo.setPosition( point );
  }

	return MS::kSuccess;
}
Example #8
0
int main(int argc, char *argv[]) {
#ifdef COPP_MACRO_SYS_POSIX
  puts("###################### context coroutine (stack using default allocator[mmap]) ###################");
#elif defined(COPP_MACRO_SYS_WIN)
  puts("###################### context coroutine (stack using default allocator[VirtualAlloc]) ###################");
#else
  puts("###################### context coroutine (stack using default allocator ###################");
#endif
  printf("########## Cmd:");
  for (int i = 0; i < argc; ++i) {
    printf(" %s", argv[i]);
  }
  puts("");

  if (argc > 1) {
    max_task_number = atoi(argv[1]);
  }

  if (argc > 2) {
    switch_count = atoi(argv[2]);
  }

  size_t stack_size = 16 * 1024;
  if (argc > 3) {
    stack_size = atoi(argv[3]) * 1024;
  }

  time_t begin_time = time(NULL);
  clock_t begin_clock = clock();

  // create coroutines
  task_arr.reserve(static_cast<size_t>(max_task_number));
  while (task_arr.size() < static_cast<size_t>(max_task_number)) {
    my_task_t::ptr_t new_task = my_task_t::create(my_task_action, stack_size);
    if (!new_task) {
      fprintf(stderr, "create coroutine task failed, real size is %d.\n", static_cast<int>(task_arr.size()));
      fprintf(stderr, "maybe sysconf [vm.max_map_count] extended.\n");
      max_task_number = static_cast<int>(task_arr.size());
      break;
    }
    task_arr.push_back(new_task);
  }

  time_t end_time = time(NULL);
  clock_t end_clock = clock();
  printf("create %d task, cost time: %d s, clock time: %d ms, avg: %lld ns\n", max_task_number, static_cast<int>(end_time - begin_time),
      CALC_MS_CLOCK(end_clock - begin_clock), CALC_NS_AVG_CLOCK(end_clock - begin_clock, max_task_number));

  begin_time = end_time;
  begin_clock = end_clock;

  // start a task
  for (int i = 0; i < max_task_number; ++i) {
    task_arr[i]->start();
  }

  // yield & resume from runner
  bool continue_flag = true;
  long long real_switch_times = static_cast<long long>(0);

  while (continue_flag) {
    continue_flag = false;
    for (int i = 0; i < max_task_number; ++i) {
      if (false == task_arr[i]->is_completed()) {
        continue_flag = true;
        ++real_switch_times;
        task_arr[i]->resume();
      }
    }
  }

  end_time = time(NULL);
  end_clock = clock();
  printf("switch %d tasks %lld times, cost time: %d s, clock time: %d ms, avg: %lld ns\n", max_task_number, real_switch_times,
      static_cast<int>(end_time - begin_time), CALC_MS_CLOCK(end_clock - begin_clock),
      CALC_NS_AVG_CLOCK(end_clock - begin_clock, real_switch_times));

  begin_time = end_time;
  begin_clock = end_clock;

  task_arr.clear();

  end_time = time(NULL);
  end_clock = clock();
  printf("remove %d tasks, cost time: %d s, clock time: %d ms, avg: %lld ns\n", max_task_number, static_cast<int>(end_time - begin_time),
      CALC_MS_CLOCK(end_clock - begin_clock), CALC_NS_AVG_CLOCK(end_clock - begin_clock, max_task_number));

  return 0;
}
Example #9
0
 AggregatorImpl() {
   m_trie.reserve(4096);
 }
Example #10
0
void compute_gForce(const double theta, Particle::Vector &ptcl, bool verbose = true, bool dump_morton = false)
{
 using namespace std;

 // Setup timer
 using _time = chrono::system_clock;


 // Build octree
 const int n_bodies = ptcl.size();
 static Octree::Body::Vector octBodies;
 octBodies.clear();
 octBodies.reserve(n_bodies);

 const auto t_build_tree_beg = _time::now();
 if (verbose)
  fprintf(stderr, " -- Build octree -- \n");

 vec3 rmin(+HUGE);
 vec3 rmax(-HUGE);

 for (int i = 0; i < n_bodies; i++)
 {
  octBodies.push_back(Octree::Body(ptcl[i],i));
  rmin = mineach(rmin, ptcl[i].pos);
  rmax = maxeach(rmax, ptcl[i].pos);
 }

 const vec3 centre = (rmax + rmin)*0.5;
 const vec3 vsize = rmax - rmin;
 const real size = __max(__max(vsize.x, vsize.y), vsize.z);
 real size2 = 1.0;
 while (size2 > size) size2 *= 0.5;
 while (size2 < size) size2 *= 2.0;


 const int n_nodes = n_bodies;
 Octree tree(centre, size2, n_nodes, theta);
 
 for (int i = 0; i < n_bodies; i++)
 {
  tree.insert(octBodies[i]);
 }
 if (verbose)
  fprintf(stderr, "ncell= %d nnode= %d nleaf= %d n_nodes= %d depth= %d np= %d\n",
    tree.get_ncell(), tree.get_nnode(), tree.get_nleaf(), n_nodes, tree.get_depth(), tree.get_np());
 const auto t_build_tree_end = _time::now();

 const auto t_boundaries_beg = _time::now();
 tree.computeBoundaries();
 if (verbose)
 {
  const boundary root_innerBnd = tree.root_innerBoundary();
  fprintf(stderr, " rootBnd_inner= %g %g %g size= %g %g %g \n",
    root_innerBnd.center().x,
    root_innerBnd.center().y,
    root_innerBnd.center().z,
    root_innerBnd.hlen().x,
    root_innerBnd.hlen().y,
    root_innerBnd.hlen().z);
  const boundary root_outerBnd = tree.root_outerBoundary();
  fprintf(stderr, " rootBnd_outer= %g %g %g size= %g %g %g \n",
    root_outerBnd.center().x,
    root_outerBnd.center().y,
    root_outerBnd.center().z,
    root_outerBnd.hlen().x,
    root_outerBnd.hlen().y,
    root_outerBnd.hlen().z);
  fprintf(stderr, "rootCentre:= %g %g %g rootSize= %g \n",
    tree.get_rootCentre().x,
    tree.get_rootCentre().y,
    tree.get_rootCentre().z,
    tree.get_rootSize());
 }
 const auto t_boundaries_end = _time::now();
 
 const auto t_sanity_check_beg = _time::now();
 assert(tree.sanity_check() == n_bodies);
 const auto t_sanity_check_end = _time::now();

 const auto t_build_leaf_list_beg = _time::now();
 tree.buildLeafList();
 const auto t_build_leaf_list_end = _time::now();
 

 const auto t_build_group_list_beg = _time::now();
 static octGroup::Vector groupList;
 groupList.clear();
 groupList.reserve(tree.nLeaf());
 tree.buildGroupList</* SORT */ 0 ? true : false>(groupList);
 const int ngroup = groupList.size();
 const auto t_build_group_list_end = _time::now();


 if (verbose)
  fprintf(stderr, " Computing multipole \n");
 const auto t_compute_multipole_beg = _time::now();
 const Octree::dMultipole rootM = tree.computeMultipole(ptcl);
 const auto t_compute_multipole_end = _time::now();
 if (verbose)
 {
  fprintf(stderr, " Mass= %g \n", rootM.monopole().mass());
  const vec3 mpos = rootM.monopole().mpos();
  fprintf(stderr, " Monopole= %g %g %g \n", mpos.x, mpos.y, mpos.z);
  fprintf(stderr, " Quadrupole: xx= %g yy= %g zz= %g trace= %g xy= %g xz= %g zz= %g \n",
    rootM.quadrupole().xx(),
    rootM.quadrupole().yy(),
    rootM.quadrupole().zz(),
    rootM.quadrupole().trace(),
    rootM.quadrupole().xy(),
    rootM.quadrupole().xz(),
    rootM.quadrupole().yz());
 }
  
 if (verbose)
  fprintf(stderr, " Computing gForce \n");
 const auto t_compute_gforce_beg = _time::now();
 {
  real  gpot = 0.0;
  double mtot = 0.0;
  double fx = 0, fy = 0, fz = 0;
  unsigned long long npc = 0, npp = 0;
#ifdef _OPENMP
#pragma omp parallel for reduction(+:mtot, gpot, fx, fy, fz, npc, npp)
#endif
  for (int i = 0; i < ngroup; i++)
  {
   const octGroup &group = groupList[i];
   float4 force[NGROUP] __attribute__ ((aligned(64)));

   const std::pair<int, int> ninter = tree.gForce(group, force);
   npp += ninter.first;
   npc += ninter.second;

   for (int j = 0; j < group.nb(); j++)
   {
    const int idx = group[j].idx();
    const Particle &p = ptcl[idx];
    mtot += p.mass;
    fx += p.mass * force[j].x();
    fy += p.mass * force[j].y();
    fz += p.mass * force[j].z();
    gpot += 0.5*p.mass*force[j].w();
   }
  }
  assert(mtot > 0.0);
  if (verbose)
  {
   fprintf(stderr , "<Ng>= %g\n", (double)n_bodies/ngroup);
   fprintf(stderr, " Npp= %g Npc= %g\n",
     (double)npp/n_bodies, (double)npc/n_bodies);
   fprintf(stderr, " mtot= %g ftot= %g %g %g gpot= %g\n",
     mtot, fx/mtot, fy/mtot, fz/mtot, gpot/mtot);
  }
 }
 const auto t_compute_gforce_end = _time::now();

 const auto t_reorder_beg = _time::now();
 {
  if (verbose)
   fprintf(stderr, " -- Morton reorder -- \n");
  static std::vector<int> morton_list;
  morton_list.reserve(n_bodies);
  tree.tree_dump<true>(morton_list);
  if (verbose)
   fprintf(stderr, "morton_list.size()= %d n_bodies= %d\n",
     (int)morton_list.size(), n_bodies);
  for (std::vector<int>::iterator it = morton_list.begin(); it != morton_list.end(); it++)
   assert(*it < n_bodies);
  assert((int)morton_list.size() == n_bodies);
 
  if (verbose)
   fprintf(stderr, " -- Update order -- \n");

  static Particle::Vector sortedPtcl;
  sortedPtcl.clear();
  sortedPtcl.reserve(n_bodies);
  for (std::vector<int>::iterator it = morton_list.begin(); it != morton_list.end(); it++)
  {
   assert(*it < n_bodies);
   sortedPtcl.push_back(ptcl[octBodies[*it].idx()]);
  }
  swap(sortedPtcl,ptcl);
 }
 const auto t_reorder_end = _time::now();


 if (verbose)
 {
  using _time_type = decltype(_time::now());
  auto duration = [](const _time_type& t0, const _time_type& t1)
  {
   return chrono::duration_cast<chrono::duration<double>>(t1-t0).count();
  };
  fprintf(stderr, " Timing info: \n");
  fprintf(stderr, " -------------\n");
  fprintf(stderr, "  Tree:   %g sec \n", duration(t_build_tree_beg, t_build_tree_end));
  fprintf(stderr, "  Boundary: %g sec \n", duration(t_boundaries_beg, t_boundaries_end));
  fprintf(stderr, "  Sanity:  %g sec \n", duration(t_sanity_check_beg, t_sanity_check_end));
  fprintf(stderr, "  LeafList: %g sec \n", duration(t_build_leaf_list_beg, t_build_leaf_list_end));
  fprintf(stderr, "  GroupLst: %g sec \n", duration(t_build_group_list_beg, t_build_group_list_end));
  fprintf(stderr, "  MultiP:  %g sec \n", duration(t_compute_multipole_beg, t_compute_multipole_end));
  fprintf(stderr, "  gForce:  %g sec \n", duration(t_compute_gforce_beg, t_compute_gforce_end));
  fprintf(stderr, "  Reorder: %g sec \n", duration(t_reorder_beg, t_reorder_end));
 }

}
Example #11
0
 Cell() { entries.reserve(16); }
Example #12
0
  void init_exact_species()
  {
   _H2_species_id = 0;
   _N2_species_id = 47;
   _HCNO_species_id = 43;

   _species_exact.reserve(53);
   _species_exact.push_back("H2");
   _species_exact.push_back("H");
   _species_exact.push_back("O");
   _species_exact.push_back("O2");
   _species_exact.push_back("OH");
   _species_exact.push_back("H2O");
   _species_exact.push_back("HO2");
   _species_exact.push_back("H2O2");
   _species_exact.push_back("C");
   _species_exact.push_back("CH");
   _species_exact.push_back("CH2");
   _species_exact.push_back("CH2(S)");
   _species_exact.push_back("CH3");
   _species_exact.push_back("CH4");
   _species_exact.push_back("CO");
   _species_exact.push_back("CO2");
   _species_exact.push_back("HCO");
   _species_exact.push_back("CH2O");
   _species_exact.push_back("CH2OH");
   _species_exact.push_back("CH3O");
   _species_exact.push_back("CH3OH");
   _species_exact.push_back("C2H");
   _species_exact.push_back("C2H2");
   _species_exact.push_back("C2H3");
   _species_exact.push_back("C2H4");
   _species_exact.push_back("C2H5");
   _species_exact.push_back("C2H6");
   _species_exact.push_back("HCCO");
   _species_exact.push_back("CH2CO");
   _species_exact.push_back("HCCOH");
   _species_exact.push_back("N");
   _species_exact.push_back("NH");
   _species_exact.push_back("NH2");
   _species_exact.push_back("NH3");
   _species_exact.push_back("NNH");
   _species_exact.push_back("NO");
   _species_exact.push_back("NO2");
   _species_exact.push_back("N2O");
   _species_exact.push_back("HNO");
   _species_exact.push_back("CN");
   _species_exact.push_back("HCN");
   _species_exact.push_back("H2CN");
   _species_exact.push_back("HCNN");
   _species_exact.push_back("HCNO");
   _species_exact.push_back("HOCN");
   _species_exact.push_back("HNCO");
   _species_exact.push_back("NCO");
   _species_exact.push_back("N2");
   _species_exact.push_back("AR");
   _species_exact.push_back("C3H7");
   _species_exact.push_back("C3H8");
   _species_exact.push_back("CH2CHO");
   _species_exact.push_back("CH3CHO");
  }
 void add( const entry& p )
 {
   if( points.size() == points.capacity() ) { points.reserve( 2048 ); } // quick and dirty
   points.push_back( p );
 }
Example #14
0
template <typename PointT> void
pcl::MinCutSegmentation<PointT>::extract (std::vector <pcl::PointIndices>& clusters)
{
 clusters.clear ();

 bool segmentation_is_possible = initCompute ();
 if ( !segmentation_is_possible )
 {
  deinitCompute ();
  return;
 }

 if ( graph_is_valid_ && unary_potentials_are_valid_ && binary_potentials_are_valid_ )
 {
  clusters.reserve (clusters_.size ());
  std::copy (clusters_.begin (), clusters_.end (), std::back_inserter (clusters));
  deinitCompute ();
  return;
 }

 clusters_.clear ();
 bool success = true;

 if ( !graph_is_valid_ )
 {
  success = buildGraph ();
  if (success == false)
  {
   deinitCompute ();
   return;
  }
  graph_is_valid_ = true;
  unary_potentials_are_valid_ = true;
  binary_potentials_are_valid_ = true;
 }

 if ( !unary_potentials_are_valid_ )
 {
  success = recalculateUnaryPotentials ();
  if (success == false)
  {
   deinitCompute ();
   return;
  }
  unary_potentials_are_valid_ = true;
 }

 if ( !binary_potentials_are_valid_ )
 {
  success = recalculateBinaryPotentials ();
  if (success == false)
  {
   deinitCompute ();
   return;
  }
  binary_potentials_are_valid_ = true;
 }

 //IndexMap index_map = boost::get (boost::vertex_index, *graph_);
 ResidualCapacityMap residual_capacity = boost::get (boost::edge_residual_capacity, *graph_);

 max_flow_ = boost::boykov_kolmogorov_max_flow (*graph_, source_, sink_);

 assembleLabels (residual_capacity);

 deinitCompute ();
}
Example #15
0
 void CompleteLinkage::operator()(DistanceMatrix<float> & original_distance, std::vector<BinaryTreeNode> & cluster_tree, const float threshold /*=1*/) const
 {
  // attention: clustering process is done by clustering the indices
  // pointing to elements in inputvector and distances in inputmatrix

  // input MUST have >= 2 elements!
  if (original_distance.dimensionsize() < 2)
  {
   throw ClusterFunctor::InsufficientInput(__FILE__, __LINE__, OPENMS_PRETTY_FUNCTION, "Distance matrix to start from only contains one element");
  }

  std::vector<std::set<Size> > clusters(original_distance.dimensionsize());
  for (Size i = 0; i < original_distance.dimensionsize(); ++i)
  {
   clusters[i].insert(i);
  }

  cluster_tree.clear();
  cluster_tree.reserve(original_distance.dimensionsize() - 1);

  // Initial minimum-distance pair
  original_distance.updateMinElement();
  std::pair<Size, Size> min = original_distance.getMinElementCoordinates();

  Size overall_cluster_steps(original_distance.dimensionsize());
  startProgress(0, original_distance.dimensionsize(), "clustering data");

  while (original_distance(min.first, min.second) < threshold)
  {
   //grow the tree
   cluster_tree.push_back(BinaryTreeNode(*(clusters[min.second].begin()), *(clusters[min.first].begin()), original_distance(min.first, min.second)));
   if (cluster_tree.back().left_child > cluster_tree.back().right_child)
   {
    std::swap(cluster_tree.back().left_child, cluster_tree.back().right_child);
   }

   if (original_distance.dimensionsize() > 2)
   {
    //pick minimum-distance pair i,j and merge them

    //pushback elements of second to first (and then erase second)
    clusters[min.second].insert(clusters[min.first].begin(), clusters[min.first].end());
    // erase first one
    clusters.erase(clusters.begin() + min.first);

    //update original_distance matrix
    //complete linkage: new distance between clusters is the minimum distance between elements of each cluster
    //lance-williams update for d((i,j),k): 0.5* d(i,k) + 0.5* d(j,k) + 0.5* |d(i,k)-d(j,k)|
    for (Size k = 0; k < min.second; ++k)
    {
     float dik = original_distance.getValue(min.first, k);
     float djk = original_distance.getValue(min.second, k);
     original_distance.setValueQuick(min.second, k, (0.5f * dik + 0.5f * djk + 0.5f * std::fabs(dik - djk)));
    }
    for (Size k = min.second + 1; k < original_distance.dimensionsize(); ++k)
    {
     float dik = original_distance.getValue(min.first, k);
     float djk = original_distance.getValue(min.second, k);
     original_distance.setValueQuick(k, min.second, (0.5f * dik + 0.5f * djk + 0.5f * std::fabs(dik - djk)));
    }

    //reduce
    original_distance.reduce(min.first);

    //update minimum-distance pair
    original_distance.updateMinElement();

    //get new min-pair
    min = original_distance.getMinElementCoordinates();
   }
   else
   {
    break;
   }
   setProgress(overall_cluster_steps - original_distance.dimensionsize());

   //repeat until only two cluster remains or threshold exceeded, last step skips matrix operations
  }
  //fill tree with dummy nodes
  Size sad(*clusters.front().begin());
  for (Size i = 1; i < clusters.size() && (cluster_tree.size() < cluster_tree.capacity()); ++i)
  {
   cluster_tree.push_back(BinaryTreeNode(sad, *clusters[i].begin(), -1.0));
  }
  //~ while(cluster_tree.size() < cluster_tree.capacity())
  //~ {
  //~ cluster_tree.push_back(BinaryTreeNode(0,1,-1.0));
  //~ }

  endProgress();
 }
Example #16
0
 void create_palette(std::vector<rgb> & palette)
 {
   reduce();
   palette.reserve(colors_);
   create_palette(palette, root_);
 }
Example #17
0
  void SimulatorFullyImplicitBlackoilPolymer<GridT>::
  computeRepRadiusPerfLength(const Opm::EclipseState&    eclipseState,
                const size_t          timeStep,
                const GridT&          grid,
                std::vector<double>&      wells_rep_radius,
                std::vector<double>&      wells_perf_length,
                std::vector<double>&      wells_bore_diameter)
  {

    // TODO, the function does not work for parallel running
    // to be fixed later.
    int number_of_cells = Opm::UgGridHelpers::numCells(grid);
    const int* global_cell = Opm::UgGridHelpers::globalCell(grid);
    const int* cart_dims = Opm::UgGridHelpers::cartDims(grid);
    auto cell_to_faces = Opm::UgGridHelpers::cell2Faces(grid);
    auto begin_face_centroids = Opm::UgGridHelpers::beginFaceCentroids(grid);

    if (eclipseState.getSchedule().numWells() == 0) {
      OPM_MESSAGE("No wells specified in Schedule section, "
            "initializing no wells");
      return;
    }

    const size_t n_perf = wells_rep_radius.size();

    wells_rep_radius.clear();
    wells_perf_length.clear();
    wells_bore_diameter.clear();

    wells_rep_radius.reserve(n_perf);
    wells_perf_length.reserve(n_perf);
    wells_bore_diameter.reserve(n_perf);

    std::map<int,int> cartesian_to_compressed;

    setupCompressedToCartesian(global_cell, number_of_cells,
                  cartesian_to_compressed);

    const auto& schedule = eclipseState.getSchedule();
    auto wells      = schedule.getWells(timeStep);

    int well_index = 0;

    for (auto wellIter= wells.begin(); wellIter != wells.end(); ++wellIter) {
       const auto* well = (*wellIter);

       if (well->getStatus(timeStep) == WellCommon::SHUT) {
         continue;
       }
       {  // COMPDAT handling
         const auto& completionSet = well->getCompletions(timeStep);
         for (size_t c=0; c<completionSet.size(); c++) {
           const auto& completion = completionSet.get(c);
           if (completion.getState() == WellCompletion::OPEN) {
             int i = completion.getI();
             int j = completion.getJ();
             int k = completion.getK();

             const int* cpgdim = cart_dims;
             int cart_grid_indx = i + cpgdim[0]*(j + cpgdim[1]*k);
             std::map<int, int>::const_iterator cgit = cartesian_to_compressed.find(cart_grid_indx);
             if (cgit == cartesian_to_compressed.end()) {
               OPM_THROW(std::runtime_error, "Cell with i,j,k indices " << i << ' ' << j << ' '
                    << k << " not found in grid (well = " << well->name() << ')');
             }
             int cell = cgit->second;

             {
               double radius = 0.5*completion.getDiameter();
               if (radius <= 0.0) {
                 radius = 0.5*unit::feet;
                 OPM_MESSAGE("**** Warning: Well bore internal radius set to " << radius);
               }

               const std::array<double, 3> cubical =
               WellsManagerDetail::getCubeDim<3>(cell_to_faces, begin_face_centroids, cell);

               WellCompletion::DirectionEnum direction = completion.getDirection();

               double re; // area equivalent radius of the grid block
               double perf_length; // the length of the well perforation

               switch (direction) {
                 case Opm::WellCompletion::DirectionEnum::X:
                   re = std::sqrt(cubical[1] * cubical[2] / M_PI);
                   perf_length = cubical[0];
                   break;
                 case Opm::WellCompletion::DirectionEnum::Y:
                   re = std::sqrt(cubical[0] * cubical[2] / M_PI);
                   perf_length = cubical[1];
                   break;
                 case Opm::WellCompletion::DirectionEnum::Z:
                   re = std::sqrt(cubical[0] * cubical[1] / M_PI);
                   perf_length = cubical[2];
                   break;
                 default:
                   OPM_THROW(std::runtime_error, " Dirtecion of well is not supported ");
               }

               double repR = std::sqrt(re * radius);
               wells_rep_radius.push_back(repR);
               wells_perf_length.push_back(perf_length);
               wells_bore_diameter.push_back(2. * radius);
             }
           } else {
             if (completion.getState() != WellCompletion::SHUT) {
               OPM_THROW(std::runtime_error, "Completion state: " << WellCompletion::StateEnum2String( completion.getState() ) << " not handled");
             }
           }

         }
      }
      well_index++;
    }
  }
void GenerateSphereGeometry(IRenderDevice *pDevice,
              const float fEarthRadius,
              int iGridDimension, 
              const int iNumRings,
              class ElevationDataSource *pDataSource,
              float fSamplingStep,
              float fSampleScale,
              std::vector<HemisphereVertex> &VB,
              std::vector<Uint32> &StitchIB,
              std::vector<RingSectorMesh> &SphereMeshes)
{
  if( (iGridDimension - 1) % 4 != 0 )
  {
    VERIFY_EXPR(false);
    iGridDimension = RenderingParams().m_iRingDimension;
  }
  const int iGridMidst = (iGridDimension-1)/2;
  const int iGridQuart = (iGridDimension-1)/4;

  const int iLargestGridScale = iGridDimension << (iNumRings-1);
  
  RingMeshBuilder RingMeshBuilder(pDevice, VB, iGridDimension, SphereMeshes);

  int iStartRing = 0;
  VB.reserve( (iNumRings-iStartRing) * iGridDimension * iGridDimension );
  for(int iRing = iStartRing; iRing < iNumRings; ++iRing)
  {
    int iCurrGridStart = (int)VB.size();
    VB.resize(VB.size() + iGridDimension * iGridDimension);
    float fGridScale = 1.f / (float)(1<<(iNumRings-1 - iRing));
    // Fill vertex buffer
    for(int iRow = 0; iRow < iGridDimension; ++iRow)
      for(int iCol = 0; iCol < iGridDimension; ++iCol)
      {
        auto &CurrVert = VB[iCurrGridStart + iCol + iRow*iGridDimension];
        auto &f3Pos = CurrVert.f3WorldPos;
        f3Pos.x = static_cast<float>(iCol) / static_cast<float>(iGridDimension-1);
        f3Pos.z = static_cast<float>(iRow) / static_cast<float>(iGridDimension-1);
        f3Pos.x = f3Pos.x*2 - 1;
        f3Pos.z = f3Pos.z*2 - 1;
        f3Pos.y = 0;
        float fDirectionScale = 1;
        if( f3Pos.x != 0 || f3Pos.z != 0 )
        {
          float fDX = fabs(f3Pos.x);
          float fDZ = fabs(f3Pos.z);
          float fMaxD = std::max(fDX, fDZ);
          float fMinD = std::min(fDX, fDZ);
          float fTan = fMinD/fMaxD;
          fDirectionScale = 1 / sqrt(1 + fTan*fTan);
        }
      
        f3Pos.x *= fDirectionScale*fGridScale;
        f3Pos.z *= fDirectionScale*fGridScale;
        f3Pos.y = sqrt( std::max(0.f, 1.f - (f3Pos.x*f3Pos.x + f3Pos.z*f3Pos.z)) );

        f3Pos.x *= fEarthRadius;
        f3Pos.z *= fEarthRadius;
        f3Pos.y *= fEarthRadius;

        ComputeVertexHeight(CurrVert, pDataSource, fSamplingStep, fSampleScale);
        f3Pos.y -= fEarthRadius;
      }

    // Align vertices on the outer boundary
    if( iRing < iNumRings-1 )
    {
      for(int i=1; i < iGridDimension-1; i+=2)
      {
        // Top & bottom boundaries
        for(int iRow=0; iRow < iGridDimension; iRow += iGridDimension-1)
        {
          const auto &V0 = VB[iCurrGridStart + i - 1 + iRow*iGridDimension].f3WorldPos;
             auto &V1 = VB[iCurrGridStart + i + 0 + iRow*iGridDimension].f3WorldPos;
          const auto &V2 = VB[iCurrGridStart + i + 1 + iRow*iGridDimension].f3WorldPos;
          V1 = (V0+V2)/2.f;
        }

        // Left & right boundaries
        for(int iCol=0; iCol < iGridDimension; iCol += iGridDimension-1)
        {
          const auto &V0 = VB[iCurrGridStart + iCol + (i - 1)*iGridDimension].f3WorldPos;
             auto &V1 = VB[iCurrGridStart + iCol + (i + 0)*iGridDimension].f3WorldPos;
          const auto &V2 = VB[iCurrGridStart + iCol + (i + 1)*iGridDimension].f3WorldPos;
          V1 = (V0+V2)/2.f;
        }
      }


      // Add triangles stitching this ring with the next one
      int iNextGridStart = (int)VB.size();
      VERIFY_EXPR( iNextGridStart == iCurrGridStart + iGridDimension*iGridDimension);

      // Bottom boundary
      for(int iCol=0; iCol < iGridDimension-1; iCol += 2)
      {
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2) + iGridQuart * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+1) + 0 * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+0) + 0 * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2) + iGridQuart * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+2) + 0 * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+1) + 0 * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2)  + iGridQuart * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2+1) + iGridQuart * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+2) + 0 * iGridDimension); 
      }

      // Top boundary
      for(int iCol=0; iCol < iGridDimension-1; iCol += 2)
      {
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+0) + (iGridDimension-1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+1) + (iGridDimension-1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2) + iGridQuart* 3 * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+1) + (iGridDimension-1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+2) + (iGridDimension-1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2) + iGridQuart* 3 * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iCol+2) + (iGridDimension-1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2 + 1) + iGridQuart* 3 * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + (iGridQuart + iCol/2)   + iGridQuart* 3 * iGridDimension); 
      }

      // Left boundary
      for(int iRow=0; iRow < iGridDimension-1; iRow += 2)
      {
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart + (iGridQuart+ iRow/2) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + 0 + (iRow+0) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + 0 + (iRow+1) * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart + (iGridQuart+ iRow/2) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + 0 + (iRow+1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + 0 + (iRow+2) * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart + (iGridQuart + iRow/2 + 1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart + (iGridQuart + iRow/2)   * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + 0 + (iRow+2) * iGridDimension); 
      }

      // Right boundary
      for(int iRow=0; iRow < iGridDimension-1; iRow += 2)
      {
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iGridDimension-1) + (iRow+1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iGridDimension-1) + (iRow+0) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart*3 + (iGridQuart+ iRow/2) * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iGridDimension-1) + (iRow+2) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iGridDimension-1) + (iRow+1) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart*3 + (iGridQuart+ iRow/2) * iGridDimension); 

        StitchIB.push_back(iCurrGridStart + (iGridDimension-1) + (iRow+2) * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart*3 + (iGridQuart+ iRow/2)   * iGridDimension); 
        StitchIB.push_back(iNextGridStart + iGridQuart*3 + (iGridQuart+ iRow/2 + 1) * iGridDimension); 
      }
    }


    // Generate indices for the current ring
    if( iRing == 0 )
    {
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, 0,          0, iGridMidst+1, iGridMidst+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridMidst,     0, iGridMidst+1, iGridMidst+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, 0,     iGridMidst, iGridMidst+1, iGridMidst+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridMidst, iGridMidst, iGridMidst+1, iGridMidst+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
    }
    else
    {
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,      0,      0,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,  iGridQuart,      0,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);

      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,  iGridMidst,      0,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridQuart*3,      0,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
                    
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,      0,  iGridQuart,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,      0,  iGridMidst,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
                    
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridQuart*3,  iGridQuart,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridQuart*3,  iGridMidst,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);

      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,      0, iGridQuart*3,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,  iGridQuart, iGridQuart*3,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_01_TO_10);

      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart,  iGridMidst, iGridQuart*3,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
      RingMeshBuilder.CreateMesh( iCurrGridStart, iGridQuart*3, iGridQuart*3,  iGridQuart+1, iGridQuart+1, QUAD_TRIANG_TYPE_00_TO_11);
    }
  }
  
  // We do not need per-vertex normals as we use normal map to shade terrain
  // Sphere tangent vertex are computed in the shader
#if 0
  // Compute normals
  const float3 *pV0 = nullptr;
  const float3 *pV1 = &VB[ IB[0] ].f3WorldPos;
  const float3 *pV2 = &VB[ IB[1] ].f3WorldPos;
  float fSign = +1;
  for(Uint32 Ind=2; Ind < m_uiIndicesInIndBuff; ++Ind)
  {
    fSign = -fSign;
    pV0 = pV1;
    pV1 = pV2;
    pV2 = &VB[ IB[Ind] ].f3WorldPos;
    float3 Rib0 = *pV0 - *pV1;
    float3 Rib1 = *pV1 - *pV2;
    float3 TriN;
    D3DXVec3Cross(&TriN, &Rib0, &Rib1);
    float fLength = D3DXVec3Length(&TriN);
    if( fLength > 0.1 )
    {
      TriN /= fLength*fSign;
      for(int i=-2; i <= 0; ++i)
        VB[ IB[Ind+i] ].f3Normal += TriN;
    }
  }
  for(auto VBIt=VB.begin(); VBIt != VB.end(); ++VBIt)
  {
    float fLength = D3DXVec3Length(&VBIt->f3Normal);
    if( fLength > 1 )
      VBIt->f3Normal /= fLength;
  }

  // Adjust normals on boundaries
  for(int iRing = iStartRing; iRing < iNumRings-1; ++iRing)
  {
    int iCurrGridStart = (iRing-iStartRing) * iGridDimension*iGridDimension;
    int iNextGridStart = (iRing-iStartRing+1) * iGridDimension*iGridDimension;
    for(int i=0; i < iGridDimension; i+=2)
    {
      for(int Bnd=0; Bnd < 2; ++Bnd)
      {
        const int CurrGridOffsets[] = {0, iGridDimension-1};
        const int NextGridPffsets[] = {iGridQuart, iGridQuart*3};
        // Left and right boundaries
        {
          auto &CurrGridN = VB[iCurrGridStart + CurrGridOffsets[Bnd] + i*iGridDimension].f3Normal;
          auto &NextGridN = VB[iNextGridStart + NextGridPffsets[Bnd] + (iGridQuart+i/2)*iGridDimension].f3Normal;
          auto NewN = CurrGridN + NextGridN;
          D3DXVec3Normalize(&NewN, &NewN);
          CurrGridN = NextGridN = NewN;
          if( i > 1 )
          {
            auto &PrevCurrGridN = VB[iCurrGridStart + CurrGridOffsets[Bnd] + (i-2)*iGridDimension].f3Normal;
            auto MiddleN = PrevCurrGridN + NewN;
            D3DXVec3Normalize( &VB[iCurrGridStart + CurrGridOffsets[Bnd] + (i-1)*iGridDimension].f3Normal, &MiddleN);
          }
        }

        // Bottom and top boundaries
        {
          auto &CurrGridN = VB[iCurrGridStart +        i + CurrGridOffsets[Bnd]*iGridDimension].f3Normal;
          auto &NextGridN = VB[iNextGridStart + (iGridQuart+i/2) + NextGridPffsets[Bnd]*iGridDimension].f3Normal;
          auto NewN = CurrGridN + NextGridN;
          D3DXVec3Normalize(&NewN, &NewN);
          CurrGridN = NextGridN = NewN;
          if( i > 1 )
          {
            auto &PrevCurrGridN = VB[iCurrGridStart + (i-2) + CurrGridOffsets[Bnd]*iGridDimension].f3Normal;
            auto MiddleN = PrevCurrGridN + NewN;
            D3DXVec3Normalize( &VB[iCurrGridStart + (i-1) + CurrGridOffsets[Bnd]*iGridDimension].f3Normal, &MiddleN);
          }
        }
      }
    }
  }
#endif
}
Example #19
0
void MetaDirectory::getMetaData(std::vector<CPtr<MetaData> > &resul) const noexcept
{
  resul.resize(0);
  resul.reserve(m_Content.size());
  resul.insert(resul.begin(), m_Content.begin(), m_Content.end());
}
void MONEEWorldObserver::reset()
{
  double tmpReal = 0;
  int tmpInt = 0;
  gProperties.checkAndGetPropertyValue("gMaxCommDist", &tmpReal, true);
  gMaxCommDistSquared = tmpReal * tmpReal;

  gProperties.checkAndGetPropertyValue("gColorChangeTarget", &tmpInt, true);
  _colorChangeTarget = tmpInt;
  gProperties.checkAndGetPropertyValue("gColorChangeIteration", &tmpInt, true);
  _colorChangeIteration = tmpInt;

  gUseDitchSensors = false;

  G_COLOR_WHITE = SDL_MapRGB(gForegroundImage->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);

  // initialize squared distance matrix
  gDistSquared.assign(gAgentCounter * gAgentCounter, .0);
  //for (int i = 0; i != gAgentCounter; i++) (gDistSquared.at(i)).reserve(gAgentCounter);

  // initialize communication network data
  gBoolRadioNetworkArray.assign(gAgentCounter * gAgentCounter, true);
  //for (int i = 0; i != gAgentCounter; i++) (gRadioNetworkArray.at(i)).reserve(gAgentCounter);

  if (gEnergyMode) {
    // Should be declared before agent models are created
    gProperties.checkAndGetPropertyValue("gPuckColors", &gPuckColors, true);

    double w = 10.0; //gBackgroundImage-
    double h = gBackgroundImage->h;

    gPuckMap.resize(w);
    for (int i = 0; i < w; i++) gPuckMap[i].resize(h);

    double xMean, yMean, xSigma, ySigma;

    std::vector<int> puckCount;
    puckCount.reserve(gPuckColors);
    gPuckGens.reserve(gPuckColors);

    gPuckCount = 0;

    for (int puckGenIdx = 0; puckGenIdx < gPuckColors; puckGenIdx++) {
      std::stringstream ss;
      ss << "puckGen[" << puckGenIdx << "]";
      std::string base = ss.str();
      gProperties.checkAndGetPropertyValue(base +".xMean", &tmpReal, true);
      xMean = w * tmpReal;
      gProperties.checkAndGetPropertyValue(base + ".yMean", &tmpReal, true);
      yMean = h * tmpReal;
      gProperties.checkAndGetPropertyValue(base + ".xSigma", &tmpReal, true);
      xSigma = w * tmpReal;
      gProperties.checkAndGetPropertyValue(base + ".ySigma", &tmpReal, true);
      ySigma = h * tmpReal;
      PuckGen newPuckGen(xMean, yMean, xSigma, ySigma, Puck::PALETTE[puckGenIdx]);
      gPuckGens.push_back(newPuckGen);

      gProperties.checkAndGetPropertyValue(base + ".count", &tmpInt, true);
      puckCount.push_back(tmpInt);
      gPuckCount += tmpInt;
    }

    gPucks.reserve(gPuckCount);

    for (Uint8 i = 0; i < puckCount.size(); i++) {
      int pucksToGo = puckCount[i];
      while (pucksToGo > 0) {
        Puck newPuck(&gPuckGens[i]);
        gPucks.push_back(newPuck);
        pucksToGo--;
      }
    }
  }

  gUseDitchSensors = false;

  G_COLOR_WHITE = SDL_MapRGB(gForegroundImage->format, 0xFF, 0xFF, 0xFF);

  if (gEnergyMode) {
    // Randomly place pucks on the field.
    for (int i = 0; i < gPuckCount; i++) {
      gPucks[i].replace(false);
    }
  }


  timer = new Timer();
  timer->start();
}
Example #21
0
inline void test() {
  std::cout << "Testing cache misses ..." << std::endl;
  static std::vector<int> source;
  source.reserve(getTestSize());
  for (int i = 0; i < getTestSize(); ++i)
    source.push_back(i);
  
  std::random_shuffle(source.begin(), source.end());

  auto test0 = [&]{
    std::vector<int> vecStd;
    vecStd.reserve(source.size());
    for (int i = 0; i < getTestSize(); ++i)
      vecStd.push_back(source[i]);
    eraseContainer(vecStd);
  };
  
  auto test1 = [&]{
    std::list<int> listStd;
    for (int i = 0; i < getTestSize(); ++i)
      listStd.push_back(source[i]);
    eraseContainer(listStd);
  };
  
  auto test2 = [&]{
    Vector<int> vecCustom;
    vecCustom.reset((int)getTestSize());
    for (int i = 0; i < getTestSize(); ++i)
      vecCustom.add(source[i]);
    eraseContainer(vecCustom);
  };
  
  auto test3 = [&]{
    List<int> listCustom;
    for (int i = 0; i < getTestSize(); ++i)
      listCustom.add(source[i]);

    eraseContainer(listCustom);
  };
  
  //-----
  
  auto numRuns = 256;
  auto l1size = 32 * 1024 / sizeof(float) /*ints*/;
  auto size = l1size * 16;
  std::unique_ptr<float[]> array(new float[size]);
  std::fill(array.get(), array.get() + size, 0.f);
  
  auto test4 = [&] {
    for (int i=0; i<numRuns; i++)
      for (int j=0; j<size; j++)
        array[j] = 2.3*array[j]+1.2;
  };
  
  auto test5 = [&] {
    int blockstart = 0;
    const auto numBuckets = size/l1size;
    for (int b=0; b<numBuckets; b++) {
      for (int i=0; i<numRuns; i++) {
        for (int j=0; j<l1size; j++)
          array[blockstart+j] = 2.3*array[blockstart+j]+1.2;
      }
      blockstart += l1size;
    }
  };
  
  ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t std::vector", test0);
  ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t std::list", test1);
  ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t custom vector", test2);
  ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t custom vector", test3);
  //ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t linear add", test4);
  //ADD_BENCHMARK("CacheMiss \t bucket add", test5);

  benchpress::run_benchmarks(benchpress::options());
  
}
Example #22
0
// ------------------------------------------------------------------------------------------------
void GetImporterInstanceList(std::vector< BaseImporter* >& out)
{
	// ----------------------------------------------------------------------------
	// Add an instance of each worker class here
	// (register_new_importers_here)
	// ----------------------------------------------------------------------------
	out.reserve(64);
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_X_IMPORTER)
	out.push_back( new XFileImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_OBJ_IMPORTER)
	out.push_back( new ObjFileImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_3DS_IMPORTER)
	out.push_back( new Discreet3DSImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MD3_IMPORTER)
	out.push_back( new MD3Importer());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MD2_IMPORTER)
	out.push_back( new MD2Importer());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_PLY_IMPORTER)
	out.push_back( new PLYImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MDL_IMPORTER)
	out.push_back( new MDLImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_ASE_IMPORTER)
	out.push_back( new ASEImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_HMP_IMPORTER)
	out.push_back( new HMPImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_SMD_IMPORTER)
	out.push_back( new SMDImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MDC_IMPORTER)
	out.push_back( new MDCImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MD5_IMPORTER)
	out.push_back( new MD5Importer());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_STL_IMPORTER)
	out.push_back( new STLImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_LWO_IMPORTER)
	out.push_back( new LWOImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_DXF_IMPORTER)
	out.push_back( new DXFImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_NFF_IMPORTER)
	out.push_back( new NFFImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_RAW_IMPORTER)
	out.push_back( new RAWImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_OFF_IMPORTER)
	out.push_back( new OFFImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_AC_IMPORTER)
	out.push_back( new AC3DImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_BVH_IMPORTER)
	out.push_back( new BVHLoader());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_IRRMESH_IMPORTER)
	out.push_back( new IRRMeshImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_IRR_IMPORTER)
	out.push_back( new IRRImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_Q3D_IMPORTER)
	out.push_back( new Q3DImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_B3D_IMPORTER)
	out.push_back( new B3DImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_COLLADA_IMPORTER)
	out.push_back( new ColladaLoader());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_TERRAGEN_IMPORTER)
	out.push_back( new TerragenImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_CSM_IMPORTER)
	out.push_back( new CSMImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_3D_IMPORTER)
	out.push_back( new UnrealImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_LWS_IMPORTER)
	out.push_back( new LWSImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_OGRE_IMPORTER)
	out.push_back( new Ogre::OgreImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_MS3D_IMPORTER)
	out.push_back( new MS3DImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_COB_IMPORTER)
	out.push_back( new COBImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_BLEND_IMPORTER)
	out.push_back( new BlenderImporter());
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_Q3BSP_IMPORTER)
	out.push_back( new Q3BSPFileImporter() );
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_NDO_IMPORTER)
	out.push_back( new NDOImporter() );
#endif
#if (!defined ASSIMP_BUILD_NO_IFC_IMPORTER)
	out.push_back( new IFCImporter() );
#endif
#if ( !defined ASSIMP_BUILD_NO_XGL_IMPORTER )
	out.push_back( new XGLImporter() );
#endif
#if ( !defined ASSIMP_BUILD_NO_FBX_IMPORTER )
	out.push_back( new FBXImporter() );
#endif
#if ( !defined ASSIMP_BUILD_NO_ASSBIN_IMPORTER )
	out.push_back( new AssbinImporter() );
#endif
}
Example #23
0
bool Punycode::decodePunycode(StringRef InputPunycode,
               std::vector<uint32_t> &OutCodePoints) {
 OutCodePoints.clear();
 OutCodePoints.reserve(InputPunycode.size());

 // -- Build the decoded string as UTF32 first because we need random access.
 uint32_t n = initial_n;
 int i = 0;
 int bias = initial_bias;
 /// let output = an empty string indexed from 0
 // consume all code points before the last delimiter (if there is one)
 // and copy them to output,
 size_t lastDelimiter = InputPunycode.find_last_of(delimiter);
 if (lastDelimiter != StringRef::npos) {
  for (char c : InputPunycode.slice(0, lastDelimiter)) {
   // fail on any non-basic code point
   if (static_cast<unsigned char>(c) > 0x7f)
    return true;
   OutCodePoints.push_back(c);
  }
  // if more than zero code points were consumed then consume one more
  // (which will be the last delimiter)
  InputPunycode =
    InputPunycode.slice(lastDelimiter + 1, InputPunycode.size());
 }
 
 while (!InputPunycode.empty()) {
  int oldi = i;
  int w = 1;
  for (int k = base; ; k += base) {
   // consume a code point, or fail if there was none to consume
   if (InputPunycode.empty())
    return true;
   char codePoint = InputPunycode.front();
   InputPunycode = InputPunycode.slice(1, InputPunycode.size());
   // let digit = the code point's digit-value, fail if it has none
   int digit = digit_index(codePoint);
   if (digit < 0)
    return true;
   
   i = i + digit * w;
   int t = k <= bias ? tmin
      : k >= bias + tmax ? tmax
      : k - bias;
   if (digit < t)
    break;
   w = w * (base - t);
  }
  bias = adapt(i - oldi, OutCodePoints.size() + 1, oldi == 0);
  n = n + i / (OutCodePoints.size() + 1);
  i = i % (OutCodePoints.size() + 1);
  // if n is a basic code point then fail
  if (n < 0x80)
   return true;
  // insert n into output at position i
  OutCodePoints.insert(OutCodePoints.begin() + i, n);
  i++;
 }
 
 return true;
}
unsigned int RangeDetector::computeInterestPoints(const LaserReading& reading, const std::vector<double>& signal, std::vector<InterestPoint*>& point, 
						 std::vector< std::vector<unsigned int> >& indexes, std::vector<unsigned int>& maxRangeMapping) const
{
  point.clear();
  point.reserve(reading.getRho().size());
  const std::vector<Point2D>& worldPoints = reading.getWorldCartesian();
  for(unsigned int i = 0; i < indexes.size(); i++){
		for(unsigned int j = 0; j < indexes[i].size(); j++){
			OrientedPoint2D pose;
			unsigned int pointIndex = maxRangeMapping[indexes[i][j]];
			
			// Reomoving the detection in the background and pushing it to the foreground
			double rangeBefore = (pointIndex > 1)? reading.getRho()[pointIndex - 1] : reading.getMaxRange();
			double rangeAfter = (pointIndex < worldPoints.size() - 1)? reading.getRho()[pointIndex + 1] : reading.getMaxRange();
			double rangeCurrent = reading.getRho()[pointIndex];
			if(rangeBefore < rangeAfter){
				if(rangeBefore < rangeCurrent){
					pointIndex = pointIndex - 1;
				}
			} else if(rangeAfter < rangeCurrent){
				pointIndex = pointIndex + 1;
			}
			
			// Removing max range reading
			if(reading.getRho()[pointIndex] >= reading.getMaxRange()){
				continue;
			}

			pose.x = (reading.getWorldCartesian()[pointIndex]).x;
			pose.y = (reading.getWorldCartesian()[pointIndex]).y;
			pose.theta = 0.0;
			
			bool exists = false;
			for(unsigned int k = 0; !exists && k < point.size(); k++){
				exists = exists || (fabs(pose.x - point[k]->getPosition().x) <= 0.2 && fabs(pose.y - point[k]->getPosition().y) <= 0.2);
			}
			if(exists) continue;

	  unsigned int first = indexes[i][j] - floor((int)m_filterBank[i].size()/2.0);
	  unsigned int last = indexes[i][j] + floor((int)m_filterBank[i].size()/2.0);
	  std::vector<Point2D> support(last - first + 1);
	  for(unsigned int p = 0; p < support.size(); p++) {
		support[p] = Point2D(worldPoints[maxRangeMapping[p + first]]);
	  }
			
			LineParameters param = computeNormals(support);
			pose.theta = normAngle(param.alpha, - M_PI);

			double maxDistance = -1e20;
			for(unsigned int k = 0; k < support.size(); k++){
				double distance = sqrt((pose.x - support[k].x)*(pose.x - support[k].x) + (pose.y - support[k].y)*(pose.y - support[k].y));
				maxDistance = maxDistance < distance ? distance : maxDistance;
			}
			InterestPoint *interest = new InterestPoint(pose, maxDistance);
	// 	  InterestPoint *interest = new InterestPoint(pose, m_scales[i]);
			interest->setScaleLevel(i);
			interest->setSupport(support);
			point.push_back(interest);
		}
  }
  return point.size();
}
void compositionSpace::createComposition()
{
 //Variables

 /*util*/    int  util2ThirdOfCycleAmount;
 /*util*/    int  utilCCInt;

 //Init

 /*inten*/   float phaseOfIntensitySine=0.;
 /*inten*/   int  intensityAureanProg=0;
 /*inten*/   int  intenHistoryX=0;
 /*inten*/   int  intenHistoryY=0;
 /*counter*/  int  createCompositionUtilCounter=0;//Global index

 /*GlobalParam*/   cyclePhase=0;
 /*GlobalParam*/   addtoSineIWNeedChange.reserve(TOTALVOICEAMOUNT);
 /*GlobalParam*/   totalLength=0;

 for(int i=0;i<TOTALVOICEAMOUNT;i++){
 /*GlobalParam*/   addtoSineIWNeedChange[i] = 0;
 }

 /*GlobalParam*/   loopLimit = 0;

 /*GlobalParam*/   totalVoiceAmount = TOTALVOICEAMOUNT;


 /*GlobalParam*/   globalIntensityX.reserve(2000);
 /*GlobalParam*/   globalIntensityY.reserve(2000);//dummy

 /*GlobalParam*/   compositionInfo.reserve(3);
            //reserve seq //Generation

 cycleAmount=(3+(rand()%4))*2; //amount of cycles
 std::cout << "cycles " << cycleAmount << std::endl;

 //This needs to be initialized after the number of cycles has been decided
 /*GlobalParam*/   compositionInfo[0].reserve(cycleAmount);
            //[0] is the amount of voices
 /*GlobalParam*/   compositionInfo[1].reserve(cycleAmount);
            //[1] is the length of the cycle in notes
 /*GlobalParam*/   compositionInfo[2].reserve(cycleAmount);
            //[2] is the length of the cycle in repetitions

 /*GlobalParam2*/   voiceSeq.reserve(totalVoiceAmount);

 /*util*/ util2ThirdOfCycleAmount=(int)(2*cycleAmount/3);

 for(int i=0;i<cycleAmount;i++){

  compositionInfo[0][i]=std::min((int)(intensityAureanProg/8),3)+1;//voices
  std::cout << "voices " << compositionInfo[0][i] << std::endl;

  /*util*/utilCCInt=rand()%(((intensityAureanProg%3)+2)+2);
  compositionInfo[1][i]=2+utilCCInt;//notes
  /*length*/totalLength+=compositionInfo[1][i];//add notes to total length

  /*util*/utilCCInt=rand()%3;
  compositionInfo[2][i]=2+utilCCInt;//repetitions

  // golden ratio * sine + random

  for(int ii=0;ii<compositionInfo[1][i];ii++){

   //Golden ratio

   //The intensity grows for the first 2/3 parts of the piece and then
   //decreases twice as fast until the end.
   //As the amount of notes per cycle is not allways the same there is
   //still some variation in such a predcitable pattern

   /*util*/utilCCInt=i>util2ThirdOfCycleAmount;
   /*util*/utilCCInt=utilCCInt==1 ?
    intensityAureanProg-2 : intensityAureanProg+1;
   intensityAureanProg=std::min(std::max(utilCCInt,0),40);//clamp

   // sine

   //the frequency of the phase is actually the amount of cycles

   phaseOfIntensitySine=fmod(phaseOfIntensitySine+(1./cycleAmount),1.0);

   //random offset

   //brownian motion limited to a certain area
   //X
   /*util*/utilCCInt=rand()%5;
   /*util*/utilCCInt=intenHistoryX-2+rand()%5;
   intenHistoryX=std::min(std::max(utilCCInt,-20),20);

   //Y
   /*util*/utilCCInt=rand()%5;
   /*util*/utilCCInt=intenHistoryY-2+rand()%5;
   intenHistoryY=std::min(std::max(utilCCInt,-20),20);


   //Absolute Global Intensity
   /*util*/utilCCInt=(int)(intensityAureanProg*3*sin(phaseOfIntensitySine));
   /*util*/utilCCInt=intenHistoryX+utilCCInt;
   /*util*/utilCCInt=std::max(std::min(utilCCInt,30),-30);
   globalIntensityX[createCompositionUtilCounter]=utilCCInt;

   /*util*/utilCCInt=(int)(intensityAureanProg*3*sin(phaseOfIntensitySine));
   /*util*/utilCCInt=intenHistoryY+utilCCInt;
   /*util*/utilCCInt=std::max(std::min(utilCCInt,30),-30);
   globalIntensityY[createCompositionUtilCounter]=utilCCInt;

   /*counter*/createCompositionUtilCounter++;//Global index

  }//end for notes per cycle

 }//end for cycleAmount

 //Fill those voiceSeqs
 for(int i=0;i<totalVoiceAmount;i++){
  voiceSeq[i].setParam(i,1.0+((float)i/2.0));
  voiceSeq[i].fill(totalLength);
 }
}
Example #26
0
void stackgetcallstack(duint csp, std::vector<CALLSTACKENTRY> & callstackVector, bool cache)
{
  if(cache)
  {
    SHARED_ACQUIRE(LockCallstackCache);
    auto found = CallstackCache.find(csp);
    if(found != CallstackCache.end())
    {
      callstackVector = found->second;
      return;
    }
    callstackVector.clear();
    return;
  }

  // Gather context data
  CONTEXT context;
  memset(&context, 0, sizeof(CONTEXT));

  context.ContextFlags = CONTEXT_CONTROL | CONTEXT_INTEGER;

  if(SuspendThread(hActiveThread) == -1)
    return;

  if(!GetThreadContext(hActiveThread, &context))
    return;

  if(ResumeThread(hActiveThread) == -1)
    return;

  // Set up all frame data
  STACKFRAME64 frame;
  ZeroMemory(&frame, sizeof(STACKFRAME64));

#ifdef _M_IX86
  DWORD machineType = IMAGE_FILE_MACHINE_I386;
  frame.AddrPC.Offset = context.Eip;
  frame.AddrPC.Mode = AddrModeFlat;
  frame.AddrFrame.Offset = context.Ebp;
  frame.AddrFrame.Mode = AddrModeFlat;
  frame.AddrStack.Offset = csp;
  frame.AddrStack.Mode = AddrModeFlat;
#elif _M_X64
  DWORD machineType = IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64;
  frame.AddrPC.Offset = context.Rip;
  frame.AddrPC.Mode = AddrModeFlat;
  frame.AddrFrame.Offset = context.Rsp;
  frame.AddrFrame.Mode = AddrModeFlat;
  frame.AddrStack.Offset = csp;
  frame.AddrStack.Mode = AddrModeFlat;
#endif

  const int MaxWalks = 50;
  // Container for each callstack entry (50 pre-allocated entries)
  callstackVector.clear();
  callstackVector.reserve(MaxWalks);

  for(auto i = 0; i < MaxWalks; i++)
  {
    if(!StackWalk64(
          machineType,
          fdProcessInfo->hProcess,
          hActiveThread,
          &frame,
          &context,
          StackReadProcessMemoryProc64,
          SymFunctionTableAccess64,
          StackGetModuleBaseProc64,
          StackTranslateAddressProc64))
    {
      // Maybe it failed, maybe we have finished walking the stack
      break;
    }

    if(frame.AddrPC.Offset != 0)
    {
      // Valid frame
      CALLSTACKENTRY entry;
      memset(&entry, 0, sizeof(CALLSTACKENTRY));

      StackEntryFromFrame(&entry, (duint)frame.AddrFrame.Offset + sizeof(duint), (duint)frame.AddrPC.Offset, (duint)frame.AddrReturn.Offset);
      callstackVector.push_back(entry);
    }
    else
    {
      // Base reached
      break;
    }
  }

  EXCLUSIVE_ACQUIRE(LockCallstackCache);
  if(CallstackCache.size() > MAX_CALLSTACK_CACHE)
    CallstackCache.clear();
  CallstackCache[csp] = callstackVector;
}
Example #27
0
/***********************************************************************//**
 * @brief Reserves space for regions in container
 *
 * @param[in] num Number of regions
 *
 * Reserves space for @p num regions in the container.
 ***************************************************************************/
inline
void GSkyRegions::reserve(const int& num)
{
  m_regions.reserve(num);
  return;
}
Example #28
0
bool Simulation::assembleBogusFrictionProblem( 
    CollidingGroup& collisionGroup,
    bogus::MecheFrictionProblem& mecheProblem, 
    std::vector<unsigned> &globalIds,
    VecXx& vels, 
    VecXx& impulses,
    VecXu& startDofs, 
    VecXu& nDofs )
{

  unsigned nContacts = collisionGroup.second.size();

  std::vector<unsigned> nndofs;
  unsigned nSubsystems = collisionGroup.first.size(); 
  globalIds.reserve( nSubsystems );

  nndofs.resize( nSubsystems );
  nDofs.resize( nSubsystems );
  startDofs.resize( nSubsystems );

  unsigned dofCount = 0;
  unsigned subCount = 0;
  std::vector<unsigned> dofIndices;

  // Computes the number of DOFs per strand and the total number of contacts
  for( IndicesMap::const_iterator it = collisionGroup.first.begin();
     it != collisionGroup.first.end(); 
     ++it )
  {
    startDofs[ subCount ] = dofCount;
    dofIndices.push_back( dofCount );
    const unsigned sIdx = it->first;
    globalIds.push_back( sIdx );
    nDofs[subCount] = m_steppers[sIdx]->m_futureVelocities.rows();
    nndofs[subCount] = m_steppers[sIdx]->m_futureVelocities.rows();
    nContacts += m_externalContacts[sIdx].size();
    dofCount += m_steppers[sIdx]->m_futureVelocities.rows();
    ++subCount;
  }

  if( nContacts == 0 ){
    return false; // needs to be false to break out of solvecollidinggroup if statement
  }

  // Prepare the steppers
#pragma omp parallel for
  for ( unsigned i = 0; i < globalIds.size(); ++i )
  { // make sure steppers are ready for us to read their info/members... solve if not yet solved, reset where necessary
    m_steppers[ globalIds[i] ]->prepareForExternalSolve();
  }

  std::vector < SymmetricBandMatrixSolver<double, 10>* > MassMat;
  MassMat.resize( nSubsystems );

  VecXx forces( dofCount );

  vels.resize( dofCount );
  impulses.resize( nContacts * 3 );
  impulses.setZero();

  VecXx mu( nContacts );

  std::vector < Eigen::Matrix< double, 3, 3 > > E; E.resize( nContacts );

  VecXx u_frees( nContacts * 3 );
  u_frees.setZero();

  int ObjA[ nContacts ];
  int ObjB[ nContacts ];

  std::vector < SparseRowMatx* > H_0; H_0.resize( nContacts );
  std::vector < SparseRowMatx* > H_1; H_1.resize( nContacts );

  unsigned objectId = 0, collisionId = 0, currDof = 0;

  // Setting up objects and adding external constraints
  for ( IndicesMap::const_iterator it = collisionGroup.first.begin(); it != collisionGroup.first.end(); ++it )
  {
    const unsigned sIdx = it->first;
    ImplicitStepper& stepper = *m_steppers[sIdx];

    JacobianSolver *M = &stepper.linearSolver();
    MassMat[ objectId++ ] = M;

    if( m_params.m_alwaysUseNonLinear )
    {
      forces.segment( currDof, stepper.rhs().size() ) = -stepper.rhs();
      currDof += stepper.rhs().size();
    }
    else
    {
      forces.segment( currDof, stepper.impulse_rhs().size() ) = -stepper.impulse_rhs();
      currDof += stepper.impulse_rhs().size();
    }

    CollidingPairs & externalCollisions = m_externalContacts[sIdx];
    for ( unsigned i = 0; i < externalCollisions.size(); ++i, ++collisionId )
    {
      CollidingPair& c = externalCollisions[i];

      mu[ collisionId ] = c.m_mu;
      E [ collisionId ] = c.m_transformationMatrix;
      // u_frees.segment<3>( ( collisionId ) * 3 ) = c.objects.first.freeVel - c.objects.second.freeVel;
      ObjA[ collisionId ] = (int) it->second;
      ObjB[ collisionId ] = -1;
      H_0 [ collisionId ] = c.objects.first.defGrad;
      H_1 [ collisionId ] = NULL;
    }
  }

  // Setting up RodRod constraints
#pragma omp parallel for
  for ( unsigned i = 0; i < collisionGroup.second.size(); ++i )
  {
    CollidingPair& collision = collisionGroup.second[i];
    const int oId1 = collisionGroup.first.find( collision.objects.first.globalIndex )->second;
    const int oId2 = collisionGroup.first.find( collision.objects.second.globalIndex )->second;

    mu[ collisionId + i ] = collision.m_mu;
    E [ collisionId + i ] = collision.m_transformationMatrix;
    // u_frees.segment<3>( ( collisionId + i ) * 3 ) = collision.objects.first.freeVel - collision.objects.second.freeVel;
    ObjA[ collisionId + i ] = oId1;
    ObjB[ collisionId + i ] = oId2;
    H_0 [ collisionId + i ] = collision.objects.first.defGrad;
    H_1 [ collisionId + i ] = collision.objects.second.defGrad;
  }
  assert( collisionId + collisionGroup.second.size() == nContacts );

  mecheProblem.fromPrimal( 
          nSubsystems,
          nndofs,
          MassMat, 
          forces,
          nContacts, 
          mu, 
          E, 
          u_frees, // this is what we want the velocity to be given resting contact, set it to zero?
          ObjA, 
          ObjB, 
          H_0, 
          H_1,
          dofIndices );

  return true;
}
Example #29
0
void SceneGraph::present(SceneNode *camera)
{
  glAssertError();
  glCullFace(GL_BACK);
  glEnable(GL_CULL_FACE);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);
  glDisable(GL_BLEND);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  glAssertError();

  // setup camera
  CameraInfo ci;
  camera->prepare(ci);
  ci = *camera->as<CameraSceneNode>()->cam_;

  glEnable(GL_LIGHT0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();

  Vec3 pos(1, 2, 3);
  normalize(pos);
  Matrix m(ci.mmat_);
  m.setTranslation(Vec3(0, 0, 0));
  multiply(m, pos);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, &pos.x);

  Rgba ambLight(0.25f, 0.2f, 0.3f);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, &ambLight.r);
  Rgba diffLight(0.75f, 0.75f, 0.6f);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, &diffLight.r);
  Rgba specLight(0.75f, 0.75f, 0.6f);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, &diffLight.r);
  Rgba zero(0, 0, 0);
  glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, &zero.r);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  Vec3 sz(ctx_->size());
  float fy = tanf(ci.fovY / 360.0f * (float)3.1415927f);
  float fx = fy * sz.x / sz.y;
  glFrustum(-fx, fx, -fy, fy, 0.9f, 10000.0f);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  glAssertError();

  // prepare all objects
  for (std::set<SceneNode*>::iterator ptr(scene_.begin()), end(scene_.end());
    ptr != end; ++ptr)
  {
    if ((*ptr) != camera)
    {
      (*ptr)->prepare(ci);
    }
  }

  // render all objects
  static std::vector<std::pair<float, SceneNode *> > toDraw;
  toDraw.reserve(8000);
  Vec3 camBack(ci.back);

  for (int pno = 0; pno < p_num_passes; ++pno)
  {
    int pass = (1 << pno);
    toDraw.clear();
    for (std::set<SceneNode*>::iterator ptr(scene_.begin()), end(scene_.end());
      ptr != end; ++ptr)
    {
      if (((*ptr)->pass_ & pass) != 0)
      {
        toDraw.push_back(std::pair<float, SceneNode *>(dot((*ptr)->worldPos(), camBack), *ptr));
      }
    }
    if (pass == p_transparent)
    {
      // transparency is sorted back-to-front
      std::sort(toDraw.begin(), toDraw.end(), CompareFarNear());
    }
    else
    {
      // everything else is sorted front-to-back, to get early z rejection
      std::sort(toDraw.begin(), toDraw.end(), CompareNearFar());
    }
    for (std::vector<std::pair<float, SceneNode *> >::iterator
      ptr(toDraw.begin()), end(toDraw.end());
      ptr != end;
      ++ptr)
    {
      (*ptr).second->render(ci, pass);
    }
  }

  glAssertError();
}
Example #30
0
 bool FillTransformVectorFromPySequence(PyObject* datalist, std::vector<ConstTransformRcPtr> &data)
 {
   data.clear();
   
   if(PyListOrTuple_Check(datalist))
   {
     int sequenceSize = PyListOrTuple_GET_SIZE(datalist);
     data.reserve(sequenceSize);
     
     for(int i=0; i < sequenceSize; i++)
     {
       PyObject* item = PyListOrTuple_GET_ITEM(datalist, i);
       ConstTransformRcPtr val;
       try
       {
         val = GetConstTransform(item, true);
       }
       catch(...)
       {
         data.clear();
         return false;
       }
       
       data.push_back( val );
     }
     return true;
   }
   else
   {
     PyObject *item;
     PyObject *iter = PyObject_GetIter(datalist);
     if (iter == NULL)
     {
       PyErr_Clear();
       return false;
     }
     while((item = PyIter_Next(iter)) != NULL)
     {
       ConstTransformRcPtr val;
       try
       {
         val = GetConstTransform(item, true);
       }
       catch(...)
       {
         Py_DECREF(item);
         Py_DECREF(iter);
         
         data.clear();
         return false;
       }
       
       data.push_back(val);
       Py_DECREF(item);
     }
     
     Py_DECREF(iter);
     if (PyErr_Occurred())
     {
       PyErr_Clear();
       data.clear();
       return false;
     }
     
     return true;
   }
 }