Example #1
0
//proste sprawdzanie, czy pocisk trafi³ porównuj¹c wspó³rzêdne pocisku i czo³gu
//jeœli pocisk znalaz³ siê w obrêbie czo³gu, to znaczy, ¿e nast¹pi³o trafienie
bool Tank::isHit(Projectile p) {
	if (&p == NULL) return false;
	if (p.getX() > this->getX() && p.getX() < this->getX() + 64 && p.getY() > this->getY() && p.getY() < this->getY() + 24) {
		return true;
	}
	else return false;
}
Example #2
0
bool ProjectileList::isProjectileCollide(Projectile proj){
  //50 -> PROJ_WIDTH, 20 -> PROJ HEIGHT
  return area->tileTypeXY(proj.getX(),proj.getY())!='_' \
      || area->tileTypeXY(proj.getX(),proj.getY()+10)!='_' \
      || area->tileTypeXY(proj.getX(),proj.getY()+20)!='_' \
      || area->tileTypeXY(proj.getX()+10,proj.getY())!='_' \
      || area->tileTypeXY(proj.getX()+10,proj.getY()+20)!='_' \
      || area->tileTypeXY(proj.getX()+10,proj.getY()+10)!='_';
}
Example #3
0
bool ProjectileList::checkRect(int index,char origin, float x1, float y1, float x2, float y2){
  Projectile * toCheck = &(pVector.at(index));
  if(toCheck->origin == origin)
    return false;
  else
    if(isInRect(toCheck->getX(),toCheck->getY(),x1,y1,x2,y2))
    return true;
}
Example #4
0
void ProjectileList::updateList(){
  for(unsigned int i = 0; i < pVector.size();i++){
    if(!isProjectileCollide(pVector.at(i)))
      pVector.at(i).update();
    else
    {
      Projectile * toDel = &pVector.at(i);
      effects->add(toDel->getX(),toDel->getY(),ENERGYBOOM,EFFECT_NOTYPE,toDel->getDir(),NULL);
      boomS.play();
      pVector.erase(pVector.begin()+i);
      if(i > 0)
      i--;
    }
  }
}
Example #5
0
void RemoteProcessClient::writeProjectile(const Projectile& projectile) {
  writeBoolean(true);

  writeLong(projectile.getId());
  writeDouble(projectile.getMass());
  writeDouble(projectile.getX());
  writeDouble(projectile.getY());
  writeDouble(projectile.getSpeedX());
  writeDouble(projectile.getSpeedY());
  writeDouble(projectile.getAngle());
  writeDouble(projectile.getAngularSpeed());
  writeDouble(projectile.getRadius());
  writeLong(projectile.getCarId());
  writeLong(projectile.getPlayerId());
  writeEnum<ProjectileType>(projectile.getType());
}